Живот между преражданиятастраница48/48
Дата20.11.2022
Размер0.88 Mb.
#115614
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
nyuton3
ПРИЛОЖЕНИЕ
Пътят на душите: духовни принципи
1. Душата не се поддава на определения или измер­вания, защото Божието творение няма граници. Най-съдържателното описание на проявената й същност е, че тя представлява интелигентна енергия, която е безсмъртна и се проявява чрез специфични вибра­ционни вълни от светлина и цвят.
2. Всяко човешко същество има една душа, която остава в него до смъртта му. Душите действител­но играят роля в избора на следващото тяло в ци­къла си от прераждания. Появяват се във физическо­то тяло още в майчината му утроба, някъде между четвъртия месец и края на бременността.
3. Всяка душа притежава уникален безсмъртен харак­тер. При съчетаване с човешки мозък тя се слива с емо­ционалния темперамент или човешкото его на това тяло, при което се получава една бременна личност, ко­ято ще съществува само в този живот. Именно то­ва имам предвид под „двойственост на ума".
4. Макар че паметта на душата е блокирана от съзнанието посредством амнезия, мисловните й мо­дели влияят върху човешкия мозък, пораждайки мо­тивация за дадени действия.
5. Душите се прераждат като човешки същества безброй пъти, за да преминат през различните нива на развитие, преборвайки се с кармични проблеми от минали животи. Така техните знания и мъдрост на­растват, защото между преражданията размишля­ват върху мислите и делата си под ръководството на духовни учители.
6. Нашата планета е един от безбройните свето­ве, които са училища, служещи за напредъка на души­те. По време на физическите си въплъщения на Зе­мята душата има възможност да напредва, като при­добива мъдрост по пътя на опита и грешките. жи­вотът на човека не е предопределен. По време на фи­зическите си прераждания на Земята различните възможности и вероятности, породени от кармични влияния и споразумения на душата, зависят от ней­ната свободна воля.
7. Земята е място на голяма красота и радост, но и на невежество, омраза, страдания, създадени от чо­века, които са комбинирани с естествени планетарни катаклизми, над които почти нямаме контрол. Неизбежно е, че ще се справяме с тези положителни и отрицателни елементи на земния живот. Духовна зла воля не съществува в Божествения порядък на любов и състрадание, откъдето произхожда душата ни.
8. Личното просветление идва по вътрешен път и дарява човека със способността да постигне своя­та Божествена сила без посредници.
9. В момента на физическата смърт душата се връ­ща в духовния свят, при източника на своето сът­ворение. Тъй като част от нейната енергия не напус­ка духовния свят по време на прераждането, завръща­щата се душа се съединява отново с нея. По този на­чин духовното й израстване е непрекъснат процес. Ду­ховният свят дава на душата и възможността да си почине и да поразмишлява между преражданията.
10. Душите очевидно участват в духовни групи, към които са прикрепени от създаването си. Учите­ли на всяка група са духовните наставници на ней­ните членове. Духовните другари от групата се прераждат заедно с душата и приемат важни роли в жи­вота й на Земята.
11. Духовният свят явно не е място на действие — или нирвана, — а такова, където душата преживява преход, за да се развие до по-висши енергий­ни форми, способни да творят одушевени и неоду­шевени предмети. Енергията на самата душа е сът­ворена от по-висш източник.
Духовният свят влияе върху определена терито­рия, чиито граници още не са установени, но очевид­но включва нашата Вселена и съседните измерения.
12. При завръщането си душата не вижда в духов­ния свят никакви божества от земните религии. Най-близкият й контакт с Божествената сила е чрез нейния личен духовен наставник и членовете на съ­вета от благосклонни съветници, които наблюдават развитието на всяка душа. Душите от Земята усе­щат присъствието на Божествената свръхдуша или източника, което се излъчва някъде от горе над учас­тващите в индивидуалните им съвети с мъдреци.
13. Духовният свят очевидно се направлява от ви­соко развити непрераждащи се души-специалисти, които регулират работата на поверените им души. Когато стигнат по-високи нива на мъдрост, прераждащите се души престават да се прераждат и заемат мястото си до специалистите, за да помагат на все още прераждащите се. Специалистите обикновено се подбират спо­ред мотивацията, талантите и представянето си.
14. Крайната цел на всички души очевидно е да пос­тигнат съвършенство и да се съединят с източни­ка, който ги е създал.

Разположение на общностната група 1
Фигурата2 показва строените плътно една до друга души от основ­ната общностна група, поздравяващи завърналата се душа А, следвана от водача на групата - В. Много от тях са скрити зад останалите и очакват реда си да излязат на преден план и да приветстват новопристигналия член.
Разположение на общностната група 2


Фигурата представя по-обичайното разположение на групата в полукръг за посрещането на завърналата се душа А със или без водача учител в позиция В. По стрелките на тази часовникова диаграма всяка от душите пристъпва напред, когато дойде ре­дът и, от позицията си по 180-градусовата дъга. Обикновено поз­дравяващите души не застават зад А в положение шест часа.

Цветен спектър на духовните ауриТази схема за класификация показва как основните цветове на душите стават по-тъмни от начинаещите в графа 1 до висшите магистри в графа 11. Често основният централен цвят на душа­та е обграден с различен ореолен нюанс. От първо до четвърто ниво има преливане и в самите цветови аури.
Енергийни цветове, наблюдавани в една духовна група
Първични централни цветове

Вторични ореолни цветовеТази схема показва сегашните роднини и най-добрия приятел на клиента ми (3 В). Легендата за централния и ореолния цвят на всеки роднина е фигура в. Клетките с номера 2, 3, 4 и 5 са основните централни цветове. Обозначените с букви А, В, С и Б са вторичните ореолни цветове, излъчвани от членовете на групата.

Седалището на съвета


Типична структура на мястото, където душите се срещат със старейшините. Повечето хора виждат това просторно помеще­ние като огромна ротонда с куполообразен таван. Душата влиза в нея от края на коридора (А) или от вътрешен двор. Застава в центъра (В), а водачът - зад нея, обикновено отляво (С). Старей­шините седят на дълга извита маса(D) отсреща. В някои случаи масата е правоъгълна.
Сподели с приятели:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница