Живот между преражданията


ЧАСТ ПЪРВА НАЧАЛНО ПРОУЧВАНЕстраница2/48
Дата20.11.2022
Размер0.88 Mb.
#115614
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
nyuton3
ЧАСТ ПЪРВА
НАЧАЛНО ПРОУЧВАНЕ


ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ ВЯРВАНИЯ НА КЛИЕНТА В НАЧАЛНОТО ПРОУЧВАНЕ
ПРЕДИ ДА НАВЛЕЗЕМ В ДЕТАЙЛИТЕ НА хипнотичната методология, свързана с практикуването на духовна регресия, може би ще е най-добре да об­мислите подхода си към въпросите за отвъдното. Като практикуващи духовна регресия, вие ще има­те клиенти, които при първия си контакт с вас ще се чувстват объркани относно собствените си вярвания. Реакцията ви на техните затрудне­ния почти със сигурност ще е определящият фак­тор дали ще си запишат час при вас. Макар че повечето хора, които желаят да възста­новят духовните си спомени, са наясно с вярвания­та си, някои страдат от религиозни задръжки, при­теснения за механиката на хипнозата или скептици­зъм към идеята точно вие да улесните мисленото им Влизане в духовния свят.
В началото на сеанса обяснявам на колебаещия се, че за него ще е полезно, ако се отнесе непредубедено към хипнотичната регресия. Дори понякога му казвам, че каквато и да е системата му от вярва­ния, несъзнателните спомени ще му разкрият един дом в духовния свят, подобен на описанията на всички преди него. Скептикът би могъл да възрази, че това е предварително насочване, ала след хиляди такива сеанси се чувствам напълно спокоен да направя подобно изявление пред един неуверен кли­ент.
Що се отнася до внушението, не бива да забравя­ме, че книгите ми за живота в отвъдното вече са обществено достояние. Ако потенциалният клиент спомене за възможността да е бил повлиян от про­читането на тези книги, изтъквам, че през много­то години преди публикуването на моите изследвания не съм казвал почти нищо на повечето си кли­енти. Ще видите, че и в двата случая това не оказ­ва никакво Влияние. Когато обектът на хипноза Влезе мислено в духовния свят, независимо от вярвания­та му или онова, което съм му казал предварител­но, разказът му наподобява тези на предишните ми клиенти.
Обучавани от мен ЖМП хипнотерапевти съоб­щават за клиенти, които никога не са чували за мен и моите книги, но без никакво предварително вли­яние са давали същите описания на духовния свят. Разликите се състоят в това кои дейности на ду­шата виждат ясно и кои — замъглено. Няма два ед­накви сеанса, защото всяка душа има собствен енер­гиен модел за възстановяване на безсмъртните спо­мени и собствената си уникални история на същес­твуване.
Ако поради строги религиозни вярващия потенци­алният клиент има резерви спрямо метафизичната философа това може да предизвика у него силен вът­решен смут, с който трябва да се занимаете в са­мото начало. Човекът се е свързал с вас, защото иска духовна информация за висшия си аз, но религиоз­ните пречки го задържат. Често установявам, че зад такъв конфликт на ума се крие нещастие и неудовлетвореност от живота и света. Такива хора идват при вас, защото най-после са достигнали етап, в кой­то желаят да намерят отговорите посредством нов подход. Еклектичният терапевт е добър вариант за непредубедени философски обсъждания, които да на­сърчат потенциалния клиент към размисли и тълку­вания.
Например в Америка, където живеят предимно християни, може да чуете: „Искам да разбера как­во е раят, но се притеснявам, че върша грях, ка­то идвам при вас". Същото притеснение, но под­несено по друг начин, звучи така: „Мисля, че има живот след смъртта, но трябва ли човек да вяр­ва в прераждането, за да си направи духовна регресия?" Имал съм клиенти, изповядващи религии, според които животът е строго предопределен и никой няма власт над съдбата си. Други религии се отнасят непредубедено към прераждането и съд­бата, но техните ритуали включват съществува­нето на гневни богове, зли духове и мрачни астрални области след смъртта. Някои системи от вярвания пък не допускат съществуването на ду­ховна самоличност в живота между прераждания-та на Земята. За атеистите и агностиците, раз­бира се, е трудно да приемат наличието на висша сила и велик план за Вселената. Но както вече спо­менах, независимо от съзнателните идеологически предпоставки, когато преминат в свръхсъзнателно състояние на транс, тези хора имат същите духовни спомени за живота си между преражданията като другите клиенти.
Мислещи хора с различни вярвания ще дойдат при вас, защото търсят смисъла на живота си. Те се нуждаят от друг вид духовност, която да им зву­чи смислено и последователно. Ако не броим екст­ремистите с техните радикални доктрини, всич­ки световни религии проповядват състрадание, ми­лосърдие и любов. Лошото е само, че са твърде ско­вани от вековните догми и не са в съзвучие със съв­ременното мислене. По мое мнение големите све­товни религии не звучат много лично за доста хо­ра. В известен смисъл тези религии са загубили го­ляма част от същността на индивидуалния духо­вен контакт с божественото — контакта, от кой­то изобщо са произлезли. Хората са обезпокоени от това развитие.
Според историка Арнолд Тойнби, когато загуби очарованието си като духовен модел за хората, вся­ка система от вярвания бива видоизменяна или губи последователите си. живеем в свят, който се счи­та за хаотичен. Някои от нас смятат, че сами сме си го направили такъв, други обвиняват Източни­ка, който ни е създал, и обръщат гръб на всякаква вяра. През дългогодишната си частна практика наблюдавам нарастващия брой търсещи духовно осъз­наване — индивидуално и уникално за тях, без пос­редници, които да им налагат своите си виждания за духовното.
Всеки от нас е склонен да проявява нетърпимост към инакомислещите. Като практикуващи духовна регресия е нормално да се придържате към собстве­ните си истини, но това не бива да влияе върху възприемчивостта ви за идеите на клиента. По време на сеанса ЖМП терапевтът трябва да помага на клиента да разбере своето съществуване и да постиг­не спокойствие на духа, без да му налага собствени­те си ценности. Всичко, което е необходимо да знае обектът, се намира в неговото съзнание. Във всич­ки случаи го оставяйте да разпознава, а след това и да тълкува спомените си. Вашето разбиране и положителната ви целебна енергия са от жизнено значе­ние, докато клиентът ви разкрива живота на душа­та си. По този начин вие улеснявате протичането на мозъчните му вълни, които увеличават вибраци­ите на душевната му енергия.
Опитвам се да обяснявам на клиентите, изповяд­ващи различни философски виждания, че живеем в не­съвършен свят, за да можем да оценим съвършенст­вото. Стремим се да постигнем подобрение чрез про­мяната и упражняване на свободната си воля. Търсе­нето на вътрешна мъдрост е от огромно значение, защото, ако не намерим личното си вътрешно поз­нание отвъд институционалните доктрини, разра­ботени от други хора преди много време, не ще раз­берем напълно смисъла на съществуването си на Зе­мята.
При всяко поколение общовалидните истини се наследяват от по-висши и именно този прогрес в поз­нанието и самоосьзнаването е ядрото на нашето личностно себеизразяване. Като практикуващи ду­ховна регресия, използващи силата на хипнозата, ние
сме благословени с ново средство за терапевтична намеса. Ако сте в състояние да помагате на хората да видят сами светлината на божественото в себе си и поощрявате откриването на собствената им същност, вие ще сте направили съществен принос за просветлението на човешката раса.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница