Качеството на висшето образование в българия – проблеми и перспективи ‘2009Дата09.04.2017
Размер80.97 Kb.
#18815

КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‘2009Сравнителен анализ на уеб базирани анкетни продукти като елемент на системите за осигуряване на качеството
Орлин Петров
Comparative analysis of web-based survey systems products as part of systems for quality assurance: The report made a comparative analysis of existing solutions to create Web-based systems surveyed. Presented is the use of such programming environments as part of systems for quality management.

Key words: web-based survey; University survey systems.


ВЪВЕДЕНИЕ


В системите за управление на качеството на висшето образование като основен критерий за оценка на тяхната работа служат анкетните проучвания даващи обратна информация за целия провеждан процес.

Все по-усиленото използване на интернет пространството ни дава възможност за организиране и провеждане на он-лайн анкетни проучвания на определени целеви групи потребители.

Автоматичното въвеждане и обработка на анкетите е сред най-големите предимства, които предоставя информационната среда. Попълвайки анкетата, анкетирания всъщност я въвежда в базата данни, като по този начин се елиминира възможността от допускане на технически грешки. В същото време се осигурява незабавен достъп до обработени данни. Постига се спестяване на време и повишаване скоростта за провеждане на изследванията. Не са необходими разходи и време за отпечатване на формуляри, тяхното разпространение, набор, обучение на анкетьори. Мигновената комуникация дава възможност цикълът на анкетиране да бъде силно скъсен и в крайна сметка се снижава и финансовата стойност на проучванията.

В доклада е направен сравнителен анализ на съществуващите решения за създаване на уеб базирани анкетиращи системи. Представена е възможността за използване на такива програмни среди като част от системите за управление на качеството.ИЗЛОЖЕНИЕ


Уеб базираните анкетни проучвания всъщност са аналог на традиционния метод на анкетиране, при който анкетата се отпечатва, попълва, въвежда се електронно и се обработва. Основна препоръка при създаването на електронна анкета е тя да бъде кратка, да не съдържа повече от 20 въпроса. Всички въпроси, особено тези, при които се използват скали, трябва да се формулират максимално ясно, защото иначе съществува риск въпросът да не бъде попълнен изобщо или, ако се попълни, да не се даде коректен отговор [3].

Специфична особеност при уеб базираните анкетни проучвания е, че се работи с “виртуални” анкетирани, чиято истинска самоличност остава скрита, т.е. изследването може да се сблъска с феномена на променяна идентичност и да се превърне в обект за забавление и манипулация. Многократното попълване на анкета от един човек е реална възможност и поради това се прибягва до използване на техническите средства за идентификация в мрежата и засичането на адреса, от който се въвежда информацията.

Незабавното въвеждане и обработка на информацията създават “интерактивна” среда – анкетирането вече не се разглежда като кампания или етап от работата, а като процес във времето. Уеб базираните проучвания дават уникалната възможност да се проследяват процеси във времето, да се изваждат анкети от даден период и да се съпоставят с анкети от друг. Самото изследване може да продължи месеци и дори години, стига темата да е актуална и да не се изгуби интересът към уебсайта, на който се провежда.

От голямото разнообразие на онлайн анкетни системи са разгледани някои по характерни програмни продукти за създаване на уеб базирани анкетни проучвания. Прави впечатление, че в интернет пространството се разпространяват и продукти, които са напълно безплатни, но работата с тях изисква добри умения по програмиране. Платените версии на програмните системи позволяват много по-голяма гъвкавост при създаването на самите въпросници и последващата обработка на получените данни. Независимо, че програмните продукти се предлагат на сравнително високи цени, те ни дават много по-големи предимства спрямо провежданите конвенционални анкети (на хартия).

По-основните предимства на уеб базираните анкетни системи са:


 • икономия на хартия;

 • възможност за анкетиране на много голяма по численост целева група (практически нямаме ограничение в броя на допитваните хора);

 • обработване и визуализиране на резултатите в реално време;

 • изготвяне на периодични отчети;

 • бърза промяна на въпросите и външния вид на анкетата;

 • други.


1. Програмен продукт Active WEB Survey

Продукта Active WEB Survey е разработка на фирмата Active WEB Softwares [4]. Той позволява опростено създаване на персонализирани анкетни проучвания. Има изключително голяма гъвкавост и възможности. Някой от по специфичните му характеристики са: създаване на въпросници с възможност за различен по вид отговори (един или множество отговори на даден въпрос); визуализиране на резултатите в реално време; възможност за прехвърляне на събраните данни към продуктите Excel и Access; генериране на отчети през определен период от време; създаване на неограничен брой въпроси; промяна на уеб страницата за конкретната анкета; изпращане на информация за анкетното проучване на E-mail и др.

Програмният продукт е платен (398 $), като в цената влиза и техническа поддръжка в рамките на 1 година. Предлага се възможност за използване на продукта за пробен период от време.

На фиг. 1 е показана примерна уеб базирана анкета, създадена с продукта Active WEB Survey.


2. Програмен продукт ApplyNet Survey

Продукта ApplyNet Survey е разработка на фирмата EastiSoft [5]. Системата дава възможност за бързо създаване на уеб базирани анкети и обработка на получените отговори. Интерфейса на средата е изцяло на български език, което улеснява работата по създаването на въпросните листи и последващата обработка на резултатите.

Благодарение на функционалността и гъвкавостта на програмния продукт са осигурени следните възможности:


 • удобен интерфейс за дизайн и модификация на анкети;

 • 12 типа отговори на въпрос (меню, радиобутони, свободен текст и др.);

 • персонализиране на уеб страницата на анкетното проучване (цветове, лого, пояснителен текст и др.);

 • не се изискват специални познания от разработчика на анкетата;

 • получаване на резултати в реално време в подходящ вид или експортирането им в програмен продукт за последваща обработка;

 • неограничен брой на анкетираните и на въпросите в анкетите;

 • елиминират се грешки при обработването, тъй като обработката се провежда автоматично;

 • следи се за правилното въвеждане на отговорите на всеки въпрос;

 • удобен потребителски интерфейс за анкетираното лице;

 • други.

От разработчиците на продукта е направена много гъвкава ценова схема според нуждите на организацията. Цените варират от 100$/месец до 4900$ за закупуване на цялата система с всички нейни допълнителни приложения.

На фиг. 2 е показана примерна уеб базирана анкета, създадена с продукта ApplyNet Survey.Фиг. 1. Уеб сайт за анкетно проучване създаден с продукта

Active WEB Survey


Фиг. 2. Уеб сайт за анкетно проучване създаден с продукта

ApplyNet Survey


3. Програмен продукт Advanced Poll

Продукта Advanced Poll се разпространява от „Chi Kien Uong”, Германия и се предоставя за свободно ползване [6]. Това е и основното преимущество пред останалите представени продукти. За съжаление средата предлага много по-малко на брой функции и възможности, освен това за да се настрои и пусне дадено анкетно проучване са нужни специфични програмистки умения.

Програмната среда предлага мощен администраторски инструмент за прецизна настройка на параметрите на проучването. Възможностите на Advanced Poll са: множество проучвания по едно и също време; готови шаблони; неограничен брой отговори; многоезичен интерфейс; заключване по IP адрес; добавяне на коментари към анкетата. Резултатите се записват в mySQL база данни и след това могат да се обработят с някой външен продукт. Тук липсва удобството резултатите да бъдат автоматично обработени и представени в подходящ вид.

На фиг. 3 са показани примерни уеб базирани анкети, създадени с продукта Advanced Poll.
Фиг. 3. Уеб сайт за анкетно проучване създаден с продукта

Advanced Poll

4. Програмен продукт Lime Survey

Продукта за он-лайн анкетни проучвания Lime Survey се разпространява напълно безплатно [7]. Интерфейсът на средата е дружелюбен и добре оформен. С продукта се работи сравнително лесно и интуитивно. Спрямо продукта Advanced Poll тук има заложени много повече функции.

По основните функции на продукта са: неограничен брой анкетни проучвания по едно и също време; неограничен брой на въпросите в анкетата; неограничен брой на допитваните участници; многоезичен интерфейс (вкл. български език); 20 различни типа отговори; възможност за добавяне на видео и картинки в анкетния лист; промяна на въпросите в зависимост от предходен даден отговор; възможност за създаване на отворена или затворена група потребители попълващи анкетата; основна статистическа обработка на получените резултати; разработен подробен наръчник за работа със системата и др.

На фиг. 4 е показана примерна уеб базирана анкета, създадена с продукта Lime Survey.


5. Други програмни продукти за уеб базирани анкетни проучвания

На уеб сайта WEB Survey Methodology e представенa изключително подробна информация за провеждане на уеб базирани анкетни проучвания [8]. Разработчиците на уеб сайта са дали връзки към над 300 вида програмни продукти, касаещи провеждането на он-лайн анкетиране. Повечето от продуктите са безплатни и с ограничения във функционалността. Независимо от това обаче за конкретно проучване е възможно използването на някои от предоставените продукти.


Фиг. 4. Уеб сайт за анкетно проучване създаден с продукта

Lime Survey

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Анкетирането се явява един от основните инструменти на системите за управление на качеството на образованието за събиране на обратна информация от потребителите на услугата (студенти, работодатели и др.). Затова създаването, обработването и представянето на крайните резултати от анкетните проучвания е много отговорен и трудоемък процес. За да се облекчи провеждането на анкетни проучвания са създадени програмни продукти позволяващи създаването на уеб базирани анкети.

Предимствата на уеб-базираните проучвания са: достъп до глобална аудитория, гарантирана анонимност за анкетираните (води до по-изчерпателни и точни отговори), интерактивна среда за провеждане на изследването, атрактивност на метода, автоматизирано въвеждане и обработка на анкетите (елиминира се възможността за допускане на грешки), висока скорост на провеждане на изследванията и занижени финансови разходи. При подходяща употреба тези фактори могат да се окажат по-силни от негативите на метода.

Разгледаните програмни продукти имат своите предимства и недостатъци и трябва много внимателно да се специфицира целта на анкетното проучване за да се подбере необходимия продукт. Предлаганите безплатни продукти Advanced Poll и Lime Survey са подходящи при провеждане на малко на брой анкетни проучвания (напълно достатъчни за висшите учебни заведения). При сложни анкетни проучвания и често повтарящи се допитвания по подходящи биха били платените версии на различните програмни продукти.

ЛИТЕРАТУРА


[1] ApplyNet Survey улеснява онлайн проучванията, сп. Computerworld, бр. 4, 2003.

[2] Watt J. Using the Internet for Quantitative Survey Research - Social Research Update, University of Surrey, England, 1999

[3] Джамбазов В., Провеждане на уеб базирани анкетни проучвания, Годишник на Департамент Антропология на Нов български университет, София, 2008.

[4] Уеб сайт на Active WEB Softwares – http://www.webintel.net/default.aspx

[5] Уеб сайт на ApplyNet Survey – http://www.applynet.net/survey/home_en.aspx

[6] Уеб сайт на Advanced Poll – http://www.proxy2.de/

[7] Уеб сайт на Lime Survey – http://www.limesurvey.org/

[8] Уеб сайт на WEB Survey Methodology – http://www.websm.org/За контакти:

ас. д-р инж. Орлин Петров, Катедра “Електроснабдяване и електрообзавежда-не”, Русенски университет “Ангел Кънчев”, тел.: 082 / 888 301, е-mail: opetrov@ru.acad.bg

Изследванията са подкрепени по договор BG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.Каталог: files -> article
article -> Характеристики на горивата за двигатели с вътрешно горене ic engines fuel characteristics
article -> Утвърдил весела неделчева
article -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
article -> Христо Смирненски
article -> Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
article -> Алгоритми за настройване триточково осветление при наблюдение или заснемане на сценични обекти
article -> Analysis of reliability of the chassis of light lorry during operation
article -> A decision for plant- growing in large agricultural farms by spreadsheets
article -> International Scientific Conference 18 – 19 November 2011, gabrovo


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница