Joint Aviation Requirements jar–29 Large Rotorcraft Joint Aviation Authoritiesстраница9/36
Дата25.07.2016
Размер4.77 Mb.
#6669
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   36

КОЛЕСНИК
JAR 29.723 Изпитания за поглъщане на удар
(а) Показателят на инерционно натоварване при кацане и резервният капацитет при поглъщане на енергия на колесниците трябва да се докажат чрез изпитанията, указани съответно в JAR 29.725 и JAR 29.727. Тези изпитания трябва да се направят с целия роторкрафт или със секция, състояща се от колелото, гумата и амортизатора в тяхното нормално разположение.

JAR 29.725 Limit drop test

The limit drop test must be conducted as follows:

(a) The drop height must be at least 203 mm (8

inches).


(b) If considered, the rotor lift specified in JAR

29.473(a) must be introduced into the drop test by

appropriate energy absorbing devices or by the use

of an effective mass.

(c) Each landing gear unit must be tested in the

attitude simulating the landing condition that is

most critical from the standpoint of the energy to be

absorbed by it.

(d) When an effective mass is used in showing

compliance with sub-paragraph (b) of this

paragraph, the following formulae may be used

instead of more rational computations:

and ;

where –

We = the effective weight to be used in the drop

test (lb).

W = WM for main gear units (lb), equal to the

static reaction on the particular unit with

the rotorcraft in the most critical attitude.

A rational method may be used in

computing a main gear static reaction,

taking into consideration the moment arm

between the main wheel reaction and the

rotorcraft centre of gravity.

W = WN for nose gear units (lb), equal to the

vertical component of the static reaction

that would exist at the nose wheel,

assuming that the mass of the rotorcraft

acts at the centre of gravity and exerts a

force of l.0 g downward and 0.25 g

forward.


W = WT for tailwheel units (lb) equal to

whichever of the following is critical:

(1) The static weight on the tailwheel

with the rotorcraft resting on all wheels; or

(2) The vertical component of the ground

reaction that would occur at the tailwheel

assuming that the mass of the rotorcraft acts at

the centre of gravity and exerts a force of l g

downward with the rotorcraft in the maximum

nose-up attitude considered in the nose-up

landing conditions.

h = specified free drop height (inches).

l = ratio of assumed rotor lift to the rotorcraft

weight.


d = deflection under impact of the tyre (at the

proper inflation pressure) plus the vertical

component of the axle travel (inches)

relative to the drop mass.

n = limit inertia load factor.

nj = the load factor developed, during impact,

on the mass used in the drop test (i.e., the

acceleration dv/dt in g recorded in the droptest plus 1.0).

JAR 29.725 Гранични изпитания чрез пускане

Граничните изпитания чрез пускане трябва да се направят както следва:

(а) Височината на пускане трябва да бъде най-малко 203 mm (8 инча).

(b) Ако се разглежда, подемната сила на носещия винт, посочена конкретно в JAR 29.473 (а), трябва да се въведе в изпитанието чрез пускане посредством подходящи устройства за поглъщане на енергията или чрез използване на ефективна маса.

(с) Всеки колесник трябва да се изпитва в пространственото положение, симулиращо условия на кацане, които са най–критични от гледна точка на енергията, която ще се поглъща от колесника.

(d) Когато се използва ефективна маса при показване на съответствие с подпараграф (b) на този параграф, вместо по-рационални изчисления може да се използват следващите формули:


,
,
където:

We - ефективното тегло, използвано в изпитанията чрез пускане (lb);
W = WM - тегло за изпитания на основните колесници равно на статичното тегло върху тях при най-критично пространствено положение на роторкрафта. Може да се използва рационален метод при изчисляване на статичното тегло на основния колесник, като се отчете моментното рамо между реакцията на главното колело и масовия център на роторкрафта;
W = WN - тегло за изпитания на носов колесник, равно на вертикалния компонент на статичната реакция, която би действала на колесника, ако в центъра на тежестта на ротоrкрафта действа теглото на роторкрафта и упражнява сила с компоненти 1,0 g надолу и 0,25 g напред;
WWT - тегло за изпитания на опашен колесник, равно на по-голямото от следните:


    1. Статичното тегло върху опашния колесник при роторкрафта върху всичките си колела; или
    1. Вертикалният компонент на земната реакция, която ще се получи в опашния колесник ако предположим, че теглото на роторкрафта действа в центъра на тежеста със сила с компонент 1 g надолу при роторкрафт в максимално положение с носа нагоре при условие на кацане с носа нагоре.


h - указаната височина на пускане, инчове;
L - отношение на приетата подемна сила на носещия винт на роторкрафта към теглото на роторкрафта;
d - свиване на гумата (при одобрено работно вътрешно налягане) плюс вертикалната компонента на свиване на амортизатора, под действие на теглото за изпитания, инчове;
n- коефициентът на инерционно претоварване;
nj – коефициентът на претоварване, който се развива по време на удара, върху теглото, използвано в изпитанието чрез пускане (т.е. ускорението dv/dt в g, записано в изпитанието чрез пускане плюс 1.0).


JAR 29.727 Reserve energy absorption

drop test

The reserve energy absorption drop test must be

conducted as follows:

(a) The drop height must be 1.5 times that

specified in JAR 29.725(a).

(b) Rotor lift, where considered in a manner

similar to that prescribed in JAR 29.725(b), may not

exceed 1.5 times the lift allowed under that

paragraph.

(c) The landing gear must withstand this test

without collapsing. Collapse of the landing gear

occurs when a member of the nose, tail, or main

gear will not support the rotorcraft in the proper

attitude or allows the rotorcraft structure, other than

landing gear and external accessories, to impact the

landing surface.JAR 29.727 Изпитание на пускане за определяне на възможностите за поглъщане на допълнителна енергия

Изпитанието на пускане за определяне на възможностите за поглъщане на допълнително количество енергия трябва да се проведе както е следва:

(а) Височината на пускане трябва да е 1,5 пъти указаната в JAR 29.725 (а) .

(b ) Ако се отчита влиянието на подемната сила на носещия винт по начин, подобен на указания в JAR 29.725 (b), не трябва да надвишава 1,5 пъти подемната сила, допускана по смисъла на този параграф.

(с) Колесниците трябва да издържат това изпитание без да се деформират. Деформиране на колесника се получава тогава, когато елемент от носовия, опашния или главния колесник престане да поддържа роторкрафта в подходящото пространствено положение или позволи на конструкцията на роторкрафта, без колесниците и външните принадлежности, да се удари в повърхността, върху която се каца.
JAR 29.729 Retracting mechanism

For rotorcraft with retractable landing gear, the

following apply:

(a) Loads. The landing gear, retracting

mechanism, wheel well doors, and supporting

structure must be designed for –

(1) The loads occurring in any

manoeuvring condition with the gear retracted;

(2) The combined friction, inertia, and

air loads occurring during retraction and

extension at any airspeed up to the design

maximum landing gear operating speed; and

(3) The flight loads, including those in

yawed flight, occurring with the gear extended at

any airspeed up to the design maximum landing

gear extended speed.

(b) Landing gear lock. A positive means must

be provided to keep the gear extended.

(c) Emergency operation. When other than

manual power is used to operate the gear,

emergency means must be provided for extending

the gear in the event of –

(1) Any reasonably probable failure in

the normal retraction system; or

(2) The failure of any single source of

hydraulic, electric, or equivalent energy.

(d) Operation tests. The proper functioning of

the retracting mechanism must be shown by

operation tests.

(e) Position indicator. There must be means to

indicate to the pilot when the gear is secured in the

extreme positions.

(f) Control. The location and operation of the

retraction control must meet the requirements of

JAR 29.777 and 29.779.

(g) Landing gear warning. An aural or equally

effective landing gear warning device must be

provided that functions continuously when the

rotorcraft is in a normal landing mode and the

landing gear is not fully extended and locked. A

manual shutoff capability must be provided for the

warning device and the warning system must

automatically reset when the rotorcraft is no longer

in the landing mode.JAR 29.729 Механизъм за прибиране

За роторкрафти с прибиращ се колесник, се прилага следното:

(а) Натоварвания. Колесниците, устройството за прибиране и спускане на колесниците, капаците на отсеците на колесниците и поддръжащата конструкция трябва да са проектирани за:

(1) За натоварванията, които се получават при всяко условие на маневриране с прибран колесник;
(2) За комбинация от сили на триене, инерционни сили и аеродинамични натоварвания, възникващи при прибиране и спускане на колесниците за всяка скорост до максимално проектираната със спуснат колесник.
(3) За полетни натоварвания, включително и тези при плъзгане, които се получават при спуснати колесници за всяка скорост до максимално проектираната със спуснат колесник.

(b) Ключалки на колесниците. Трябва да има средства за поддържане на колесниците в спуснато положение.

(с) Аварийно действие. За самолет с колесници, които не могат да се спуснат ръчно, трябва да има средства за аварийното им спускане при:

(1) Всяко вероятно нарушаване на нормалното функциониране на системата за пускане на колесниците; или
(2) Отказ в източниците на хидравлична, електрическа или еквивалентна енергия.

(d) Функционални изпитания. Правилното функциониране на механизма за прибиране трябва да се покаже чрез функционални изпитания.

(е) Индикатор за положение.Трябва да има индикатори за положението на колесниците за информиране на пилота, когато колесниците със сигурност са в крайните положения.

(f) Управление. Разположението и функционирането на управлението на прибирането и спускането на колесника трябва да съответства на изискванията на JAR 29.777 и JAR 29.779.

(g) Аларма за колесници. Трябва да има звукова сигнализация или друго със същата ефективност устройство за предупреждение, което действа непрекъснато, когато роторкрафтът е в нормалнен режим на кацане и колесникът не е напълно спуснат и заключен. Трябва да се осигури възможност за ръчно изключване на устройството за предупреждение, а предупредителната система трябва да се включва отново автоматично , когато роторкрафтът вече не е в режим на кацане.

JAR 29.731 Wheels

(a) Each landing gear wheel must be approved.

(b) The maximum static load rating of each

wheel may not be less than the corresponding static

ground reaction with –

(1) Maximum weight; and

(2) Critical centre of gravity.

(c) The maximum limit load rating of each

wheel must equal or exceed the maximum radial

limit load determined under the applicable ground

load requirements of JAR–29.

JAR 29.731 Колела

(а) Всяко колело на колесника трябва да бъде одобрено.

(b) Степента на максимално статично натоварване на всяко колело не трябва да е по-малко от съответната статична реакция на земята при:

(1) Максимално тегло;
(2) Критично положение на центъра на масата.

(с) Степента на максимално статично натоварване на всяко колело трябва да е равена или да надвишава максималното радиално натоварване, определено при приложимите изисквания на JAR -29 за натоварвания от земята.

JAR 29.733 Tyres

Each landing gear wheel must have a tyre –

(a) That is a proper fit on the rim of the wheel;

and


(b) Of a rating that is not exceeded under –

(1) The design maximum weight;

(2) A load on each main wheel tyre equal

to the static ground reaction corresponding to the

critical centre of gravity; and

(3) A load on nose wheel tyres to be

compared with the dynamic rating established for

those tyres equal to the reaction obtained at the

nose wheel, assuming that the mass of the

rotorcraft acts as the most critical centre of

gravity and exerts a force of 1.0 g downward and

0.25 g forward, the reactions being distributed to

the nose and main wheels according to the

principles of statics with the drag reaction at the

ground applied only at wheels with brakes.

(c) Each tyre installed on a retractable landing

gear system must, at the maximum size of the tyre

type expected in service, have a clearance to

surrounding structure and systems that is adequate

to prevent contact between the tyre and any part of

the structure or systems.

JAR 29.733 Гуми

Всяко колело на колесник трябва да има гума, която

(а) Да е правилно монтирана върху реборда на колелото; и

(b) Чиято категория не се надвишава от:

(1) Максималното проектно тегло;
(2) Натоварването на всяка гума на основно колело, равно на статичната земна реакция при критично положение на центъра на масата
(3) Натоварването върху гумите на носовия колесник да се сравнява с одобрената категория динамично натоварване на такива гуми, съответстващо на реакцията в носовия колесник, ако се приеме, че масата на роторкрафта е съсредоточена в критичното положение на центъра на масата и действа със сила с компоненти 1,0 g, насочена надолу и 0,25 g насочена напред като реакциите се разпределят между носовия и основния колесник според принципите на статиката, а реакцията на триене действа само на колела със спирачки.

(с) Всяка гума, монтирана на прибираем колесник, при максимални размери на гумата, очаквани в експлоатацията, трябва да има достатъчно разстояние до обкръжаващата я конструкция и системи, което да предотврати контакт между гумата и която и да е част на конструкцията или системите.

JAR 29.735 Brakes

For rotorcraft with wheel-type landing gear, a

braking device must be installed that is –

(a) Controllable by the pilot;

(b) Usable during power-off landings; and

(c) Adequate to –

(1) Counteract any normal unbalanced

torque when starting or stopping the rotor; and

(2) Hold the rotorcraft parked on a 10°

slope on a dry, smooth pavement.JAR 29.735 Спирачки
За роторкрафти с колесници с колела трябва да се монтира спирачно устройство, което:

(а) Да може да се управлява от пилота;

(b) Да може да се използва при кацане с изключени двигатели;

(с) Да е подходящо за –

(1) Противодейства на всеки нормален небалансиран въртящ момент при пускане или спиране на носещото витло; и


(2) Да държи роторкрафта в паркирано положение върху наклон от десет градуса върху суха, гладка настилка.
JAR 29.737 Skis

(a) The maximum limit load rating of each ski

must equal or exceed the maximum limit load

determined under the applicable ground load

requirements of JAR–29.

(b) There must be a stabilising means to

maintain the ski in an appropriate position during

flight. This means must have enough strength to

withstand the maximum aerodynamic and inertia

loads on the ski.JAR 29.737 Ски


(а) Степента на максимално натоварване на всяка ска трябва да е равена или да надвишава максималните натоварвания, определени при приложимите изисквания за наземно натоварване на JAR-29.
(b) Трябва да има стабилизиращо средство, което да поддържа ските в подходящо положение по време на полет. Това средство трябва да притежава достатъчна якост, за да издържа максималните аеродинамични и инерционни натоварвания върху ските.


FLOATS AND HULLS

JAR 29.751 Main float buoyancy

(a) For main floats, the buoyancy necessary to

support the maximum weight of the rotorcraft in

fresh water must be exceeded by –

(1) 50%, for single floats; and

(2) 60%, for multiple floats.

(b) Each main float must have enough

watertight compartments so that, with any single

main float compartment flooded, the main floats will

provide a margin of positive stability great enough

to minimise the probability of capsizing.


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   36
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница