Какво е vct?Дата27.04.2017
Размер99.9 Kb.
#20037

Курс по PowerPoint. www.teacher.bg

Какво е VCT?

Абревиатурата VCT идва от английски – Virtual Classroom Tour. На български често казваме „Виртуална класна стая”. Това понятие не е много добро, тъй като се бърка с он-лайн форми на обучение, които също наричаме „Виртуални класни стаи”. По-правилен превод, базиран на същината на VCT е понятието „Виртуална практика” или „Виртуална обиколка из класните стаи”.

Целта на Виртуалната практика е споделянето на положителен опит между учителите и популяризирането на нови идеи, ефективни практики и учебни ресурси.

Думите на Майкъл Фулан, канадски учен от университета в Торонто, са повод да се замислим за нуждата да се учим един от друг.


Това е една от най-големите иронни на живота: учителите са в сферата на преподаването и ученето, но те не умеят да се учат един от друг. Ако някога открият как да правят това, то тяхното бъдеще е осигурено.”
VCT е универсален шаблон на PowerPoint презентация, който се използва за описанието на учебна дейност, реализирана от даден учител или екип учители в хода на учебния процес. Шаблонът се използва по целия свят и приет за стандарт в рамките на прогрмата на Майкрософт – ”Учители новатори”.

Форматът VCT позволява на учителя да сподели своя опит с колеги от страната и чужбина. На няколко слайда той описва най-общо същината на учебния проект, който е реализирал, като дава информация за себе си и училището, в което работи. Всеки слайд може да съдържа един или няколко вградени документа (обикновено WORD, PDF, PPT и др.), които да дават по-детайлно описание на успешно реализираната учебна дейност. Тези вградени документи биха могли да бъдат и ученически работи, ресурси за учителя, снимки, видео и др.

Съществуват три формата за описание на една виртуална практика:


 • Бърза идея (VCT – Quick Ideas) – Очертаване на идеята на реализирания учебен проект. Шаблонът е реализиран в жълт цвят и има само два слайда. На първият се дава обща информация за проекта – образователна област, възрастова група, цели, използван софтуер и др. На втория – информация за учителя и училището.
 • Учебен план (VCT – Lesson Plans) – Това е шаблон на PowerPoint презентация с три слайда. Тук към предните два слайда е добавен трети с учебни ресурси. Шаблонът е реализиран в зелен цвят.

 • Подробно описание на учебния проект (Virtual Classroom Tours) – Този шаблон осигурява детайлна информация за учебния проект и използвания софтуер. В допълнение към трите слайда от предния формат, тук се добавят още данни за управлението на учебния проект, за използваната система за оценяване, както и за стандартите, които се покриват с работа по проекта. Шаблонът е реализиран в син цвят.
Структура на VCT презентация


Да разгледаме по-подробно съдържанието на петте слайда при подробно описание на представяния учебен проект.


Слайд 1 – Преглед на проектаТози слайд съдържа обща информация за учебния проект, приложен в учебната дейност. На него се поставят и вградени документи, в които е описана използваната в работата литература, снимки, видео и други материали, защитени с авторски права. Шаблонът съдържа следните полета: • Области на обучениепосочва се учебният предмет, към който теамтично се отнася проектната работа. Ако е използван интердисциплинарен подход, се изброяват различните учебни предмети, в чиите часове е преминала работата;

 • Възрастова група – посочва се за кой клас е разработен проектът. Добре е да се записва както класът, така и възрастта на учениците, тъй като когато проектите се разглеждат от хора от други държави понятията първи, втори, трети и т. н. класове са много относителни. В много държави първи клас се отнася за 5-годишни деца;

 • Цели – в рамките на един абзац се формулират основните цели на учебния проект. Уточнява се какъв е крайният продукт, до който учениците стигат в резултат на проектната работа;

 • Описание – в рамките на абзац се дава кратка и съществена информация за същността на реализираната учебна дейност;

 • Софтуер – изброява се софтуерът, използван от учителя и от учениците в хода на работата;

 • Ключови думи – изброяват се няколко ключови думи – често използвани в хода на работата понятия, както и термини, теоретично свързани с темата и същността на реализираната учебна дейност;

 • Автори – записва се името на учителя или имената на учителите, ако са работили в екип, както и името на училището, и населеното място;

 • Документив шаблона са включени няколко вградени WORD документа. Първият е с информация за програмата „Учители-новатори”. Вторият е относно същността на Виртуалните практики. Другите два документа са за описание на използваните източници – литературни, интернет, графични и видео-материали – източници, защитени от авторски права, които трябва да бъдат цитирани. Единият от тези документи дава разяснение относно процедурата на цитиране, а другият предлага бланка за попълване на използваните източници. Добре е тези четири документа да присъстват на презентацията, тъй като се насочени към читатели, които до този момент не познават системата на работа с виртуални практики. Обикновено шаблонът включва тези файлове на английски език. В папката откъдето свалихте материалите за урока има шаблон на VCT презентация, в която всички документи са преведени на български език.

Ето пример на разработен първи слайд при представяне на учебен проект със заглавие „Стените говорят за литература”.
 • Области на обучение – БЕЛ, ИИ, ИТ;

 • Възрастова група – 4 клас;

 • Цели – Да се оформи училищната среда като динамична и естетическа литературна среда, в която учениците се запознават с автори и литературни творби; да се усъвършенстват уменията на учениците за работа с текстов редактор - Microsoft Office Word;

 • Описание – “Стените говорят за литература” е специализиран образователен проект, който показва, че ученици и учители могат да накарат стените да говорят. Идеята е да се внесе живот в учебния процес и да се повиши мотивацията на учениците да изучават литература. Учениците уреждат изложба върху стените, представяйки по необичаен начин прочетени от тях литературни откъси.

 • Софтуер – Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point

 • Ключови думи – литература, творческа работа, обмяна на идеи, съвместно учене и преподаване, нови идеи, диалог

 • АвториПепа Янева, ОУ “А. Страшимиров”, гр. Бургас.

Слайд 2 – Планиране и управление на проекта от преподавателя


Този слайд съдържа вградени документи с детайлна информация за това как проектът е бил планиран и реализиран, както и снимки от класните стаи и използваното оборудване.

Файлът “Background and Planning” задава примерна структура на информацията, която би следвало да бъде включена при описанието на проекта. За улеснение съм превела указанията за попълване на документа на български. За пълнота след българския превод съм оставила оригиналните инструкции на английски. Преведният документ е включен и в шаблона-презентация с български варианти на вградените документи.


Заглавие (Title)

Описание на проекта (Background to the Project)

Училището (School)


Включете детайли за Вашето училище – големина на училището, вид на училището, някакви особени характеристики, структурата на класовете и др. (Include details of your school setting, size of school, type of school, any special focus, how classes are organized, etc.)

Учителите (The teachers)


Включете информация за учителя или учителите, които работят по описвания учебен проект: техният опит, предметите, които преподават, някаква допълнителна квалификация, която имат и/или която се изисква. (Include details of the teacher or teachers who taught this learning project: experience, areas and levels they teach, and special experience they needed.)

Цели на проекта (Project goals)


Включете детайли относно целите на проекта. Какви са образователните цели, защо е реализиран, какъв обем знания се очаква учениците да придобият. (Include details of the project goals. What were the educational goals of this project, why was it taught, what did you hope the students would learn?)

Възникване на идеята за учебния проект и планиране на неговата реализация (The planning and origin of the project)


Включете детайли за това как се е зародила идеята за разработване на предлагания учебен проект. Опишете хода на планиране на дейността по проекта, както и условията, които биха гарантирали неговия успех. (Include details of where the concept of this project came from and the planning that went into it: what was required to make it be successful?)

Учебно съдържание на проекта (The curriculum context of the project)


Включете детайли за съответствието на съдържанието на учебния проект с учебното съдържание по съответните дисциплини, изучавани в съответната образователна степен. (Include details of the curriculum context: how did this learning experience fit into the broader curriculum context of the class(es) involved?)

Технологично съдържание (The technology context)


Включете информация за технологичното съдържание на проекта. Как съвременните информационни технологии са интегрирани в работата по проекта? Достъп до какви технологии са имали учениците? Къде и колко често? Каква е използваната организация на работа? Има ли извънучилищна дейност в тази насока? (Include details of the technology context: how is technology organized for this group of students? What access levels are available, where did they access the technology, how was it managed, did that extend beyond the school?)

Управление на проекта (The project management)


Включете информация за управлението на проекта: организацията на работа в класа, разпределението на задачи и срокове за учениците, организацията на работа на учителя, финансовото обезпечаване на работата по проекта и др. (Include details of how the project was managed: how the class was organized, how the students managed the project and the time, how the teacher(s) managed the project.)
Вторият файл на слайда съдържа снимки. Тези снимките от класната стая, компютърния кабинет и др. не трябва да съдържат снимки на учениците, освен ако няма разписани от родителите декларации за съгласие, снимки на децата им да бъдат качвани в интернет-сайтове с образователна цел.

Да разгледам вторият слайд от горната примерна презентация за проекта „Стените говрят за литература”.
Слайд 3 – Преподавателски материали


Този слайд съдържа вградени документи, които представляват учебни ресурси, използвани при работата по проекта. Например, инструкции към учениците, списък от интернет или други източници и др.

Този слайд е изключително полезен за учителската общност. Тук учителят има възможност да предостави готови методически материали за обезпечаване на работата по проекта. Могат да се включат много документи: примерни презентации за мултимедийни уроци, списък от подбрани интернет-сайтове съдържащи полезна за темата на работа информация, карти с инструкции към учениците, карти с алгоритми за работа със съответните софтуерни продукти, връзки към уеб-страници с допълнителна информация за проекта (например сайт на класа). Могат да се включат видео-клипове, илюстриращи отделни етапи от работата по проекта или връзки към тях и мн. др.

Включеният файл „Microsoft Office Training Resources” (образователни ресурси на Майкрософт) съдържа връзки към сайтове на Майкрософт, насочени към инициативи на компанията в областта на образованието. Майкрософт е една от големите компании, които работят ефективно за развитие на образованието във всички региони на света и предлагат актуална и съвременна инфомация за продукти и образователни практики и теории. Всички предложени връзки в този документ са към сайтове на английски език.

Microsoft Class Server е уеб-базирана платформа за управление на учебния процес. Повече информация за формата Class Server може да се намери на следния интернет адрес (на английски):http://www.microsoft.com/emea/education/learninggateway/classserver.mspx

Примерен трети слайд от презентацията изглежда така:
Включени са два файла – Учебни материали и Ресурси. В тях авторката е дала резултати от работата с учениците и препратки към използвани източници.

Слайд 4 – Оценяване и стандарти


Вградените документи на този слайд съдържат критерии и показатели за оценка, разработени в рамките на проекта, както и информация за това как работата по проекта допринася за покриване на определени образователни стандарти.

В първият документ „Mapping the standards” учителят трябва да опише какво е съдържателното съответствие на учебния проект спрямо учебното съдържание по съответните учебни предмети и по-конкретно да изброи приетите държавни образователни стандарти, за чието покриване допринася работата по учебния проект. Списък на повечето учебни програми по предемети от 1 до 4 клас, в които са заложени съответните държавни образователни изисквания могат да се намерят на страницата на Министертството на образованието и науката на България:http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/documents/educational_programs/

Вторият файл съдържа някои теоретични аспекти относно идеята за автентично учене и системата на оценяване, към която би следвало да се придържа учителят. Превод на български след съответния английски текст може да се намери във вече споменатия по-горе файл с преведени на български вградени файлове.

На този слайд учителят е добре да включи документи, които да илюстрират използвани от него материали за оценяване – карти за оценяване на учениците, карти за самооценка, критерии и показатели за оценяване, резултати от оценяването и др.

Ето как изглежда примерния слайд от разглежданата по-горе презентация:
Слайд 5 – Информация за преподавателя и училището


Този слайд може да съдържа снимка на училището, в което работи учителят – автор на проекта и детайли за училището и учителя.

Всяка виртуална практика предоставя информация за реализирана учебна дейност, която според учителя е ефективна и е добре да бъде споделена с учителската общност. Виртуалната практика разказва историята на планиране и реализация на учебния проект. Предоставя ресурси, обезпечаващи работата на учител и ученици. Дава информация за опита и впечатленията на учениците. Читетаелят на една Виртуална практика може да съпреживее тази история и да я приложи в своята работа, влагайки свой почерк и стил.

Пример:

Във виртуалното пространство има огромно разнообразие от учебни материали във формата на VCT презентации. За съжаление те са предимно на английски език. В сайта www.teacher.bg вече много български учители започнаха да качват материалите си в този формат. Там има качени и разработени от мен и мои колеги някои адаптирани за използване в България учебни проекти, предложени в оригиналната си версия от учители от различни краища в света. Тези проекти могат да се намерят на този адрес:http://teacher.bg/cs/files/folders/primary/default.aspx

Ето и адрес, на който можете да откриете много интересни предложения, но на английски езикhttp://www.sqa.org.uk/sqa/32017.1201.html

Аз съм избрала един от тези проекти, който е във формата на бърза идея – описва в рамките на два слайда с включени два файла работата на учителите от едно начално училище в Шотландия. Да разгледаме проекта със заглавие „Our greenhouse project” – “Нашата оранжерия”.
Каталог: Documents -> 000000812 -> BGBG
Documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
Documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
Documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
Documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
Documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
Documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
BGBG -> Презентация от вида vct, учителят трябва да има базови знания за работа с програмата Microsoft Office PowerPoint
BGBG -> Създаване на навигация и вмъкване на обекти в презентация, създадена с програмата ms power Point


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница