Извършване на писмени и устни, включително консекутивни и симултанни, преводи на материали и документи от чужд език на български, както и от български на чужд език от заклети и незаклети преводачи за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”Дата15.08.2018
Размер279.5 Kb.
ИНФОРМАЦИЯ
КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"Извършване на писмени и устни, включително консекутивни и симултанни, преводи на материали и документи от чужд език на български, както и от български на чужд език от заклети и незаклети преводачи за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”,
ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А”, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ  1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на поръчката включва:1. Извършване на писмени преводи (стандартни и бързи поръчки) от и на следните групи езици:

А) І-ва група езици: английски, френски, немски, испански, италиански и руски;

Б) ІІ-ра група езици: холандски, турски, сръбски, гръцки, румънски, хърватски, словенски, чешки, полски, словашки, португалски;

В) ІІІ-та група езици: молдовски, украински, латвийски, литовски, естонски, македонски, шведски, норвежки, датски, албански, японски, китайски, арабски и др.

В обхвата на поръчката влиза извършването на преводи на всички видове материали и документи, предоставени за превод от Възложителя.

Писменият превод за езиците от I-ва и II-ра група трябва да се предоставя в един екземпляр на хартия, подписан от заклет преводач, заверен и подпечатан от изпълнителя, придружен с копие, изпратено по електронна поща на посочен от Възложителя електронен адрес.

Писменият превод за езиците от ІІІ -та група трябва да се предоставя в един екземпляр на хартия, подписан от преводача, заверен и подпечатан от изпълнителя, придружен с копие, изпратено по електронна поща на посочен от Възложителя електронен адрес.

При поискване, изпълнителят трябва да размножи преведения материал и да подвърже разпечатаните страници.

Разходите за горепосочените услуги, както и разходите за куриер са за сметка на изпълнителя.


2. Извършване на устни преводи, включително консекутивни и симултанни такива от и на следните групи езици:

А) І-ва група езици: английски, френски, немски, испански, италиански и руски;

Б) ІІ-ра група езици: холандски, турски, сръбски, гръцки, румънски, хърватски, словенски, чешки, полски, словашки, португалски;

В) ІІІ-та група езици: молдовски, украински, латвийски, литовски, естонски, македонски, шведски, норвежки, датски, албански, японски, китайски, арабски и др.

Устните преводи ще се извършват при различни мероприятия на Държавен фонд "Земеделие".

Устните преводи се извършват на мястото, посочено от Възложителя в заявката. Преводачът или екипът от преводачи се явява на посоченото в заявката място и време, като всички транспортни и командировъчни разходи, както и разходи за осигуряване, транспортиране до посоченото от възложителя място и ползване на техническо оборудване (слушалки, дискусионни микрофони и др.) за симултанен превод, са за сметка на изпълнителя и се включват в предложената от него цена за изпълнение на поръчката.

За отработени часове при устен превод се смятат часовете, през които преводачът или екипът от преводачи са ангажирани от ДФ "Земеделие".


3. Отчитане, комуникации и плащане:

3.1. Възлагането на конкретна поръчка за извършване на преводаческа услуга става посредством направена заявка от възложителя до изпълнителя в писмена или устна форма, изпратена по факс, e-mail или направена по телефона и потвърдена писмено.

3.2. Поръчките в рамките на договора трябва да се отчитат всеки месец с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, с който се удостоверява обемът на извършения превод – брой страници при писмен превод и брой часове при устен превод.

3.3. Обемът и качеството на извършения превод се удостоверяват с печат и подпис на изпълнителя и преводача върху хартиената разпечатка на писмения превод и върху справката за изработени часове при устен превод.

3.4. Начин на плащане: ежемесечно, с платежно нареждане по сметка на изпълнителя. Възложителят превежда сумата по банков път в 10 (десет) дневен срок, след представяне на фактура-оригинал и одобрен от възложителя месечен отчет за извършената работа за предходния месец.
4. Допълнителни условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнителят трябва да:

- осигури възможност за приемане на заявки и изпълнението им освен в работно време и при извънредни обстоятелства, в извънработно време, в почивни и празнични дни, както и възможност за подаване на заявка и получаване на готовите преводи освен на хартиен носител и в електронен формат.

- нанася експресни и за своя сметка корекции на текстове, по качеството на които Възложителят има основателни забележки;

- в случай на необходимост да осигури и легализация на документи в консулски отдел на Министерство на външните работи;

- при консекутивни и симултанни преводи, преводачите да са със специална подготовка и да владеят съответната терминология както на български, така и на съответния чужд език.


5. Срок за изпълнение на поръчката: 2 (две) години от датата на подписване на договора или до изчерпване на максимално допустимата стойност (50 000 лв. без ДДС) в рамките на този срок.

6. Място на изпълнение на поръчката: определя се от възложителя за всеки конкретен случай и е в рамките на Република България.

7. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) дни след датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

8. Максимално допустимата стойност за изпълнение на поръчката е 50 000 /петдесет хиляди/ лв. без ДДС.

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
1. Икономическо и финансово състояние.

Участникът в процедурата следва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:1.1. Да има реализиран оборот, сходен с предмета на поръчката (преводачески услуги) общо за последните 3 (три) финансови години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 60 000 /шестдесет хиляди/ лева. Доказва се със:

1.1.1. справка-декларация за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката (преводачески услуги), за последните 3 (три) финансови години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Справката се изготвя по образец – Приложение № 2;

1.1.2. заверено копие от отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
2. Технически възможности и/или квалификации на участника.

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация:2.1. Да има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи, съгласно правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Доказва се със заверено копие на сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи, съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, с приложен списък на заклетите преводачи;

2.2. Да притежава валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на поръчката (преводачески услуги). Доказва се със заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на поръчката;

2.3. През последните три години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, участникът да е изпълнил успешно поне един договор за услуги, сходни с предмета на поръчката (преводачески услуги), придружен с препоръка за добро изпълнение. Доказва се със:

2.3.1. списък на договорите за услуги, сходни с предмета на обществената поръчка (преводачески услуги), изпълнени през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с посочени: обект (предмет); възложител (получател); стойност; начална и крайна дата на всеки договор Списъкът се изготвя по образец – Приложение № 3;

2.3.2. препоръка/и за добро изпълнение, придружаваща/и включените в списъка договори.

2.4. Да разполага с минимум един заклет преводач на трудов и/или граждански договор/друго правоотношение, за всеки един език от I-ва и II-ра група езици. Всеки един от преводачите следва да има поне 3 /три/ години професионален опит при извършването на преводи. Доказва се със:

2.4.1. списък на заклетите преводачи, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, попълнен съгласно приложения образец – Приложение №4;

2.4.2. заверени копия на клетвените декларации на заклетите преводачи; професионална автобиография, заверени копия от трудови книжки или еквивалентен/ни документ/и, удостоверяващи минимум три години професионален опит при извършването на преводи.

Участникът следва да поеме задължение при необходимост в хода на изпълнение на поръчката да осигури заклети преводачи и за всеки един от езиците от III-та група.


III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.

2. Всеки участник има право да представи само една оферта.

3. Не може да участва със самостоятелна оферта лице, което е участник в обединение или е декларирало съгласие и участва като подизпълнител в офертата на друг участник.

4. Не се допускат варианти на офертата.
IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Оценката на офертите се извършва по критерий "най-ниска цена".

Критерият "най-ниска цена" се прилага за оценка на офертите, които отговарят на обявените от възложителя условия и са подадени от участници, които съответстват на изискванията по Раздел II и Раздел III от насроящото приложение.

Класирането на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира офертата, която има най-висока обща оценка.

Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

На първо място се класира офертата на участника, която има най-висока обща оценка по следната методика:

П 


У=70 

Където:


П – писмен превод;

У – устен превод; – предлагана цена за писмен превод стандартна поръчка I-ва група езици;

 – предлагана цена за писмен превод стандартна поръчка II-ра група езици;

 – предлагана цена за писмен превод стандартна поръчка III-та група езици;

 – предлагана цена за писмен превод бърза поръчка I-ва група езици;

 – предлагана цена за писмен превод бърза поръчка II-ра група езици;

 – предлагана цена за писмен превод бърза поръчка III-та група езици;

 – предлагана цена за устен консекутивен превод I-ва група езици;

 – предлагана цена за устен консекутивен превод II-ра група езици;

 – предлагана цена за устен консекутивен превод III-та група езици;

 – предлагана цена за устен консекутивен превод I-ва група езици екип от двама преводачи;

 – предлагана цена за устен консекутивен превод II-ра група езици екип от двама преводачи;

 – предлагана цена за устен консекутивен превод III-та група езици екип от двама преводачи;

Обозначение с min - определена минимална стойност за дадената величина от всички предложения;

Обозначение i – съответна стойност за оценяваното предложение.

ОБЩА ОЦЕНКА = П*70 % + У*30 %

На първо място се класира офертата на участника, получила най-високата обща оценка.Забележка: При предложена от участника цена "0 лева", изчисленията съгласно горната методика се извършват със стойност 0.01, а резултатът се закръглява до втория знак след десетичната запетая.
V. Сключване на договор за възлагане на поръчката

1. Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител на поръчката.

2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

3. Не се подписва договор с определения за изпълнител на поръчката, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

  1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК;

  2. подкуп по чл. 301- 307 от НК;

  3. участие в организирана престъпна группа по чл. 321 и 321а от НК;

  4. престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

  5. престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК.

4. Когато участниците са юридически лица/ЕТ, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (т. 3. по-горе), се прилагат, както следва:

а) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в) при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

з) в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

5. Не се подписва договор с определения за изпълнител на поръчката:

а) при който лицата по т. 4., са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията по т. 3. в държавата, в която е установен.
VI. съдържание на офертата. Подготовка и Подаване
1. Участниците следва да представят оферти за участие в процедурата до 17.00 часа на 16.11.2012 г. Офертите се подават в сградата на Държавен фонд „Земеделие”, Централно управление, с адрес: гр.София 1618, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, ет.1, ст.116 „Деловодство”.

2. Офертата следва да съдържа следното:2.1. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя в официален превод*.

* "Официален превод", съобразно разпоредбата на §1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.

2.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението.

2.3. Пълномощно в оригинал на лицето, което представлява участника в процедурата, в случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация;

2.4. Данни за контакт с участника: адрес, телефон, факс, електронен адрес;

2.5. Оферта – по образец (Приложение № 1);

2.6. Доказателствата, посочени в Раздел II, с които участникът доказва, че отговаря на изискванията на възложителя, посочени в същия раздел.

3. Офертата се подписва от управляващия и представляващ участника или от надлежно упълномощено/и за целта лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от управляващия и представляващ участника.

4. Офертите се представят в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва "Оферта", посочва наименованието на поръчката, уникалния код (ID), под който публичната покана за участие в поръчката е публикувана на Портала за обществени поръчки, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

5. В случай, че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертите е за участника.

6. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определени в т. 1 по-горе.

7. При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

8. Не се приемат оферти, подадени или получени при Възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и посоченото обстоятелство се отбелязва в регистъра.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Образец

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”
бул. „Цар Борис ІІІ” 136,
гр. София 1618ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка с предмет:
Извършване на писмени и устни, включително консекутивни и симултанни, преводи на материали и документи от чужд език на български, както и от български на чужд език от заклети и незаклети преводачи за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”
[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/ […],

със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
С настоящото представяме нашето техническо и ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка по реда на Глава Осма „а” от ЗОП с горецитирания предмет.

Предлагаме да извършваме следните дейности:

I. Писмени преводи (стандартни и бързи поръчки) от и на следните групи езици:

1. І-ва група езици: английски, френски, немски, испански, италиански и руски;

2. ІІ-ра група езици: холандски, турски, сръбски, гръцки, румънски, хърватски, словенски, чешки, полски, словашки, португалски;

3. ІІІ-та група езици: молдовски, украински, латвийски, литовски, естонски, македонски, шведски, норвежки, датски, албански, японски, китайски, арабски и др.

Поемаме ангажимент да извършваме преводи на всички видове материали и документи, предоставени за превод от възложителя.

Ангажираме се да предоставяме всеки писмен превод за езиците от I-ва и II-ра група в един екземпляр на хартия, подписан от заклет преводач, заверен и подпечатан от изпълнителя, придружен с копие, изпратено по електронна поща на посочен от Възложителя електронен адрес. Писменият превод за езиците от III-та група ще предоставяме в един екземпляр на хартия, подписан от преводача, заверен и подпечатан от изпълнителя, придружен с копие, изпратено по електронна поща на посочен от Възложителя електронен адрес.

При поискване, ще размножим преведения материал и ще подвържем разпечатаните страници.

Приемаме условието разходите за горепосочените услуги, както и разходите за куриер да са за наша сметка.
II. Устни преводи, включително консекутивни и симултанни, такива от и на следните групи езици:

1. І-ва група езици: английски, френски, немски, испански, италиански и руски;

2. ІІ-ра група езици: холандски, турски, сръбски, гръцки, румънски, хърватски, словенски, чешки, полски, словашки, португалски;

3. ІІІ-та група езици: молдовски, украински, латвийски, литовски, естонски, македонски, шведски, норвежки, датски, албански, японски, китайски, арабски и др.

Ще извършваме устните преводи при различни мероприятия на Държавен фонд „Земеделие".

Ще извършваме устните преводи на мястото, посочено от Възложителя в заявката. Преводачът или екипът от преводачи ще се явява на посоченото в заявката място и време, като приемаме условието всички транспортни и командировъчни разходи, както и разходи за осигуряване, транспортиране до посоченото от възложителя място и ползване на техническо оборудване (слушалки, дискусионни микрофони и др.) за симултанен превод да са за наша сметка и същите се включват в предложената от нас цена за изпълнение на поръчката.

В съответсвие с Вашето изискване, за отработени часове при устен превод ще смятаме часовете, през които преводачът или екипът от преводачи са ангажирани от ДФ "Земеделие".


III. Отчитане, комуникации и плащане:

Приемаме да спазим следните поставени от Вас изиквания:

1. Възлагането на конкретна поръчка за извършване на преводаческа услуга да става посредством направена заявка от Вас до нас в писмена или устна форма, изпратена по факс, e-mail или направена по телефона и потвърдена писмено.

2. Ще отчитаме поръчките, извършени в рамките на договора, всеки месец с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, с който се удостоверява обемът на извършения превод – брой страници при писмен превод и брой часове при устен превод.

3. Обемът и качеството на извършения превод ще бъдат удостоверявани с печат и подпис от нас и от преводача върху хартиената разпечатка на писмения превод и върху справката за изработени часове при устен превод.

4. Начин на плащане: ежемесечно, по банков път с платежно нареждане по наша сметка, в 10 (десет) дневен срок след представяне на фактура-оригинал и одобрен от възложителя месечен отчет за извършената работа за предходния месец.


IV. Допълнителни условия за изпълнение на поръчката:

Ангажираме се да осигурим възможност за приемане на заявки и изпълнението им освен в работно време и при извънредни обстоятелства, в извънработно време, в почивни и празнични дни, както и възможност за подаване на заявка и получаване на готовите преводи освен на хартиен носител и в електронен формат (посредством запис върху магнитен носител, компакт диск или чрез електронна поща).

Заявяваме нашата готовност да нанасяме експресни и за своя сметка корекции на текстове, по качеството на които Вие имате основателни забележки.

В случай на необходимост ще осигурим и легализация на документи в консулски отдел на Министерство на външните работи.

Декларираме, че при консекутивни и симултанни преводи, осигурените от нас преводачи ще са със специална подготовка и ще владеят съответната терминология както на български, така и на съответния чужд език.

Поемаме задължение при необходимост в хода на изпълнение на поръчката да осигурим заклети преводачи и за всеки един от езиците от III-та група.

Приемаме да изпълняваме услугите, предмет на настоящата поръчка, за срок от 2 (две) години от датата на подписване на договора или до изчерпване на максимално допустимата стойност (50 000 лв. без ДДС) в рамките на този срок.

Ангажираме се да изпълняваме поръчката на мястото, определено от Вас за всеки конкретен случай и в рамките на Република България.

Нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с горецитирания предмет и при обявените от възложителя условия е, както следва:
Единични цени за отделните видове преводи:

 

Видове писмени преводи

Вид на поръчката*

Предложена цена

без ДДС
лева/стр.


1

Цена за една страница по БДС – 1 800 знака, включително интервалите – превод от чужд език на български и от български на чужд език от І-ва група: английски, френски, немски, испански, италиански и руски

Стандартна

/срок на изпълнение до 24 часа/А1=

2

Бърза

/за деня – срок на изпълнение до 8 часа/В1=

3

Цена за една страница по БДС – 1 800 знака, включително интервалите – превод от чужд език на български и от български на чужд език от ІІ-ра група: холандски, турски, сръбски, гръцки, румънски, хърватски, словенски, чешки, полски, словашки, португалски

Стандартна

/срок на изпълнение до 24 часа/A2=

4

Бърза

/за деня – срок на изпълнение до 8 часа/B2=

5

Цена за една страница по БДС – 1 800 знака, включително интервалите – превод от чужд език на български и от български на чужд език от ІІІ-та група: молдовски, украински, латвийски, литовски, естонски, македонски, шведски, норвежки, датски, албански, японски, китайски, арабски и др.

Стандартна

/срок на изпълнение до 24 часа/A3=

6

Бърза

/за деня – срок на изпълнение до 8 часа/B3=


*Когато един документ за превод съдържа повече от 5 страници, то видът на поръчката се определя по следния начин:

Стандартна поръчка - 5 страници/ден;

Бърза поръчка - 10 страници/ден. 

Видове устни преводи:

Предложена цена без ДДС за 1 (един) преводач
лева/час


Предложена цена без ДДС за екип от 2-ма преводачи
лева/час


1

Консекутивен превод от чужд език на български и от български на чужд език от І-ва група: английски, френски, немски, испански, италиански и руски

C1=

D1=

2

Консекутивен превод от чужд език на български и от български на чужд език от ІІ-ра група езици: холандски, турски, сръбски, гръцки, румънски, хърватски, словенски, чешки, полски, словашки, португалски

C2=

D2=

3

Консекутивен превод от чужд език на български и от български на чужд език от ІІІ-та група: молдовски, украински, латвийски, литовски, естонски, македонски, шведски, норвежки, датски, албански, японски, китайски, арабски и др.

C3=

D3=

4

*Симултанен превод от чужд език на български и от български на чужд език от І-ва група: английски, френски, немски, испански, италиански и руски

E1=

F1=

5

*Симултанен превод от чужд език на български и от български на чужд език от ІІ-ра група: холандски, турски, сръбски, гръцки, румънски, хърватски, словенски, чешки, полски, словашки, португалски

E2=

F2=

6

*Симултанен превод от чужд език на български и от български на чужд език от ІІІ-та група: молдовски, украински, латвийски, литовски, естонски, македонски, шведски, норвежки, датски, албански, японски, китайски, арабски и др.

E3=

F3=


Предложените от участника цени за симултанен превод (E1, E2, E3, F1, F2, F3 ) не трябва да превишават с повече от 20% съответните им стойности, предложени при консекутивен превод (C1, C2, C3, D1, D2, D3 ).

Цените за симултанен превод включват всички транспортни, командировъчни разходи и разходи за осигуряване, транспортиране и ползване на техническо оборудване (слушалки, дискусионни микрофони и др.) за симултанен превод до посоченото от Възложителя място.

Така предложените цени не подлежат на увеличение и включват всички разходи по изпълнението на поръчката.

Заявявам, че съм съгласен с условията на възложителя и начина на плащане, описан в поканата за участие и се считам за обвързан от условията, задълженията и отговорностите, поети с настоящата оферта и приложенията към нея, представляващи нейно съдържание, за срок от ................................................1 (словом) календарни дни след датата, определена за краен срок за получаване на офертите за участие.


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Образец

Наименование: [наименование на участника],

Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени и устни, включително консекутивни и симултанни, преводи на материали и документи от чужд език на български, както и от български на чужд език от заклети и незаклети преводачи за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”


СПРАВКА ЗА ОБОРОТА ОТ УСЛУГИ, СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ /2009, 2010 И 2011 Г./


2009 г.

2010 г.

2011 г.

Оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката (преводачески услуги)

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


[дата] ПОДПИСПЕЧАТ

[име и фамилия]
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Образец

Наименование: [наименование на участника],

Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени и устни, включително консекутивни и симултанни, преводи на материали и документи от чужд език на български, както и от български на чужд език от заклети и незаклети преводачи за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”

СПИСЪК НА ДОГОВОРИТЕ ЗА УСЛУГИ, сходни с предмета на обществената поръчка (ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ), ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ три ГОДИНИ /2009, 2010 И 2011 Г./
Обект (предмет) на договора

Възложител /Получател

[име; лице за контакт; адрес; телефон;e-mail]Стойност на договора, без ДДС

Начална – крайна дата на договора

1

2

3

4

5Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Образец

Наименование: [наименование на участника],

Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени и устни, включително консекутивни и симултанни, преводи на материали и документи от чужд език на български, както и от български на чужд език от заклети и незаклети преводачи за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”


СПИСЪК НА ЗАКЛЕТИТЕ ПРЕВОДАЧИ,

КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


Име, презиме, фамилия на преводача

Език, който владее лицето

Професионален опит при извършване на преводи

(обща продължителност)Вид на правоотношението на лицето с участника (трудово, гражданско, друго)
[дата] ПОДПИСПЕЧАТ

[име и фамилия]

1 Предлаганият срок на валидност на офертата следва да е не по-малък от 60 /шестдесет/ календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

стр. отПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница