Как Индексът за приобщаване може да Ви помогне да развиете Вашето училище?страница1/22
Дата23.07.2016
Размер3.51 Mb.
#2674
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ 60,

тел.: 02 870 2063, моб.: +359898500848

www.cie-bg.eu, office@cie-bg.eu

Индекс за приобщаване: подобряване на ученето и участието в училищата” (Booth and Ainscow, 2011)(Превод – работен вариант)
Как Индексът за приобщаване може да Ви помогне да развиете Вашето училище?

„Индексът за приобщаване – насърчаване на ученето и на участието в училищата” е комплект от материали, който подпомага прегледа на всички аспекти от училищния живот и общност, вкл. дейностите навън, това което се случва в учителската стая, в класната стая, в общността и в средата, която заобикаля училището. Той насърчава целия училищен персонал, родителите и децата да дадат своя принос в разработването на приобщаващ план за развитие и да го активират.


Индексът за приобщаване подкрепя ученето и участието в училище като:


 • Прави нововъведенията в училище устойчиви.

 • Поставя ценностите на приобщаването в центъра на процеса на развитие.

 • Помага на учителите да разберат какво и как учат учениците.

 • Помага на възрастните и на децата да формулират и да споделят своите идеи и да постигнат промяна.

 • Допринася за ефективното включване на семейството и на общността в училищния живот.

 • Подкрепя процеса на подробна само-рефлексия и на създаване на стратегия на училището.

 • Подкрепя въвеждането на вашата система от ценности.

също като:

 • Предлага подход при планиране за училищното ръководство и инспектората.

 • Помага при подобряване на средата в училище за всички - ученици, учители, персонал и родители.

 • Помага ви да развиете, онова, което вие в училищната общност смятате за правилно, а не онова, което някой друг ви е казал, че е правилно.

 • Помага да постигнете максималното от онова, към което се стремите.

 • Помага ви да отстраните пречките и да мобилизирате ресурсите в училище.

 • Съчетава в едно работата в общността, глобалното гражданство, устойчивото развитие, знанието за правата, за здравето и ценностите.

 • Насърчава устойчивост на постигнатите подобрения и на постиженията.


ПРОЕКТ BG051РО001-7.0.01-0069

Едно училище за всички”,Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
Приобщаването означава насърчаване на участието на всички деца и възрастни. То означава също да подкрепим училището да отговори на различния опит на децата, на техните различни интереси, знания и умения.
Как се променят училищата?

Училищата се променят непрекъснато, по много и различни начини и по различни причини. Само някои от тези промени са резултат от плана за развитие на училището.

Промените може да не са свързани една с друга или с приобщаването...
Училищата се променят по различни причини, например:


 • Родителските срещи

 • Била е създадена Стая за изключване

 • Местна или отдалечена река са били „осиновени”

 • Асистентите на учителите са включени в планирането

 • Поставена е нова ограда

 • Рамката от ценности е споделена и използвана

 • Направени са допълнителни проверки за доброволците

 • Децата започват да порастват и сами да готвят храна

 • Направено е съкращение на персонала заради съкращения в бюджета

 • Резултатите от инспекцията са били добри

 • Планът за развитие включва децата и семействата

 • Ново правителство

 • Създаден е училищен съвет

 • Директорът се мести в друго училище

 • Нов жилищен блок е построен наблизо

 • Създадена е стая на семейството

 • Спряно е разследване на училищния тормоз

 • Училището не успява да получи категоризация

Всички промени, които правите в училище ли са насочени в една посока?

Всички промени ли подкрепят приобщаването?Какво е приобщаващо развитие?

Промените в училище се превръщат в приобщаващо развитие, когато са основани на приобщаващи ценности...

Да правим нещата правилно означава да свържем действия и ценности. Да свържем действията си с ценностите си може да се окаже най-практичната стъпка за развитието на училището.

Участието означава да учиш, да играеш или да работиш в сътрудничество с другите. Означава да избираш и да имаш думата по отношение на това, което се прави. И още повече, означава да бъдеш признат и приет за това което си. • Приобщаващи ценности

 • Права

 • Равнопоставеност

 • Доверие

 • Съчувствие

 • Смелост

 • Участие

 • Общност

 • Уважение към различието

 • Устойчивост

 • Ненасилие

 • Честност

 • Оптимизъм

 • Радост

 • Любов

 • Красота

Приобщаването в образованието включва:

 • Приобщаващи ценности в действие

 • Всеки живот и всяка смърт е еднакво важна

 • Подкрепа на всички и създаване на чувство за принадлежност

 • Насърчаване на участието на родителите и на децата в процеса на преподаване, във взаимотоношенията и в междуучилищните общности

 • Намаляване на изключването, дискриминацията, пречките за учене и участие

 • Промяна в културите, политиките, практиките, така че те да отговорят на различията и всички да бъдат равнопоставени.

 • Връзка на образованието с локалното и глобалното

 • Да научим как премахването на преградите за една група деца, би могло да бъде от полза за всички деца.

 • Възприемане на различията между възрастни и деца, като ресурс, от който можем да се учим.

 • Признаване на правото на качествено образование за всички деца в тяхната общност.

 • Подобряване на училищната среда за учителите и за родителите, както и за децата.

 • Насърчаване на развитието на училищната общност, на ценностите й и на нови постижения.

 • Подпомагане на взаимоотношенията и взаимовръзките между училището и общността.

 • Осъзнаване, че приобщаването в училище е един от аспектите на приобщаването в обществото.

Приобщаващото развитие обединява всички основни подходи в развитието на училището:

Съществуват други подходи за насърчаване на развитието на училището, които са сходни с ценностите представени в Индекса и които съвпадат с неговото съдържание и подход. Индексът помага всички те да бъдат обединени в единен подход за развитие; едно дърво с много корени. Индексът помага да се намали ефекта от фрагментацията на политиките и от натовареността с много инициативи.Връзки в приобщаващото развитие в образованието:

 • Здравно образование

 • Образование без граници

 • Всеобхватно образование

 • Анти дискриминационно образование

 • Устойчива среда

 • Ненасилие

 • Сътрудничество

 • Права

 • Ценности

 • Глобално гражданство

 • Общност

 • Демокрация

Работата в училищата, които използват тези и други концепции разширява общностите от хора, които имат отношение към реализиране на приобщаващи ценности. Няма значение дали се използва думата приобщаване или друга дума за да обедини тези подходи. Но е необходимо те да бъдат свързани.


К
засягайки въпроси като бариери пред ученето и участието, необходимите ресурси за подпомагане на ученето и участието и подкрепа за многообразието.
Изследването се базира на три измерения: култури, политики и практики. Политиките се отнасят към начина, по който училищата се управляват и плановете за реформи в училище; практиките се отнасят към това какво и как се преподава и учи в училището. Културите отразяват отношенията между хората и дълбоко залегналите в тях ценности и вярвания. Промяната в културите е от ключово значение за устойчивото развитие в посока на приобщаването.
Всяко измерение е разделено на две секции. Измеренията и секциите могат да послужат като рамка за планиране; точките под всяка секция са дадени, за да се проследи приемствеността на отделните действия и как взаимно се допълват.

ак да работим с Индекса?Развитие, което стимулира процеса на приобщаване, се реализира там, където възрастните и децата подчиняват действията си на приобщаващи ценности и поставят заедно началото на такива инициативи. Разбира се те могат да правят това и неформално, но действията им могат да бъдат неуспешни, ако липсва ангажимент включване на приобщаващите ценности във формалния план за развитие на училището.
Индексът може да стане част от процеса на планиране като предложи инструменти за ситематизиран и детайлен преглед на ситуацията в училището и съществуващите връзки между училището, заобикалящите го общности и околната среда. Сам по себе си този процес на наблюдение и анализ на ситуацията допринася за развитието на училището в посока на приобщаването. Така се създава възможност за надграждане на вече познатото и желание за изследване на новото,
Измерения за развитие на училищетоautoshape 4


Създаване на приобщаваща КУЛТУРАРамка за планиране
Измерение А: Създаване на приобщаващи култури

А1. Изграждане на общност

А2. Възпитаване в приобщаващи ценности
Измерение Б: Изработване на приобщаващи политики

Б1: Създаване на училище за всички

Б2: Подкрепа за многообразието
Измерение В: Установяване на приобщаващи практики

В1: Създаване на учебна програма за всички

В2: Направляване на ученето

Предложените в Индекса индикатори ще ви помогнат да направите по-задълбочен преглед на ситуацията във Вашето училище. Всеки индикатор е следван от серия от въпроси, които Ви помагат да осмислите неговото значение и провокират желание за изследване, размисъл, задаване на още въпроси и диалог.


Измеренията и секциите:

Структурират плана Ви за развитие


->
Индикатори

Помагат Ви да се фокусирате върху областите, които желаете да промените


->
Въпроси

Помагат Ви да извършите детайлен анализ така че да идентифицирате и адресирате проблемните областиИНДИКАТОРИ НА ИНДЕКСА ЗА ПРИОБЩАВАНЕ
Измерение А: Създаване на приобщаващи култури

A.1: Изграждане на общност

1. Всеки е добре дошъл.

2. Членовете на персонала си сътрудничат.

3. Децата си помагат.

4. Персоналът и децата се отнасят с уважение помежду си.

5. Персоналът и родителите / полагащите грижи си сътрудничат.

6. Персоналът и настоятелите работят добре заедно.

7. Училището е модел за демократично гражданство.

8. Училището насърчава разбиране за връзките между хората по целия свят.

9. Възрастните и децата са отзивчиви към различни видове полова идентичност.

10. Училището и местните общности се развиват взаимно.

11. Персоналът свързва случващото се в училище с живота на децата вкъщи.


A.2: Въвеждане на приобщаващи ценности

1. Училището развива споделени приобщаващи ценности.

2. Училището насърчава зачитане на всички човешки права.

3. Училището насърчава опазване на планетата Земя.

4. Приобщаването се разбира като създаване на условия за участие на всички.

5. Очакванията към всички деца са високи.

6. Децата са еднакво ценени.

7 Училището противодейства на всички форми на дискриминация.

8. Училището насърчава ненасилствени взаимоотношения и разрешаване на спорове.

9. Училището стимулира децата и възрастните да се чувстват доволни от себе си.

10.Училището се грижи за здравето на децата и възрастните.
Измерение Б: Разработване на приобщаващи политики

Б.1: Развиване на училище за всички

1. Процесът на развитие на училището насърчава участието.

2. Училището има приобщаващ подход към лидерството.

3. Назначенията и повишенията са справедливи.

4. Експертните познания на персонала се зачитат и използват.

5. Всички нови членове на персонала получават подкрепа за навлизане в работата.

6. Училището се стреми да приеме всички деца от своя район.

7. Всички новоприети деца получават подкрепа за ориентиране в новата среда.

8. Учебните групи се организират така, че да подкрепят ученето на всички деца.

9. Децата са добре подготвени при преместване в друго учебно заведение.

10. Училището е физически достъпно за всички деца.

11. Сградите и дворът са проектирани така, че да подкрепят участието на всички.

12. Училището ограничава въглеродните си емисии и използването на вода.

13. Училището допринася за намаляване на отпадъците.


Б.2: Организиране на подкрепа за многообразието

1. Всички форми на подкрепа са координирани.

2. Дейностите за повишаване на квалификацията помагат на персонала да работи с многообразието.

3. Подкрепата за децата, чиито роден език не е български1, представлява ресурс за цялото училище.

4. Училището подкрепя приемствеността в образованието на децата в системата на грижи.

5. Училището гарантира, че политиките в сферата на „специалните образователни потребности” подкрепят приобщаването.

6. Политиката за справяне с проблемното поведение е свързана с ученето и развитието на учебния план.

7. Натискът за дисциплинарно изключване е сведен до минимум.

8. Бариерите пред посещаването на училище се премахват.

9. Тормозът е сведен до минимум.


Измерение В: Въвеждане на приобщаващи практики
В.1: Разработване на учебен план за всички

1. Децата се запознават с процесите на производство и потребление на храната.

2. Децата се запознават със значението на водата.

3. Децата изучават облеклото и украшенията за тяло.

4. Децата изучават жилищните въпроси и архитектурната среда.

5. Децата изучават как и защо хората пътуват и сменят местожителството си.

6. Децата изучават здравето и взаимоотношенията.

7. Децата се запознават със Земята, Слънчевата система и Вселената.

8. Децата изучават живота на Земята.

9. Децата изучават източниците на енергия.

10. Децата изучават общуването и комуникационните технологии.

11. Децата изучават и създават литература, изобразително изкуство и музика.

12. Децата изучават работата и свързват наученото с развитието на своите интереси.

13. Децата изучават въпроси, свързани с етиката, властта и държавното управление.


В.2: Организиране на ученето

1. Планирането на учебните дейности отчита потребностите на всички деца.

2. Учебните дейности насърчават участието на всички деца.

3. Децата се насърчават да мислят критично.

4. Децата са активно въвлечени в процеса на учене.

5. Децата се учат едно от друго.

6. Уроците изграждат разбиране за сходствата и различията между хората.

7. Оценките подкрепят постиженията на всички деца.

8. Дисциплината се основава на взаимно уважение.

9. Преподавателите и училищният персонал си сътрудничат при планирането, преподаването и прегледа на работата.

10. Преподавателите и училищният персонал разработват и споделят ресурси в подкрепа на ученето.

11. Помощник-учителите подкрепят ученето и участието на всички деца.

12. Дават се домашни задачи, подпомагащи ученето на всяко дете.

13. Извънкласните дейности въвличат всички деца.

14. Ресурсите в района на училището се познават и използват.
Пример за индикатор и въпроси към него
Индикатор А 2. 8. Училището насърчава ненасилствени взаимоотношения и разрешаване на спорове.
a) Има ли се предвид под ненасилие, както липсата на физически конфликт, така и липсата на принуда?

b) Разрешават ли се споровете в училище чрез диалог вместо чрез принуда, базирана на социалния статус и физическата сила?

c) Дават ли възрастните модел за взаимодействие лишено от принуда?

d) Склонни ли са хората да провокират размисъл върху идеите си, които някои е оспорил?

e) Овладяват ли висчки умения за водене на преговори, разрешаване на конфликти и медиация при спорове?

f) Приемат ли се за форми на насилие: злоупотребата, дискриминацията, измъчването и тормозът?

g) Съществува ли споделено разбиране на схващането, че взаимодействието е по-лесно, когато хората се чувстват сигурни по отношение на своите идентичности?

h) Водят ли се дискусиите без да се допуска доминирането на определена личност, група от хора или пол?

i) Помага ли се на хората, които често избухват от гняв да намерят други начини за себеизразяване?

j) Насочват ли се децата към различни клубове, като например клуб по бойни изкуства, за да добият повече увереност и да се научат да отстояват себе си без да са агресивни?

k) Помагат ли си хората при съгласуването на своите действия с действията на останалите?

l) Дават ли си сметка хората как чувствата им към околните определят и начина, по който си взаимодействат с тях?

m) Занимават ли се децата с поезия, литература, театрално изкуство и музика, за да осмислят и разберат чувствата си?

n) Учат ли децата за последствията от отмъщението върху продължаването лични и международни конфликти?

o) Обсъждат ли децата и възрастните границите на допустимото изобразяване на на насилие, включително деградирали отношения и връзки между половете, във филми и компютърни игри?

p) Поставя ли училището акцент върху хуманните си приоритети вместо върху бизнес приоритетите си?

q) Отнасят ли се възрастните към децата само като към материал за изпитване?

r) Преподава ли се на децата какви са източните на конфликти базирани на борба за територия и ресурси, битка между идентичности, нетолерантност към различието и как тези конфликти могат да бъдат преодолени по мирен път?

s) Замислят ли се децата дали е необходимо един от двата пола да има доминираща роля?

t) Съществува ли насилие между половете при децата и как подобен род насилие може да бъде предотвратено?

u) Замисляли сте се как някои мъжки идентичности провокират насилие срещу мъже и жени?

v) Замисляли сте се как мъжете и жените, с които децата общуват, могат да формират у тях агресивност на база мъжествена идентичност?

w) Замислят ли се децата какво получават и какво губят като се включват в банди и как насилието между отделните банди може да бъде спряно в и извън училище?

x) Подкрепят ли се децата в намирането на дейности извън училище, които допринасят за намаляване на насилието между банди?

y) Помага ли се на учениците да избягват да носят в училище ножове и други оръжия?

z) Споделя ли се във Вашето училище схващането, че обърнатата навътре агресия може да доведе до депресия и самонараняване2. ЕДИНЕН ПОДХОД КЪМ РАЗВИТИЕТО НА ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ
Част 2 на Индекса въвежда специфичен подход към развитието на едно приобщаващо училище. Той определя приобщаването като привеждане на определени ценности, възприети от училището, в действие.
В тази част е представена една ценностна рамка като база за практически и основополагащи действия в образованието. Показано е как подходът в Индекса съчетава и други принципни възгледи за развитие на образованието, основано върху човешки права, демократично участие, екологична устойчивост, глобално гражданство, добро здраве, отричане на насилието и дискриминацията. Доказано е твърдението, че тези припокриващи се фактори намират най-пълно и цялостно отражение, когато са координирани чрез единен подход, какъвто предлага Индекса. Част 2 съдържа основания за нова обучителна програма, която дава отговор на въпроса: „какво е въздействието на приобщаващите ценности върху научаването в училище?“. Това е опит да се запълни една отколешна празнина в разговорите относно приобщаването – отчетливо видима и в предишните издания на Индекса.
Горещо препоръчваме възрастните и децата в училището да получат задълбочено познание за онова, което би могло да се промени в тяхното училище. Предлагаме концепциите „бариери пред научаването и участието“, „ресурси в подкрепа на научаването и участието“ и „подкрепа за различието“ като инструменти за насочване и споделяне на необходимото познание и извеждане на идеи за по-нататъшни търсения. Следва представяне на основните материали за преглед по Индекса, структурирани в трите измерения за развитие: култура, политики и практики. Индикаторите и въпросите предизвикват рефлексия върху онова, което изисква подходът, основан върху ценностите на приобщаване, при извършване на дейностите във всички аспекти от работата на едно училище, обкръжаващата го среда и общностите в него. Те помагат да се направи още по-добро разпознаване на бариерите и ресурсите. Заедно с въпросниците тези материали създават още по-добър инструментариум за надграждане върху вече познатото чрез структуриране на анализа на фините детайли от случващото се, за да се разработи и приложи план за приобщаващо развитие. Така Индекса позволява съчетаване на по-систематичното планиране с импровизираните промени, които са резултат от съпреживяваните ценности между възрастни и деца – ежедневно и ежеминутно – в едни общности на сътрудничеството.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИОБЩАВАНЕ
„Индекс за приобщаване: система за научаване и участие в училище“предлага един подкрепящ процес на самооценка и развитие като алтернатива на практиките, основани върху инспектиране, конкуренция и страх от грешки. Тя ви дава възможност да развиете училището си в сътрудничество с останалите [заинтересовани страни – бел.пр.] и в съответствие с вашите собствени принципи. А възможностите могат да бъдат използвани по много различни начини. Ръководството помага да се избистри мисленето и да се стимулира индивидуалното и групово действие, както и да се структурира цялостното образователно развитие на училището и общността. То може да се използва и от отделни учители, от непедагогическия персонал, както и от родителите или полагащите грижи за децата. Тази методика може да стимулира диалога за онова, което децата може да научават в училище.
Материалите са направени така, че да се използва и надгражда богатството от знания и опит на персонала, децата, младите хора и техните семейства, свързани със същността на тяхната структурна единица и начина, по който тя може да се развива, да става по-добра. Процесът на работа с Индекса позволява споделяне на богатството от ресурси и постигане на положителна промяна. Това е един цялостен и детайлен документ, който позволява на всеки да реши и предприеме следващи стъпки за развитие на собствената си структурна единица. Колкото и да се мисли, че училището в дадения момент е приобщаващо, Индекса може да се използва в подкрепа на безкрайния процес, който води до по-качествено научаване и участие на всички в системата, както и преодоляване, дори премахване, на всички напрежения, свързани с изключване на определени хора или групи.
Някои хора изразяват мнението, че материалите в Индекса, неговите индикатори и въпроси, са твърде пространни и натоварващи; че те включват далеч повече проблеми, отколкото са възможностите на едно училище да поеме. Убедени сме, че това е резултат от известно недоразумение относно начина, по който следва да се използват материалите. Училището е сложна и комплексна система. Подобно на пътеводител за един град или държава, Индекса помага на хората да изберат местата си за посещение, оставяйки отворени възможности за връщане, при което да посетят и други забележителности. Така, Индекса представлява един подробен и задълбочен пътеводител в помощ на съвместната работа и избора на онова, което искат да развиват, да разработят план за развитието му и заедно да осъществят начертания план. Но подобно на хората, които не планират предварително и подробно пътешествията в чужди страни, а просто кацат някъде и започват да питат, така на някой може да допадне част от Индекса, да му се стори интересна, да си хареса някой въпрос, да си направи анкета и да започне работата си от там.
Използването на Индекса не е допълнителна инициатива, а начин за подобряване на училищната среда в съответствие с ценностите на приобщаването. Той не е алтернатива за по-висока успеваемост, а се занимава с успехите на всички деца, стимулирани чрез взаимодействие и грижа за средата на учене и преподаване. Той насърчава активното научаване, при което децата овладяват преподаденото чрез собствения си опит и се ангажират с реалностите на света около тях. Това е един практичен документ, който насърчава рефлексията върху социалното включване и неговата роля във всички елементи на училището: учителската стая, красните стаи, училищния двор и площадките за игра, взаимоотношенията в и с училището, в и със семейството и общностите. С грижата си за една културна промяна той подпомага устойчивото развитие.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница