К. Младенова/ стратегия за развитие на детската градина за периодаДата13.01.2018
Размер234.03 Kb.
#45262

ДЕТСКА ГРАДИНА №181 „РАДОСТ”

с.Железница – София, пк 1475,ул. „Плана планина”№26,тел. 02/992 76 54 ,e-mail cdg181radost@abv.bg


Утвърждавам:........................
/К.Младенова/
СТРАТЕГИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА ПЕРИОДА


2016–2020 ГОДИНА
- Бъдещето е прекалено сложно и неопределено,

за да може да бъде предсказвано.

- И какво да се прави?

- Създавайте го.”

Р. Дилтс
За да постигнем големите си цели, трябва не само да мечтаем,

но и да действаме, не само да планираме, но и да вярваме”

Анатол Франс

Настоящата стратегия определя актуалните цели и перспективи за петгодишен период от развитието на детската градина, начините за реализирането ù, както и очакваните резултати.Ние, екипът на Детска градина №181”Радост”, искаме децата да получават най-доброто от на, възрастните. Да съпреживяват истинските неща в живота, да се радват на красивото, да правят добро, да могат да отстояват мненията си, да търсят верния път и постигат желанията си, да се вслушват, да се борят, да откриват, да съграждат. И сигурно, защото за нас , ученето е верую, то и тях се стремим да поведем по пътя на познанието, играта, труда и общуването. „Чудесата на света в детските очи не са седем –те са седем милиона” , казва Уолт Стрейтиф, ние бихме добавили - нека им ги покажем.  Това ще стане, само ако имаме ясен път за развитие на детската градина като цялостна организационна структура.Управлението й изисква разработване, избор и реализация на стратегия. “Всичко което правим добре, можем да правим още по-добре”. Педагогическата колегия и ръководството на Детска Градина №181 “Радост” реши , разработи и ще реализира стратегия за развитие на детската градина, съобразно съвременните идеи и условия.
ВЪВЕДЕНИЕ
Стратегията на ДГ181”Радост” е система от педагогически идеи, управленски и административни действия, чието изпълнение гарантира утвърждаването на детскотозаведение като модерна, достъпна и качествена обществена институция. Тя се опира на миналия положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя условията и характера на дейностите, анализира силните страни и вероятните трудности и проблеми за реализирането и установява принципите на ръководство. Тя е водещ ориентир в нашата бъдеща дейност, защото:

 • Очертава ясно посоката и отговорностите на всички служители на ДГ 181 „Радост”.

 • Осигурява прозрачност пред обществото и родителите.

 • Отговаря на нарастващите изисквания за постигане на качествено образование и предучилищна подготовка.

 • Предполага реализиране на личностно-ориентирания подход към децата.

 • Гарантира добри резултати. Създава собствен облик в условията на конкурентна среда.

Стратегията е съвкупност от взаимосвързани мисия, визия, глобална цел, ценности, принципи, дейности и цели, определящи нейната структура и съдържание.

І. МИСИЯ НА ДГ №181 „Радост”.
Мисията определя приоритетите на детската градина и съдържа информация за най-важните аспекти и бъдещи ориентации на нашата педагогичес­ката работа.

Нашата мисия е утвърждаване на такива съвременни иновационни модели на възпитателно - образователна дейност в детското заведение, които да осигурят максимално развитие на детския личностен потенциал, да създадат възможности за пълноценна социална реализация на детето и развитие на способностите му. Съхранявайки своята национална култура и родова идентичност, да формираме личности възпитани, мислещи и образовани, обичащи природата, вярващи в своите възможности и уникалност, любознателни и готови да усвояват знания цял живот, малки творци с голямо въображение.


ІІ.ВИЗИЯ НА ДГ №181„Радост”.
Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на детската градина. Тя отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в две групи въпроси.

Първа – очертаващи смисъла на процеса: • Как работим със заобикалящата ни общност?

 • Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа?

 • Как ще направим детската градина желано място за всекиго?

 • Как ще измерваме прогреса (успехите)?

Втора – показващи развитието на самия процес:

 • Каква философия споделя детската градина?

 • Какъв ще бъде приносът на всеки?

 • Каква репутация да има детската градина?

В този смисъл настоящата стратегия е ориентирана към следната визия на ДГ №181:

 • да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;

 • да създава благоприятна, позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;

 • да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;

 • да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст;

Постигайки тази визия, детското заведение ще се превърне в:

• Място, където има равен достъп до качествено предучилищно образование и приобщаване на всяко дете, за да се чувства то щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

• Предпочитана среда за 2–7-годишните деца, където се гарантира тяхното познавателно, езиково,социално, духовно-нравствено, емоционално, творческо и физическо развитие и подкрепа в съответствие с потребностите, способностите и интересите им.

• Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, доверие, сътрудничество, педагогическа информация.

• Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.
ІII .ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Повишаване качеството на предучилищното образование чрез изграждане на иновационна образователна среда за равен достъп и шанс на всяко дете.

Осигуряване на хуманна, толерантна и безопасна среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща развитие на личностния потенциал на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.

Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.Подцели:

1.Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

2.Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност.

3.Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;

5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието и реализацията им;

6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

7.  Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;

8. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

9. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата и хората с увреждания;

10.Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

11.  Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;

12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз;

13.Повишаване качеството на образование и постигане максимално високи резултати при обучението и възпитанието на децата в съответствие с ДОС

14.Утвърждаване на демократичен стил на работа, осигуряващ ефективност, свобода при вземане на решения, залагащ на предприемчивостта и инициативността за издигане авторитета на детското заведение.

15. Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, нейната индивидуалност и самостоятелност.

16. Прилагане на иновативни образователни технологии и компетентности.

17. Осъществяване на партньорство и сътрудничество с родителите, с други детски заведения, с културни, обществени и други институции.

18.Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата на деца, учители и родители.
IV ЦЕННОСТИ:
1. Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия.

2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката за толерантност и ненасилие.

3. Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие.

4. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.

5. Създаване условия за квалификационни дейности на педагогическата колегия, основаваща се на поддържащо образование – учене през целия живот.

6. Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството

V РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ

 • Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

 • Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;

 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование;

 • Запазване и развитие на българската образователна традиция;

 • Хуманизъм и толерантност;

 • Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

 • Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

 • Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование;

 • Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

 • Ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.


VI. Водещи ПРИНЦИПИ при изпълнение НА СТРАТЕГИЯТА

1. Ориентираност към личността - Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.

2. Равен достъп - Всяко дете постъпило в детското заведение има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.

3. Сътрудничество - Успешната образователна и възпитателна политика се основава на широко участие в сътрудничество с други институции.

4. Отговорност - Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в детското заведение, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.

5. Гъвкавост - Образователната и възпитателната дейност да е ориентирана към многообразните личностни потребности и да предоставя възможности за свободен избор на децата.

6. Единство в многообразието - Обучението, подготовката и възпитанието на децата се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на образователната политика на детското заведение и общо културно-езиково пространство.

7. Новаторство - Административното ръководство и педагогическият екип са отворени за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати в работата им.

8. Автономност-ДГ-181като част от системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика, работейки за постигането на държавните образователни стандарти.

9. Отчетност - Всички участници в образователната и възпитателната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност.

10. Ефективност-Изразява се в динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с постигнати конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

11. Законосъобразност-Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия да съответстват на законите и нормативните актове.

VII. ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА
1. Анализ на състоянието на детската градина и външната среда

1.1. Деца

ДГ№181”Радост” осигурява възпитание,социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в I клас в съответствие с ДОС.Приемат се деца на възраст 2–7 години, по желание на родителите (съгласно ЗПУО и Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование ). Подаването на заявления и записването на деца в ДГ№181”Радост” се извършва чрез информационна система за обслужване на детските градини в Столична община. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

Силни страни

Затрудняващи моменти:

1. Децата са физически и психически здрави и правилно развити.

2.Осъществена е приемственост детска градина–училище.

3.Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика от медицинска сестра в ДГ.

1.Работа в смесени групи

2. Нарастване броя на децата с негативно и агресивно поведение, отхвърлящи традиционни педагогически въздействия.

3. Има очертан демографски срив и липса на деца.


Вътрешен потенциал:

• Разчитане на творческия заряд, изобретателност, любознателност и висока сензитивност на децата.

• Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване между децата.

• Повишаване на положителната емоционалност на децата за сметка на напрежението, агресията и негативните прояви.

• Диагностициране на изоставането или избързването в развитието и създаване на адекватни условия за индивидуално прогресивно развитие.

1.2. Кадрови ресурси

Брой на педагогическия персонал –4 души / 1 е директор с група/.

Възрастов състав – 43-57г.

Образование на педагогическия персонал – 2 магистри, 1 бакалавър, 1 професионален бакалавър

Професионално квалификационна структура – от колегията 1 с V ПКС и

2 с IV ПКС

В детската градина няма главен учител.

В детската градина има 2 старши учители и 1 учител.

Силни страни:

Затрудняващи моменти:

1. Наличие на финансови условия за материално стимулиране на учителите, прилагащи нетрадиционни или допълнителни педагогически дейности чрез Национална програма за диференцирано заплащане, делегиран бюджет и Вътрешни правила.

2. Наличие на възможности за вътрешно финансиране на текуща педагогическа квалификация.

3. Наличие на квалифицирана педагогическа колегия.

4. Утвърдена екипност на различни равнища.

5.Наличие на професионални портфолиа, в които се отразяват постигнатите компетентности на учителите.

6.Участие на представители на педагогическата колегия в подбора на учители.

7.Осигурени здравна профилактика и мониторинг на работното място от лицензирана фирма.

8.Бързина и гъвкавост при вземане на управленски решения, включване на Педагогическия съвет и Обществения съвет в управленския процес.

9.Опростена организационна структура и управленско взаимодействие; предприемчивост; стремеж към реорганизиране на методите, техниките и средствата за управление винаги, когато обстоятелствата го изискват; способност за разрешаване на конфликти и акумулиране чрез творчество  и опити от практиката.

10.Всеотдайност, компетентност, предприемчивост на служителите.

11.Едновременно обвързаност и свобода.

12.Чувство на отговорност при вземане на решения за реализиране на образователно-възпитателния процес.

13.Поведение, уважаващо достойнството на партньора /дете, колега, родител/, професионална и колегиална етика.

14.Работа в екип, честност и справедливост спрямо партньора от екипа в групата, взаимно уважение и разбирателство.

15.Много добра вътрешно-методическа квалификация, съдействаща развитието на творческите интереси и новаторско отношение към педагогическия труд.

16.Утвърден социален престиж на детското заведение.


1.Поддържащата квалификация, финансирана от външни фактори е недостатъчна.

2. Недостатъчна е квалификацията

на учителитe по отношение интегрирането на деца със СОП.

3. Недостатъчна мотивация за придобиване и повишавате на ПКС.

4. Недостатъчни умения за работа по европейски проекти.

5. Липса на логопед и психолог при работата с деца със СОП и консултиране на родителите.

 • Вътрешен потенциал:

  • Пълноценно използване на закупените интерактивни дъски за всяка група чрез

  провеждане на обучения и мобилизиране на творческия потенциал на колектива

  • Стимулиране на педагогическия екип към постоянно самоусъвършенстване и повишаване на личната квалификация с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовката на децата

  • Популяризиране на собствен педагогически опит и внедряване на добри практики в работата на детската градина.
  Придобитите умения и знания от втора специалност или специализации да станат достояние на всички чрез различни форми


1.3.Педагогическо взаимодействие

Предучилищното образование в ДГ се осъществява в целодневна организация / почасова-в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден или самостоятелна организация - организирана от родителя и проследяване постиженията на детето от детската градина в началото и в края на учебното време/ при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве. Прилаганaтa програмнa системa като част от стратегията за развитието на детската градина създава условия за придобиването на съвкупност от компетентности /знания, умения и отношения /необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование по всяко от образователните направления като отчитат спецификата на детската градина и съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата. Основнaта форма /педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра/ и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие /разширяват и усъвършенстват отделни компетентности и допринасят за личностното развитие и за разнообразяване на живота на детето/ се редуват, като се осигуряват и условия и време за игра, хранене, почивка и дейности по избор на детето.
Силни страни:

Затрудняващи моменти:

1. Създадени са условия за „равен старт“и приобщаване на всяко дете.

2. Наличие на възможности за допълнителни дейност по интереси – школи.

3. Популяризиране, изява и презентиране на творчеството на децата – изложби, концерти, базари и др.

4. Приобщаване на децата към националните ценности и традиции.

5.Стимулиране общуването с природата и екологочно поведение/желание за опазването и съхраняването и/

6.Гъвкав дневен режим, осигуряващ равностойност на трите основни дейности: игра–обучение–труд.

7. Създаден емоционален комфорт у децата чрез внимателно отношение и обич, чрез зачитане на тяхното лично достойнство и оценяване на всяко тяхно постижение.8.Създадени детски портфолиа, които отразяват постиженията на децата.

9.Създадени детски библиотеки в групите с детска научнопопулярна и художествена литература.

10.Осигуряване на годишен абонамент за вестници, списания и други издания с педагогическа насоченост, подпомагащи конкретната ни работа.


1. Недостатъчност в прилагането на превантивна и рехабилитационна педагогика, както и невладеене на компенсаторни педагогически механизми.

2.Недостатъчно противодействие на установената хиподинамика на децата.

3.Липса на познавателни книжки за работа в смесени групи

4.Недостатъчно са застъпени

допълнителните дейности по различни спортове.
Вътрешен потенциал:

• Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка, вътрешна и външна квалификация.

• Повишаване на квалификацията (посещаване на курсове, тренинги, обучение или самообучение).
• Компетентен и критичен подбор на познавателни книжки и учебни помагала, които подпомагат цялостното обучение на децата по образователните направления за овладяване на компетентностите, посочени в ДОС.
1.4. Учебно-техническа и материална база

ДГ №181 “Радост” - с.Железница, район “Панчарево” отваря за първи път врати през 1983 година. Намира се в полите на Витоша, в живописното селце Железница. Детското заведение е разположено в специално пригодена къща на два етажа. От създаването си до днес тя успешно осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в I клас. Функционират две смесени групи деца.

Недостатъчен сграден фонд.Съществува самостоятелен кухненски блок, който се намира в двора на 191 ОУ, оборудван и обзаведен според изискванията на СРЗИ.

Детското заведение се отоплява с локално парно на дизелово гориво.

Дворът е голям, залесен и през всички сезони е приятен за игри и отдих на децата. Обособени са площадки за игра с функционални и безопасни уреди. Добре оборудван двор за дейности на открито.

Наличие на учебно-технически средства: интерактивни дъски, компютри, принтери.

Достатъчен библиотечен фонд–периодичен печат, научна литература, утвърдени помагала и др.

Силни страни:

Затрудняващи моменти:

1.Игрови площадки на двора за всяка група с необходимите съоръжения и уреди.

2. Собствена отоплителна система.

3. Наличие на учебно-технически средства, необходими за педагогическия процес

4.Наличие на собствен сайт


1. Остарял сграден фонд.

2.Липса на помещения за провеждане на допълнителни дейности – ателиета, школи по интереси.

3 Кухня извън ДГ.

4. Липса на физкултурен салон.

5.Липса на площадка за обучение по БДП на децата

6.Липса на методически кабинет

7.Приспособени помещения за групите.

8.Привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейността и подобряване на материално-техническата база .

9.Недостиг на финансови и материални ресурси.
Вътрешен потенциал:

• Търсене на възможности за включване на нови спонсори в различните дейности.

• Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос към обновяване на МТБ.

• Включване в общинската програма за ремонти и реконструкции.

• Участия в публично-частни партньорства.
• Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за благоустройство на сградата и двора на детското заведение.


1.5. Финансиране

Финансирането на детската градина е смесено – от държавата и от общината.

Заплатите на персонала, издръжката на медицинския кабинет и подготвителните за училище групи (учебни помагала, храна, ремонт, отопление, материали, услуги) се осигуряват от фонд „Държавни дейности“. Издръжката на останалите възрастови групи се осигурява от общината.

Заплатите на учителите са обвързани с национални програми – диференцирано заплащане, кариерно развитие и др.


Съществуват други алтернативи, допускани от ЗПУО, за финансиране от проекти, дарения и спонсорство.

Силни страни:

Затрудняващи моменти:

1. Целеви средства за медицински кабинет.

2.Осигурени средства за познавателни книжки и помагала за ПГ/5-6г./.

3. Привличане на дарения от родителите.

4. Приходи от собствена дейност –допълнителни педагогически дейности, благотворителни базари и др.

5. Функционираща и действаща комисия по отчет и контрол на даренията.

6. Наличие на вътрешни правила за труд и работна заплата.

7. Въвеждане на системата за финансово управление и контрол.

1. Липса на средства за основни ремонти.

2. Липса на средства за заместници при отсъствие на титулярите.

3. Недостатъчно активизиране на родителите за участие в благоус­тройството и обогатяването на материалната база.Вътрешен потенциал:

• Мотивиране и стимулиране и на родителите към спомоществователство.

• Кандидатстване за включване в различни проекти и програми.

• Развиване на собствени дейности – възможности за допълнителни приходи към бюджета.


1.6. Външни фактори

Семейна общност и родителите на децата .

Връзки с неправителствени организации .
Общински структури и културни институции .

Силни страни:

Затрудняващи моменти:

1. Наличие на допълнителни за спонсориране инициативи на детската градината.

2.Включване на родителите в прекия образователно-възпитателен процес.

3. Установени са традиции в приемствеността с местното училище.

4. Създадени са ползотворни връзки с обществени организации и институции: читалище, Куклен театър и др.

5. Създадени са трайни връзки за обмяна на опит с други детски градини в системата и др.


1.Недостатъчни форми на работа с родителите- обучения ,семинари, лектории,тренинги 2. Неефективни са връзките контактите с неправителствени организации.

3.Задълбочаване контактите с обществени организации и институции, отворени към проблемите на детската градина.


4.Недостатъчна работа с фондации, агенции и други институции с цел търсене на възможности за изяви на деца със заложби в различните видове изкуства, или осигуряване на средства и начини за по-нататъшното развитие на открит талант или заложба.
Вътрешен потенциал:

• На базата на досегашен опит може да се създадат нов тип отношения на сътрудничество със семейството чрез нетрадиционни форми: „Ден на отворени врати“, обособяване на библиотека за родителите, родителски табла ,”Училище за родители” и др.

• Създаване на система за външна изява на деца и учители.
•Създаване система за обмен на информация със семейството и училището.
2. Идентификация на проблемите

2.1. Общи проблеми:

• Недостатъчна финансова осигуреност на цялостния процес в детската градина – закаляване, квалификация, съвременна образователна и здравословна среда и др.

• Липса на физкултурен салон за развитие на спорта и добра физическа дееспособност.
2.2. Специфични проблеми:

• Увеличаващи се прояви на агресивно поведение в предучилищна възраст.

• Затруднена идентификация на деца със СОП и липса на адекватна корекционна дейност.

• Проблеми с родителите – неразбиране целите на детското заведение, разминаване на критериите за развитие на децата и тяхното закаляване, свръхпретенции.


От направения до тук анализ на състоянието на ДГ-181, се виждат както възможностите, с които разполага за бъдещото си развитие, така и проблемите, с които трябва да се справя занапред.
VІII. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

1. Административно-управленска дейност

1.1. Търсене на нови контакти с институти, фондации и организации за подпомагане дейността на детската градина.

1.2. Участие в проекти и програми (общински, регионални, национални, международни).

1.4. Популяризиране на постижения на деца и учители:

1.5. Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители.

1.6. Търсене на допълнителни средства за финансиране на дейностите.
2. Образователно-възпитателна дейност

2.1. Използване на съвременни методи и подходи за развитие – автодидактични игри и материали, интерактивни методи, компютърни програми и др.

2.2. Използване на индивидуална и групова организация на работа.

2.3. Обогатяване системата на диагностиката като задължителна практика. Създаване на набор от апробирани тестове за всяка група.

2.4. Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес с цел повишаване качеството на обучението.

2.5. Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за работа с деца.

2.6. Сформиране на школи по интереси със заплащане от родителите: народни танци, английски език , спорт и др.

2.7. Използване на изкуствата /изобразително, музикално, театрално, цирково, киноизкуство, литература /за формиране на естетически вкус и развитие на художествено-творчески способности.


3. Квалификационна дейност

3.1. Създаване на информационна банка – библиотечен, мултимедиен фонд, портфолиа по проблемни области.

3.2. Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на различни равнища.

3.3. Обмяна на опит – паралелно, допълващо, циклично – по проблемни области.

3.4. Включване на учителите в курсове за придобиване на по-високи ПКС.
4. Социално-битова и финансова дейност

4.1. Обогатяване и поддържане на материално-техническата база: • осигуряване на интерактивно обучение;

 • обогатяване на игровата и дидактичната база;

 • ремонт на санитарни възли;

 • основен ремонт в кухненския блок.

4.2. Контрол за правилно разпределение на финансовите средства.

4.3. Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала.

4.4. Организиране на различни „антистрес“ дейности – походи, спорт, културни дейности и др.
5. Финансово осигуряване изпълнението на стратегията

5.1. Финансиране от държавния и общинския бюджет.

5.2. Разработване на проекти с външно финансиране.

5.3. Привличане на спонсори.

5.4. Реализиране на благотворителни кампании.

5.5. Собствен труд на служители на детската градина.

5.6.Мотивиране на родителите за участие и съдействие в този вид дейност, чиято крайна цел е осигуряване на съвременни условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата.
IX. Очаквани резултати

1. Създаване на организация за хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детското заведение.

2. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда.

3. Социален и емоционален комфорт, физическо и психическо здраве и творческо развитие на децата.

4. Съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност към самоизява и създаване условия за работа с надарени деца.

5. Промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив.

6. Използване на нови педагогически технологии.

7. Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора.

8. Разширяване на ползотворните контакти на детската градина с другите социални и обществени институции.

9. Разширяване на взаимодействието детска градина‐семейство с цел изграждане на детската личност.


X. Общи положения

1. Стратегията е основен документ, който регламентира дейността на детската градина.

2. Стратегията се приема на Педагогически съвет. Изпълнението на Стратегията се отчита пред Педагогическия съвет.

3. Стратегията се актуализира на 5 години.


Стратегията е приета на Педагогически съвет №..............

Стратегията е отворена динамична система и може да бъде променяна.

Очакваме обратна връзка от страна на родителите, за да можем да отговорим на нуждите им, но и да постигнем тези високи цели чрез съвместно партньорство.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница