Живот между преражданиятастраница1/13
Дата14.01.2018
Размер1.89 Mb.
#46055
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ЖИВОТ МЕЖДУ ПРЕРАЖДАНИЯТА

Д-р Майкъл Нютън

ПРЕДГОВОР

0Т НЯКОЛКО ГОДИНИ НАСАМ Д-Р МАЙКЪЛ Нютън ръководи обучението на професионални хипнотерапевти в изкуството на духовната регресия в живота между преражданията (ЖМП). Имах щастието да участвам в първата група не­гови ученици, сертифицирани във връщането на клиенти към безсмъртното им съществуване като души. Дотогавашният ми опит включваше обуче­ние в традиционна психотерапия, а по-късно и хип-нотерапия със специализация здравна психология.

Преди десет години ми попадна убедително на­писаната първа книга на д-р Майкъл Нютън, „Пъту­ване на душите", а по-късно и втората, „Следите на душите". И двете се занимаваха със съществуване­то ни между преражданията — нещо далеч по-важно й съдържателно от връщането в мишли животи. Усетих, че тези книги са сред най-значимите публи­кувани трудове в областта т регресивадта хипно-терапия, а всъщност и на цялата метафизична ли­тература. Разсьжденията на д-р Нютън не са тео­ретични. Неговите прозрения са извлечени от опи­та му с над 7000 ЖМП клиенти, които е връщал в духовния им живот между физическите прераждания на Земята. В собствената си практика съм оставал удивен от откровенията, които преживяват мои­те клиенти, и от ефекта на тези духовни наблюдения.
ВЪВЕДЕНИЕ

ПРЕЗ ДЕСЕТИЛЕТИЯТА СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ ми открития за хипнотичната регресия към живо­та между преражданията (ЖМП) практикувах са­мостоятелно. Накрая обаче осъзнах, че е необходи­мо специализирано обучение по хипнотерапия за ра­бота с ЖМП, насочено към опитните професио­налисти. Тази книга сьдържа техники, които съм раз­работил с течение на годините и които са доказа­ли ефективността си върху хиляди мои клиенти. Своята методология на ЖМП хипноза наричам „ду­ховна регресия".

Настоящият наръчник е насочен предимно за опитни хипнотерапевти. Предназначен е и за прак­тикуващи професионалисти като подробно описание на процедурите, които съм установил като най-ефи­касни за достъп до паметта на душата за живота й в духовния свят. Но освен професионалистите, чув­ствам, че много хора, които са чели моите книги „Пътят на душите" (1994 г.) и „Следите на души­те" (2000 г.), издадени от „Луелин", желаят да полу­чат повече сведения за живота в отвъдното. Също така би било добре да мучат повече неща за духов­ната регресия, преди сами да се подложат на нея. Вяр­вам, че книгата ми само ще ги насърчи.

През 1999 г. започнах работа с различни асоциации, акредитиращи професионални хипнотизатори из ця­лата страна, които ми дадоха разрешение да прове­да неколкочасови семинари по ЖМП. Скоро обаче

разбрах, че за обучаване в тази трудна работа са не­обходими поне три-четири дни. След това Нацио­налната асоциация по трансперсонална хипнотерапия (НАТХ) ми предложи да проведе конференция, посве­тена изцяло на ЖМП методологията, ако се съглася да участвам в ръководството на обучението.

През септември 2001 г., една седмица след терорис­тичните атаки срещу Америка, във Вирджиния Бийч се проведе първата световна конференция по обуче­ние в ЖМП с издавше на сертификат. Моментът се оказа благоприятен за новата програма по хипноза с цел духовно изследване. Този интензивен курс се със­тоеше от около четиридесет часа семинари, демонс­трации и упражнен^ които далеч надxвърлиxа изуча­ването на регресията в минали животи. Дължа приз­нателност на НАТХ за тяхната далновидност и за подкрепата, която ми оказаха в организирането на та­зи и следващите конференции по ЖМП.

С течение на времето осъзнах, че се нуждаем от организация, чиято единствена цел е усъвършенства­не на хипнотичната регресия в отвъдния живот. През 2002 г. с помощта на група отдадени ш делото ЖМП хипнотерапевти основах Дружеството за духовна рег­ресия. В тази организация за обучение участват ква­лифицирани ЖМП терапевти, посветили се на изуча­ването и практикуването на регресия в живота между преражданията на Земята. Една от главните цели на дружеството е да служи като информационна база както на вътрешната, така и на международната об­щност.

Ако желаете да разберете духовната си история, може би ще е най-добре да потърсите препоръки за ня­кой опитен хипнотизатор, преминал квалифицирано обучение по ЖМП. Ако наоколо няма такъв, може да се наложи да пътувате. Но повярвайте ми, заслужава

си. Важно е да си намерите квалифициран ЖМП хип­нотизатор с мисия да помага на хората да разкрият спомените на душите си от отвъдното, който да откликне на специфичните ви нужди.

Духовната регресия използва комбинация от те­рапии с минали прераждания (МП) и ЖМП. Хипно­тизаторът трябва да е добре запознат с метафизи­ката, за да може да анализира кармичните влияния в живота на клиента от психологическа и историчес­ка гледна точка. Също така препоръчвам, докато търсите опитен хипнотизатор, да не се отказвате от събирането на сведения.

Макар че с настоящия текст целя да представя сис­тематично основите на моите изследвания в област­та на живота в отвъдното, далеч не искам практи­куващите духовна регресия да следват строго после­дователността от процедури в хипнозата. Дори смя­там, че материалът ми може да е полезен и за онези, които биха желали да намерят алтернативни мето­ди за достъп до духовния свят. Известно ми е, че все­ки хипнотизатор внася свои идеи, талант и опит в практикуването на ЖМП терапията. Прилагането на различни подходи може само да разшири знанията и гледната ни точка за живота след смъртта.

По-нататък давам съвети по някои проблеми, ко­ито считам за особено важни, но съм внимавал да не звучат твърде теоретично. Постарах се да све­да информацията до практическо ниво и да опрос­тя идеите си за методите на хипноза с клиенти. На­дявам се, че се намираме в началото на онова, което през XXI век ще се превърне в световно движение, предлагащо нови духовни прозрения за самите нас. Из­ползването на духовна регресия в различни форми ще ни помогне да разберем целта на собственото си съ­ществуване, което пък ще ни направи по-добри.

Всичко, което ни заобикаля,

всичко, покрай което минаваме, без да знаем,

всичко, което докосваме, без да усетим,

всичко, което срещаме, без да забележим,

ни въздейства бързо, изненадващо и необяснимо.

Дъо Мопасан
ЧАСТ ПЪРВА

НАЧАЛНО ПРОУЧВАНЕ
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ

ВЯРВАНИЯ НА КЛИЕНТА В

НАЧАЛНОТО ПРОУЧВАНЕ

ПРЕДИ ДА НАВЛЕЗЕМ В ДЕТАЙЛИТЕ НА хипнотичната методология, свързана с практикуването на духовна регресия, може би ще е най-добре да об­мислите подхода си към въпросите за отвъдното. Като практикуващи духовна регресия, вие ще има­те клиенти, които при първия си контакт с вас ще се чувстват объркани относно собствените си вярвания. Реакцията ви на техните затрудне­ния почти със сигурност ще е определящият фак­тор дали ще си запишат час при вас. Макар че повечето хора, които желаят да възста­новят духовните си спомени, са наясно с вярвания­та си, някои страдат от религиозни задръжки, при­теснения за механиката на хипнозата или скептици­зъм към идеята точно вие да улесните мисленото им Влизане в духовния свят.

В началото на сеанса обяснявам на колебаещия се, че за него ще е полезно, ако се отнесе непредубедено към хипнотичната регресия. Дори понякога му казвам, че каквато и да е системата му от вярва­ния, несъзнателните спомени ще му разкрият един дом в духовния свят, подобен на описанията на всички преди него. Скептикът би могъл да възрази, че това е предварително насочване, ала след хиля-

ди такива сеанси се чувствам напълно спокоен да направя подобно изявление пред един неуверен кли­ент.

Що се отнася до внушението, не бива да забравя­ме, че книгите ми за живота в отвъдното вече са обществено достояние. Ако потенциалният клиент спомене за възможността да е бил повлиян от про­читането на тези книги, изтъквам, че през много­то години преди публикуването на моите изследва-ния не съм казвал почти нищо на повечето си кли­енти. Ще видите, че и в двата случая това не оказ­ва никакво Влияние. Когато обектът на хипноза Влезе мислено в духовния свят, независимо от вярвания­та му или онова, което съм му казал предварител­но, разказът му наподобява тези на предишните ми клиенти.

Обучавани от мен ЖМП хипнотерапевти съоб­щават за клиенти, които никога не са чували за мен и моите книги, но без никакво предварително вли­яние са давали същите описания на духовния свят. Разликите се състоят в това кои дейности на ду­шата виждат ясно и кои — замъглено. Няма два ед­накви сеанса, защото всяка душа има собствен енер­гиен модел за възстановяване на безсмъртните спо­мени и собствената си уникални история на същес­твуване.

Ако поради строги религиозни вярващия потенци­алният клиент има резерви спрямо метафизичната философа това може да предизвика у него силен вът­решен смут, с който трябва да се занимаете в са­мото начало. Човекът се е свързал с вас, защото иска духовна информация за висшия си аз, но религиоз­ните пречки го задържат. Често установявам, че зад такъв конфликт на ума се крие нещастие и неудовлетвореност от живота и света. Такива хора идват при вас, защото най-после са достигнали етап, в кой­то желаят да намерят отговорите посредством нов подход. Еклектичният терапевт е добър вариант за непредубедени философски обсъждания, които да на­сърчат потенциалния клиент към размисли и тълку­вания.

Например в Америка, където живеят предимно християни, може да чуете: „Искам да разбера как­во е раят, но се притеснявам, че върша грях, ка­то идвам при вас". Същото притеснение, но под­несено по друг начин, звучи така: „Мисля, че има живот след смъртта, но трябва ли човек да вяр­ва в прераждането, за да си направи духовна регресия?" Имал съм клиенти, изповядващи религии, според които животът е строго предопределен и никой няма власт над съдбата си. Други религии се отнасят непредубедено към прераждането и съд­бата, но техните ритуали включват съществува­нето на гневни богове, зли духове и мрачни аст-рални области след смъртта. Някои системи от вярвания пък не допускат съществуването на ду­ховна самоличност в живота между прераждания-та на Земята. За атеистите и агностиците, раз­бира се, е трудно да приемат наличието на висша сила и велик план за Вселената. Но както вече спо­менах, независимо от съзнателните идеологически предпоставки, когато преминат в свръхсъзнател-

но състояние на транс, тези хора имат същите духовни спомени за живота си между преражданията като другите клиенти.

Мислещи хора с различни вярвания ще дойдат при вас, защото търсят смисъла на живота си. Те се нуждаят от друг вид духовност, която да им зву­чи смислено и последователно. Ако не броим екст­ремистите с техните радикални доктрини, всич­ки световни религии проповядват състрадание, ми­лосърдие и любов. Лошото е само, че са твърде ско­вани от вековните догми и не са в съзвучие със съв­ременното мислене. По мое мнение големите све­товни религии не звучат много лично за доста хо­ра. В известен смисъл тези религии са загубили го­ляма част от същността на индивидуалния духо­вен контакт с божественото — контакта, от кой­то изобщо са произлезли. Хората са обезпокоени от това развитие.

Според историка Арнолд Тойнби, когато загуби очарованието си като духовен модел за хората, вся­ка система от вярвания бива видоизменяна или губи последователите си. живеем в свят, който се счи­та за хаотичен. Някои от нас смятат, че сами сме си го направили такъв, други обвиняват Източни­ка, който ни е създал, и обръщат гръб на всякаква вяра. През дългогодишната си частна практика наблюдавам нарастващия брой търсещи духовно осъз­наване — индивидуално и уникално за тях, без пос­редници, които да им налагат своите си виждания за духовното.

Всеки от нас е склонен да проявява нетърпимост към инакомислещите. Като- практикуващи духовна

регресия е нормално да се придържате към собстве­ните си истини, но това не бива да влияе върху възприемчивостта ви за идеите на клиента. По време на сеанса ЖМП терапевтът трябва да помага на клиента да разбере своето съществуване и да постиг­не спокойствие на духа, без да му налага собствени­те си ценности. Всичко, което е необходимо да знае обектът, се намира в неговото съзнание. Във всич­ки случаи го оставяйте да разпознава, а след това и да тълкува спомените си. Вашето разбиране и положителната ви целебна енергия са от жизнено значе­ние, докато клиентът ви разкрива живота на душа­та си. По този начин вие улеснявате протичането на мозъчните му вълни, които увеличават вибраци­ите на душевната му енергия.

Опитвам се да обяснявам на клиентите, изповяд­ващи различни философски виждания, че живеем в не­съвършен свят, за да можем да оценим съвършенст­вото. Стремим се да постигнем подобрение чрез про­мяната и упражняване на свободната си воля. Търсе­нето на вътрешна мъдрост е от огромно значение, защото, ако не намерим личното си вътрешно поз­нание отвъд институционалните доктрини, разра­ботени от други хора преди много време, не ще раз­берем напълно смисъла на съществуването си на Зе­мята.

При всяко поколение общовалидните истини се наследяват от по-бисши и именно този прогрес в поз­нанието и самоосьзнаването е ядрото на нашето личностно себеизразяване. Като практикуващи ду­ховна регресия, използващи силата на хипнозата, ние

сме благословени с ново средство за терапевтична намеса. Ако сте в състояние да помагате на хората да видят сами светлината на божественото в себе си и поощрявате откриването на собствената им същност, вие ще сте направили съществен принос за просветлението на човешката раса.


ЧАСТ ВТОРА

ПОДГОТОВКА ЗА СПИРИТУААНА РЕГРЕСИЯ
ЛИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ

ПРАКТИКУВАЩИЯ ДУХОВНА РЕГРЕСИЯ

НА ЕДИН ОТ МОИТЕ СЕМИНАРИ ОБСЪЖДАХ усилията, които са нужни, за да бъдат пренесени хората в живота им между преражданията. На първата почивка един хипнотерапевт дойде при мен и каза:

— Благодаря Ви за отделеното време, но аз си оти­вам. Сега осъзнавам, че тази работа е прекалено труд­на. Имам си добра, стабилна практика и просто не се чувствам способен да отговоря на изискванията за духовна регресия.

Отвърнах на този честен човек, че е добре, дето осъзнава тези проблеми сега, а не по-късно.

Разбира се, трудно е да жонглираш три-четири ча­са с множество топки. Всъщност ще ви се наложи да боравите едновременно с безсмъртната душа на кли­ента и мисловните процеси на сегашния му човешки мозък. Тези два аза може да влязат в конфликт при на­рушена интеграция. Хипнотизаторът трябва да се справя с тази двойственост, докато избистря и под-режда дълги фази от духовни образи, които да улесня­ват прехода. За да го постигнете, трябва постоян­но да следите мисловното пътуване из географията на духовния свят. Това се нарича съставяне на карта. Мотивите, страховете, представата на вашия клиент за себе си и очакванията му се определят от

физическия, емоционалния и мисловния облик на не­говото тяло. Тези елементи от характера са повли­яни от това, което наричам „азови признаци на ду­шата": проницателност, интуиция и въображение. Докато ви разказва за духовния си живот, вашият обект на хипноза предава тази информация от сегаш­ното си тленно тяло. Това понякога е объркващо и мъчително за него. Тъй като драмата от отвъдно­то се разгръща в ума му, трансперсоналният му пог­лед зависи от това доколко може да приеме истина­та за своя реален аз.

Освен всичко друго, може да се наложи да се кон­центрирате върху множество минали кармични преживявания, които клиентът ви е имал в други тела, за да може той да разбере причинно-следствената връзка с настоящия си живот. Несъмнено практику­ването на ЖМП терапия ще усъвършенства умени­ята ви да връщате човека В минали прераждания, до­като се прехвърляте от живот на живот, използвай­ки отвъдното като мост. Понякога се налага да при­лагате ту меки, ту авторитарни хипнотични тех­ники в придвижването между миналите животи, ду­шевните преживявания и настоящия живот на кли­ента. Това до голяма степен зависи от неговата възприемчивост, която може да е различна в миналите му животи и в духовния свят.

Задачата ви като практикуващ духовна регресия е да направлявате визуализациите, за да може клиен­тът да прегледа внимателно цялата информация и да съзре връзките. Така той ще разбере душата и цел­та на живота си и ще придобие сила. За регресиониста това означава много усилия и изисква както умения, така и издръжливост. Разбира се, ние не влагаме лично отношение към клиентите си, но не може да не се изпита съчувствие и съпричастност към човек, който е затруднен да осмисли всичките причини, по­ради които се намира в сегашното си тяло, или оно­ва, което имат да му кажат неговите наставници и учители. Никой мотивиран и загрижен хипнотерапевт не може да остане безстрастен в работата си. След тежка духовна регресия аз лично се чувствам изцеден.


ЗНАЧЕНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ОПИТА

МОИТЕ КУРСОВЕ ПО ЖМП СЕ ПОСЕЩАВАТ ОТ лицензирани терапевти и хипнотизатори. Обик­новено са нужни значителен брой часове за обуче­ние в основите и тънкостите на хипнотерапията, заедно с няколко години частна практика. Ще ви бъде от полза да имате известен опит в преживяванията от минали прераждания, преди да се захванете с изнурителната работа на практику­ващия духовна регресия. Не е нужно да сте били лицензиран психолог, психотерапевт или съветник, за да станете умел хипнотизатор. Все пак при ра­бота с проблемни клиенти известен минал опит в тези области би бил просто безценен. Етично погледнато, от терапевтите се очаква да съзнават нивото на своята компетентност и про­фесионална квалификация и да не се заемат с лечебни процедури, за които не са обучени. Що се отнася до практикуващите духовна регресия, които помагат на клиентите да търсят истината за себе си, бих ка­зал, че колкото повече академично образование и про­фесионален опит имат, толкова по-добре.

Реалното самоосъзнаване е нещо важно за вас ка­то ЖМП терапевти, тъй като то има връзка с вли­янието ви върху клиента. Енергията ви се определя от вашата интуиция, подбуди и пълноценност. Уважавам дълбоко таоистката философия. Таоистите вярват, че вдъхновението идва, когато съзнанието престане да възпрепятства естествената несъзна­телна енергия. Тоест, в известен смисъл космическа­та чи енергия внася хармония и яснота в тялото.

Също така, за да сте добри терапевти, трябва да умеете да се съсредоточавате.

Най-добрите регресионисти притежават усет, който им позволява в подходящия момент да дола­вят нещата, без да използват съзнателно ума си. Въз-можно е по бреме на ЖМП терапия и хипнотизато­рът, и обектът да получат помощ от своите нас­тавници и тези моменти трябва да бъдат разпоз­навани, особено когато става дума за вземане на ре­шения.

Според мен е напълно възможно да усвоите разпоз­наването и анализирането на символи, илюстриращи преживявания от духовния свят, които не могат да бъдат определени с материални понятия. Често ста­ва дума за символи, взети от земния живот, които могат да бъдат отнесени към събития от духовния свят. Честно казано, понякога по време на сеанс до­бивам известни телепатични способности. Това оба­че би се превърнало в пречка, ако в решителни мо­менти не успея да блокирам мислите си, които мо­гат да бъдат уловени от клиента.

Смятам, че ежедневната медитация с контроли­рано дишане помага в ЖМП практиката. Според йога „прана" е жизнената сила или енергията, която се проявява у всеки от нас чрез дишането. Понякога по време на сеанс контролирам дишането си, за да пре­мина в по-висше състояние на съзнанието. Случва се

дори да си наложа лек транс, за да се отворя за ду­ховните сили, които усещам около себе си.

Не ме разбирайте погрешно, „прана" не е самият дъх или кислородът, който се поема чрез дишането. Тя е връзката с енергията на Всички живи същества, универсалната жизнена сила. Положих доста усилия, докато се науча да откривам енергийните пътеки, необходими за достъп до съзнанието на обекта, тър­сейки помощта на моя наставник и наставника на клиента ми. За тази цел отварям съзнанието си и чакам ръководство. Така само получавам, а не излъч­вам информация. Единственото, което излъчвам към клиента, е увереност и спокойствие.

За да бъдете добри терапевти, трябва да умеете да слушате. Оставете клиента сам да изтълкува сво­ите символи, преди да изкажете мнение. Между слу­шането и задаването на въпроси съществува крехко равновесие. Не е лесно да научиш студентите кога да говорят и кога да мълчат. В работата с ЖМП практикуващият духовна регресия помага на клиен­та да разбере дадена визуализация едва след като той е употребил известно време за анализиране на видя­ното. Това се получава с тренировки и практика, а с течение на времето упражненията и въображение-то ще развият интуицията ви.


УПРАЖНЯВАНЕ В ХИПН03А

ЗА ВРЪЩАНЕ КЪМ ЖИВОТА

МЕЖДУ ПРЕРАЖДАНИЯТА

ОТКАКТО ПУБЛИКУВАХ КНИГИТЕ СИ, С МЕН се свързаха много хипнотизатори, които искаха да научат повече за духовната регресия. Сред тях ца­ри убеждението, че щом са донякъде запознати с връщането в минали прераждания, ще им е лесно да преминат към работа с ЖМП. Но това не е вярно.

Повечето МП хипнотизатори просто скачат при сеансите от един живот на друг. Някои от тях все още вярват, че периодът между преражданията е сив­каво безвремие без никакво влияние върху душата. Но тази представа започва да се променя и се питам да­ли не е произлязла от древната Тибетска книга на мъртвите, където пише, че „времето между прераж­данията на Земята е максимум седем седмици".

Във въведенията на книгите си обяснявам, че ми е отнело доста време, докато науча пътищата за нап­редване в духовния свят, които изглеждаха добре поз­нати на повечето ми клиенти. След първия ЖМП кли­ент ми бяха нужни много случаи, докато си съставя карта на духовния свят и се почувствам уверен в про­цедурата, която използвам и днес. Но и сега, след всич­ките тези години, имам чувството, че само съм се докоснал до повърхността на духовното царство.

Всеки нов ЖМП терапевт намира свой собствен стил. Сами ще усетите кой е най-добрият начин да извършите плавен преход от подсъзнанието до ду­ховния дом на свръхсъзнанието, за да достигнете без­смъртните спомени на Всяка душа. Новите ЖМП умения са нещо, което всеки сам интегрира в прак­тиката си посредством експерименти.

Регресионисти от цялата страна са ми се обаждали с въпроса: „Къде греша? Защо не успявам да от­веда клиентите си до живота им между преражданията?" Първият ми въпрос в подобни случаи е: „Колко време траят сеансите ви?" „О, нали знаете — отговарят те, — обичайните четиридесет и пет минути до час". Без да навлизам в методологията, им казвам, че това е част от проблема им. За ЖМП терапията трябва да се отделят по три-четири ча­са за сеанс. При тези думи някои отбелязват: „Как очаквате да поемам цялата си клиентела, ако се за­нимавам само с по един-двама души дневно?"

Възможно най-учтиво им обяснявам, че ако не са готови да отделят един-два дни в седмицата за ду­ховна регресия, вероятно не бива да я практикуват. Това е добър съвет за всеки, който иска да избегне пълното изтощение. Но както признавам на студен­тите си, преди години и аз не спазвах тези препоръ­ки, понеже бях очарован от тази работа и приемах единствено клиенти за ЖМП. Някои от хората, ко­ито съм обучавал, следват моя пример и аз се надя­вам, че енергийните им нива все още са добри. Но честно казано, работата е толкова изнурителна, че според мен би било глупаво да се приема по повече от един такъв клиент на ден.

Ами броят сеанси за един клиент? Преди курсо­вете при мен идваха клиенти от цял свят, а аз можех да им отделям само по един ден. Но има и по-добър начин. Преди да бъда затрупан от широката публика с молби за сеанси, правех с клиентите си по три сеанса, като с всеки следващ надграждах постиг­натото:

А. Започвах с встъпително събеседване и лек, по­ловинчасов хипнотичен сеанс, за да определя възприемчивостта на обекта. Ако дълбочината на транса му не ме задоволяваше, го виках за допълнителни упражнения.

Б. Обикновено вторият сеанс биваше посветен на пренасянето в детството, в майчината утроба и последното прераждане, но без сцената на смъртта или влизането в духовния свят.


Каталог: file -> knigi
knigi -> Книга първа: древни легенди I. Седемте велики тайни на Космоса Пролог: Легенда за космическата мисъл
knigi -> Без граници д-р Стоун Един друг свят само чака да натиснете вярното копче
knigi -> Приятелство с бога нийл Доналд Уолш
knigi -> Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун
knigi -> -
knigi -> Книга Нийл Доналд Уолш
knigi -> Свръхсетивното едгар Кейси увод
knigi -> Селестинското пробуждане джеймс Редфийлд
knigi -> -
knigi -> Скитник между звездите Джек Лондон


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница