Йехова Рафа: “Аз Съм Господ, Който те изцелявам”страница1/3
Дата15.11.2017
Размер360.58 Kb.
#34648
  1   2   3


Йехова Рафа:

Аз Съм Господ, Който те изцелявам”


Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам (Изход 15:26).
Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете. И разнесе се слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; и ги изцели (Матей 4:23-24).
А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва: "Той взе на себе Си нашите немощи, и болестите ни понесе" (Матей 8:16-17).
И мнозина тръгнаха след Исус, и Той ги изцели всички (Матей 12:15б).
Като залязваше слънцето, всички, които имаха болни от разни болести, ги доведоха при Него, а Той, като положи ръце на всеки от тях, изцели ги (Лука 4:40).
И като свика дванадесетте апостоли, даде им сила и власт над всички бесове, и да изцеляват болести... И те тръгнаха, и отиваха по селата, и проповядваха благовестието и изцеляваха навсякъде (Лука 9:1,6).
Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца (Йоан 14:12).
* * *

Има толкова много болни християни днес - в дух, душа и тяло. Защо това е така? Защо по времето на Стария Завет около три милиона евреи в пустинята преживяха четиридесет години на съвършено здраве (Второзаконие 8:4, Псалм 105:37), а днес толкова много от нас са болни? Та ние имаме по-превъзходен Завет! Това означава, че Бог има и по-превъзходни благословения за всички нас, които живеем под благодат, а не под Закон. Малахия 3:6 ни казва, че Бог не се променя. Евреи 13:8 твърди, че Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Той е същият!

Едно от имената на Триединния Бог е Йехова Рафа. Това означава Аз Съм Господ, който те изцелявам или казано с други думи: Господ - мой Лекар. Името е израз на същността на Бог: Неговото присъствие носи изцеление на хората в дух, душа и тяло; природата Му е да изцелява.

Медицината твърди, че има 39 основни вида заболявания сред хората. Когато Господ Исус дойде в плът на тази земя, Той беше бит, преди да бъде разпнат от грешни човеци. Знаеш ли колко удара понесе Той тогава? Четиридесет без един: точно 39 удара с разкъсващи кожата римски бичове - за всеки вид заболяване по един удар. Не е ли удивително? Тези ужасни страдания на Исус не бяха случайни. Той пророкува за предстоящата Си смърт: Човешкият Син трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен (Лука 9:22), а Святият Дух написа чрез ръката на пророк Исая стотици години преди това пророчеството: С Неговите рани ние се изцелихме (Исая 53:5). Забележи! Тук е използвано минало свършено време: ние се изцелихме. Вече!

Изцелението на всеки, който вярва в името на Божия Син, е факт от преди 2000 години, когато Исус го изработи съвършено на Голгота. Христос взе на Себе Си всеки наш грях, стана проклет вместо нас, натовари се с нашите немощи, болести и болки, за да бъдем ние свободни, здрави, благословени и да Му служим с радост всеки ден от живота си. С Неговите рани ние се изцелихме. Защо тогава много християни днес продължават да ходят болни и обременени?

Потърсих отговор на тези и други подобни въпроси в Писанията. С незаменимата помощ на Святият Дух ще разгледам няколко теми за изцелението тук. Докато четеш, помни, че източникът на болестите е сатаната, а Господ Исус Христос дойде, за да съсипе неговите дела. Затова Той освобождаваше всички угнетявани от дявола, като изцеляваше всяка болест и всяка немощ сред хората по Негово време (Матей 4:23). Болестта е враг на Бог и твой враг. Исус Христос не само изцеляваше тези, които имаха нужда от изцеление, но заповяда същите дела и на нас. Матей 10:8 казва на теб и мен: Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте. Виж и Марко 16:17-18, Лука 10:9, Йоан 14:12.

Размишлявай в молитва върху тези стихове и търси мнението на Бог. Той иска да извикаш към Него, за да ти открие велики и тайни неща, които не знаеш. Дано отвори очите на сърцето ти, за да видиш чудесни неща в Неговия Закон. Дано отвори ухо в теб, за да чуеш Неговото послание към теб сега. Дано ти даде дух на мъдрост и на откровение, за да познаеш и приемеш съвършената Му воля за себе си и другите. Моля се да бъдеш изобилно благословен, докато четеш. Моля се Бог да излее дух на вяра върху теб - пълна, детска вяра в цялото Негово Слово, във вечната Му любов към теб, в Неговата свята воля да бъдеш съвършено здрав. Моля се също Небесният Отец да те изцели от каквато и болест да си болен, докато четеш. Моля Го в името на Неговия Син - Исус, защото само чрез това Име има спасение за теб от твоите болести и от всяко друго зло.

Татко, изцели човека, който чете сега! На Теб принадлежи славата. Алилуя!
І тема: Ти какво казваш за изцелението? А Словото на Бог какво казва?

Относно изцелението често съм срещала някои заблуди - лъжи на дявола, които хората на Бог по една или друга причина са приели за истинни. Да видим какво казва Библията за тях!


1.Аз не заслужавам да получа изцеление, защото съм много грешен.” Това нашепва нашият враг, дяволът в духовните уши на лековерни християни. И вместо да потърсят Божието мнение по въпроса, което е ясно разкрито чрез Святия Дух в Библията, те вярват сляпо в лъжите на лукавия. Какво казва Словото на Бог за това? Римляни 3:23 действително твърди, че всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Всички включва и теб и мен, защото наистина праведен няма нито един. Да видим обаче какво казва 24 стих: А с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. Кои се оправдават даром? Същите онези хора от 23 стих, тоест всички, а това отново включва теб и мен. Слава на Бог!

Какво означава да сме оправдани даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса? Означава, че получаваш Божиите дарове (включително и изцелението) даром - без заслуги. Не са ти нужни заслуги. Не ти трябват! Приемаш всяко добро нещо като безценен, незаслужен дар заради жертвата на Господ Исус - само чрез вяра в Неговото име. Просто имай доверие на Бог.

Името Исус Христос е дадено за спасение на човеците и няма друго име нито на земята, нито на Небето, чрез което можем да се спасим. От какво се спасяваме? От проклятията. От греха. От болестите. От дявола. От света. От нас самите. От всяко зло. Така че, приятелю, Бог не работи по заслуги. И ти, и аз, и всеки човек, сме родени под грях и заслужаваме смърт, но Вечният Отец ни изкупи чрез жертвата на Своя Единороден Син, който предаде Себе Си доброволно чрез Святия Дух на смърт, за да получим вечен живот; който стана проклет, за да бъдем свободни от всяко проклятие; който понесе всеки наш грях, за да станем слуги на Правдата; и с чиито рани ние оздравяхме от всяка болест и от всяка немощ. На Него да бъде вечна слава. Амин.

Затова, ако до сега си вярвал, че не заслужаваш да получиш изцеление, аз те моля в името на Исус, да застанеш в молитва пред Бог Отец, за да ти разкрие Той Своето мнение от Библията чрез Святия Дух, и Бог ще го направи, защото е верен. Размишлявай над 6 глава на Римляни. Виж Лука 9:11 А множествата като разбраха това, отидоха подире Му; и Исус ги посрещна с готовност, и им говореше за Божието царство, и изцеляваше ония, които имаха нужда от изцеление. Как ни посреща Исус? С готовност. Той винаги е готов и желае да ни помогне. И моля те, забележи също, че Бог не говори за заслуги, но за нужда от изцеление: Исус изцеляваше онези, които имаха нужда от изцеление. Ти имаш ли нужда от изцеление? Ако имаш такава нужда, значи си в групата на онези, които Бог изцелява. Само трябва да Му се довериш. Обикновена вяра! В Евангелията виждаме Господ Исус често да казва на хората думите: Да бъде според вярата ти! (Матей 8:13, 9:2,29, Марко 2:5, 10:52, Лука 1:45, 5:20). Това означава, че ако ти Му се довериш, че те обича и иска да бъдеш здрав, ще оздравееш. Просто е. Само го приеми с детска вяра, с пълно доверие.

Така че, не слушай дявола, когато ти говори, че ти нямаш заслуги. Не го слушай! Той е лъжец и на лъжата баща (Йоан 8:44). Заслуги въобще не ти трябват. Просто имай доверие на Бог Всемогъщи, който те възлюби с вечна любов и затова продължава да ти показва милост (Еремия 31:3, Ефесяни 2:4). Помни това: не са ти нужни заслуги - Исус Христос е всичко, от което се нуждаеш. Имай Му пълно доверие и приеми изцелението си в Неговото свято име! На Триединния Бог принадлежат и Царството, и силата, и славата завинаги! Алилуя! Амин.
2.Бог вече не изцелява.” Това е друга от лъжите на дявола. Словото на Бог казва точно обратното. Господ Исус Христос изцеляваше множествата от всякакви болести и всякакви немощи (Матей 4:23, 9:35), а Евреи 13:8 твърди, че Исус Христос е същият вчера днес и до века. Излиза, че и днес Исус Христос изцелява всякаква болест и всякаква немощ, защото 2 + 2 = 4. Виждаш ли? В противен случай ще излезе, че Бог се променя, а това е напълно невъзможно. Изключено е!

Така че, какво трябва да направиш ти, болни ми приятелю? Да се довериш на Божието Слово и да бъдеш здрав от болестта си. Не позволявай на дявола да посее съмнение в ума ти. Ти трябва да му се съпротивляваш и той ще бяга от теб (Яков 4:7, І Петр. 5:9). Довери се на Бог, както детенце се доверява на своите любящи родители. Имай Му пълно доверие! Той заслужава това.

Една жена повярва, че ако само се докосне до крайчеца на Неговата дреха, ще бъде изцелена от болестта си. Тя беше похарчила всичките си пари и всичкия си имот по лекари, но й беше станало дори по-зле. Един ден тази жена чу, че в нейния град е дошъл Исус от Назарет, който изцелява всякаква болест и всякаква немощ между хората. Тази жена повярва в това. Успя да се пребори с тълпата и да се докосне до крайчеца на Неговата дреха. В същия миг изцелителната сила на Бог протече през нея и тя беше съвършено изцелена от болестта си (Марко 5:25-34). Алелуя!

Твоята вяра докосва сърцето на Господ и ти също можеш да бъдеш изцелен от каквато и болест да си болен. Просто протегни ръката на вярата си и докосни крайчеца на Неговата дреха. Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги! Той те обича. Ти си скъпоценен за Него.


3.Болестта ми е от Господа и аз трябва да бъда търпелив.” Лъжа на дявола! Библията ни учи точно обратното. Източникът на всяка болест е сатаната, защото Исус Христос дойде да съсипе неговите дела, а Той изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между хората.

Ако болестта беше от Бог, Исус нямаше да я изцелява, защото иначе какъв Бог щеше да е този, който съсипва Своите Собствени дела? Царство, разделено против себе си не може да устои. Писано е. А и Господ Исус не каза нито веднъж на нито един болен: “Ти трябва да си търпелив. Остани болен, няма да те изцеля.” Никога! Нищо подобно! В Словото виждаме точно обратното.

Господ посрещаше с готовност хората, състрадаваше на всеки нуждаещ се, задоволяваше всякаква нужда - хранеше гладните, изцеляваше болните, освобождаваше вързаните, утешаваше наскърбените. Помни, че Бог винаги е готов да ни помогне. Той е любящ, добър, нежен, пълен с милост и всемогъщ. Болестта е твой враг и Негов враг. Затова Бог изцелява хората. Затова едно от имената Му е Аз Съм Господ, който те изцелявам. Той не би съсипвал Собствените Си дела, но е твоят Лекар. Дяволът идва да открадне, да заколи, да убие, да съсипе, да измами, да изкуши, той обикаля като рикаещ лъв и се чуди кого да погълне. Но Исус го победи на кръста.

В І Йоан 3:8 се казва: Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола. Деяния 10:38 твърди, че Бог Отец помаза Исус от Назарет със Святия Дух и със сила, също, че Исус обикаля да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с Него. Забеляза ли кого изцелява Бог? Той изцелява кого? Всички угнетявани от дявола. Е, как мислиш сега? Кой е източникът на болестите? Разбира се, че е нашият враг, дяволът! Така че, приятелю, не се връзвай на неговите лъжи, че болестта ти е от Господа. Болестите са от дявола.

Виж какво пише в Притчи 4:20-22 Сине мой, внимавай на думите Ми, приклони ухото си към беседите Ми. Да се не отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялата им снага. Думите на Бог са живот и здраве за цялата ти снага, когато ги намираш и внимаваш на Тях. Бог не ти носи болести, а точно обратното: Той е Лекарят на лекарите, а дяволът е на лъжата баща. Така че, какво трябва да правиш ти? Противи се на дявола! Но слушай Бог и следвай Него! Амин.
4.Болестта ми служи за моето духовно израстване и аз трябва да бъда благодарен на Бог за нея.” Не е вярно. Това е заблуда от лукавия! Словото ни учи, че през много скърби ще влезем в Царството и че наказанието принася правда като мирен плод за онези, които са се обучавали чрез него, но никъде не пише нещо подобно за болестите. Скръб и наказание не е равно на болест. Напълно различни неща са. Страшно е да изопачаваш Словото на Бог. Не бива!

Ако болестите служеха за нашето духовно израстване, Господ щеше да напише това в Библията. Ако болестите служеха за добро, Исус нямаше да ни освобождава от всяка болест и всяка немощ. Ако дори и в един единствен случай болестта можеше да послужи, Бог все на някого би казал: Остани си болен, за да израснеш духовно. Или: Бъди благодарен за болестта си. Но такива неща не виждаме никъде в Библията. Господ Исус пострада на позорния стълб и на кръста: беше бит и разпнат, за да можем с Неговите рани да бъдем изцелени в дух, душа и тяло.

Как да благодаря за болести, след като Исус плати толкова скъпа цена, за да ме освободи от тях?! Някои християни цитират Римляни 8:28, че всичко съдейства за добро на онези, които любят Бог и казват, че болестите също съдействали за наше добро. Братко, едно е, когато Бог обръща дефекта в ефект или злото в добро, като решава проблемите и прославя Своето Име, но съвсем друго е да твърдиш, че злото е добро. Първото е истина от Словото, но второто е лъжа от дявола и мерзост за Господа. Така че, внимавай в нещата, които вярваш и които изповядваш.

В Йоан 9:4 Исус каза, че ние трябва да вършим делата на Отец, след което изцели слепеца. Той ни учи да се противим на дявола и да съсипваме делата му, а не да се примиряваме с тях. Не се връзвай на благовидната опаковка на тази лъжа, че трябва да благодарим на Бог за болестите. Не! Ние трябва да Го молим за изцеление, вместо да се примиряваме със сатанинските планове за нашия живот. Бог ни каза, че тези знамения ще придружават повярвалите: на болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват, а не да благодарим за болестите им и че болните ще израснат духовно.

Господ ни заповяда да изцеляваме болните, защото болестта служи за добро единствено, когато бъде обърната на здраве, чрез изцелителната сила на Бог Всемогъщи! Сама по себе си болестта не е добро, а зло. Виж Йоан 9:1-7, където е описана историята за изцеления слепец и те моля, размишлявай. Дано мнението на Бог стане твое мнение. Нека твоята уста говори Неговите Думи. Нека доверието ти в Господа Исуса Христа да расте всеки ден! И нека Святият Дух те използва като инструмент за почтена употреба, за да съсипва делата на дявола чрез теб. Амин.
5.Болестта е моят кръст от Господа, който Той иска да нося всеки ден.” О, приятелю, ако ти вярваш в това, се заблуждаваш като не познаваш нито Писанията, нито Божията сила.

Наистина всеки от нас има кръст (товар, бреме, иго), който Господ иска да носим, докато Го следваме всеки ден, но Той никога не е имал предвид болестите тук. Ще ти го докажа от Словото на Бог. Нека прочетем внимателно библейските стихове, които говорят по този въпрос.

Лука 23-25 Каза още и на всички: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва. Стих 24 обяснява за какъв кръст става дума тук: Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене, той ще го спаси. Понеже какво се ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби или ощети себе си? Тук се говори за умирането на егото, а не за болести. Ако ти искаш да спасиш живота си, ще го изгубиш. Ако обичаш каквото и да било друго повече от Исус, ще го изгубиш, но ако изгубиш всичко заради Него, ще го спечелиш. Кръстът от Бог или товарът от Него носи плода на Духа, подобно на всяко нещо, което Бог ни дава. Помни това! От плода ще познаеш.

Матей 11:28-30 казва: Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко. Какво ще намерим ние, когато отидем при Исус? Покой на душите си. Не болест. А какво е бремето от Бог? Леко. И какво е игото Му? Благо. Ти познаваш ли някой болен, който да твърди, че болестта му е блага или лека? Може би някои пациент от психиатрията? И дечицата знаят, че болестта не е нито блага, нито лека, но тя е зло. Болестта е бреме от дявола - връзка, хомот, който Бог строшава поради помазанието (Исая 10:27). Така че, не се примирявай с болестите, а ги отхвърляй и моли Йехова Рафа за пълно изцеление в името на Неговия Син Исус.


6.В Библията пише за този трън в плътта на Павел, който Бог не пожела да отмахне. Може и моята болест да е моят трън, от който Господ да не иска да ме освободи.” Ако ти вярваш в това, значи ходиш в църква, в която нямат правилно разбиране за тръна в плътта на апостол Павел и си пропуснал да изпиташ онова, което чуваш, а вместо това си го приел за истина от Бога. Затова те моля отново да прочетеш ІІ Коринтяни 12:7-10 и да размишляваш над всяка дума от това Слово.

Виж какво пише там. Размишлявай в молитва - с упование в Божията мъдрост, а не в човешко тълкуване! Виж добре и прогледай за причината Господ да допусне този трън в плътта на Павел.

Първо: трън в плътта не е равно на болест. Ако ставаше дума за болест, Господ щеше да напише болест, а нямаше да пише трън в плътта. Бог винаги има предвид точно онова, което казва - Той не е човек, та да лъже. Второ: в стих 7 се уточнява, че трънът в плътта е пратеник от сатана - да мъчи Павел, за да не се превъзнася поради какво? Поради премногото си откровения! Колко болни хора познаваш, които имат “премного откровения”? Питам те, понеже аз не познавам нито един.

Приятелю, не се оставяй на дявола да те лъже. Ти нямаш трън в плътта и Бог не ти е говорил, че трябва да имаш. Но дори и да го направи, това няма да е болест! Волята на Господ е да бъдеш здрав! Толкова е просто! Само трябва да Му се довериш. Обикновена вяра. Повярвай и ще живееш!


ІІ тема: Защо някои от Божиите хора не получават изцеление?
ІІ Летописи 36:16 Но те се присмиваха на Божиите посланици, презираха словата на Господа, и се подиграваха с пророците Му, догдето гневът Му се издигна против людете Му така, че нямаше изцеление. Тук откриваме три от причините за липсата на изцеление сред вярващите хора. Ако ти си болен, но се присмиваш на Божии посланици, презираш Словата на Господ или се подиграваш с пророците Му, няма да получиш изцелението, което Бог би искал да ти подари. Нека разгледаме всяка от причините за липса на изцеление тук поотделно.

Първо: Какво означава да се присмиваш на Божий посланик? Означава да се подиграваш, да презираш Божий пратеник. От Библията разбираме, че това е мерзост за Господ. Какво се случи с децата, които се подиграваха на пророк Елисей? Бяха разкъсани от мечки (ІV Царе 2:23-24). Страшно, нали? Но е факт. Така че, внимавай с присмиването и подигравките, приятелю!

Библията казва, че който приема изпратения от Бога човек, всъщност приема Бог Самия (Матей 10:40; 18:5; Марко 9:37; Лука 9:48; Йоан 13:20). Когато Господ Исус се яви на апостол Павел по пътя за Дамаск, Той го попита: Савле, Савле, защо Ме гониш? (Деяния 9:4). А апостол Павел гонеше християните. Виждаш ли? За Исус е едно и също нещо - Той се отъждествява с хората Си. Писанието казва, че каквото направим на един от най-малките и скромни братя на Исус, на Него го правим, а това включва както доброто, така и злото (Матей 25:40, 45). Излиза, че да се подиграваш на Божий посланик, за Бог е равносилно на това, да се подиграваш на Него Самия, а Той не е за подиграване (Галатяни 6:7). Да се присмиваш на Божиите посланици е грях, който ти пречи да получиш изцеление. Ако Святият Дух те изобличава сега, моля те, покай се и помоли Отец да те освободи. Нека кръвта на Исус те очисти от всяко присмиване и презрение!

Спомни си дали не си се подигравал на някой Божий човек, та било то и на такъв, който е дошъл в църквата с “оплескани дрехи” и ти си го презрял; или на някой, който не е имал твоите изискани обноски и се е държал грубо или невъзпитано. Мечките, които разкъсаха децата в ІV Царе 2 глава са преобрази на демони. Ако се присмиваш на Божии посланици, ти с други думи отваряш врата на демони, които идват да разкъсат живота ти, общението ти с Бог и с другите християни. Не допускай това! Ние сме призовани да се съпротивляваме на дявола, а не да му отваряме вратата на сърцето си. Бог иска да се изпълваме със Святия Дух, с благодарение, дух на молитва и хваление. Съпротивлявай се на дявола и той ще бяга от теб! И прави това всеки ден!

Второ: Ако презираш Словата на Господа, това е пречка да получиш изцелението, което Бог има за теб. Какво значи да презираш Словата на Господ? Библията твърди във ІІ Тимотей 3:16 Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Когато Бог казва всичкото (или цялото), Той има предвид точно това.

Замисли се сега дали има някоя част от Библията, дори един единствен стих от Словото на Бог, за който ти да си казал в сърцето си: Това не може да е точно така. Или: Това не важи за мен. Не бързай да си казваш, че няма Слово, което да си презрял. Извикай за Божието мнение по въпроса! Единственото важно нещо за всеки от нас е как Бог вижда нещата, а не как ние ги виждаме. Така че, уповавай на Него сега - Той да ти открие дали има Слово, което да си презрял, макар и несъзнателно. Исус каза, че нито йота, нито точка от Закона няма да премине, докато не се сбъдне всичко. И ако точките в Библията са от такова значение, то колко повече всяка дума!

През първи век имаше фарисеи, садукеи, николаити и много други, които се наричаха с името на Господ. Днес също има дори още повече. И както тогава Исус мъмреше мнозина от тях, така и днес съществуват хора, които се заблуждават и изопачават Словото на Бог в едно или друго отношение. Обаче, ако Святият Дух ти дава очи да видиш нечия заблуда, знай, че дяволът може да се възползва от това, за да посее съмнение в твоето сърце по отношение на заблудата.

Например
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница