Joint Aviation Requirements jar–25 Large Aeroplanesстраница1/52
Дата22.07.2016
Размер8.04 Mb.
#1307
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Joint

Aviation

Requirements

JAR–25

Large Aeroplanes


JAR-25: ТЕЖКИ самолети


SECTION 1 – REQUIREMENTS

1 GENERAL

1.1 JAR–25 is based on Part 25 of the Federal Aviation Regulations and is termed ‘Joint Aviation Requirements for Large Aeroplanes’ or ‘JAR–25’. JAR–25 does not contain requirements for reciprocating engined aeroplanes, seaplanes, skiplanes or credit for standby power (e.g. rockets).

1.2 There are, however, a number of areas in which variations and additions to FAR Part 25 have been considered necessary in order to reach agreement to a code acceptable to the participating countries, and these differences (Complementary Technical Conditions) are indicated in this Section 1 by underlining. Where an FAR Part 25 regulation is not required for JAR–25, this is so stated. (See paragraph 2.3.)

2 PRESENTATION

2.1 The requirements of JAR–25 are presented in two columns on loose pages, each page being identified by the date of issue or the Change number under which it is amended or reissued.

2.2 In general, the JAR paragraphs carry the same number as the corresponding FAR Section. In cases where new JAR material is introduced on a subject already dealt with in FAR, this is included within the numbering system of the relevant FAR Section. In cases where new JAR material is introduced, and there is no corresponding section in FAR, a number is chosen for it which attempts to place the new material in the right context within the FAR numbering system; in such cases, the number is prefaced by the letter ‘X’ (e.g. JAR 25X799) to indicate that it is a European number rather than one corresponding to an FAR number.

2.3 Explanatory notes not forming part of the JAR text appear in an italic typeface. These are used, for example, to show where FAR text has not been accepted for JAR. Also, sub-headings are in italic typeface.

2.4 New, amended and corrected text is enclosed within heavy brackets.

СЕКЦИЯ 1: ИЗИСКВАНИЯ

 1. Общи сведения
  1. JAR-25 е базиран върху Част 25 на Федералните Авиационни Правила (FAR) и е наименован като Обединени Авиационни Изисквания за Големи Самолети (Joint Aviation Requirements for Large Airplanes) или JAR-25. JAR-25 не съдържа изисквания за самолетите оборудвани с бутални двигатели, хидроплани, самолети оборудвани със ски-шаси или определени като дублиращи мощности (например ракети).
  1. В Част 1 има зони, в които промени или допълнения във FAR Част 25 са били разглеждани като необходими с цел да се постигне съответствие с установените принципи на отделните страни и тези разлики (Допълнителни Технически Условия) са посочени в тази Част 1. Там където не се изисква промяна на JAR-25 спрямо правилата на FAR 25 това е упоменато (Виж Параграф 2.3.)
 1. Представяне
  1. Изискванията в JAR-25 са представени в две колони върху страница, като всяка страница е отбелязана с датата на издаване или номера на Промяната с която е въведена или изменена.
  1. В общи линии Параграфите на JAR запазват същия номер кореспондиращ с този в частта от FAR. В случай на въвеждане на нови JAR материали, обект на вече описани във FAR, това е включено в системата на номериране на съответната Част на FAR. В случай на въвеждане на нови материали на JAR, за които няма кореспондираща част на FAR, номера се избира в зависимост от мястото където се възнамерява да се постави новия материал в точния контекст на системата за номериране на FAR .В този случай номерът се предшества от буквата “Х” (например JAR 25Х799), за да се покаже, че това е Европейско номериране и не кореспондира с FAR номерацията.
  1. Разяснителните забележки не формиращи част от текста на JAR са дадени с наклонен шрифт. Те са използвани да покажат мястото където текста на FAR не е бил приет от JAR. Също така разделите в главите са публикувани с наклонен шрифт.
  1. Нов, изменен и коригиран текст е отпечатан в квадратни скоби.JAR 25.1 Applicability

(a) This Code prescribes airworthiness standards for the issue of type certificates, and

changes to those certificates, for Large Turbine-powered Aeroplanes.

(b) Each person who applies for such a certificate or change must show compliance with

the applicable requirements in this Code.

ГЛАВА А – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯJAR 25.1 Приложение
(а) Този Ръководен документ описва стандартите за летателна годност за издаване на типови сертификати и промените към тези сертификати за големите самолети оборудвани с газо-турбинни силови установки.
(b) Всеки субект, който кандидатства за такъв сертификат или промяна на сертификата трябва да демонстрира съответствие с изискванията в този Ръководен документ.


JAR 25.2 Special retroactive requirements

(None applicable for JAR–25.)


JAR 25.2 Специални изисквания с обратна сила.
(Не се отнасят за JAR-25)


GENERAL

JAR 25X20 Applicability

(a) The requirements of this Subpart B apply to aeroplanes powered with turbine engines –

(1) Without contingency thrust ratings,

and


(2) For which it is assumed that thrust is not increased following engine failure during

take-off except as specified in sub-paragraph (c).

(b) In the absence of an appropriate investigation of operational implications these requirements do not necessarily cover –

(1) Automatic landings.

(2) Approaches and landings with decision heights of less than 200 ft.

(3) Operations on unprepared runway surfaces.

(c) If the aeroplane is equipped with an engine control system that automatically resets the power or thrust on the operating engine(s) when any engine fails during take-off, additional requirements pertaining to aeroplane performance and limitations and the functioning and reliability of the system, contained in Appendix I, must be complied with


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница