Как да осигурим безопасност на склада по време на пожарДата03.09.2016
Размер123.6 Kb.

Как да осигурим безопасност на склада по време на пожар
Отговорът на този въпрос трябва да бъде даден и реализиран оше на етап проектиране. За да сме ви полезни в тази насока ще разгледаме на какви изисквания трябва да отговарят закритите и открити складове, техните отоплителни и електрически инсталации, пътищата за евакуация и други важни елементи, които ще защитят склада от пожар, а при наличие на такъв ще ограничат щетите.

Тъй като складовете служат за съхраняване на разнообразни материали и вещества, осигуряването на пожарната им безопасност е свързано със строго съблюдаване на характеристиката пожарна опасност на съхраняваните вещества и материали и произтичащата от нея категория на складовете по пожарна опасност. В зависимост от тези характеристики и категории са определени редица нормативни изисквания за осигуряване на пожарната безопасност на складовете. Те са описани в Наредба №2 за Противопожарните строително-технически норми (ПСТН). Според горимостта на съхраняваните вещества и материали в глава 10, раздел I от Наредбата се определя допустимия брой на етажите, необходимата степен на пожароустойчивост и допустимата площ между брандмауерите на склада. Брандмауер е негорима пожарозащитна стена с граница на пожароустойчивост два часа и половина. Някои от изискванията за проектиране на електрическите инсталации в складове, свързани с пожарната безопасност, освен от посочената по-горе Наредба са регламентирани и от други нормативни документи, наскоро приети в България и синхронизирани с Европейското законодателство. Преди да разгледаме изискванията за проектиране и експлоатация на складове от гледна точка на пожарна безопасност, ще е необходимо да се спрем на някои класификации, като например по горимост на веществата, пожарна опасност и пожароустойчивост на складовете, които са залегнали в основата на всички изисквания.Класификации
В зависимост от пожарната опасност на предвиждащите се за складиране вещества и материали складовете се разделят на пет категории по пожарна опасност. В категория А се включват складове за горими газове, включително втечнени горими газове, за течности с пламна температура по-малка или равна на 28°С, включително (бензин, лигроин, ацетон, толуол, пиридин, етилов алкохол, дихлоретан, диоксан, етилбензол), за вещества и материали, които се запалват или взривяват при съприкосновение с вода, въздух или едно с друго. Към категория Б се отнасят складове за течности с пламна температура от 21 до 61°С, течности с пламна температура по-голяма от 61°С като керосин, газьол, ксилол, хлорбензол, оцетна киселина, оцетен анхидрид, нагрети над пламната си температура, прахове или влакна с долна концентрационна граница на възпламеняване по-малка или равна на 65г/м3.
В следващата категория В са складове за течности с пламна температура по-голяма от 61°С (анилин, асфалт, мазут, глицерин, етиленгликол, формалин, масла, креозот и др.), прахове или влакна с долна концентрационна граница на възпламеняване по-голяма от 65г/м3 (прах - цинков, целулозно-лигнинен, ацетилцелулозен, от карбамидформалдехидна смола), твърди горими вещества и материали, негорими вещества опаковани в горим амбалаж.

Складове от категория Г са тези за негорими вещества и материали в горещо или нажежено състояние, при които се отделят лъчиста топлина, искри или пламък и за вещества и материали, които се използват като гориво при гарантирано наличие на постоянно действащ източник на запалване. В последната категория Д са складовете за негорими вещества и материали.


Освен това материалите се разделят на три групи по горимост - негорими, трудногорими и горими.
От друга страна сградите, включително и складовете, се разделят на пет степени по пожароустойчивост, в зависимост от границите на огнеустойчивост на конструктивните елементи и групите на горимост на строителните материали и изделия. Тези степени са съответно I, II, III, IV и V, като най-общо казано с увеличаване на степента намалява пожароустойчивостта на сградата.

Проектиране на закрити складове
Складовете за горими материали и за негорими материали, опаковани в горим амбалаж, се проектират със застроена площ между брандмауерите до 2000м2 в сгради от II степен на пожароустойчивост до 2 етажа включително и I степен на пожароустойчивост до 5 етажа. Допуска се проектиране на складове за горими материали и за негорими материали, опаковани в горим амбалаж в едноетажни сгради от III степен на пожароустойчивост със застроена площ между брандмауерите, не по-голяма от 900м2, и от IV и V степен на пожароустойчивост - с площ съответно до 600м2 и до 400м2. Допуска се съхраняване на горими материали и негорими материали в горима опаковка в едноетажни складове от пожаронезащитени конструкции и застроена площ до 900м2.

При проектиране на складове за негорими материали в сгради от I и II степен на пожароустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции застроената площ не се ограничава, а същите складове от III, IV и V степен на пожароустойчивост се проектират едноетажни със застроена площ между брандмауерите съответно до 1000м2, 800м2 и 500м2. Ако са предвидени автоматични пожарогасителни инсталации, посочените площи между брандмауерите в едноетажни складове се увеличава 100% .


Обособяване на помещения за канцеларии в складове се допуска, ако те са отделени с пожарозащитни стени и пожарозащитни хоризонтални прегради. Това обаче не се отнася за складове за горими материали и за негорими материали, опаковани в горим амбалаж до 200м2 и в складове за негорими материали в негорима опаковка.

Складовете за горими материали в подземните етажи на сградите се проектират с площ до 500м2 и с изход в коридор, водещ непосредствено навън. Допуска се пристрояване на закритите складови навеси с производствени и други сгради, ако се отделят от тях посредством брандмауери.


По дългите страни на закритите складове, най-много през 50м една от друга, се предвиждат двукрили врати с широчина най-малко 2м, отварящи се навън или встрани. Във високостелажните складове на всеки 50м се предвиждат проходи напречно през стелажите с височина най-малко 2м и с широчина най-малко 1,5м, защитени с негорими екрани.

Проектиране на открити складове
В проектирането на открити складове е важно да се спазват изискваните минимални разстояния от склада до съседна сграда в зависимост от складирания материал и степента на пожароустойчивост на сградата. Така например при складиране на каменни въглища и дървени трупи минималното разстояние от склада до сгради и съоръжения от IV и V степен на пожароустойчивост е 2м, а за сгради от I, II и III степен няма нормиране на разстоянието до такива складове. При складове за фасониран дървен материал разстоянията са: 2м за I и II степен, 6м за III степен и 8м за IV и V степен на пожароустийчивост. За лесно горими материали пък разстоянията от склада до сградите от съответните степени на пожароустойчивост са 8, 10 и 15м. При складиране на материалите на височина над 2,5м разстоянията се увеличават с 25% до сгради от IV и V степен на пожароустойчивост, до сгради с производства от категория А и Б, до жилищни и до обществени сгради.

Горимият амбалаж се складира на стифове с размери най-много 20/15м и височина до 8м. Три броя стифове образуват една група с разстояние между стифовете най-малко 5м, а между групите - най-малко 15м.


Допуска се съхраняване на горими и негорими материали в негорима опаковка в открити едноетажни складове навесен тип от I и II степен на пожароустойчивост, включително и от стоманени незащитени конструкции със застроена площ до 900м2.

Изисквания към отоплението
Не се допуска локално отопление в складове за горими стоки и за негорими стоки в горима опаковка с площ над 100м2. За отделни складове с обща застроена площ до 500м2 се допуска локално отопление, ако то се предвижда в отделно помещение с негорими стени и покрития с граница на пожароустойчивост най-малко 1 час и подаването на топлия въздух се осъществява посредством въздуховоди в отопляваното помещение.

Не се допускат отоплителни тела и топлопроводи в помещения, в които се съхраняват или употребяват вещества и материали, самовъзпламеняващи се при допир с нагрети повърхности (пари от серовъглерод, прах от алуминиев триизобутил и др.) или разлагащи се при контакт с водата (калциев карбид и др.). Отоплителната инсталация се изчислява за максимална температура на повърхността на отоплителните тела и тръбопроводите най-малко с 20% по-ниска от температурата на самовъзпламеняване на веществата, складирани в отопляемото помещение. Не се разрешава отоплителните тела да намаляват необходимата широчина на пътищата за евакуация. Когато това е невъзможно, телата се предвиждат в ниши или на височина над 2м.


Топлопроводи с температура на топлоносителя над 100°С, преминаващи през горими и трудногорими конструкции, се проектират в негорими кожуси, като между кожуха и тръбопровода се предвижда пространство най-малко 15мм, запълнено с негорим материал.
При температура на топлоносителя над 120°С отоплителните тела и топлопроводите се предвиждат най-малко на 0,1м от горими конструкции и материали. Отоплителните тела се предвиждат с предпазен щит, ако се проектират в помещения за напълване и съхраняване на бутилки с горими газове (ацетилен, водород, пропан-бутан и др.), както и в помещения за съхраняване на леснозапалими течности и самозапалващи се твърди вещества.

Предпазният щит се проектира от негорими материали и на разстояние най-малко 0,1м от отоплителното тяло, като същия не дава възможност за директен допир до отоплителното тяло.


Топлинната изолация на тръбопроводите на отоплителните инсталации в подпокривните пространства, подземните етажи и помещенията от категория А, Б, В и Г, включително се проектира трудногорима, а повърхностният слой за тези от категория А и Б, се проектира негорим.
За пожаробезопасна външна среда се проектира трудногорима топлоизолация на тръбопроводите на отоплителните инсталации. В местата на преминаване на тръбопроводите през пожарозащитни прегради се предвижда негорима топлоизолация.

Изисквания към електрическите инсталации
Според Наредба №I-209 за Правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация територията на обектите и складовите бази се осигурява с външно осветление, захранено от самостоятелен токов кръг. При експлоатацията, ремонта и поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава откритото полагане на транзитно минаващи кабели и проводници през складови помещения.
Всички електрически съоръжения и инсталации за складове се предвиждат със степен на защита, съобразена с групата на пожарна опасност на помещението. Групата на пожарна опасност на помещенията и необходимата степен на защита на електрическите съоръжения се определя в съответствие с изискванията на Наредба №2 за ПСТН и Наредба №3 за Устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
Съгласно Наредба №2 за ПСТН помещенията в производствените, складовите, жилищните и обществените сгради, както и външните съоръжения по отношение на електрическите съоръжения се разделят на три групи: с нормална пожарна опасност, пожароопасни и взривоопасни.

Нека разгледаме някои общи изисквания. Основно изискване е електрическите проводници и кабели да се полагат по негорими конструкции и повърхности. Допуска се полагане на електрически проводници и кабели по трудногорими и горими конструкции и повърхности, ако са с негорими или трудногорими защитни обвивки или покрития, ако са положени в негорими или трудногорими тръби или кожуси, ако са положени върху негорима изолация с дебелина, не по-малка от 3мм, като същата излиза най-малко с по 10мм от двете страни на проводника и ако са положени на изолатори, ролки или на скоби и са с винилитова външна обвивка.

Допуска се монтирането на електрически ключове, контакти, прекъсвачи, разклонителни кутии, фасунги, осветителни тела и други подобни с горима външна обвивка и корпуси върху горими конструкции и поставки, ако под тях се поставят негорими подложки. Не се допуска полагането на електрически проводници и кабели по повърхности, нагрявани над 50°С.
Главните разпределителни електрически табла в сгради и помещения с въвод оразмерен за ток над 100А се предвиждат в самостоятелни помещения с негорими стени с граница на пожароустойчивост най-малко 2 часа и 30 минути и с негорими врати. Разпределителните електрически табла в сградите се предвиждат негорими, защитени от механични повреди и пригодени за заключване.

Допуска се употреба на пластмасови разпределителни табла с автоматични прекъсвачи при монтаж върху негорима основа. В складови помещения ел. таблата се монтират задължително в метални шкафове. На достъпни места в преддверията към изходите на складовете се предвиждат прекъсвачи за изключване на електрическите консуматори след работа. Не се допуска открито преминаване на транзитни кабели и проводници през складови помещения.

Трансформаторите за разрядни лампи за осветление и реклами се монтират върху негорима основа на защитени от влага места на разстояние най-малко 0,4м от горими материали и прозоречни отвори. Аварийни ключове се предвиждат на достъпни места на височина от 2,2 до 2,6м за изключване на газоразрядните лампи за осветление и реклами. Не се допуска монтиране на електрически контакти, предпазители, дросели и други подобни при горими рафтове или в негорими рафтове с горими стоки. Електро-акомулиращи печки и лъчисто осветление се допускат, ако те се предвидят на негорима основа и захранването им се проектира на самостоятелен токов кръг. Захранването на дежурно и рекламно осветление, хладилници и други денонощни потребители се предвижда от самостоятелни токови кръгове. Допуска се полагане на проводници от електрическа инсталация през горими и трудногорими стени, както и топлоизолационни и звукоизолационни материали, ако са предвидени в негорими тръби.

За евакуационно осветление, за светлинни знаци, означаващи пътищата за евакуация, за обездимяване, пожароизвестяване и пожарогасене, за помпи за противоопожарни нужди се предвижда непрекъснато захранване с електрическа енергия като потребители от първа категория с автоматично превключване на захранването (АВР) съгласно раздел II на глава I-2 на Правилника за устройство на електрическите уредби. Допуска се като втори независим източник на електрическо захранване акумулаторна батерия с автоматично превключване, както и автономни осветителни тела по пътищата за евакуация.


Тръбопроводите, преминаващи през складове от категория А, Б и В, трябва да бъдат защитени от статично електричество. Всички тръбопроводи, въздуховоди, инсталации, апарати и съоръжения се предвиждат заземени най-малко на две места.
Резервоари за горими газове, леснозапалими и горими течности, авто- и железопътни цистерни, наливно-изливни естакади, тръбопроводи, железопътни линии в района на естакади, сгради и съоръжения в района на складове за газове, леснозапалими и горими течности трябва да са заземени и защитени от мълнии, статично електричество, блуждаещи токове и др.

Тук трябва да споменем и изискванията на Наредба №4 за Проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради. С нея се определят изискванията при проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби, захранвани с променливо напрежение до 1000V или с постоянно напрежение до 1500V, в сгради на основното застрояване с жилищно, обществено-обслужващо, производствено, смесено и друго предназначение, във второстепенни, стопански и други постройки на допълващото застрояване, във временни строежи и преместваеми обекти, както и на електрически уредби, които са свързани с предназначението на сградите, но са разположени извън тях. Наредбата се прилага при изграждането на нови и при реконструкцията на електрически уредби в сгради с нормална пожарна опасност. За електрически уредби в сгради с пожароопасни и/или взривоопасни зони се спазват изискванията на Наредба №2 за ПСТН

С Наредба №4 се въвежда изискването проектирането и изграждането на електрически уредби в сгради да се извършва в съответствие с Европейските стандарти на организацията CENELEC за електрически уредби в сгради. Стандартите са въведени в Република България чрез системата БДС HD 584.
Друга наредба в тази област е Наредба №3 за Устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. Тя урежда устройството на електрическите уредби и електропроводните линии за постоянен и променлив ток с напрежение до 750kV, свързано с технологията на извършваната дейност, критериите за избора на съоръженията и техническите средства за експлоатация.
За пожароопасните и взривоопасните складове съществуват специални изисквания за електрическите им инсталации, описани в Глава 19, раздел 3 и 4 на Наредба №2 за ПСТН и в Глава 43 на спомената по-горе Наредба №3.

Други изисквания
В складовите помещения без рафтове пожароопасните материали се складират на фигури. Местата за подреждане на фигурите се означават с ограничителни линии. Височината на фигурите не може да надвишава 2м при липса на пожарогасителна инсталация, а площта им да надвишава 100м2.
Срещу вратите на складовете се оставят проходи (пътеки) с широчина не по-малко от 1м. Проходите в закритите складове, навеси, както и празните пространства между фигурите на откритите площадки се обозначават и се поддържат свободни от всякакви материали. Преди разтоварване на насипни пожароопасни вещества и материали мястото, което е определено за складиране, се почиства от други горими материали.
Брандмауери се предвиждат за отделяне на складове от категория по пожарна опасност А, Б и В от съседни помещения. Брандмауерът при складове пресича вертикално всичките им горими и трудногорими елементи и излиза на 0,6м над покривното покритие и изпъкващите над него в близост до 2м части при горими и трудногорими покривни конструкции и до покрива при негорими покривни конструкции.
Броят на евакуационните изходи и стълбища на помещенията и сградите се определя в зависимост от необходимата сумарна широчина, допустимата дължина на евакуационния път и размерите на изходите. С най-малко два изхода се осигуряват складови помещения от категория А и Б по пожарна опасност със застроена площ над 100м2 или за над 10 човека, както и складови помещения от категория В по пожарна опасност със застроена площ над 300м2 или за над 50 човека.

По пътищата, служещи за евакуация на повече хора в складовите сгради се предвижда евакуационно осветление за маркиране на пътя и на изходите и за създаване на необходимата видимост за безопасно напускане на сградата. Осветителните тела на евакуационото осветление се захранват от източник, независим от този за работното осветление, като потребител на електрическа енергия от първа категория с автоматично превключване. Осветителните тела на евакуационното осветление се предвиждат на височината на погледа на евакуиращите се хора, но не по-високо от 1,8 m от пода и без да намаляват допустимата широчина на пътя за евакуация. Над всички врати по пътищата за евакуация се предвиждат светещи надписи “Изход”Пожаро-известяване и пожарогасене
Главен елемент в осигуряването на пожарната безопасност на складовете е инсталирането на системи за пожароизвестяване и пожагогасене. Те могат да бъдат включени във всеки един склад, но има групи складове, които задължително подлежат на осигуряване с инсталации за пожароизвестяване и пожарогасене.
Автоматични системи за пожароизвестяване са необходими в следните случай: за складове за горими материали с площ над 500м2; за складове за негорими материали и изделия в горима опаковка (машини, детайли, апаратура, инструменти, резервни части) с площ над 500м2; за складове за горими и негорими материали и изделия в горима опаковка в помещения на подземни етажи и в прозоречни помещения с площ над 250м2; за самостоятелни складове за декори и реквизити с площ над 500м2 и за складове за декори и реквизити в сградата на театъра с площ над 300м2; за складове за оптическа, радиотелевизионна, контролно-измервателна, електронноизчислителна, телефонна и друга подобна готова продукция с площ над 100м2; за складове за полупроводникови прибори, интегрални схеми, радиоелектронни елементи с площ над 100м2; за складове за консервирани млечни продукти, плодове и зеленчуци в горима опаковка с площ над 1500м2.

Автоматична система за пожарогасене се изисква в следните случаи: за складове за негорими материали и изделия в горима опаковка с площ над 2000м2; за складове за горими и негорими материали и изделия в горима опаковка в помещения на подземни етажи и в прозоречни помещения с площ над 500м2; за стелажни складове с височина на стелажите над 5,5м за горими материали или негорими материали в горима опаковка независимо от площта; за складове за съхраняване на горими музейни ценности, ценни художествени произведения, машини, апарати и материали с особена важност независимо от площта; в складове за леснозапалими и горими течности с площ над 500м2; за складове за консервирани млечни продукти, плодове и зеленчуци в горима опаковка с площ над 2000м2; за складове за бира и безалкохолни напитки с площ над 3000м2.
Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница