К о н ц е п ц и я за функциониране и управление наДата16.09.2017
Размер141.69 Kb.
#30331

Oфис: 9002 Варна, бул. Цар Освободител 36

тел./факс: (052) 612 811

е-mail: office@vct-bg.org www.vct-bg.org
К О Н Ц Е П Ц И Я
за функциониране и управление на

Фонд за подкрепа на редовните въздушни линии

гр. Варна


2008

гр. Варна


 1. Основни положения.

Настоящата концепция е изготвена от експерти на Варненска туристическа камара с подкрепата на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД.


Основната цел е увеличаването на броя на международните редовните въздушни линии от и до гр. Варна.
Защо има нужда от Фонд за подкрепа на редовните въздушни линии?

Достъпността с въздушен транспорт се смята за едно от основните стратегически предимства за икономическото развитие и туризма на регионите. Въвеждането на нови въздушни линии и поддържането на съществуващите е от фундаментално значение за развитието на икономиката на регион Варна. Посредством Фонда за подкрепа на редовните въздушни линии може да се намали въздействието на сезонността върху местната икономика и да се увеличи значително конкурентноспособността и. На фона на финансовата криза и намаляващия поток на чартърни туристи, развитието на редовните линии може да се окаже решаващо за устойчивото развитие на регион Варна в средносрочен план.Потенциалните бенефициенти на Фонда за подкрепа на редовните линии са авиокомпании, които откриват нови редовни линии от и до гр. Варна към дестинации които са от интерес за туристическия бранш и бизнеса в региона.

Концепцията се основава на опита на Северна Ирландия и Шотландия, а управлението на неговата дейност се осъществява на принципите на публично-частното партньорство. Фондът може да се формира като специална сметка към Варненска туристическа камара и да се управлява от специално създаден за целта Консултативен съвет, включващ всички участници с финансови средства в този Фонд. В учредителния документ за създаването на горния съвет ще се уредят и конкретизират функциите, правата и задълженията на Фонда и неговите бенефициенти. Ще се изработи специален правилник за управление на Фонда към ВТК.


Основните функции на Фонда за подкрепа на редовните въздушни линии са:

 • подкрепа за развитието на нови редовни линии с приоритет на полети до Европейски страни, с цел промоция на бизнес връзките, развитие бизнеса и туризъма;

 • да се постигне ежедневна връзка на бизнеса с европейските градове;

 • да се стимулира развитието на туризма в крилата на туристическия сезон, извън активния сезон като се акцентира на алтернативните форми на туризъм; както и през главния сезон за индивидуални туристи.


Очакваните резултати от реализацията на концепцията са свързани главно с увеличаване на броя на редовните линии от и до гр. Варна и като резултат оживяване на бизнес връзките на регион Варна с други развити Европейски бизнес региони, увеличаване на броя на туристите както през така и в крилата на сезона, а в резултат на това и на приходите както от туризъм така и от търговия, транспорт, увеличаване на заетостта в региона и др.
Основна дейност на Фонда за подкрепа на редовните въздушни линии е предоставянето на инвестиционна помощ на авио-превозвачи, които откриват нови въздушни линии, като финансира маркетингови разходи и осъществява подкрепа за намаляването на оперативните разходи за такива авиокомпании.

Фондът ще финансира само маршрути, които при кандидатстването си са доказали икономическата полза за региона от откриването им. Инвестицията от страна на Фонда е ограничена само върху период от не повече от първите 3 години. След изтичането на този период се очаква, че маршрутът трябва да може да се самоиздържа. Подкрепата ще се изплаща след приключване на уговорен период (например годишно) на базата на реално обслужени пътници по маршрута и ще бъде ограничена до фактор на затоварване от 75%.


Подкрепата на редовните въздушни линии ще се осъществява в съответствие с насоките на Европейската Общност за предоставяне на държавни първоначални помощи за авиокомпании, опериращи на регионални летища публикувани в Официален вестник (Official Journal C 312, 09/12/2005, p. 0001) в допълнение на Official Journal L137, 30/04/2004, p. 0001.
Съпътстваща дейност на Фонда за подкрепа на редовните линии ще бъде да дава информация и популяризира предлаганите услуги, да събира и обобщава информация за нуждите на региона от развитието на икономически изгодни маршрути както и да осъществява маркетингова подкрепа на новите редовни въздушни линии.

2. Организация и управление

Фондът за подкрепа на редовните линии може да бъде учреден първоначално за период от 3 години. Неговата дейност може да бъде удължена пропорционално на броя на одобрените за подкрепа редовни линии. Набирането на средства може да бъде прекратено от учредителите на Фонда, като се продължи финансирането на одобрените за подпомагане линии до изтичането на договорените с тях срокове.Кадровото осигуряване на Фонда за подкрепа на редовните въздушни линии: един целогодишен служител, който ще работи на непълен работен ден. Функциите му ще са: да координира дейността на Фонда, като приема заявки за подпомагане на развитието на редовни въздушни линии; да прави първична оценка на заявките по допустимост, да събират информация за необходимостта от развиване на редовни въздушни линии и да организира редовни срещи на учредителите във Фонда, на които да представя резултатите от дейността и да прави предложения за подкрепа на редовни линии, въз основа на постъпилите заявки, като решението за подкрепа ще се взема посредством мнозинство от участниците в Консултативния съвет за управление, пропорционално на внесените от учредителите парични вноски.

С оглед на техните функции, служителите на Фонда ще се назначават на работа, ако отговарят на следните изисквания: • Висше икономическо образование, предимство е професионален опит в туризма и/или въздушния транспорт;

 • Компютърна грамотност;

 • Владеене на английски език (задължително), други чужди езици се смятат за предимство;

 • Умение да води статистика и обобщава икономически резултати; Умение да представя информацията в годен за вземане на решения вид;

 • Комуникативни умения; Умение да води преговори; Търговски умения;


Организационната структура на управление на Фонда за подкрепа на редовните линии е представена в схема 1.

Учредител 3


Учредител n


Учредител 1

Учредител 2

Консултативен съветСекретар на Фонда за подкрепа на редовните въздушни линииСхема 1. Организационна структура на управление

3. Икономическа обосновка

Икономическите разчети (вж. таблици-приложения 1-4) показват изключителната икономическа полза от дейността на Фонда за подкрепа на редовните въздушни линии. Имайки предвид това обстоятелство Варненска туристическа камара с подкрепата на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД са готови да поемат организацията по учредяването на Фонд за подкрепа на редовните въздушни линии, при условие, че Община Варна се включи в инициативата на основата на публично-частно партньорство и поеме финансов ангажимент за своя сметка както следва:


Принос на частни компании и/или неправителствени организации учредители на Фонда

Принос на община Варна


293,848.24 BGN for 2009 (70% от Фонда);

476,269.12 BGN for 2010 (80% от Фонда);

616,533.30 BGN for 2011 (90% от Фонда);


125,934.96 BGN for 2009 (30% от Фонда);

119,067.28 BGN for 2010 (20% от Фонда);

68,503.70 BGN for 2011 (10% от Фонда);

Отношенията между Варненска туристическа камара относно функционирането на новосъздадения Фонд за подкрепа на редовните въздушни линии от една страна и учредителите му от друга страна следва да бъдат оформени с възлагателен договор за управление на Фонда.ТАБЛИЦИ-ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1

Щатно разписание на длъжностите за 2009 - 2011г. (в лева)Служител

Секретар на ФондаБрой заети

Месечна брутна заплата

Общо брутни заплати

Социални осигуровки от работодателя

Разходи общо

2009 половин работен ден

1

1,000.00

12,000.00

2,520.00

14,520.00

2010 половин работен ден

1

1,200.00

14,400.00

3,300.00

17,424.00

2011 половин работен ден

1

1,344.00

16,128.00

3,387.00

19,515.00Таблица 2

Калкулация на разходите за подкрепа на един маршрут

Приемаме че: • Маршрутът се изпълнява 3 пъти седмично със самолет с 180 седалки

 • Фондът за подкрепа на авиолиниите би могъл да подкрепи изпълнението на маршрута с 8.00 Евро на пътник при затовареност не по-голяма от 75%
Предполагаем процент затовареност на самолета

Брой пътници на полет

Седмична честота на полетите

Подкрепа на пътник

Брой седмици в годината

Общо средства за 1 година в Евро

Общо средства за 1 година в лева

45% 1-ва година

81

3

8.00

52

101088.00

197121.60

65% 2-ра година

117

3

8.00

52

146016.00

284731.20

75% 3-та година

135

3

8.00

52

168480.00

328536.00
415,584.00

810,388.80


Таблица 3

План за приходите и разходите на Фонда подкрепа на редовните линии за 2009, 2010 и 2011 г. (в лева)

 I. Разходи

2009

2010

2011

1. Заплати и осигуровки общо

14,520.00

17,424.00

19,515.00

2. Телефон

900.00

1,200.00

1,200.00

3. Електроенергия

900.00

1,500.00

1,500.00

4. Вода и канализация

40.00

50.00

50.00

5. Интернет

450.00

600.00

600.00

6. СОТ

600.00

850.00

850.00

7. Канцеларски материали

230.00

250.00

250.00

8. Техническо оборудване

5,000.00

-

-

10. Разходи за реклама

2,000.00

3,000.00

3,000.00

11. Други разходи

900.00

1,000.00

1,000.00

Общо постоянни разходи

25,540.00

25,874.00

27,965.00

12. Разходи за покрепа на

1 авиолиния197,121.60

284,731.20

328,536.00

13. Разходи за покрепа на

2 авиолинии394,243.20

569,462.40

657,072.00

14. Разходи за покрепа на

3 авиолинии591,364.80

854,193.60

985,608.00

Всичко разходи с включени постоянни разходи при подкрепа на една авиолиния;

222,661.60

310,605.20

356,501.00

Всичко разходи с включени постоянни разходи при подкрепа на две авиолинии;

419,783.20

595,336.40

685,037.00

Всичко разходи с включени постоянни разходи при подкрепа на три авиолинии;

616,904.80

880,067.60

1,013,573.00

Принос към Фонда на частни компании учредители на Фонда при подкрепа на една авиолиния;

155,863.12

248,484.16

320,850.90

Принос към Фонда на частни компании учредители на Фонда при подкрепа на две авиолинии;

293,848.24

476,269.12

616,533.30

Салдо при подкрепа на една авиолиня:

-66,798.48

-62,121.04

-35,650.10

Салдо при подкрепа на две авиолинии:

-125,934.96

-119,067.28

-68,503.70

Салдо при подкрепа на три авиолинии:

-185,071.44

-176,013.52

-101,357.30

Общо разходи за 3 години при подкрепа на една авиолиния: 889,767.80 BGN

Общо разходи за 3 години при подкрепа на две авиолинии: 1,700,156.60 BGN

Общо разходи за 3 години при подкрепа на три авиолинии: 2,510,545.40 BGNТаблица 4

Минимална икономическа полза от откриване на 1 линия 3 пъти седмично със самолет с 180 седалки

Приемаме, че ползващите хотелски и ресторантьорски услуги и са 33% от пътниците и ще стоят средно по 2 дни в гр. Варна.

Дял на пътниците ползващи хотел

Брой пътници седмично

Среден престой в града

Среден дневен разход на пътник за хотел и храна в Евро

Брой седмици в годината

Общо приход на година в Евро

Общо приходи за 1 година в лева

През 1 вата година 33%

81

2

100.00

52

842,400.00

1,642,680.00

През 2 рата година 33%

117

2

100.00

52

1,216,800.00

2,372,760.00

През 3 тата година 33%

135

2

100.00

52

1,404,000.00

2,737,800.00

Общо минимални приходи от 1 новооткрита линия 6,753,240.00 лв.

Общо минимални приходи от 2 новооткрити линии 13,506,480.00 лв.

Общо минимални приходи от 3 новооткрити линии 20,259,720.00 лв.


Като се има предвид опита на други държави, в които успешно са били създадени и функционирали Фондове за подкрепа на редовните линии резултатите значително надвишават гореописаните икономически параметри.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Член на УС на ВТК

ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА:

........................................................ ....................................................

(доц. д-р Марин Нешков) (д-р Стоян Маринов)
Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница