К о н с п е к т по Зоология на безгръбначните животниДата05.09.2016
Размер31.65 Kb.
#8336
К О Н С П Е К Т

по Зоология на безгръбначните животни

за специалности: Биология и химия и География и биология
І част

 1. Зоологията - предмет и задачи. Методи на зоологичните изследвания. Зоологически дисциплини. Значение на животните в природата и за човека Класификация и филогения на животните. Таксономични категории. Йерархична структура. Вид - същност, структура и свойства.

 2. Животинско царство - общ план на строеж и разнообразие. Принципи на разделяне, основни понятия - ниво на организация, симетрия, телесна празнина, ембрионално развитие и др.

 3. Подцарство Protozoa - организми на клетъчно ниво. Обща характеристика. Строеж на цитоплазмата и ядрения апарат. Скелетни образувания. Двигателни органели и движение.

 4. Органели за нападение и защита. Хранене, екскреция и осморегулация, дишане.

 5. Размножаване: безполово и полово (копулация и конюгация). Жизнени цикли. Екология. Класификация.

 6. Тип Sarcomastigophora - устройство, биологични особености, класификация, по - важни представители.

 7. Тип Sporozoa - особености в устройството и биологията във връзка с паразитния начин на живот, жизнени цикли, класификация, по - важни представители.

 8. Тип Cilliophora / Infusoria / - устройство и биологични особености, класификация, по - важни представители.

 9. Тип Porifera (гъби). Диагностични белези. Организация на тялото - форма, типове устройство на каналната система, видове клетки, скелет. Хранене, отделяне, регенерация. Размножаване и развитие. Екология и значение на гъбите. Класификация.

ІІ част


 1. Тип Cnidaria (мешести). Диагностични белези. Устройство: радиална симетрия, жизнени форми, дермални слоеве, книдобласти, скелет, нервна система. Движение, хранене, газова обмяна и ескреция. Размножаване, развитие, метагенезис. Колониалност и полиморфизъм.

 2. Класификация на. Тип Cnidaria Клас Hydrozoa, клас Scyphozoa, клас Anthozoa – сравнителен преглед и по-важни представители.

 3. Тип Plathelminthes (плоски червеи). Диагностични белези. Устройство: билатерална симетрия, поява на мезодерма, органи и системи. Кожно-мускулест мех. Класификация. Клас Turbellaria - свободно живеещи плоски червеи. Устройство на тялото, размножаване и развитие.

 4. Клас Trematoda и Клас Cestoda - строеж, размножаване, жизвнени цикли. Адаптации към паразитния начин на живот.

 5. Тип Nemathelminthes (кръгли червеи) - група в биологичен прогрес. Диагностични белези. Устройство: кожно-мускулест мех, псевдоцьол, системи - храносмилателна, отделителна, нервна, полова. Размножаване, развитие, жизнени цикли. Екология на нематодите.

 6. Тип Annellida (прешленести червеи). Диагностични белези. Общо устройство. Метамерия и целом. Класификация.

 7. Клас Polychaeta, Oligochaeta и Hirudinea – особености в устройството, размножаване, развитие и екология.

ІІІ част


 1. Тип Mollusca (мекотели). Диагностични белези. Общ план на организация. Мантия и мантийна празнина, черупка, радула. Анатомия, физиология, размножаване и развитие. Класификация.

 2. Клас Gastropoda - асиметрия, спирално завиване, торзия. Излизане на сушата - адаптации.

 3. Клас Bivalvia - особености в устройството. Морфо-екологични групи миди.

 4. Клас Cephalopoda - развитие и спе-циализация. Движение и респирация. Кръвоносна система. Концентрация на нервната система, поведение. Филогения на типа

 5. Тип Arthropoda (членестоноги) - Диагностични белези. Общ план на организация. Обособяване на основните дялове на тялото. Външен скелет и линеене. Начленени крайници и движение. Класификация на типа.

 6. Подтип Branchiata. Клас Crustacea - морфология, анатомия, физиология, размножаване и развитие.

 7. Подтип Chelicerata. Клас Arachnida - особености в устройството във връзка с излизането на сушата. Размножаване, развитие, биология и значение на паякообразните.

 8. Подтип Tracheata. Insecta - морфология, анатомия и физиология на насекомите. Размножаване, развитие.

 9. Систематичен преглед на клас Insecta ( група Hemimetabola и група Holometabola) - биологични особености, по – важни разреди.

ЛИТЕРАТУРА

Големански, В., М. Шишиньова, 2001.Зоология на безгръбначните животни,

Изд. Гера арт

Шишиньова, М., Л. Будурова, И. Илиев, 2001. Зоология на безгръбначните животни. Практикум Първа част, Изд. Арт - График

Шишиньова. М, Е. Ташева-Терзиева, 2003. Зоология на безгръбначните животни. Практикум. Втора част. Изд. Гера Арт, София.

Михайлова, П., Д. Ташев, Ш. Гатева. Зоология - първа част - Безгръбначни животни. 1976.

Михайлова, П., Д. Ташев и др. Практикум по зоология на безгръбначните животни. 1971 - I издание; 1975 - II издание.

Догель, В. Н. 1981. Зоология беспозвоночньых.

Barnes, R. S.K., P.Calow and PJW Olive, 1988. The invertebrates: a new syntesis. Bl. Sc. PUB., Paris, Berlin, Vienna Oxford

Brusca, R. C., G. J. Brusca, 1990. – Invertebrates – Sunderland – Massachusetts.

Съставил:/гл.ас., д-р Елена Д. Ташева/

2006 г.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница