Животът е поредица от уроци, които трябва да се изживеят, за да бъдат разбранистраница2/3
Дата03.09.2016
Размер0.49 Mb.
#8195
1   2   3
ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Член 1
Държавните органи на Договарящите страни, които отговарят за изпълнението на тази Спогодба, в съответствие с предоставените им пълномощия са:
-за Република България - министърът на труда и социалната политика на Република България;

-за Кралство Испания - Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и Министерството на труда и социалните въпроси.


Член 2
(1)Тази Спогодба се прилага за следните категории работници мигранти, които са граждани на едната Договаряща страна и които са снабдени с необходимото разрешение да извършват трудова дейност на територията на другата Договаряща страна, след като бъде сключен трудов договор с работодатели от тази Договаряща страна:

1.постоянни работници, за първоначален период не по-малък от една година, чийто брой се определя в зависимост от наличните предложения за работа;


2.сезонни работници, за период не повече от девет месеца годишно, чийто брой се определя в зависимост от наличните предложения за работа;
3.стажанти, на възраст между 18 и 35 години, с цел подобряване на тяхната професионална и езикова квалификация, за период от дванадесет месеца, с възможност за удължаване до шест месеца. В този случай наемането се осъществява съгласно трудовото законодателство на Приемащата държава относно стажуване и професионална подготовка.
(2)Фирмите, които развиват дейност на територията на една от двете Договарящи страни и които са подписали договори за предоставяне на услуги на фирми, опериращи на територията на другата Договаряща страна, могат да изпращат собствените си работници за изпълнение на целите, предвидени в настоящата Спогодба, при условие, че тези работници са снабдени със съответните разрешения от компетентните власти на Държавата, в която трябва да се осъществят услугите.
ГЛАВА ВТОРА

ОБМЕН НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РАБОТА


Член 3
С цел изпълнение на разпоредбите на тази Спогодба във връзка с подбора и наемането на работа на работниците компетентните институции са:
-за Република България – Агенцията по заетостта;

-за Кралство Испания – Генералната дирекция за регулиране на миграцията към Министерство на труда и социалните въпроси и Посолството на Испания - за издаването на визи.


Член 4
(1)Компетентните институции на Приемащата държава информират компетентните институции на Изпращащата държава относно търсенето на работна сила за всяка категория работници, посочени в член 2, алинея 1, като се имат предвид наличните предложения за работа. Компетентните институции на Изпращащата държава информират компетентните институции на Приемащата държава за възможностите да задоволят заявеното търсене на работна сила.
(2)В предложението за работа задължително трябва да бъдат посочени:

1.икономическият отрасъл и географската област, където се осъществява дейността;

2.броят на работниците, които ще бъдат наети;

3.изискванията към работниците за наемането им;

4.крайната дата за подбора на кандидати;

5.продължителността на трудовия договор;

6.обща информация относно условията на труд, заплащането, жилищното настаняване и възнаграждението в натура;

7.датите, на които одобрените кандидати трябва да пристигнат на мястото на работа в Приемащата държава;

8.информация относно заплащането на пътя между териториите на двете Държави.
(3)Компетентните институции на Изпращащата държава информират компетентните институции на Приемащата държава относно предложенията за работа, получени пряко от работодателите, които са се установили на територията на последната.
Член 5
Предварителният подбор, същинският подбор и трудовото договаряне на работниците мигранти се осъществяват в съответствие със следните положения:
(1)Предварителният подбор на кандидатите според професионалната им квалификация се извършва в Изпращащата държава от компетентните институции на същата, които вземат предвид критериите, установени от Комисията за подбор и зачитат принципите за равен шанс и безплатна услуга за работниците. Кандидатите, които са издържали предварителния подбор по професии, се подлагат на медицински преглед в Изпращащата държава съобразно изискванията и законодателството на Приемащата държава.
(2)Професионалният подбор на кандидатите се извършва в Изпращащата държава от Българо-испанска комисия за подбор. Тази комисия е съставена от представители на компетентните институции на двете Договарящи страни, като в нея може да участва работодателят или негови представители. Сред целите на Комисията са подборът на най-квалифицираните за наличните предложения за работа работници и предоставянето на консултантски услуги и съдействие на работниците по време на целия процес.
(3)Одобрените кандидати за работа подписват трудов договор по образец, съставен от органите на Приемащата държава, и получават необходимите документи за пътуване, които са били предварително изискани. До компетентните институции на Изпращащата държава се изпраща копие от трудовия договор.
С оглед спецификата на сектора на дейност трудовият договор може да бъде заменен от друг документ, в съответствие с действащото законодателство на Приемащата държава, който е достатъчно основание за получаване на входна виза. Компетентните институции на Изпращащата държава информират предварително за датата и мястото на пристигане на наетите работници, така че работодателите да разполагат с достатъчно време, за да организират тяхното посрещане и настаняване.
(4)Молбите за визи в рамките на настоящата спогодба се обработват с предимство от компетентната консулска служба. Във визата, която се поставя в паспорта, се посочват видът, целта и продължителността на престоя в Приемащата държава. Когато тази продължителност е по-малка или равна на шест месеца, в съответствие с действащото специфично законодателство на Приемащата държава, визата може да послужи като документ, удостоверяващ престоя.
(5)Работниците мигранти получават необходимите разрешения за пребиваване и работа в съответствие с националното законодателство на Приемащата държава.

Член 6
(1)Компетентните институции на Изпращащата държава предоставят необходимите улеснения за осъществяването процеса на подбор на кандидатите.


(2)Преди да отпътуват, работниците получават необходимата информация, за да стигнат до работното си място, както и всякаква информация относно условията на престой, труд, жилищно настаняване и възнаграждение.
(3)Работниците мигранти имат право да се съберат с членовете на семейството си съгласно законодателството на Приемащата държава.

ГЛАВА ТРЕТА

УСЛОВИЯ НА ТРУД И СОЦИАЛНИ ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ
Член 7
(1)Работниците мигранти се ползват от правата и придобивките, предвидени в законодателството на Приемащата държава.
(2)Работниците, посочени в член 2, алинея 2, представляват субекти на законодателството, приложимо към сключения от тях трудов договор, без да се засягат правата им, гарантирани според законодателството на Приемащата държава.
Член 8
(1)Възнаграждението на работниците мигранти, както и условията им на труд и социални придобивки се определят индивидуално в сключения трудов договор и винаги в съответствие със съществуващите колективни договорености или, при липсата на такива, с приложимото законодателство спрямо работниците – граждани на Приемащата държава, които притежават същата професия и квалификация.
(2)Възнаграждението на работниците подлежи на данъчно облагане съобразно сключената Спогодба между НР България и Кралство Испания за избягване на двойно данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, както и Протокола, представляващ неделима част от същата, подписани в София на 6 март 1990 г.
Член 9
Работниците мигранти са субекти на социално-осигурителното законодателство на Приемащата държава и имат право на социалноосигурителните обезщетения, предвидени в това законодателство, освен ако не е предвидено друго в международните споразумения, по които са страни двете Държави.
Член 10
Споровете, които може да възникнат между работодателите и работниците мигранти, се решават в съответствие с действащото законодателство на Приемащата държава.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ЗАВРЪЩАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ


Член 11
Договарящите страни съгласуват в рамките на Смесения комитет, предвиден в тази Спогодба, програми за подпомагане на работниците мигранти на коя да е от Договарящите страни, които биха желали доброволно да се завърнат в Изпращащата държава.

За тази цел се стимулира реинтегрирането на работниците мигранти в съответната Изпращаща държава, като се отчита допълнителната стойност на опита, придобит от същите, като фактор за икономическото, социално и технологично развитие.


ГЛАВА ПЕТА

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЕЗОННИТЕ РАБОТНИЦИ


Член 12
(1)В момента на подписване на трудовия договор, ако така предвижда законодателството на Приемащата държава, сезонните работници подписват също и декларация, с която се ангажират, че ще се завърнат в Изпращащата държава, когато изтече срокът на тяхното законно пребиваване, както и че до един месец след завръщането си ще се представят в консулската служба на Приемащата държава, намираща се в тяхната държава, заедно с паспорта, в който е поставена последната им входна виза.
(2)Неизпълнението на този ангажимент, предвиден в предходната алинея, се взема предвид при разглеждането на евентуална молба за разрешение за работа или пребиваване, представена пред властите на Приемащата държава.
ГЛАВА ШЕСТА

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА СПОГОДБАТА


Член 13
Министерството на вътрешните работи на Кралство Испания, чрез Делегацията на правителството за чужденците и имигрантите, и Министерството на труда и социалната политика на Република България, чрез Агенцията по заетостта, договарят по взаимно съгласие условията за приложение на тази Спогодба и осъществяват преки консултации и сътрудничество винаги, когато възникне необходимостта от такива за прилагането на Спогодбата.
Член 14
(1)Договарящите страни взаимно се ангажират да продължават да работят за развитие на двустранното сътрудничество за осъществяване на контрол върху движението на хора и в борбата срещу незаконната имиграция.
(2)Договарящите страни организират и провеждат информационни кампании за предотвратяване на рисковете и последствията, свързани с незаконната имиграция.
Член 15
(1)Създава се Смесен комитет за координация, който се задължава да:
1.съблюдава за правилното прилагане на тази Спогодба, както и да взима решения относно необходимите мерки в тази насока;

2.предлага нейното ревизиране в случай, че има такава необходимост;

3.разпространява и в двете държави информация относно съдържанието на Спогодбата;

4.разрешава затрудненията, които може да възникнат при прилагане на Спогодбата.


(2)Смесеният комитет за координация се събира не по-малко от един път годишно, последователно в Република България и Кралство Испания, в съответствие с взаимно договорените условия и дати. Номинирането на членове на Смесения комитет за координация се извършва от органите по чл. 1.


Член 16
(1)Тази Спогодба влиза в сила на тридесетия ден след датата на получаване на последната вербална нота, с която едната от Договарящите страни уведомява другата за изпълнението на националните процедури за влизане в сила на Спогодбата.
(2)Тази Спогодба се прилага временно от тридесетия ден след подписването на същата.
(3)Тази Спогодба се сключва за неопределено време.
(4)Всяка от Договарящите страни може да спре изцяло или частично прилагането на тази Спогодба за определен период винаги, когато се засягат националната сигурност, общественият ред или общественото здраве. За приемането или отхвърлянето на това решение другата Договаряща страна се информира по дипломатически път. Спирането на прилагането на тази Спогодба влиза в сила от момента на уведомяване на другата Договаряща страна.
(5)Всяка от Договарящите страни може да прекрати тази Спогодба посредством писмено уведомление до другата Договаряща страна по дипломатически път. В този случай тази Спогодба прекратява действието си деветдесет дни след обявяване на нейното прекратяване.

(6)Цялостното или частично спиране на изпълнението или прекратяване действието на тази Спогодба не засяга работниците мигранти, които се ползват от разпоредбите на същата.

Подписана в Мадрид, на 28 октомври 2003 г., в два оригинални екземпляра, всеки от които на български и испански език, като и двата текста имат еднаква юридическа сила.

ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:ЗА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ:

ХРИСТИНА ХРИСТОВА

Министър на труда и социалната политика

ЕДУАРДО ЗАПЛАНА

Министър на труда и социалните въпроси

[30.5.2008 г. 10:06:52] Mariyana Lyubenova каза: http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/forum/index.htm

[30.5.2008 г. 10:07:17] Mariyana Lyubenova каза: Кръгла маса "Свободно движение на работници и достъп до пазара на труда в държавите-членки на ЕС"

Обща система за признаване на дипломи и професионални квалификации на ЕС и пътят на България за включване в нея Microsoft Word Winzip

Избирателни права за Европейския парламент и за местни органи на властта Microsoft Word

Winzip

Новата миграционна политика на Република България. Двустранни споразумения за обмен на работна сила.Microsoft Word Winzip

Условия за влизане, пребиваване и работа в държавите-членки на Европейския съюз

Еми, къде си бе човек? Да не си започнала работа? Тук са качени снимките от Мърчаево www.beinsadouno.com/board/index.php?autocom=gallery

www.beinsadouno.com/board/index.php?showtopic=318&pid=72845&st=60&#entry72845

Чрез този сайт може да присъстваш на концертите на Вергилий :)


www.izgrevat.com
КОГНИТИВНА ХОМЕОПАТИЯ

Един нов брак между хомеопатията и психологията


“Може би е вярно твърдението, че често в историята на човешката мисъл, най-плодотворното развитие се появява там където се срещнат два различни начини на мислене.
Корените на тези различни начини на мислене може би са в съвсем различни области на човешката култура или в различни времена, в различни културни среди или в различни религиозни традиции. Когато обаче те действително се срещнат, тоест, когато се съчетаят помежду си поне до такава степен, така че да се създаде едно истинско взаимодействие, тогава може да се надяваме, че ще възникнат нови и интересни развития."
Werner Heisenberg (1901-1976)
Историята на хомеопатията започва с търсене на дефиницията за симптом.
Разпознаването на симптомите като част от действието на защитния механизъм и стремеж на организма да възстанови равновесието си (хомеостазата), е крайъгълен камък на терапевтичната система на хомеопатията.
Затова е логично, че първите хомеопати започват да изучват симптомите.
Хомеопатията прави разделение на симптомите в три категории: психически, общи и соматични.
В съответствие с това разделение се развиха и различните начини на подход към индивидуалните симптоми на всеки човек.
Школата на Кент подреди симптомите в йерархичен ред както следва: Умствени/емоционални - Общи - Физически, докато йерархията на Бьонингхаузен е: Общи - Умствени/емоционални - Физически, а тази на Богер е: Общи - Физически - Умствени/емоционални.
Въз основа на тази методология хомеопатията бе прилагана в продължение на много десетилетия, главно в областта на патологията и общата медицина.
През всичките тези години бяха дадени много доказателства за хомеопатичните лекарства и бяха придобити много знания за нови лекарства, главно обаче отнасящи се до соматичните и общите симптоми.
Въпреки усилията на хомеопатите знанията за повечето от лекарствата са ограничени .
Съществува обаче обилна информация за редица универсални лекарства. Точно на тази информация се основаваше доскоро практиката на хомеопатите .
През последните години обаче настана истинска революция в областта на хомеопатията.
С нея започнаха да се занимават предимно терапевти, практикуващи психоанализа.
Презумпцията, че по време на сън има пряк достъп до подсъзнанието, даде нови насоки на провежданите изследвания и опити .
Сега, по време на тестове анализът на сънищата е съществена процедура.
По този начин се събира богата информация за характерните особености на лекарствата.
Различни екипи от специалисти от цял свят започнаха да изучават хомеопатията под друга светлина.
Една от най-известните е групата на Раян Шанкаран, който въведе нов подход при изследването на психичните симптоми при делюзии (халюцинации, видения, самозаблуда), които могат да се намерят във всеки справочник по хомеопатия.
Шанкаран вярва, че делюзии имат не само шизофрениците, но и всеки един от нас храни една лична илюзия относно действителността; всеки от нас възприема действителността по свой начин.
Според този подход терапевтът започва да търси специфичния начин, по който всеки пациент възприема действителността.
При получаването на анамнезата терапевтът не регистрира само симптомите на болния, а търси зад тях индивидуалния начин, по който пациентът изживява действителността.
Методът, по който Шанкаран преподава фармакологията е в съответствие с гореспоменатите принципи.
Той описва лекарствата от гледна точка на различните начини на възприемане на действителността.
Моите изследвания заедно с Раян Шанкаран, както и специализацията ми по психиатрия ми помогнаха да възприема гореспоменатата гледна точка и така промених начина, по който свалях анамнезата на пациентите си.
Вместо просто да регистрирам симптомите започнах да се опитвам да изследвам пациента си по-задълбочено, вземайки под внимание връзката му със себе си и заобикалящата го действителнот.
За тази нова методология използвах понятието когнитивна хомеопатия.
Според когнитивната хомеопатия всеки човек е подредил житейските си идеали и ценности в своя собствена йерархия.
Например, някои поставят на първо място в йерархията парите, други - семейството, за трети на първо място са любовните връзки, или пък славата, стремежите и т.н.
В зависимост от условията на обкръжаващата среда се оформят и различните деформации на идеите (делюзии) на човека.
Например, някой смята, че не е обичан в дадена интимна връзка, друг - че не е оценяван от приятелите си, трети - че ще го напуснат роднините му, четвърти -че ще му бъде упражнено насилие и т.н.
Гореспоменатият подход промени основно ежедневното ми практикуване на хомеопатията, тъй-като сега главната ми цел стана индивидуалния подход към всеки отделен пациент, а не чисто и просто категоризирането му според вече съществуващите универсални лекарства.
Имаше често случаи на пациенти, които не можеха да бъдат причислени към групата за лечение с познатите лекарства, но беше ясно, че някое друго лекарство, което щеше да съчетава елементите, отговарящи на техните индивидуални убеждения би било много по- подходящо за тях.
Постепенно започнах да разбирам вси по-голям брой лекарства и тяхната същина в дълбочина.
Най-обемната част от работата ми касаеше изучаването на периодичната таблица на елементите.
Прилагането на комплексно мислене ми помогна да създам много нови тройни соли, които са сложни съединения, съдържащи три химически елемента, с изключение на водород и кислород.
Много ценна на този етап се оказа помощта на фармацевтите Йоанис и Християна Евстатиу (баща и дъщеря). Йоанис е човек с международни отличия в областта на алтернативната медицина - хомеопатия, билкова медицина и др.)
Те се ангажираха с приготвянето на стотици нови хомеопатични лекарства.
Най-значимите от тях бяха нови сложни съединения, които в състава си имаха три химически елемента, с изключение на водород и кислород.
съединения, съдържащи три химически елемента, с изключение на водород и кислород.
Тези съединения бяха наименовани тройни соли.
Тези нови лекарства започнаха да дават забележителни резултати.
Главната причина бе прецизното съблюдаване на индивидуалността на пациента, и съответно по- пълно обхващане на симптомите му.
В резултат на това пациенти, които бяха показвали съвсем незначителни подобрения след дългогодишна хомеопатична терапия, започнаха да чувстват забележителни положителни резултати след приема на някоя нова тройна сол.
Не закъсня да дойде и академичното признание. През ноември 2000 г. Руската Акаде

Любовта и Времето


Преди много, много време на един остров в морето живели всички човешки чувства и качества: “Доброто настроение”, “Тъгата”, “Мъдростта” и както можете да се досетите – “Любовта”.
В един ден чувствата разбрали, че островът започнал да потъва. Всички приготвили корабите си за отплаване. Само любовта чакала до последно! Преди съвсем да потъне, тя започнала да търси помощ.
Покрай нея на луксозен кораб минало “Богатството”. Любовта го попитала дали ще я вземе при себе си. “Не мога да те взема” – отговорило Богатството. На моя кораб има злато и сребро, за теб място няма!”
В този момент с прекрасния си кораб минала Гордостта. И тя отказала на Любовта с думите: “При мен няма място за теб. Тук всичко е перфектно. Не искам ти да го разваляш”.
След което се задала Тъгата. И нея Любовта помолила да се качи на кораба й: “Ох, Любов! – казала Тъгата – много съм тъжна и предпочитам да остана сама”. Доброто настроение също подминало любовта без да чуе молбата й …
Изведнъж се чул глас: “Ела, Любов! Ще те взема при мен!” Бил стар човекът, който я поканил. Любовта била толкова развълнувана и щастлива, че забравила да попита човека за името му. На брега той слязъл пръв .. Любовта осъзнала колко му е задължена и попитала Мъдростта:
“Мъдрост, можеш ли да ми кажеш кой ме спаси?”

“Това беше Времето” – отговорила Мъдростта.

“Времето?! Защо пък то ще ми помага?” Тогава Мъдростта заключила:

“Защото само Времето знае колко е важна Любовта за живота”

URANIUM NITRICUM (uran-n.)
(Nitrate of Uranium)
Causes glycosuria and increased urine. Is known to produce

nephritis, diabetes, degeneration of the liver, high blood

pressure and dropsy. Its therapeutic keynote is great emaciation, debility and tendency to ascites and general dropsy.

Backache and delayed menses. Dry mucous membranes and skin.


Head.-Ill-tempered; dull, heavy pain. Nostrils sore, with

purulent, acrid discharge. Mental depression.


Eyes.-Lids inflamed and agglutinated; styes.
Stomach.-Excessive thirst; nausea; vomiting. Ravenous appetite;

eating followed by flatulence. Boring pain in pyloric region. Gastric and duodenal ulcers.

Burning pain. Abdomen bloated. Gas, second only to Lycop.
Urinary.-Copious urination. Diuresis. Incontinence of urine. Diabetes.

Emaciation and tympanites. Burning in urethra,

with very acid urine. Unable to retain urine without pain. Enuresis. [Mullein oil.]
Male.-Complete impotency, with nocturnal emissions.

Organs cold, relaxed sweaty.


Relationship.-Compare: Syzygium; Phos.ac.; Lact.ac.; Arg.nit.; Kali bich.; Ars.; Phloridzin

(a glucosidal principle obtained from the bark of

the root of the apple and other fruit trees. Produces diabetes

and fatty degeneration of the liver; intermittent

fever. Daily doses, 15 grains. Phlorizin causes glycosuria.

No hyperglycemia results. It compels the secretory

epithelium of the kidney to break down serum albumin into

sugar. There is no increase in blood sugar.)


Dose.-Second trituration.

[17.7.2008 г. 21:28:52] Марияна Любенова каза: URANIUM NITRICUM (uran-n.)


Uran-n.

Signs


Uranium nitrate. Uranyl nitrate.

The actinides - elements of a group from atomic number 89 upwards - have the heaviest atoms of all elements and conclude the periodic system as we know it. They are sometimes called rare earth metals. They all have similar electron structures and characteristics. All are radioactive: their half-life varies from fractions of seconds to millions of years. All elements with an atomic number higher than 92 [that of uranium] are now made synthetically. They probably once existed in nature, but then disappeared owing to a short life-span. They are called transuranial elements.
Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница