К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химияДата21.07.2016
Размер67.45 Kb.
#38
К О Н С П Е К Т

по дисциплината “Обща и неорганична химия”за студентите от І–ви курс специалност “Фармация”

Обща химия


 1. Съвременни квантово-механични представи за химичната връзка в комплексните съединения. Донорно-акцепторен механизъм на обра­зу­­ване на химична връзка в комплексните съединения. Водородна връзка. Видове водородна връзка. Значение на водородната връзка.
 1. Метод на валентните връзки. Приложение на метода на валентните връзки - донорно-акцепторен механизъм за образуване на химична връзка Теория на кристалното поле. Теория на лигандното поле.
 1. Комплексни съединения. Теория на Вернер - външна и вътрешна (координационна сфера), комплексообразувател, лиганди, координационно число.
 1. Полярни и неполярни молекули. Диполен момент на молекулите. Междумолекулни взаимодействия - Кесомови (ориентационни) сили; Дебаеви (индукционни) сили; Лондонови (дисперсионни) сили.
 1. Агрегатно състояние на веществата. Общи сведения. Газообразно, течно и аморфно състояние. Аморфни и кристални вещества. Кристална решетка според вида на частиците и силите между тях. Геометрични параметри на елементарната кристална клетка. Понятие за сингония.
 1. Скорост на химичните процеси. Порядък и молекулност на химичните процеси. Влияние на концентрациите на реагиращите вещества върху скоростта на химичните процеси - закон за действие на масите.
 1. Зависимост на скоростта на химичните процеси от температурата. Уравнение на Арениус. Активираща енергия. Преходно състояние.
 1. Порядък на химичната реакция. Диференциално и интегрално уравнение на реакция от първи и втори порядък. Презполовително време. Реакции от по-висок порядък.
 1. Зависимост на скоростта на химичните процеси от присъствието на катализатори. Същност на каталитичното действие. Особености на каталитичното действие. Хомогенна и хетерогенна катализа.
 1. Химично равновесие. Условия за настъпване на химичното равновесие и основни характеристики на равновесното състояние. Динамично равновесие и стационарно състояние. Равновесна константа, изразена чрез равновесните концентрации и равновесните налягания в системата.
 1. Равновесие в хетерогенни системи. Правило на фазите. Диаграма на състоянието на водата.
 1. Йонни реакции. Произведение на разтворимост. Образуване и разтваряне на утайки.
 1. Разтвори. Концентрация на разтворите. Разтворимост. Разтваряне на течност в течност; твърдо вещество в течност; газ в течност. Закон на Хенри и Далтон. Механизъм и топлинен ефект на разтваряне. Солватна теория.
 1. Разтвори на неелектролити. Дифузия и осмоза. Парно налягане, температура на кипене и температура на замръзване на бинерни смеси. Закони на Раул и Бекман за разтворите с нелетлив компонент .
 1. Дифузия и осмоза - закони на Пфефер и Вант Хоф. Осмоза и осмотично налягане.
 1. Разтвори на електролити. Механизъм на електролитната дисоциация. Степен на електролитната дисоциация – начини за представяне. Класификация на електролитите. Електролити със средна сила. Механизъм на електролитната дисоциация според съвременните представи. Дисоциационна константа и степен на електролитна дисоциация. Закон на Освалд за разреждането.
 1. Теория за електролитната дисоциация според Арениус – съвременни представи. Теория на Дебай-Хюкел за силните електролити - коефициент на активност.Понятие за силни електролити. Активност и коефициент на активност.
 1. Окислително-редукционни процеси. Съставяне на уравненията на окислително-редукционните процеси. Посока на окислително-редукционните процеси. Редокси - окислителни потенциали и РОА. Уравнение на Нернст.Химия на елементите


 1. Периодичен закон на Менделеев. Съвременна дефиниция на периодичния закон. Периодичният закон и строежа на атома. Периодична система. Периоди - изменение на електронната структура на атомите по периоди. Групи - главни и вторични - s, p, d и f -елементи.
 1. Изменение на свойствата на атомите на химичните елементи по периодичната система - атомен радиус, ковалентен радиус, йонен радиус. Йонизационна енергия. Електронно сродство (афинитет). Електроотрицателност. Изменение на посочените величини по периоди и групи. 1. Първа група на периодичната система - общ преглед на групата - I А и I Б групи. Първа А група на периодичната система. Обща характеристика на групата. Алкални метали. Получаване. Химични свойства на алкалните метали и техните съединения – хидриди, оксиди, хидроксиди. Биологично и фармакологично значение.


 1. Първа Б група на периодичната система - мед, сребро и злато. Обща характеристика на групата. Получаване. Химични свойства на елементите от групата и техните съединения – хидриди, оксиди, хидроксиди, сулфиди, халогениди. Реакции на комплексообразуване. Биологично и фармакологично значение.
 1. Втора група на периодичната система Обща характеристика на елементите от II А и II Б групи. Втора А група на периодичната система. Реакции за идентичност. Химични свойства на елементите от групата и техните съединения – хидриди, оксиди, хидроксиди, халогениди, сулфиди и нитриди. Комплексни съединения на елементите от втора А група на периодичната система. Биологично и фармакологично значение.
 1. Трета група на периодичната система. Обща характеристика на елементите от III А и III Б група. Трета А група на периодичната система. Бор –разпространение, строеж и получаване. Атоми на бора. Просто вещество - алотропни модификации. Химични свойства. Съединения на бора – кислородни съединения на бора, борати, хидриди, боразоли, бориди и борни халогениди. Биологично и фармакологично значение.
 1. Трета А група на периодичната система. Алуминий. Просто вещество - физични свойства и получаване. Химични свойства. Съединения на алуминия - оксиди и хидроксиди; хидриди, бинерни съединения с другите елементи. Соли. Стипци. Аквакомплекси на алуминия. Биологично и фармакологично значение.
 1. Трета А група на периодичната система. Галий, индий и талий. Прости вещества - физични свойства. Получаване. Химични свойства. Съединения - оксиди и хидроксиди; хидриди. Бинерни съединения с другите елементи. Соли. Приложение в практиката на Ga, In и Tl и техните съединения. Съединения с полупроводникови свойства. Биологично и фармакологично значение.
 1. Четвърта група на периодичната система. Обща характеристика на елементите от IV А и IV Б групи. Четвърта А група на периодичната система. Въглерод. Разпространение. Прости вещества - алотропни форми. Строеж на алотропните видове и техните физични свойства. Получаване. Химични свойства на С и неговите съединения: оксиди - въглероден диоксид и въглероден оксид - строеж на молекулите им и химични свойства. Хидриди, халогениди и карбиди. Биологично и фармакологично значение.
 1. Четвърта А група на периодичната система. Силиций. Просто вещество - кристален и аморфен силиций - основни характеристики. Полупроводникови свойства на силиция. Получаване. Химични свойства. Съединения на силиция - оксиди и хидроксиди. Хидриди. Силициди. Соли. Видове силикати - строеж и представители. Зеолити. Приложение на силиция и неговите съединения.
 1. Четвърта А група на периодичната система. Германий, калай, олово. Разпространение. Атоми на Ge, Sn и Pb. Основни характеристики на простите вещества на Ge, Sn и Pb. Получаване. Химични свойства. Съединения на Ge, Sn и Pb - оксиди и хидроксиди, хидриди. Соли. Приложение на Ge, Sn и Pb. 1. Пета група на периодичната система. Обща характеристика на елементите от V А и V Б групи. Пета А група на периодичната система. Азот. Разпространение и по-важни физични свойства. Просто вещество Получаване. Химични свойства. Съединения на азота. Оксиди и хидроксиди - азотна киселина и азотиста киселина. Хидриди. Амоняк - получаване и свойства. Соли на азота - нитрити, нитрати. Взривни вещества. Алкалоиди. Значение на азота за живота.
 1. Пета А група на периодичната система. Фосфор. Разпространение и откриване. Прости вещества - строеж на парите на фосфора, полиморфни форми на твърдия фосфор (бял, червен и черен фосфор) - физични свойства. Получаване. Химични свойства. Приложение на силиция и неговите съединения. Съединения на фосфора - оксиди и хидроксиди - (киселини на фосфора). Соли на фосфорните киселини.
 1. Пета А група на периодичната система. Арсен, антимон и бисмут. Разпространение. Атоми на арсена, антимона и бисмута. Прости вещества - пари и кристално състояние на As, Sb и Bi. По-важни физични свойства. Получаване. Химични свойства. Съединения на арсена, антимона и бисмута - оксиди и хидроксиди, хидриди, арсениди, антимониди и бисмутиди. Приложение на арсена, антимона и бисмута и на техните съединения.

 2. Шеста група на периодичната система. Обща характеристика на елементите от VI А и VI Б групи. Шеста А група на периодичната система. Кислород. Откриване и разпространение. Атоми на кислорода. Прости вещества - кислород и озон. Химични свойства. Съединения на кислорода - оксиди, пероксиди, супероксиди и озониди. Хидриди - вода и водороден пероксид – получаване и структура. Значение на кислорода за живота.
 1. Шеста А група на периодичната система. Сяра. Разпространение. Прости вещества пари на сярата, полиморфни форми на сярата. Получаване на S. Химични свойства. Съединения на сярата - оксиди и хидроксиди. Киселини на сярата. Хидриди. Сулфиди и полисулфиди. Халогениди. Соли - соли на сериста и сярна киселини. Сулфонамиди. Биологично и фармакологично значение.
 1. Седма група на периодичната система. Обща характеристика на елементите от VII А и VII Б група. Седма А група на периодичната система. Хлор, бром, йод - разпространение, физични свойства и получаване. Реакции за идентичност. Химични свойства. Оксиди и хидроксиди (кислородни киселини). Съединения с водорода - халогеноводороди и халогеноводородни киселини. Халогениди – получаване и свойства.Приложение на Cl2, Br2 и I2 и на техните съединения.
 1. Общ преглед на Б групите на периодична система. Седма Б група на периодичната система. Обща характеристика на групата. Манган. Разпространение, физични свойства и получаване. Химични свойства на мангана и неговите съединения.
 1. Общ преглед на Б групите на периодична система. Осма Б група на периодичната система. Обща характеристика на групата. Подгрупа на желязото (Fe, Ru, Os). Разпространение. Атоми на елементите от подгрупата на желязото. Прости вещества. Получаване. Химични свойства. Съединения на желязото - оксиди и хидроксиди, хидриди. Соли. Приложение на Fe, Ru и Os в практиката. Роля на Fe за живите организми - хемоглобин.


Доц. Любомир Македонски, д-р хн
Каталог: Structure -> Pharmacy -> Documents -> ff konspekti -> FF konspekti 2013 2014 -> 1-vi kurs
1-vi kurs -> Презентация на научна тема свързана с проучване ефекта на дадено лекарство след предварителна подготовка. Pазбиране при четене
1-vi kurs -> К о н с п е к т по “ Висша математика. Информационни технологии”
1-vi kurs -> Конспект на лекциите по медицинска физика и биофизика за студенти по фармация, I курс 2013 2014 учебна година
FF konspekti 2013 2014 -> Конспект по патология за студенти фармацевти
1-vi kurs -> К о н с п е к т за изпита по “Анатомия на човека
1-vi kurs -> “Биология“ за изпита на студентите от Първи курс при му- варна Специалност “Фармация”
1-vi kurs -> К о н с п е к т за изпита по “Анатомия на човека


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница