Живот между преражданиятастраница1/48
Дата20.11.2022
Размер0.88 Mb.
#115614
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
nyuton3

Живот между преражданията
Д-р Майкъл Нютън
ПРЕДГОВОР
0Т НЯКОЛКО ГОДИНИ НАСАМ Д-Р МАЙКЪЛ Нютон ръководи обучението на професионални хипнотерапевти в изкуството на духовната регресия в живота между преражданията (ЖМП). Имах щастието да участвам в първата група не­гови ученици, сертифицирани във връщането на клиенти към безсмъртното им съществуване като души. Дотогавашният ми опит включваше обуче­ние в традиционна психотерапия, а по-късно и хипнотерапия със специализация здравна психология.
Преди десет години ми попадна убедително на­писаната първа книга на д-р Майкъл Нютон, „Пъту­ване на душите", а по-късно и втората, „Следите на душите". И двете се занимаваха със съществуване­то ни между преражданията — нещо далеч по-важно й съдържателно от връщането в минали животи. Усетих, че тези книги са сред най-значимите публи­кувани трудове в областта на регресивната хипнотерапия, а всъщност и на цялата метафизична ли­тература. Разсъжденията на д-р Нютон не са тео­ретични. Неговите прозрения са извлечени от опи­та му с над 7000 ЖМП клиенти, които е връщал в духовния им живот между физическите прераждания на Земята. В собствената си практика съм оставал удивен от откровенията, които преживяват мои­те клиенти, и от ефекта на тези духовни наблюдения.


ВЪВЕДЕНИЕ
ПРЕЗ ДЕСЕТИЛЕТИЯТА СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ ми открития за хипнотичната регресия към живо­та между преражданията (ЖМП) практикувах са­мостоятелно. Накрая обаче осъзнах, че е необходи­мо специализирано обучение по хипнотерапия за ра­бота с ЖМП, насочено към опитните професио­налисти. Тази книга съдържа техники, които съм раз­работил с течение на годините и които са доказа­ли ефективността си върху хиляди мои клиенти. Своята методология на ЖМП хипноза наричам „ду­ховна регресия".
Настоящият наръчник е насочен предимно за опитни хипнотерапевти. Предназначен е и за прак­тикуващи професионалисти като подробно описание на процедурите, които съм установил като най-ефи­касни за достъп до паметта на душата за живота й в духовния свят. Но освен професионалистите, чув­ствам, че много хора, които са чели моите книги „Пътят на душите" (1994 г.) и „Следите на души­те" (2000 г.), издадени от „Луелин", желаят да полу­чат повече сведения за живота в отвъдното. Също така би било добре да мучат повече неща за духов­ната регресия, преди сами да се подложат на нея. Вяр­вам, че книгата ми само ще ги насърчи.
През 1999 г. започнах работа с различни асоциации, акредитиращи професионални хипнотизатори из ця­лата страна, които ми дадоха разрешение да прове­да неколкочасови семинари по ЖМП. Скоро обаче разбрах, че за обучаване в тази трудна работа са не­обходими поне три-четири дни. След това Нацио­налната асоциация по трансперсонална хипнотерапия (НАТХ) ми предложи да проведе конференция, посве­тена изцяло на ЖМП методологията, ако се съглася да участвам в ръководството на обучението.
През септември 2001 г., една седмица след терорис­тичните атаки срещу Америка, във Вирджиния Бийч се проведе първата световна конференция по обуче­ние в ЖМП с издаване на сертификат. Моментът се оказа благоприятен за новата програма по хипноза с цел духовно изследване. Този интензивен курс се със­тоеше от около четиридесет часа семинари, демонс­трации и упражнения, които далеч надxвърлиxа изуча­ването на регресията в минали животи. Дължа признателност на НАТХ за тяхната далновидност и за подкрепата, която ми оказаха в организирането на та­зи и следващите конференции по ЖМП.
С течение на времето осъзнах, че се нуждаем от организация, чиято единствена цел е усъвършенства­не на хипнотичната регресия в отвъдния живот. През 2002 г. с помощта на група отдадени ш делото ЖМП хипнотерапевти основах Дружеството за духовна рег­ресия. В тази организация за обучение участват ква­лифицирани ЖМП терапевти, посветили се на изуча­ването и практикуването на регресия в живота между преражданията на Земята. Една от главните цели на дружеството е да служи като информационна база както на вътрешната, така и на международната об­щност.
Ако желаете да разберете духовната си история, може би ще е най-добре да потърсите препоръки за ня­кой опитен хипнотизатор, преминал квалифицирано обучение по ЖМП. Ако наоколо няма такъв, може да се наложи да пътувате. Но повярвайте ми, заслужава си. Важно е да си намерите квалифициран ЖМП хип­нотизатор с мисия да помага на хората да разкрият спомените на душите си от отвъдното, който да откликне на специфичните ви нужди.
Духовната регресия използва комбинация от те­рапии с минали прераждания (МП) и ЖМП. Хипно­тизаторът трябва да е добре запознат с метафизи­ката, за да може да анализира кармичните влияния в живота на клиента от психологическа и историчес­ка гледна точка. Също така препоръчвам, докато търсите опитен хипнотизатор, да не се отказвате от събирането на сведения.
Макар че с настоящия текст целя да представя сис­тематично основите на моите изследвания в област­та на живота в отвъдното, далеч не искам практи­куващите духовна регресия да следват строго после­дователността от процедури в хипнозата. Дори смя­там, че материалът ми може да е полезен и за онези, които биха желали да намерят алтернативни мето­ди за достъп до духовния свят. Известно ми е, че все­ки хипнотизатор внася свои идеи, талант и опит в практикуването на ЖМП терапията. Прилагането на различни подходи може само да разшири знанията и гледната ни точка за живота след смъртта.
По-нататък давам съвети по някои проблеми, ко­ито считам за особено важни, но съм внимавал да не звучат твърде теоретично. Постарах се да све­да информацията до практическо ниво и да опрос­тя идеите си за методите на хипноза с клиенти. На­дявам се, че се намираме в началото на онова, което през XXI век ще се превърне в световно движение, предлагащо нови духовни прозрения за самите нас. Из­ползването на духовна регресия в различни форми ще ни помогне да разберем целта на собственото си съ­ществуване, което пък ще ни направи по-добри.
Всичко, което ни заобикаля,
всичко, покрай което минаваме, без да знаем,
всичко, което докосваме, без да усетим,
всичко, което срещаме, без да забележим,
ни въздейства бързо, изненадващо и необяснимо.
Дъо Мопасан
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница