Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степенДата22.07.2016
Размер39.03 Kb.
#275

Какви документи се издават на учениците със СОП при завършване на клас, етап и степен.


  1. Детска градина – Издава се удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училища предназначено за деца, посещавали подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училища.

Удостоверението е с номенклатурен номер 3-19, състои се от две страници.

На втора страница има редове, в които се описва динамиката в развитието на детето и готовността му за постъпване в първи клас, тук се отбелязват и постигнатите резултати от децата със СОП, които са били с индивидуална програма.  1. Удостоверение за завършен първи клас се издава на ученици, завършили първи клас.

Удостоверението за завършен първи клас е с номенклатурен номер 3-23.

Поставя се обща годишна оценка с думи; текст: "Въз основа на успешно завършен първи клас ученикът(чката) преминава във втори клас".

"Оценката се записва с думи - "отличен", "мн. добър", "добър", "задоволителен", и съответства на шестобалната система, при която най-високата оценка е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3." Ако детето е било на индивидуална програми и не постига ДОИ за първи клас при посочената с думи оценка се отбелязва – „по индивидуална образователна програма”.


  1. Учениците от ІІ и ІІІ клас приключват учебната година с ученическа книжка, в която се записвата срочните и годишни оценки. За предметите, по които ученикът със СОП не постига ДОИ, оценките са само с качествен показател /изписват се с думи без цифри/.

  2. Удостоверението за завършен начален етап на основно образование се издава на ученици, успешно завършили четвърти клас.

Удостоверението за завършен начален етап на основно образование е с номенклатурен номер 3-25.

Ако ученикът със СОП покрива ДОИ по всички учебни предмети за ІV клас, то той получава такова удостоверение на общо основание, както всички останали ученици. Но ако не постига ДОИ дори и само по един учебен предмет получава удостоверение за завършен клас.  1. Удостоверение за завършен клас се издава на ученици със специални образователни потребности, които са завършили обучението си в IV и в VIII клас по индивидуални програми, но не са постигнали държавното образователно изискване за учебното съдържание.

Удостоверението за завършен клас е с номенклатурен номер 3-103.

Първа страница на удостоверението - на учениците със специални образователни потребности, които са завършили обучението си по индивидуални програми, но не са постигнали държавното образователно изискване за учебното съдържание, срещу учебен предмет се вписва – „по индивидуална програма:" и оценка с качествен показател.


Втора страница - текст : "Резултати от обучението по индивидуални програми на ученици със специални образователни потребности", редове за вписване на резултатите – вписват се постигнатите резултати с ученика по индивидуалната образователна програма за всеки един предмет поотделно.

Ако ученикът постига ДОИ по някои от учебните предмети оценката е с качествен и количествен показател, както при останалите ученици. За тези предмети на втора страница не се пише нищо.  1. Свидетелство за основно образование се издава на ученици, завършили основно образование.

Свидетелството за основно образоване е с номенклатурен номер 3-20.

Такова свидетелство може да получи и ученик със СОП при условие, че постига ДОИ по всички учебни предмети предвидени в програмата за VІІІ клас. Но ако не постига ДОИ дори и само по един предмет получава удостоверение за завършен VІІІ клас /т. 5/.  1. Удостоверение за завършен гимназиален етап се издава на лице, което е завършило успешно ХII клас, но не е положило държавни зрелостни изпити, както и на лица със специални образователни потребности, които са завършили XII клас по индивидуални програми, но не са постигнали държавното образователно изискване за учебното съдържание.

Удостоверението за завършен гимназиален етап е с номенклатурен номер 3-33.
На учениците със специални образователни потребности, които са завършили обучението си по индивидуални програми, но не са постигнали държавното образователно изискване за учебното съдържание, срещу учебен предмет се вписва "по индивидуална програма" и оценка с качествен показател.

Приложение към удостоверението за завършен гимназиален етап (за обучение по учебни предмети/модули) се издава, когато в удостоверението за завършен гимназиален етап не достига място да бъдат вписани всички изучавани по учебен план учебни предмети/модули за професионална подготовка, както и за вписване на резултатите от обучението по индивидуални програми за ученици със специални образователни потребности - втора страница - трите имена на притежателя, ЕГН, ЛНЧ, гражданство; текст: "Резултати от обучението по индивидуални програми за ученици със специални образователни потребности", редове за вписване на резултатите.

  1. Главната книга I - VIII клас служи за вписване на годишните оценки на всички ученици от I до VIII клас с изключение на учениците, постъпили в VIII клас в СОУ и професионални гимназии с прием след VII клас, за които се попълват лични картони.

Страници - антетка с колони със следните наименования: учебна година; клас; пореден номер; трите имена на ученика; ЕГН; място на раждане; адрес; оценки по учебни предмети с думи и цифри; отсъствия - извинени и неизвинени; годишен резултат - завършва, остава; номер на протокола от поправителни изпити; резултати от поправителни изпити по сесии, предмети и оценки с думи и цифри; резултати след изпита - завършва, остава; успех, с който завършва основно образование с думи и цифри; забележка.
Оценките на учениците със СОП, които не постигат ДОИ по съответните учебни предмети са само с качествен показател /с думи, без цифра/. В графа забележка се отбелязва – „по индивидуална програма”. Ако ученикът постига ДОИ по някои от учебните предмети оценката му се изписва както на всички други ученици.
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница