К о н с п е к т за дисциплината "ппе" за студентите от іі2-ри курс, Ф. ЕДата01.05.2018
Размер70.73 Kb.
#67082
К О Н С П Е К Т за дисциплината “ППЕ” за студентите от ІІ2-ри курс, Ф.Е.
1.Физика на полупроводника

1.1. Видове полупроводници.

1.2. Струкутура на кристалните полупроводникови тела.

1.3. Основи на зонната теория. Зонни диаграми.

1.4. Собствен и примесен полупроводник.

1.5. Функция на Ферми-Дирак. Определяне концентрациите на токоносители.

1.6. Специфична електропроводимост.
2. Неравновесни концентрации. Ток в полупроводника. Уравнения на непрекъснатстта.
3. Преходи в равновесно състояние. Зонни диаграми.

3.1.Р-N преход в равновесно състояние. Елементи на прехода. Определяне на контактната потенциална разлика и дебелината на обемния заряд.

3.2. Преход МЕТАЛ-ПРОВОДНИК в равновесно състояние.
4. Преходи в неравновесно състояние. Зонни диаграми.


 1. Р-N преход в неравновесно състояние. Свързване в права и обратна посока.

 2. Разпределение на концентрациите на токоносителите. Бариерен капацитет.

4.3. Преход МЕТАЛ-ПОЛУПРОВОДНИК в неравновесно състояние. Свързване в права и обратна посока.
5. Методи за създаване на полупроводникови слоеве и преходи.

5.1. Изготвяне и подготовка на полупроводниковите пластини.

5.2. Групови технологични процеси за форомиране на слоеве и преходи - дифузия, йонна имплантация, епетаксия, вакумно изпарение, катодно разпрашаване, фотолитография.
6. V-A харакатеристика на идеален и реален диод. Видове пробиви.

6.1. V-A харакатеристика на идеален диод. Уравнение. Коефициент на инжекция.

6.2. V-A харакатеристика на реален диод при право и обратно включване. Особености.

6.3. Пробиви в Р-N прехода - лавинен, тунелен, топлинен.

6.4. Дифузен капацитет. Еквивалентна схема на диода.
7. Видове диоди. Особености и характеристики.

7.1. Изправителни диоди.

7.2. Стабилитрони (ценерови диоди).

7.3. Високочестотни и импусни диоди.

7.4. Свръхвисокочестотни диоди.

7.5. Варикапи и варактори.


8. Работа на диода в импулсен режим и при синусоидални напрежения.

8.1. Импулсен режим.

8.1.1. Включване (отпушване)на диода под действие на положителен правоъгълен токов импулс в режим на малки и големи инжекции. Схема на времедиаграми.

8.1.2. Превключване (преминаване от право в обратно свързване) на диода. Схема и времедиаграми. 1. Работа на диода при прилагане на синусоидално напрежение.


9. Биполярен транзистор. Конструктивни особености. Режими на работа и схеми на свързване.
10. Принцип на действие на биполярния транзистор. Движение на токоносители. Кофециенти.

10.1. Схема ОБ. Движение на токоносители. Коефициенти. Уравнение на колекторния ток. Уравнение на токовете. Обратни покове. 1. Схема ОБ. Коефициент на усилване по ток. Уравнение на колекторния ток. Обратен колекторен ток.

 2. Схема ОК. Коефициент на усилване по ток. Уравнение на колекторния ток.
 1. Модел на Ебер-Мол. Схема. Аналитични зависимости между напреженията и токовете на биполярния транзистор.
 1. Статични характеристики на транзистора в схеми ОБ и ОЕ.

 1. Ефект на Ърли.

 2. Входни статични характеристики.

 3. Изходни статични характеристики.

 4. Характеристики на право предаване по ток.

 5. Характеристики на обратна връзка по напрежение.

 6. Статични физически параметри на транзистора.
 1. Параметри на транзистора акато четириполюсен.

13.1. Z-уравнения и параметри. Еквивалентна схема.

 1. У-уравнения и параметри. Еквивалентна схема.

 2. Н-уравнения и параметри. Еквивалентна схема.

 3. Връзка на четириполюсните параметри с физическите параметри на транзистора.
 1. Работа на транзистора при повишени честоти.

 1. Фактори, оказващи влияние върху честотните свойства на транзистора.

 2. Етапи на преминаване на правоъгълен токов импулс през областите на транзистора.Физически процеси.

 3. Коефициент на предаване по ток, АЧХ и ФЧХ в схеми ОБ и ОЕ. Гранични честоти.
 1. Динамичен режим на работа на биполярния транзистор. Схема. Динамични характеристики и параметри.


16. Работа на транзистора в ключов режим.

 1. Режим на работа на транзистора като ключ. Зависимости. Опростени еквиванетни схеми.

 2. Ключ в схема ОЕ. Преходни процеси при превключване. Времедиаграми. Импулсни параметри.
 1. Собствен шум на биполярния транзистор.

 1. Видове собствен шум.

 2. Еквивалентна шумова схема.

 3. Коефициент на шума. Анализ.

 4. Спектрална характеристика на шумовете.
 1. Динистори, тиристори, синистори.

 1. Тиристори и динистори. Конструктивни особености. V-А характеристика. Еквивалентна схема. Уравнение на V-А характеристика в неявен вид. Параметри.

 2. Работа на тиристора в динамичен режим. Динамични параметри.

 3. Симистор (симетричен тиристор, триак). Структура. Принцип на действие и V-А характеристики.

 4. Приложение.
 1. Полеви (униполярни) транзистори с управляващ Р-N преход.

 1. Видове. Структура. Свързване. Принцип на действие.

 2. Статични характеристики.

 3. Основни параметри.

 4. Температурни, честотни и шумови свойства.
 1. Полеви (униполярни) МОS транзистори.

 1. Система МЕТАЛ-ОКИС-ПОЛУПРОВОДНИК. Зонни диаграми.

 2. Схеми. Принцип на действие. Статични характеристики.

 3. Основни параметри.

 4. Видове МОS структури.

 5. Защита на МОS транзисторите.

 6. Температурни, честотни и шумови свойства.

 7. Приложение.
 1. Прибори със зарядно пренасяне (ССD)

 1. Устройство, принцип на действие, потенциални диаграми и времедиаграми на тактовите импулси.

 2. Приложение.
 1. Оптоелектронни прибори. Излъчватели на саветлина и индикация.

 1. Класификация на оптоелектронните прибори.

 2. Излъчватели на светлина - светодиоди и полупроводникови лазери. Параметри и характеристики.

 3. Индикатори - светодиодни, течнокристални, вакуумни електролуминесцентни, газоразрядни.
 1. Оптоелектронни прибори. Полупроводникови фотоприемници и оптрони.

 1. Фотоприемници - фоторезистори, фотодиоди, слънчеви фотопреобразуватели, фототранзистори, фототиристори.

 2. Оптрони. Особености. Класификация.
 1. Микроелектроника. Технологии за формиране на пасивни интегрални елементи.

 1. Особености на слойната микроелектронна технология.

 2. Технология за формиране на тънкослойни интегрални схеми.

 3. Технология за формиране на дебелослойни интегрални схеми.

 4. Видове слойни пасивни интегрални елементи. Особености.

 5. Особености на полупроводниковата микроелектронна технология. Елементи.
 1. Микроелектроника. Технологии за формиране на активни интегрални елементи.

 1. Биполярни интегрални схеми.

 2. MOS интегрални схеми.
 1. Аналогови интегрални схеми. Операционни усилватели.

 1. Класификация на АИС.

 2. Операционни усилватели.

 1. Изисквания и блокова схема.

 2. Схема и принцип на действие на диференциалния усилвател. Параметри.

 3. Параметри на ОУ.

 4. Работа на ОУ в усилвателен режим като инвертиращ усилвател. Коефициент на усилване по напрежение.

 5. АЧХ, ФЧХ, предавателна и преходна характеристики.

 6. Приложение. 1. Цифрови интегрални схеми.

 1. Класификация.

 2. Интегрални логически елементи.

 1. ТТL ИЛЕ. Многоемитерен транзистор - структура, схема и принцип на действие. Характеристики и параметри на ТТL ИЛЕ.

 2. СМОS ИЛЕ. Схема и принцип на действие.
 1. Електронно-вакуумни прибори.

 1. Видове електронни емисии.

 2. Двуелектродна лампа.

 3. Многоелектродни лампи.
 1. Електроннолъчеви тръби.

 1. Осцилоскопни електроннолъчеви тръби.

 2. Индикаторни тръби.

 3. Кинескопи.
 1. Полупроводникови датчици.

 1. Фотодатчици.

 2. Датчици на Хол.

 3. Тензодатчици.

 4. Полупроводникови термодатчици.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Ст.Вълков., И.Ямаков, Р.Дойчинова, М.Христов, Т.Василева, Електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми,Техника, 1992.

 2. И.П.Степаненко., Основы теории транзисторов и транзисторых схем, Энергия, 1977.

 3. Ат.Шишков, Полупроводникова техника, част 1-ва. Полупроводникови елементи, Техника, 1993.

 4. В.Пасынков, Полупроводниковые приборы, Высшая школа, 1981.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница