Живот между преражданията


ПРОВЕРКА ЗА НАМЕСА НА СЪЗНАНИЕТОстраница17/48
Дата20.11.2022
Размер0.88 Mb.
#115614
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   48
nyuton3
ПРОВЕРКА ЗА НАМЕСА НА СЪЗНАНИЕТО
КОГАТО ОБСЪДИХ ОТВЕЖДАНЕТО НА КЛИЕНТА към детството му, споменах, че трябва да прове­рявате дали той действително се чувства и мис­ли като детето, което някога е бил, или просто се напряга да си припомни по-ранни моменти и мес­та. На този етап най-важна е дълбочината на тран­са. Все пак, когато стигнете до предишното му прераждане, може да се прояви и друго препятствие. Става дума за малцината клиенти, които възпроизвеждат фалшиви спомени поради намеса на съзна­нието. Този проблем трябва да бъде изчистен, пре­ди да продължите духовната регресия. След като върнете клиента в минал живот, трябва често да проверявате дали спомените му се основават единствено на историческите данни, които той знае в настоящия си живот. Нищо чуд­но да използва въображението си поради съзнател­но увличане по всеизвестни събития и познати ми­тове. В картинката се появяват пристрастия. На­ричам този феномен „влечението по Атлантида", тъй като страшно много хора се захласват по та­зи история. Това може да се разбере още във встъ­пителното събеседване, когато клиентът заяви: „Зная, ще открием, че в минал живот съм живял в Атлантида". Неговото убеждение се дължи на же­ланието да е бил част от легендарната ранна циви­лизация на Земята.
Няма нищо лошо, ако клиентът има знания за световната история, защото това ще му помогне да възстановява по-лесно сцените от миналото. Обаче трябва да съзнавате, че някои аспекти от минало­то, дори митологичните, могат да са толкова прив­лекателни за клиента, че да създават фалшиви спо­мени или да изкривяват действителните. Ще си по­могнете, ако поискате от клиента идео-моторни сиг­нали, с които да прекъсне речта си и по този начин да спре умствената намеса. Ще дам пример за „вле­чението по Атлантида" със следния случай:
Хипнотизатор: Къде си сега?
Обект: В Атлантида.
Хипнотизатор: Добре... да спрем за момент. Искам сега, без да .бързаш, да си помислиш върху онова, което току-що ми каза. Няма да разговаряме, до­като не прегледаш всичките си спомени и се убе­диш, че наистина си в Атлантида. След като приключиш и искам да ме уведомиш, като повдиг­неш пръстите на дясната си ръка. Няма да говоря, докато не Видя пръстите ти да се повдигат.
Обект: (след дълга пауза и повдигане на пръстите) О... предполагам, че съм сбъркал за Атлантида, но, изглежда, живея на красив остров сред океана.
Ще кажа още неща за Атлантида в глава „Прег­лед на минали прераждания", особено във връзка с хиб­ридните души.
Друг термин, който използвам за фалшиви споме­ни, е синдром на известната личност. Клиентите от тази категория искат да бъдат именити хора. Повечето специалисти по връщане в минали прераждания са имали клиенти, които заявяват, че са били извест­ни личности, преди хипнозата да разкрие, че това не е вярно. В един от трите ми случая „Мерилин Монро" впоследствие моята клиентка установи, че всъщ­ност е била икономка на актрисата. Нейните предубеждения рухнаха, когато я помолих да се върне към сцена, в която Мерилин Монро е заобиколена с други хора, и й казах да идентифицира всеки от тях, но от гледна точка на присъстващ в сцената.
При връщането в живота между преражданията добрата новина е, че когато обектът се озове в ду­ховния свят, съзнателният ум сякаш не се намесва, освен когато правим преглед на минали прераждания. В работата си с ЖМП се сблъсквам с два вида съз­нателна намеса, и то при малък процент от клиен­тите: а. съобщения от дверите на духовния свят, в които обектът твърди, че вижда Исус (или някаква друга религиозна фигура), макар че това всъщност е неговият наставник; б. съобщения при наближаване-то на първата спирка в духовния свят, когато кли­ентът спонтанно заявява, че е синя светлина (и сле­дователно е напреднала душа). Този проблем се поя­ви едва след публикуването на моите книги.
Първоначално истината може да бъде засенчена от желаните фантазии, прекалено силните вярвания, по­тиснати страхове или просто недоволство от нас­тоящия живот, който клиентът да счита за скучен. Спомените, за които подозирате, че може да са фал­шиви поради подвеждане от страна на съзнанието, мо­гат да бъдат прогонени с меки предизвикателства или критични въпроси. При връщане в минало прераждане или ЖМП трябва да избягвате дългите, сложни въп­роси към обекта. Може би искате да насърчите под­робни обяснения от негова страна, но въпросите ви трябва да бъдат кратки, простички и директни.
Тайната за получаване на точна информация е в настойчивостта и кръстосаните проверки. Доста полезно е прехвърлянето назад-напред в различни вре­меви линии, докато разисквате едни и същи събития. Проверките и прегледът на последователността на съобщенията също са много ефикасни. Ако насочва­те внимателно обекта, който е в променено състо­яние на съзнанието, и поработите старателно с Въз­приятията и тълкуванията му на спомените от ми­налото прераждане, то когато стигне до дверите на духовния свят, ще е по-подготвен да дава точна ин­формация.
Коментарите ми за фалшивите съобщения може да накарат някои хора да поставят под въпрос вер­ността на целия хипнотерапевтичен процес. Това би било погрешно, тъй като малцина клиенти в моята практика са имали значителна намеса от страна на съзнанието. Хората не могат да лъжат преднамере­но, докато са под хипноза. Просто някои предста­вят погрешно събитията, понеже им се иска да вяр­ват, че са истина.
В повечето случаи съзнателната мисъл работи в наша полза. Да вземем въпроса с припомнянето на ге­ографски местоположения и дати. Критиците на връ­щането в минали прераждания питат как някой, кой­то се пренася в прераждането си в древността, мо­же да ни каже с такава точност къде се намира там на картата на света, каквато я знаем днес. Отговорът е, че съзнанието запазва съвременните знания както за географията, така и за времевата рамка. Не казвам, че съзнанието улеснява припомнянето на та­зи информация. Когато става дума за дати, помолвам клиентите да визуализират цифрите и след то­ва да ми ги прочетат една по една.
Следният случай демонстрира объркване на дати­те, дължащо се на срам и вина от предишния живот. Една моя клиентка, тридесет и две годишна еврейка, беше родена през 1964 година. В предишния си живот е била австрийски войник, измъчвал евреите в концен­трационен лагер през Втората световна война. Тога­ва е била родена през 1920 година. Когато я попитах: „На колко години си била в момента на смъртта си?", тя отговори (някак твърде бързо): „На осемдесет и шест". Осъзнах, че ако е така, тя би трябвало през 2000 година, години след сеанса, все още да е жива. След като я предизвиках, открихме, че след войната този австрийски войник се е самоубил от разкаяние за жес­токостите си срещу евреите. Това е станало през 1962 година, когато е бил на четиридесет и две. Две години по-късно същата тази душа се е преродила ка­то моята клиентка-еврейка.
Другата страна на монетата е, че има положителни знаци, сочещи правдивостта на спомените, кои­то са добра основа за проверки по време на сеанса. Ето три примера:
А. Субектът чувства ли се неловко и обезпокоен заради пола. Мъжът в предишен живот може да е бил жена и обратното. Вътрешната борба на клиента показва, че той говори истината.
Б. Чувства ли се несигурност 8 началото на спо­мените от минал живот относно изникващата сце­на, която несигурност след това да се превръща в твърда убеденост. Това е признак за внимателно обмисляне, вследствие на което клиентът се справя с неувереността си. (Пример за това е случаят с Анди и Отис, който цитирах по-горе.)
В. Има ли емоционални промени — от безстраст­но изреждане към по-изразени чувства и лична ангажираност. Този преход означава, че клиентът започ­ва активно да участва в събитията.
Сподели с приятели:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   48
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница