Животни Немска есетра Застрашени видове животниДата19.11.2018
Размер1.81 Mb.
#105053
Животни
Немска есетра
Застрашени видове животни
В състояние на застрашеност. Застрашен вид, вероятно изчезнал. Срещал се в р. Дунав, р. Марица и Черно море. Ареалът на вида обхваща Адриетическо и Средиземно море. Местообитанието и е почти винаги в моретата. В реките влиза само за размножаване. Интензивният риболов и замърсяване влиае отрицателно на вида.

Дългоопашато порче
Изчезнали видове животни


Изчезнал вид от водоемите на България. В миналото са били разпространени в белославското есеро и и утията на реките Девненска и Провадииска. Предпочитаните местообитания от вида са ниско солени морета и устия на реки. Повишаването на солеността на Белославското есеро повлиява отрицателно на вида.


Черен лешояд
Изчезнали видове животни
Изчезнал като гнездящ вид у нас. Обитават стари широколистни гори в равнините, по- често в ниските части на планините. Размножаването на лешояда е слабо проучено. Отрицателно въздействие върху вида оказва слабата му репродоктивност.

Стрепер (Малка дропла)
Изчезнали видове животни
Изчезнал като гнездящ вид у нас, включен в "Застрашените птници на Европа". В миналото са гнездяли в Северна България. Предпочитани местообитания за вида са открити степни места, буренясали терени и планински полета. Отрицателно въздействие на вида оказва обедняването на хранителната база.

Рис
Изчезнали видове животни
Изезнал вид. Включен е в Застрашените бозайници на Европа в подраздел уязвими. Местообитание- горски масиви в планинитесубалпииски храсталаци. Отрицателно въздействие върху вида оказва масовото обезлесяване.

Брадат лешояд
Изчезнали видове животни
Изчезнал вид, включително и "Застрашените птици на Европа". Предпочитаните места от вида за обитаване са предимно откритите планински места. Отрицателно въздействие е оказалото обстрелването на вида.

Алпииски тритон
Редки видове животни
Рядък вид, уязвим от антропогенните въздействия. Разпространен е в някои планини - Стара планина, Средна гора, Рила и Родопите. Предпочитани местообитания за вида за планини, крайпътни канавки и иизкопи. На открито е крив под пънове и опадали листа. Отрицателно въздействие върху вида оказва пресушаването на водоемите

Змиеок гущер
Редки видове животни
Видът е рядък. Разпространен в Югоиточна България. Обитава ниски, сухи терени с ксеротемна растителност. Отрицателно въздействие върху вида не е установено.


Мраморна патица
Редки видове животни
Рядък вид, включен в "Застрашените птици на Европа". Местообитанието на вида не е установено както и отрицателното въздействие.


Далматински сокол
Редки видове животни
Рядък подвид, включен в "Застрашените подвидове на Европа". Няма сигорно доказателство че вида има популация в българия. Числеността както и размножаването не са проучени.

Розов скорецРедки видове

Рядък вид. Разпространен в Северна и Северозападна България. Обитава предимно полски и разнинни теротории. Отрицателно въздействие върху вида оказва обезпокояването при гнездене.


Шаран- Див
Застрашени видове животни
Застрашен вид. Вероятно изчезнал в естествените водеми в страната. В миналото е бил разпространен из цялата страна в подхосящ за вида биотопи. Кулурните раси шарани са внесени в България за първи път през 1947. Дивият шаран, както и културните раси предпочитат сравнително топли, стоящи или бавнотечащи води с тиниесто дъно.
Мечка
Редки видове животни
Рядък вид, уязвим от антропогенните въздействия. В миналото е избирала за свое местообитание планински и равнинни гори. Отрицателно въздействие върху вида оказва обезлесяването на горите.


Малък орел
Застрашени видове животни
Малкият орел е застрашен вид. В миналото е бил разпространен из цялата страна. Предпочитаните местообитания са старите широколистни и смесени гори, непосещавани от човека. Отрицателно въздействие върху вида оказвад по- големи хищни птици и изсичането на горите.


Вълк
Застрашени видове животни
Застрашен вид силно намалив числеността и местообитанието си.. Леговищата на двойките се намират на места непосещавани от човека територии, пещери и сред корените на дърветата. Отрицателно въздействие върху вида оказва човека.

Видра
Застрашени видове животни
Застрашен вид с непрекъснато с неппрекъснато ограничаващо се разпространение.. Включена е към застрашените бозайници на Европа. Местообитанието и е предимно в реки, богати на риба, с незамръзващи бистри оди. Също езера, блата и изкуствени водоеми. Отрицателно въздействие върху вида оказва излавянето и и изнасянето за ччужди зоо паркове.

Тюлен монах
Застрашени видове животни
Застрашен вид от списъка с критично ниско разпространение. Вклключен в световната "Червена книга на фактите". Местообитанието му е скалните крайбрежия с пещери и надводни входове. Отрицателното въздействие върху вида не е проучено.


Дива коза
Застрашени видове животни
Застрашен вид. Разпространен в Средна Стара планина, Рила, Северен Пирин и Западни Родопи. Предпочитаните местообитания са стръмни, скаллисти слконове. Отрицателно въздействие върху вида оказва наришената генетична база.

Обикновен хомяк
Застрашени видове животни
Вида е застрашен. Обитава територии с житни култури. Отрицателно въздействие върху вида оказва аграрнотехническите мероприятия.


Афала
Застрашени видове животни
Много рядък вид. Разпространен в Черно море. Обитава прибрежни зони, но и отркрито море. Отрицателно въздействие върху вида оказва опаразитяването от нематода.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница