Как да дадете начало на режим Walk testДата05.06.2017
Размер286.12 Kb.
#22921
Как да дадете начало на режим Walk test
В режим ПОТРЕБИТЕЛ , потребител със съответните правомощия може да даде начало на режим Walk-test. Този режим провежда алармени сигнали от датчиците към клавиатурата, правейки тест, така че човек може да задейства всеки датчик свързан към алармената система и след това да отиде до клавиатурата, за да провери действието му. При излизане от режим Walk-test резултатите от теста се съхранват в паметта на контролния панел, за да могат да бъдат прегледани по – късно.

За да дадете начало на режим Walk-test докато сте в режим ПОТРЕБИТЕЛ натиснете :


<627>

Зумера на клавиатура ще бипка на интервали от 1-секунда.

Задействайте всеки от свързаните към системата датчици и проверявайте функционирането му на клавиатурата, където ще бъдат показвани задействаните зони).

За да излезете от режим Walk-test натиснете бутон


Използвайте формата, за да записвате промените и специф. настройки на с-мата.


Потреб.

Име

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Зона

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
Изх. Устр.

Назначение

1
2
3
4
5
6
7
8

ЗАБЕЛЕЖКА: Фирма “ИНСАС” ООД не поема отговорност за повреди в алармената система поради неправилна експлоатация или отклонения в напрежението на захранващата мрежа (повече от 5%).
Инсталатор: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(подпис)

11
Дата :………….. / Гаранционен срок : 24 месеца.PowerWave - 8


8 зонов контролен панел с комуникатор

Потребителско ръководство

за работа и програмиране


Съдържание………………………………………………………………………….…..1


Въведение.........................................................................................................…………......... 2

Запознайте се с алармената система Crow……………..........................……………………....2

Типична конфигурация на алармената система .......................………………...............2

Описание на клавиатурата..........……............................................................................. 3

Функционални бутони............................................................……………………….….....….........3

Цифрово-буквени бутони......................................................…............……………………........3

Звукова сигнализация.. ...................................................................…………………….............3

Индикатори .......................................................................………..…………………………...............3

Функциите накратко ........................................................………….........……………………………...4Работа със системата........................................................................................................ 5

Как да включите системата под охрана преди да излезете...............…………….......5

Как да включите системата под охрана като останете вкъщи.......……………...........5

Как да включите под охрана части от системата.................………….………………………. 6

Как да заобиколите (Bypass) зони.....................................................…………………….....… 6

Как да използвате ‘входна камбанка’ Chime (ако е активирана от инсталатора)……………………..7

Известяване при спешни ситуации……………………………………………………………………………. 7

Изпращане на съобщения “заплаха”(Threat) или “принуда”(Duress) ……….…... 7

Как да разчитате системните съобщения (System Messages)….........……………….. 7

Как да разчитате съобщения за нередност (Trouble Messages).......……………..….. 7

Как да преглеждате съобщения от паметта на системата ………….………………….... 8

Как да контролирате изходи и устройства.........................................………………..….. 9

Как да влезете в режим Потребителско програмиране/Клиент....…………...…... 9

Как да промените или добавите кодове..............................................………………..... 9

Как да промените главния (Master) код.............................................………………...... 9

Как да добавите или промените потребителски кодове............…………….....……. 9

Как да изтриете потребителски код...................................................………………..…. 10

Как да добавите или промените телефонни номера.......................…………........ 11

Как да настроите времето и датата.....................................................…………………... 11

Как да управлявате устройство за контрол на достъп...................……………....... 11

Как да дадете начало на режим Walk test........................................……………........ 11

к
1


лавиатура. Кодът може да съдържа всяка комбинация от 1 до 6 цифри. Въвеждането на новия код ще изтрие стария. След това натиснете <ENTER>, за да запазите своя нов код, новия код ще просветне и ще се чуят 3 къси бипвания, за да потвърди правилно въвеждане. Можете да следвате същата процедура за всички потребители.

Натиснете


G> и R> , за да излезете от локалния режим на програмиране.
Как да изтриете потребителски код
В режим Потребител, натиснете
M> и Потребит. номер (2 до 10), който желаете да изтриете, натиснете . Въведеният код мига. Натиснете , за да изтриете потребителския код.

Натиснете за да запазите промяната.

Натиснете
и R> излезте от режима на програмиране.
Как да добавите / промените телефонен номер
Вашия панел ще приеме до 4 телеф. номера с по 16 цифри. Контролния Ви панел може да бъде програмиран да набира всички или някои от тези номера в зависимост от събитието, което се е случило.(4-те тел. номера се намират на програмни адреси от 501 до 504).

Докато сте в режим ПОТРЕБИТЕЛ, спазвайте последователност:
<501>
(адрес за телефонен номер 1)

Съществуващият телефонен номер ще просветне на клавиатурата. След това въведете Новият номер ще просветне, за да потвърди въвеждането.

Вие можете да влезете в адреса на телефонния номер по всяко време, за да проверите програмираната стойност и след това с бутон
>, за да отидете на друг адрес.

Забележка : Address 501 = PH # 1, 502 = PH# 2 to 504 = PH# 4.

(Забележка: на клавиатура със светлинна индикация (LED) “0” се означава с LED “A” ,а “9” с LED “B”)
Как да настроите време и дата
Алармената система има вътрешен часовник, който се използва за идентифициране на случилите се събития в паметта чрез клавиатура с течни кристали (LCD). Ако трябва да промените Времето и Датата, то това трябва да бъде направено в режим ПОТРЕБИТЕЛ.

За да промените Времето и Датата натиснете :
<403> <1-7>


където 1-7 = текущия ден (1=Нед, 2 = Пон до 7 = Съб)

Press


<401>


където HH = час в 24 формат и MM = минути

Press


<405> <1-31>


където 1-31 = текущата дата

Press


<406> <1-12>


където 1-12 = текущия месец

Press


<407>


където YY = текущата година, т.е. 02=2002
Как да управлявате устройство за достъп
Ако алармената система е настроена да осъществява контрол над електрическа брава, Вие можете да контролирате функцията за освобождаване на вратата;

Натиснете или натиснете въведете КОД и след това . Индикатор Control ще свети докато бравата е активна и ще спре да свети щом захранването бъде прекъснато.

Функцията за контрол на достъп може да бъде осъществена посредством натискане на един бутон или ограничена до въвеждане на валиден потребителски код. И двата варианта бяха илюстрирани по-горе. Информирайте се от инсталатора, как е това при Вашата система.


10Как да контролирате изходи и устройства
Клавиатурата дава възможност за управление на до 8 външни устройства, като климатик или нагревател и т.н.

За да задействете или спрете дадено устройство, натиснете L> , индикатори Program и System светят постоянно , въведете номер на устройство и натиснете , за да активирате или дезактивирате избраното устройство. За да видите кои изходи са включени просто натиснете бутон L> , светлинните индикатори на съответните устройства ще светнат. Натиснете <ENTER>, за да излезете от този режим.


Как да влезете в режим Програмиране от потребител
Режима на програмиране има 2 нива, режим ПОТРЕБИТЕЛ и режим ИНСТАЛАТОР. Инсталатора ще Ви осигури достъп до режим ПОТРЕБИТЕЛ, за да можете да добавяте, изтривате или променяте потребителски кодове. По настояване от Ваша страна инсталатора може да Ви даде достъп и до режим ИНСТАЛАТОР.

За да влезете в режим ПОТРЕБИТЕЛ се уверете, че системата не е под охрана и натиснете


, въведете Главния код (Master code) и натиснете >. Индикатор Program ще светне, за да покаже, че системата е в режим на Програмиране от потребител. Ако в този момент чуете едно дълго бипване и индикатор Program не светне, това означава, че Вашия код не дава достъп до режим на Програмиране.

Как да излезете от режим на програмиране

За да излезете от режима на програмиране, натиснете
и >. Индикатор Program ще изгасне, показвайки, че системата не е в режим на Програмиране от потребител.
Как да промените / добавите потребителски кодове
Относно главния код (Master) и потребителските кодове

Заводската стойност на главния код е (123) . Този код дава основни права над охранителната система. След като PowerWave бъде инсталирана и пусната в експлоатация, кода може да бъде променен на код, избран от главния потребител (Master). Главният потребител може да определи до 9 потребителски кода и да ограничава правата за достъп. Потребителят с главен код може заедно с инсталатора да определи няколко потребителски профила.

Правата за достъп са както следва :

- достъп до част A и / или B

- права за включване под охрана и / или изключване от охрана на част

- права за включване под охрана и / или изключване от охрана на част в режим Stay

- потребителят може да променя кода си

- потребителят може да променя потребителски код  • потребителят може да променя телефонните номера за набиране

  • потребителят може да променя данните на часовника.


Как да промените главния код (Master Code)
В режим Потребител, натиснете бутони <PROGRAM> и 1, за да промените главния код натиснете , номера на кода ще просветва . Въведете новия си код посредством цифрова клавиатура. Кода може да съдържа всяка комбинация от 1 до 6 цифри. Препоръчва се използване на код с няколко цифри. След това натиснете <ENTER>, за да запазите своя нов код, новия код ще просветне и ще се чуят 3 къси бипвания, за да потвърди правилно въвеждане и 1 дълго бипкане ако промяната не е приета. Натиснете
и , за да излезете от режима на програмиране.

Как да добавите / промените потребителски код

В
9


режим Потребител, натиснете
M> и Потребителски номер (2 до 10) за да добавите или промените кода, натиснете . Ако вече има съществуващ код, то той ще просветне. Въведете новия код посредством цифрова

Въведение
Запознайте се с алармената система Crow
Благодарим Ви, че избрахте да охранявате своите помещения с PowerWave-8 на фирма Crow Electronic Engineering.

PowerWave на Crow Electronic Engineering. е една високотехнологична, многофункционална алармена система, която ще Ви даде възможност да контролирате охраната на дома или офиса си, ще намали риска от кражба и ще Ви даде възможност за управление на електронни устройства.Типична конфигурация на алармена система

Охраняваните помещения могат да бъдат разделени на до 8 зони, което се определя при инсталалиране на системата. Охраняваните помещения могат да бъдат групирани в 2 отделни части (partition) A и B. За удобство на потребителя при бизнес среда системата може да бъде групирана, така че да бъдат разделени офиса от склада, а при използване в жилищна среда могат да бъдат отделени различните стаи на дома, т.е., дневна, спалня и т.н.

Всяка зона може да реагира различно на различни събития, да поражда аларма или да активира определено устройство.

Системата може да бъде включвана под охрана в два различни режима :

1) Arm –в охраняваната област няма хора или домашни животни.

2) Stay –в охраняваната област има хора и домашни животни.

Потребителят, който има достъп до функцииите за контрол на клавиатурата, може да променя настройките.

Достъп до системата може да бъде получен от няколко клавиатури (всяка от тях разположена на различно място).

В една система могат да бъдат свързани до 8 клавиатури. Подробности относно нивата за достъп и потребителските кодове за достъп следват.

2


3

Описание на клавиатурата
Клавиатурата със светлинна индикация (LED) показва цялата информация необходима за работа със системата . Потребителят осъществява връзка с алармената система посредством клавиатура. Клавиатурата непрекъснато дава информация за състоянието на алармената система, и дава възможност на потребителя да работи със системата в различни режими, да променя настройките и да програмира потребителски кодове за достъп.

К


лавиатурата също така събира и съхранява данни за случилите се събития. Тези данни могат да бъдат показани по-скъсно за бъдат прегледани действията на системата, те да бъдат анализирани и да се диагностицира работата и.
  • Функционални бутони

Тези бутони се използват за включване на системата под охрана, за въвеждане команди при промяна на настройките на системата, или при преглеждане на събитията съхранени в паметта : ARM , STAY , BYPASS , PROGRAM ,CONTROL , MEMORY , PANIC , ENTER.  • Цифрово – буквени бутони

Тези бутони дават възможност за въвеждане на кодове, служат за известяване на спешна ситуация или за програмиране.  • Звукова сигнализация

Клавиатурата сигнализира (бипка) в отговор на действията на потребителя. Тези звукови сигнали са дадени в таблицата по-долу.


Таблица: Звукови сигнали


Звук

Последователност

Описание

Късо бипкане

Само веднъж

Бил е натиснат бутон на клавиатурата

3 къси бипкания

Само веднъж

Действието е успешно извършено

Дълго бипкане

Само веднъж

Неправилно действие или натиснат погрешен бутон

Бавно бипкане

През времето за излизане / влизане

Предупреждение през времето за излизане - включването на системата под охрана показва, че трябва да напуснете охраняваната област. Предупреждение от системата през времето за влизане, че трябва да изключите системата от охрана.


Индикатори

Състоянието на системата се показва от 14 светлинни индикатора (LEDs).1- 8 LEDs : индикатори за зона и състояние

A, B LEDs : индикатори за част (partition)

Ready Byp индикатор

System индикатор

Trouble индикатор

Program индикатор .

Как да разчитате съобщения от паметта
Паметта на системата съхранява последните случили се събития. Натиснете бутон Y>, за да видите списъка със събития.

След като бъдат показани текущите системни алармени съобщения, панелът ще премине през 127 събития съхранени в паметта, като започне с най-скорошните. Втората таблица показва алармените събития, които могат да бъдат показани в този режим и посредством кои индикатори става това. Системата ще покаже последното събитие и автоматично ще преминава към следващото на всеки 2.5 секунди, сигнализирайки с бипване. С бутоните със стрелки можете да движите ръчно в списъка. Изчакакйте докато бъдат показани всички събития, или натиснете R>, за да излезете от режима за преглед на събития от паметта.
Вид събитие

Устройство

Индикатор

Състояние

Задействане

Зони 1 – 8

LEDs 1 – 8

Свети постоянно

Заобикаляне

Зони 1 – 8

Ready Byp

LEDs 1 – 8Свети постоянно

Свети постоянноТампер на датчик (късо съединение)

Зони 1 – 4

Trouble

LEDs 1 – 4Мига

Свети постоянноТампер на датчик (късо съединение)

Зони 5 – 8

Trouble

LEDs 5 – 8Мига

Свети постоянноТампер на кутия

Кутия / Външна сир.

Trouble

Мига

Разредена батерия

Батрия на контр. пан.

System

LED 1


Свети постоянно

Свети постоянноЛипса на осн. захр.

Осн. захранване на контр. панел

SYSTEM

LED 2


Свети постоянно

Свети постоянноРазр. бат. на радиоз.

Радио PIR зона 1 -8

LEDs 1 - 8

Мига

Разр. бат. на радио бутон

Радио бутон потребител 1 – 8

TROUBLE

LEDs 1 – 8Свети постоянно

Мига


Паник бутон или 1 & 3 натиснати едновр.

Паник аларма (клавиатура)

SYSTEM

Мига

Пожарна аларма или 4 & 6 едновр.

Пожарна аларма (клавиатура)

SYSTEM

Area A


Мига

Мига


Медицинска аларма или 7 & 9 едновр.

Медицинска аларма (клавиатура)

SYSTEM

Area B


Мига

Мига


Паник аларма от радио бутон

Радио бутон потребител 1 – 8

SYSTEM

LED 1 - 8Мига

Мига


Под охрана част А

Част А е под охрана

Area A

Свети постоянно

Под охрана част В

Част В е под охрана

Area B

Свети постоянно

Режим STAY ч. А

Част А е в реж STAY

Area A

Мига

Режим STAY ч. В

Част В е в реж. STAY

Area B

Мига

‘Принуда’ аларма

Аларма ‘Принуда’

TROUBLE

Area A & BСвети постоянно

Мига


Наблюдавана радио аларма

Наблюдаван радио PIR

SYSTEM

TROUBLE


LEDs 1 – 8

Свети постоянно

Мига


Мига

Аларма за неактивност на зона

Зони 1 – 8

READY BYP

TROUBLE


LEDs 1 – 8

Свети постоянно

Свети постоянно

Свети постоянно8
Нередност с телефонната линия

Липса на телефонна линия

TROUBLE

LED 3


Свети постоянно

Свети постоянноКак да използвате входната камбанка
(ако бъде активирано от инсталатора)

Входна камбанка (Chime, дневна зона) е опция, която може да бъде частично включена докато Вие сте в помещенията, но работите в друга част на сградатата. Тази функция може да бъде програмирана за управление на зумер или осветление, за да Ви уведоми че имате посетител.

За да изключите тази функция, натиснете L> , индикатори Program и System ще светнат, натиснете
, индикатор Program мига, за да покаже, че Входната камбанка е изключена .За да активирате режим Входна камбанка (Chime) натиснете и <PROGRAM>. Светлинния индикатор Program изгасва, за да покаже, че Входна камбанка е активирана .
Известяване за спешни случаи
Тази специална бутонна команда може да бъде програмирана от инсталатора на Вашата система, така че да бъде максимално съобразена с конкретните условия. Най-често тя се използва при спешна ситуация, за включване на външната сирена и евентуално за обаждане до мониторинг станцията.

за да предизвикате Паник аларма (Panic)

Натиснете <PANIC> или натиснете едновременно бутони <1> и <3> .

 за да предизвикате Медицинска аларма (Medical)

Натиснете едновременно бутони <7> и <9>.

 за да предизвикате Пожарна аларма (Fire)

Натиснете едновременно бутони <4> и <6>.
Изпращане на ‘Заплаха’ (Threat) или ‘Принуда’ (Duress)
Ако сте принудени под заплаха да изключите системата от охрана, трябва да въведете цифрата за ‘по Принуда’ преди потребителския си код, за да задействате автоматично набиране към централната станция. Цифрата ‘по Принуда’ променя обичайния Ви код с една цифра. Ако Вашия код е 345 и 8 е Вашата цифрата за ‘по Принуда’, така че резултата ще бъде 8345. Така променения ще изключи системата от охрана по стндартния начин, но едновременно с това ще задейства безшумно набиране, което да изпрати доклад за “събитие по принуда” без да предизвика подозрение. (за повече подробности попитайте инсталатора.)
Как да разчитате съобщенията на системата
При преглеждане на събитията от паметта на клавиатурата с натискане на бутон , първото което ще видите са системните съобщения.

Ако индикатор System светне, но не свети никой индикатор за зона, това означава, че в момента няма системни алармени съобщения. Ако светят зонови индикатори, това показва че има неизчистени системни алармени съобщения.

Светлинни индикатори 1-8 носят информация за системата. Индикациите за състоянието на системата са показани в таблицата по-долу. След показване на текущитесистемни алармени съобщения контролния панел ще премине през 127-те събития в паметта, като започне с най-скоро случилите се.

Втората таблица показва алармените събития, които могат да бъдат показани в режима за преглеждане на събития от паметта, както и посредством кои индикатори ще бъдат демонстрирани.LED№1

Разредена батерия

LED№5

Разр. бат. на пренос. паник бутон

LED№2

Липса на осн. захранване

LED№6

Проблем с наблюдаван датчик

LED№3

Проблем с телеф. линия

LED№7

Неактивност на зона

LED№4

Разр. бат. на радиодатчик

LED№8

Проблем с разпознаване от Мон. ст.


Как да разчитате съобщения за нередност (Trouble)
В
7
сяко неуспешно действие на системата или необичайно събитие ще бъде показано посредством съобщенията за нередност
, и индикатор Trouble indicator ще свети. Натиснете бутон Y> , за да прочетете съобщенията, както и други събития съхранени в паметта.

Функциите накратко - Основните функции на системата са дадени в таблицата :.


Функция

Бутони

Описание

ЗабележкиВключване под охрана на цялата или част от системата


Включва цялостно включване под охрана


Цялостно включване под охрана


Включва цялостно включване под охрана

Ако е активирано от инсталатораИзключване от охрана през времето за излизане


Изключва системата от охрана през времето за излизане

Само при наличие на бавно бипканеИзключване от охрана

Изключва системата от охрана

Прекратява алармитеВключване под охрана в режим Stay


Включва системата под частична охрана, когато потребителя е в помещенията

Ако е активирано от инсталатораВключване под охрана в режим Stay


Включва системата под частична охрана, когато потребителя е в помещенията
Изключване от охрана в режим Stay


Изключва системата от охрана
Изключване от охрана в режим Stay
Изключва системата от охрана

Заобикаляне (Bypass)


Заобикаля зони

Повтаря процедурата за премахване на незаобиколени зониДава начало на Паник алармаАктивира Паник аларма


Дава начало на Паник аларма
Активира аларма при спешен случай

Ако е активирано от инсталатораДава начало на Медицинска аларма


Активира аларма при спешен случай

Ако е активирано от инсталатораДава начало на аларма за Пожар
Активира аларма при спешен случай

Ако е активирано от инсталатораПамет


Дава начало на преглед на събитията от паметта. отменя четенето

Показва събитията. Автоматично ги сменя на 2,5 сек. Ръчна смяна с бутон

Активиране / Дезактивиране на входна камбанка


Активиране / Дезактивиране на входна камбанка

Ако е активирано от инсталатора

Контрол


Активиране / Дезактивиране на изходи и устройства

Натиснете за 2 сек.Промяна или добавяне на потребителски кодАктивира режим на програмиране за промяна / добавяне на потр. код

За подробности вижте стр.9


З
4
абележка
: Ако сте започнали някое действие погрешно, натиснете R> за да излезете и да се върнете в предишния режим.

Работа със системата

Как да включите системата под охрана преди да излезете

Подготовка на системата за включване под охрана

Уверете се, че свети зеления индикатор .Този индикатор свети само когато всички зони са затворени (всички врати, изходи и прозорци са затворени и движението вохраняваната област е ограничено или има заобикаляне) , системата може да бъде включена под охрана. Ако зеления индикатор
Затворете отворените зони, или ги заобиколете. Заобиколете всяка зона, която не можете да затворите , индикатора мига показвайки заобиколените зони . За повече подробности вижте стр. 6.
Забележка : Заобиколените зони не се охраняват.
Включване на системата под охрана
Преди да напуснете помещенията системата трябва да бъде включена под охрана.

Когато системата е готова индикатор Ready свети, въведете потребителски код и след това натиснете бутон R>, за да включите системата под охрана.


Преди системата да влезе в режим на охрана има време за излизане (exit delay time). През това време за излизане, ще чуете бавно бипкане, което показва, че системата все още не е влязла в режим на охрана и ще Ви напомни да напуснете помещенията.
Индикатор A ще светне, за да покаже, че системата е включена в режим на охрана.

(Възможно е индикатора да изгасне няколко секунди след като времето за излизане изтече , в зависимост от това как го е настроил инсталатора).


Ако трябва да изключите системата през времето за излизане, натиснете бутон M>.
Бързо включване под охрана (Quick Arm), в случай че е активирано от инсталатора

Когато системата е готова (Ready) , натиснете , за да включите системата под охрана.

Индикатор A ще светне, за да покаже, че системата е включена в режим на охрана.

През времето за излизане (exit delay time), ще чуете бавно бипкане, което показва, че системата все още не е влязла в режим на охрана и ще Ви напомни да напуснете помещенията.


Изключване на системата от охрана

Въведете Потребителски код и натиснете R>. Индикатор A ще изгасне, показвайки, че системата е изключена от охрана.


Прекратяване на аларми

При наличие на аларма , Въведете Потребителски код и натиснете бутон R>, за да спрете алармата в който и да е момент.


Как да включите системата под охрана като останете вкъщи
Включване на системата под охрана в режим Stay

Този тип включване под охрaна се използва, когато хората ще останат в охраняваната област. През нощта, когато членовете на семейството се оттеглят по стаите си, периметровите зони се охраняват, но не и вътрешните зони. Следователно, движение вътре в помещенията няма да бъде взето под внимание от системата.

Когато системата е Ready (готова), натиснете , въведете потребителски код, и след това R>.

И
5


ндикатор A мига, за да покаже че системата е под охрана в режим STAY .

Quick Stay (бързо включване на системата под охрана в режим STAY)

Когато тази функция бъде активирана от инсталатора, натиснете , за да включите система под охрана.

През времето за излизане (exit delay) можете да напуснете помещенията. Ако искате да останете или да сте уверени,че никой няма да може да влезе в охраняваните помещения, можете да отмените времето за влизане / излизане с натискане на . Бавното бипкане ще престане и системата моментално ще влезе в режим под охрана.

Индикатор A мига, за да покаже, че системата е включена под охрана в режим STAY

(Възможно е индикаторите да изгаснат няколко секунди след като изтече времето за излизане, в зависимост от настройката, която е направил инсталатора).


Изключване на системата от охрана

Въведете потребителски код и натиснете , или натиснете Y> ако е активирано от инсталатора.

Индикатор A ще изгасне показвайки, че системата е изключена от охрана.
Как да включите под охрана част от системата (Partition)
Охраняваната област може да бъде групирана в две отделни части ( A и B ). За удобство на потребителя системата може да бъде конфигурирана така че, в бизнес среда да отдели офисите от складовите помещения, или в частното жилище да раздели различните стаи в дома, т.е., дневна, спалня, и т.н..

За да включите под охрана част A, въведете потребителски код за част A

За да включите под охрана част B, въведете потребителски код за част B

Забележка : за да включите под охрана част с код, моля вижте стр. 6 “Как да включим системата под охрана преди да излезем”

През времето за излизане можете да напуснете помещенията. В края на процедурата индикатор A или B ще светне, за да покаже, че част A или / и B е под охрана .

(Възможно е индикаторите да изгаснат след няколко секунди, в зависимост от настойката, която е направил инсталатора).

За да изключите от охрана дадена част, вижте "Изключване на системата от охрана".


Как да заобиколите зони (Bypass)
Заобиколете всяка зона, която не може да бъде затворена. Можете да заобиколите избрани зони преди да включите системата под охрана. Тази функция се използва също, за временно изолиране на зона с нередност, при необходимост от сервизно обслужване.

За да заобиколите избрана зона, натиснете , индикатор Ready Byp и индикатор Program ще светне, за да покаже, че системата е в режим на заобикаляне.

Въведете номера на зоната на една или няколко зони, зоновите индикатори ще светнат, за да покажат, че зоната е заобиколена, след това натиснете , Ready Byp индикатора мига показвайки заобиколените зони .

За да премахнете заобикалянето, натиснете , въведете номера на зоната, и .Забележка : Изключването на системата от охрана автоматично премахва заобикалянията.

6


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница