Joint Aviation Requirements jar–29 Large Rotorcraft Joint Aviation Authoritiesстраница5/36
Дата25.07.2016
Размер4.77 Mb.
#6669
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Натоварвания в полетJAR 29.321 Общи положения

(а) Коефициент на претоварване в полет трябва да се приеме, че действа нормално по отношение на надлъжната ос на ротокрафта, и че е равен по сила и противоположен по посока на действие на коефициента на инерционното натоварване на ротокрафта в центъра на тежестта.

(b) Съответствието с изискванията за натоварвания в полет в този подраздел трябва да бъде показано:

(1) За всяко тегло от диапазона на максимално и минимално проектни тегла;
(2) За всяка практическа комбинация на натоварвания в експлоатационните ограничения, указани вРъководството за летателна експлоатация на роторкрафта.
JAR 29.337 Limit manoeuvring load factor

The rotorcraft must be designed for –

(a) A limit manoeuvring load factor ranging

from a positive limit of 3.5 to a negative limit of

–1.0; or

(b) Any positive limit manoeuvring load

factor not less than 2.0 and any negative limit

manoeuvring load factor of not less than –0.5 for

which –

(1) The probability of being exceededis shown by analysis and flight tests to be

extremely remote; and

(2) The selected values are appropriate

to each weight condition between the design

maximum and design minimum weights.

JAR 29.337 Максимален коефициент на натоварване при маневриране

Роторкрафтът трябва да бъде проектиран за –


(а) Максимален коефициент на натоварване при маневриране, в диапазона от положителен максимум от 3.5 до отрицателен минимум -1.0; или
(b) Всеки положителен максимален коефициента на натоварване при маневриране,не по малък от 2.0, и всеки отрицателен максимален коефициент на натоварване при маневриране ,не по-малък от -0.5, за които-
(1) Чрез анализ и изпитания в полет е показано, че вероятността да бъдат надвишени е изключително малка; и
(2) Избраните стойности са съответстващи за всяко тегло между проектните максимално и минималн тегла.


JAR 29.339 Resultant limit manoeuvring

loads

The loads resulting from the application of

limit manoeuvring load factors are assumed to act

at the centre of each rotor hub and at each

auxiliary lifting surface, and to act in directions

and with distributions of load among the rotors

and auxiliary lifting surfaces, so as to represent

each critical manoeuvring condition, including

power-on and power-off flight with the maximum

design rotor tip speed ratio. The rotor tip speed

ratio is the ratio of the rotorcraft flight velocity

component in the plane of the rotor disc to the

rotational tip speed of the rotor blades and is

expressed as follows:where –

V = The airspeed along the flight path (fps);

a = The angle between the projection, in the

plane of symmetry, of the axis of no

feathering and a line perpendicular to the

flight path (radians, positive when axis is

pointing aft);

_= The angular velocity of rotor (radians per

second); and

R = The rotor radius (ft).
JAR 29.339 Резултантни максимални натоварвания при маневриране
Натоварванията, получени в резултат от прилагане на максимални коефициенти на натоварване при маневриране се приема, че действат в центъра на втулката на носещия винт и при всяка спомагателна носеща аеродинамична повърхност , и в посоки и с разпределения на натоварването сред носещите винтове и спомагателните носещи аеродинамични повърхности така, че да представят всяко критично условие на маневриране, включително полет с налична мощност и отсъствие на мощност в границите на максималния коефициент на скоростта на страничното обтичане на носещия винт. Коефициентът на скоростта на страничното обтичане на носещия винт е отношението между компонента на полетната скорост на ротокрафта в равнината на диска на носещия винт и ротационната скорост на обтичане на лопатите на носещия винт и се изразява по следния начин:
Vcosa

µ = ------------

ΩR

където:
V = въздушната скорост по продължение на полетната траектория


а = ъгълът между проекцията, в равнината на симетрия, на оста без флюгиране и линията, перпендикулярна на траекторията на полета (в радиани, положителни, когато оста сочи към опашните плоскости на ротокрафта);
Ω = ъгловата скорост на носещия винт (радиани в секунда); и
R = радиусът на носещия винт (фута).


JAR 29.341 Gust loads

Each rotorcraft must be designed to withstand,

at each critical airspeed including hovering, the

loads resulting from vertical and horizontal gusts

of 9.l metres per second (30 ft/s).

JAR 29.341 Натоварване от пориви на вятъра

Всеки роторкрафт трябва да бъде проектиран така, че да издържа, при всяка критична въздушна скорост- включително при зависване, натоварванията , които се получават в резултат от вертикални и хоризонтални пориви на вятъра от 9.1 m/s (30 ft /s).

JAR 29.351 Yawing conditions

(a) Each rotorcraft must be designed for the

loads resulting from the manoeuvres specified in subparagraphs

(b) and (c) of this paragraph, with –

(1) Unbalanced aerodynamic moments

about the centre of gravity which the aircraft

reacts to in a rational or conservative manner

considering the principal masses furnishing the

reacting inertia forces; and

(2) Maximum main rotor speed.

(b) To produce the load required in subparagraph

(a) of this paragraph, in unaccelerated

flight with zero yaw, at forward speeds from zero

up to 0.6 VNE.[ (1) Displace the cockpit directional]

control suddenly to the maximum deflection

limited by the control stops or by the maximum

[pilot force specified in JAR 29.397(a);]

(2) Attain a resulting sideslip angle or

90°, whichever is less; and

(3) Return the directional control

suddenly to neutral.

(c) To produce the load required in subparagraph

(a) of this paragraph, in unaccelerated

flight with zero yaw, at forward speeds from 0.6

VNE up to VNE or VH, whichever is less –

(1) Displace the cockpit directional

control suddenly to the maximum deflection

[limited by the control stops or by the maximum

pilot force specified in JAR 29.397(a);]

(2) Attain a resulting sideslip angle or

15°, whichever is less, at the lesser speed of

VNE or VH;

(3) Vary the sideslip angles of subparagraphs

(b) (2) and (c) (2) of this paragraph

directly with speed; and

(4) Return the directional control

suddenly to neutral.
JAR 29.351 Условия при въртене около вертикалната ос
(а) Всеки роторкрафт трябва да бъде проектиран за натоварванията, които се получават в резултат от маневрите, посочени конкретно в подпараграфи (b) и (с) на настоящия параграф, с –
(1) Небалансирани аеродинамични моменти около центъра на тежестта , на които въздухоплавателното средство реагира по рационален или консервативен начин, като се отчитат главните маси, които водят до реагиращи инерционни сили; и
(2) Максималната честота на въртене на главния носещ винт.
(b) Да създаде натоварването, което се изисква в подпараграф (а) на настоящия параграф, при установен, без ускорения, полет с нулево отклонение от курса при постъпателни скорости от нула до 0.6 VNE.
(1) Да отклони енергично попътното управление от пилотската кабина до максималното отклонение , ограничавано от ограничителите на управлението или от максималното усилие на пилота, посочено конкретно в JAR 29.397 (а);]
(2) Да постигне резултантен ъгъл на странично плъзгане или 90 градуса, което е по-малко; и
(3) Да върне попътното управление енергично в неутрално положение.
(с) Да създаде натоварването, което се изисква в подпараграф (а) на настоящия параграф, при установен полет със нулево отклонение от курса при постъпателни скорости от 0.6 VNE до VNE или Vн, която е по-малка-
(1) Да отклони енергично попътното управление от пилотската кабина до максималното отклонение , ограничавано от ограничителите на управлението или от максималното усилие на пилота, посочено конкретно в JAR 29.397 (а);]
(2) Да постигне резултантен ъгъл на странично плъзгане или 15 градуса, което е по-малко, при по-малката скорост VNE или Vн ;


 1. Да променя ъглите на странично плъзгане, посочени в подпараграфи (b) (2) и (с) (2) на настоящия параграф в направление на скоростта; и

 2. Да върне попътното управление енергично в неутрално положение.
JAR 29.361 Engine torque

The limit engine torque may not be less than

the following:

(a) For turbine engines, the highest of –

(1) The mean torque for maximum

continuous power multiplied by 1.25;

(2) The torque required by JAR 29.923;

(3) The torque required by JAR 29.927; or

(4) The torque imposed by sudden engine

stoppage due to malfunction or structural failure

(such as compressor jamming).

(b) For reciprocating engines, the mean torque

for maximum continuous power multiplied by –

(1) 1.33, for engines with five or more

cylinders; and

(2) Two, three, and four, for engines with

four, three, and two cylinders, respectively.


JAR 29.361 Въртящ момент на вала на двигателя
Максималният въртящ момент на вала на двигателя не трябва да е по-малък от следното:
(а) За газотурбинни двигатели, най-високата стойност на- 1. Средния въртящ момент на вала за максимална продължителна мощност, умножено с 1.25;

 2. Въртящият момент на вала на двигателя, коийто се изисква от JAR 29.923;

 3. Въртящият момент на вала на двигателя, коийто се изисква от JAR 29.927; и

 4. Въртящият моментна вала на двигателя, който принудително се налага при внезапното спиране на двигателя поради авария или разрушаване на конструкцията (като например заклинване на компресора).

(b) За бутални двигатели , средният въртящ момент на вала за максимална продължителна мощност, умножено с –
 1. 1.33 за двигатели с пет или повече цилиндри; и

 2. две, три и четири за двигатели , съответно с четири, три и два цилиндъра.
CONTROL SURFACE AND SYSTEM LOADS

JAR 29.391 General

Each auxiliary rotor, each fixed or movable

stabilising or control surface, and each system

operating any flight control must meet the

requirements of JAR 29.395 to 29.427.


НАТОВАРВАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПЛОСКОСТИ И СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
JAR 29.391 Общи положения
Всеки спомагателен носещ винт , всяка неподвижна или подвижна плоскост за стабилизиране или управление, и всяка система, участваща в което и да е полетно управление, трябва да отговарят на изискванията, посочени в JAR 29.395 до JAR 29.427.


JAR 29.395 Control system

(a) The reaction to the loads prescribed in

JAR 29.397 must be provided by –

(1) The control stops only;

(2) The control locks only;

(3) The irreversible mechanism only

(with the mechanism locked and with the control

surface in the critical positions for the effective

parts of the system within its limit of motion);

(4) The attachment of the control

system to the rotor blade pitch control horn

only (with the control in the critical positions

for the affected parts of the system within the

limits of its motion); and

(5) The attachment of the control system

to the control surface horn (with the control in the

critical positions for the affected parts of the

system within the limits of its motion).

(b) Each primary control system, including

its supporting structure, must be designed as

follows:

(1) The system must withstand loads

resulting from the limit pilot forces prescribed

in JAR 29.397;

(2) Notwithstanding sub-paragraph

(b)(3) of this paragraph, when power-operated

actuator controls or power boost controls are

used, the system must also withstand the loads

resulting from the limit pilot forces prescribed

in JAR 29.397 in conjunction with the forces

output of each normally energised power

device, including any single power boost or

actuator system failure;

(3) If the system design or the normal

operating loads are such that a part of the

system cannot react to the limit pilot forces

prescribed in JAR 29.397, that part of the

system must be designed to withstand the

maximum loads that can be obtained in normal

operation. The minimum design loads must, in

any case, provide a rugged system for service

use, including consideration of fatigue,

jamming, ground gusts, control inertia and

friction loads. In the absence of a rational

analysis, the design loads resulting from 0.60

of the specified limit pilot forces are

acceptable minimum design loads; and

(4) If operational loads may be

exceeded through jamming, ground gusts,

control inertia, or friction, the system must

withstand the limit pilot forces specified in

JAR 29.397, without yielding.JAR 29.395 Система за управление

(а) Реакцията на натоварванията, предписани в JAR 29.397 трябва да се осигурява от-

(1) Само от ограничителите за управление;
(2) Само от заключващите устройства за управление;
(3) Само с необратимия механизъм (при заключен механизъм и при управляваща плоскост в критични положения за засегнатите части на системата в границите на неговия лимит на движение);
(4) Само с привързване на системата за управление към лоста за управление на стъпката на лопатата на носещия винт (лоста за управление в критични положения за засегнатите части на системата в рамките на неговия лимит на движение);и
(5) С привързване на системата за управление към лоста за управление на управляващата плоскост (при лоста за управление в критични положения за засегнатите части на системата в рамките на неговия лимит на движение);и
( b) Всяка основна система за управление, включително и нейната упорна конструкция, трябва да бъде проектирана както следва:


 1. Системата трябва да може да издържа натоварвания, които се получават в резултат от максималните усилия на пилота,предписани в JAR 29.397;

 2. Независимо от указаното в подпараграф (b)(3) на този параграф, когато се използват задействани с енергия управляващи средства или бустери, системата трябва да издържа на натоварванията, получаващи се от граничните пилотски усилия, указани в JAR 29.397 съвместно със силите на всяко захранвано с енергия устройство, включително всеки отделен енергиен бустер или повреда в системата за задействане.

 3. Ако проектната система или нормалните експлоатационни натоварвания са такива, че част от системата не е в състояние да реагира на граничните услия на пилота, предписани в JAR 29.397, тази част от системата трябва да бъде проектирана така, че да издържа максималните натоварвания, които могат да се получат при нормална експлоатация. Минимално проектираните натоварвания при всички случаи трябва да осигуряват една строга система за използване в експлоатационни условия, включително като се вземат под внимание натоварвания поради умора, заклинване, приземни пориви на вятъра, инерция на управлението или триене. При липсата на рационален анализ, за приемливи минимални проектни натоварвания се приемат проектните натоварвания, които се получават в резултат от 0.60 от конкретно посочените гранични усилия на пилота; и
 1. Ако експлоатационните натоварвания могат да бъдат надвишавани поради заклинване, приземни пориви на вятъра, инерция на управлението или триене, системата трябва да може да издържа, граничните усилия на пилота, посочени в JAR 29.397.
JAR 29.397 Limit pilot forces and torques

(a) Except as provided in sub-paragraph (b)

of this paragraph, the limit pilot forces are as

follows:


[(1) For foot controls, 578 Newtons]

(130 pounds).[(2) For stick controls, 445 Newtons

(100 pounds) fore and aft, and 298 Newtons]

(67 pounds) laterally.

(b) For flap, tab, stabiliser, rotor brake and

landing gear operating controls, the following

[apply:]

[(1) Crank, wheel, and lever controls,

(25.4 + R) x 2.919 Newtons, where R = radius

in millimetres ( 

R 1 x 50 pounds, where R =

radius in inches), but not less than

222 Newtons (50 pounds) nor more than

445 Newtons (100 pounds) for hand-operated

controls or 578 Newtons (130 pounds) for foot-]

operated controls, applied at any angle within

20° of the plane of motion of the control.

[(2) Twist controls, 356 x R Newtonmillimetres,

where R = radius in millimetres

(80 x R inch-pounds where R = radius in

inches).]
JAR 29.397 Гранични усилия на пилота и въртящи моменти

Освен както е предвидено в подпараграф (b) на настоящия параграф, граничните усилия на пилота са както следва:


[(1) За педалите за управление, 578 нютона] (130 фунта).
[(2) За лоста за управление, 445 нютона (100 фунта) напред и назади и298 нютона (67 фунта) в напречно отношение.
(b) За управляващите системи на елерони, тримери, стабилизатора, спирачката на носещия вал и колесника,се прилага следното:

(1) Ръчка, щурвал и лост (25.4 + R) х 2.919 нютона, където R е радиусът в милиметри ( 1 + R /3 х 50 фунта , където R е радиусът в инчове), но не по-малко от 222 нютона (50 фунта) нито повече от 445 нютона (100) фунта за ръчно задействани устройства за управление или 578 нютона (130 фунта) за крачно задайствани устройства за управление, прилагани при всякакъв ъгъл в200- плоскост на движение на устройството за управление.


(2) Управляващи устройства със завъртане, 356 х R нютона –милиметри, където R = радиусът в милиметри (80 х R инча-фунта, където R = радиусът в инчове).]

JAR 29.399 Dual control system

Each dual primary flight control system must

be able to withstand the loads that result when

pilot forces not less than 0.75 times those

obtained under JAR 29.395 are applied –

(a) In opposition; and

(b) In the same direction.

JAR 29.399 Дублиращи системи за управление

Всяка дублираща основната система за управление на полета трябва да може да издържа натоварванията, които се получават в резултат от това, че усилията на пилота не са по-малко от 0.75 пъти от усилията, които се получават по смисъла на JAR 29. 395, прилагани –


(а) в противоположна посока; и
(b) в същата посока.


JAR 29.411 Ground clearance: tail rotor

guard

(a) It must be impossible for the tail rotor to

contact the landing surface during a normal

landing.


(b) If a tail rotor guard is required to show

compliance with sub-paragraph (a) of this

paragraph –

(1) Suitable design loads must be

established for the guard; and

(2) The guard and its supporting

structure must be designed to withstand those

loads.JAR 29.411 Разстояние до земята: предпазител за опашния винт
(а) Трябва да е невъзможно опашния винт да докосва повърхността за кацане при нормално кацане.

(b) Ако е необходим предпазител за опашния винт, за да се покаже съответствие с подпараграф (а) на този параграф:
 1. Трябва да се определят подходящи проектни натоварвания за предпазителя; и

 2. Предпазителят и неговата поддържаща конструкция трябва да са проектирани да издържат тези натоварвания.
JAR 29.427 Unsymmetrical loads

(a) Horizontal tail surfaces and their

supporting structure must be designed for

unsymmetrical loads arising from yawing and

rotor wake effects in combination with the

prescribed flight conditions.

(b) To meet the design criteria of subparagraph

(a) of this paragraph, in the absence of

more rational data, both of the following must be

met:


(1) 100% of the maximum loading from

the symmetrical flight conditions acts on the

surface on one side of the plane of symmetry,

and no loading acts on the other side.

(2) 50% of the maximum loading from

the symmetrical flight conditions acts on the

surface on each side of the plane of symmetry,

in opposite directions.

(c) For empennage arrangements where the

horizontal tail surfaces are supported by the

vertical tail surfaces, the vertical tail surfaces and

supporting structure must be designed for the

combined vertical and horizontal surface loads

resulting from each prescribed flight condition,

considered separately. The flight conditions must

be selected so that the maximum design loads are

obtained on each surface. In the absence of more

rational data, the unsymmetrical horizontal tail

surface loading distributions described in this

[paragraph must be assumed.]

JAR 29.427 Несиметрично натоварване

а) Хоризонталните опашни плоскости и поддържащите ги конструкции трябва да бъде проектирани за несиметрични натоварвания, възникващи при плъзгане или пътната струя, в комбинация с полетните натоварвания.


(b) За да се изпълнят проектните критерии на подпараграф (а) на този параграф, при липса на по-рационални данни, трябва да се изпълнят следните две условия:


 1. 100 % от максималното натоварване при симетрични полетни условия ,действащи върху едната половина на плоскостта спрямо равнината на симетрия, и никакво натоварване не се приема от другата половина.

 2. (2) 50 % от максималното натоварване при симетрични полетни условия действащо на повърхността от всяка половина на плоскостта спрямо равнината на симетрия в обратни посоки.

(с) При опашни плоскости , където хоризонталните опашни плоскости се пъддържат от вертикалните опашни плоскости , вертикалните опашни плоскости и поддържащата конструкция трябва да бъдат проектирани така, че да издържат комбинираните вертикални и хоризонтални повърхностни натоварвания , които се получават в резултат от всяко предписано условие на полет, разглеждано поотделно. Полетните условия трябва да бъдат избрани така, че максималните проектни натоварвания да се поемат от всяка плоскост. При отсъствието на по-точни данни, описаните в настоящия параграф разпределения на несеметричните натоварвания на хоризонталните опашни плоскости трябва да се вземат предвид.
GROUND LOADS

JAR 29.471 General

(a) Loads and equilibrium. For limit ground

loads –

(1) The limit ground loads obtained inthe landing conditions in this Code must be

considered to be external loads that would

occur in the rotorcraft structure if it were

acting as a rigid body; and

(2) In each specified landing condition,

the external loads must be placed in

equilibrium with linear and angular inertia

loads in a rational or conservative manner.

(b) Critical centres of gravity. The critical

centres of gravity within the range for which

certification is requested must be selected so that

the maximum design loads are obtained in each

landing gear element.


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница