Как да си извадим свидетелство за съдимост? Какво е свидетелство за съдимост?Дата21.01.2018
Размер49.43 Kb.
КАК ДА СИ ИЗВАДИМ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?


КАКВО Е СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?
Свидетелство за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице.
ЗАЩО МИ Е НЕОБХОДИМО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?
Свидетелство за съдимост се изисква при постъпване на работа. То е необходимо също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни (напр. за работа в обменно бюро, носене на оръжие), както и за регистриране за упражняване на определена професия .
КАК МОЖЕ ДА СЕ ИЗВАДИ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?
Свидетелство за съдимост се издава на лице въз основа на заявление, подадено в районния съд по месторождението му .

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и чрез районния съд по местоживеенето на заявителя. Тогава районният съд по местоживеене на лицето, служебно изисква справка от бюрото за съдимост по месторождението му, като посочва целта, за която се иска. Справката може да се поиска по факс или по електронен път. След получаване на справката съдът издава свидетелство за съдимост.

В случаите, когато лицето е осъждано, но е реабилитирано или престъплението е амнистирано, председателят на районния съд по месторождение на лицето или определен от него заместник отбелязва в бюлетина за съдимост датата на реабилитацията или на амнистията и извършва преценка дали тези обстоятелства следва да се отразят в поисканата справка, предвид целта, за която се иска свидетелството за съдимост.

Когато заявлението за издаване на свидетелство за съдимост бъде подадено чрез българско задгранично представителство, Централното бюро за съдимост съставя по съответния ред свидетелство за съдимост, поставя апостил, ако е поискан, и го връща надлежно.


1. Заявлението трябва да съдържа следната информация:
- собственото, бащиното и фамилното име и адреса на лицето, за което се иска свидетелство за съдимост;

- ЕГН на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, ако е български гражданин, или ЛНЧ, ако е чужденец;

- деня, месеца и годината на раждане на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;

- месторождението на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;

- гражданството на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;

- собственото, бащиното и фамилното име на бащата и майката на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;

- целта, за която се иска свидетелството за съдимост, а когато е за постъпване на работа - точната длъжност.

-когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници.

- когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно.

- когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват и имената по рождение.

- в заявлението се посочва постановената съдебна реабилитация или амнистията, ако има такива, и се представят необходимите доказателства.

2. Към молбата трябва да бъдат приложени следните документи:
§ документ за самоличност

§ препис от акта за раждане или удостоверение за раждане или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост / кръщелно свидетелство/

§ удостоверение за наследници, ако се иска свидетелство за починал роднина
§ препис от акта за раждане или удостоверение за раждане или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост

§ документ за платена ДТ в размер на 5.00лвНА КОГО СЕ ИЗДАВА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ ?

Свидетелство за съдимост се издава на:

1. лице по негово заявление, подадено в съответното бюро за съдимост;

2. български гражданин по негово заявление, подадено в българско задгранично представителство, когато пребивава на територията на приемащата държава;

3. чужд гражданин чрез чуждестранно дипломатическо или консулско представителство в Република България или чрез българско задгранично представителство.

Лице може да иска свидетелство за съдимост за свой починал възходящ, низходящ, съпруг, брат и сестра.

Лице може да иска свидетелство за съдимост и за свой жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра или за други лица.

В КАКЪВ СРОК СЕ ИЗДАВА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СЪДИМОСТ?

Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от три работни дни.

Когато то е подадено чрез районен съд, различен от този по месторождението на заявителя, свидетелството за съдимост се издава не по-късно от три работни дни от постъпване на заявлението.

КАКВО Е СЪДЪРЖАНИЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СЪДИМОСТ?

Свидетелството за съдимост се издава по образец. В него се вписват всички осъждания на лицето, ако е осъждано или се посочва, че лицето не е осъждано, когато срещу него няма постановени осъдителни присъди.

В свидетелството за съдимост не се вписва осъждането за престъпление, което е амнистирано или за което лицето е реабилитирано, освен когато основанието за издаване на свидетелството налага това и когато реабилитацията съгласно закон или указ не заличава последиците от осъждането.

Осъжданията се вписват в свидетелството за съдимост по реда на влизане в сила на съдебните актове.

В свидетелството за съдимост се отбелязва и конкретната цел, за която то се издава. Когато то се отнася за постъпване на работа, отбелязва се длъжността, за която кандидатства лицето.

Свидетелството за съдимост се написва на пишеща машина или на принтер без поправки и задрасквания.

Свидетелството за съдимост, в което няма вписано осъждане, се подписва от определения служител в съответното бюро за съдимост, който под подписа си написва името и фамилията си и полага печат.

Когато свидетелството за съдимост се издава, за да послужи в чужбина, то се подписва от председателя на районния съд или от определен от него заместник, а тези, издавани от Централното бюро за съдимост - от определен служител юрист. Под подписите се написват името и фамилията на съответните длъжностни лица и се полага печат.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ
Свидетелството за съдимост е със срок на валидност 6 месеца от датата на издаването му.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница