Какво означава "Полимерна торбичка" торбичка?Дата23.07.2016
Размер31.47 Kb.
#1682
Най-често задавани въпроси за полимерни торбички, включени в обхвата и прилагането на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова таксa за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 08.04.2011 г.)

  1. Какво означава "Полимерна торбичка" торбичка?

"Полимерна торбичка" е торбичка с дръжки, произведена от полимерни материали, получени от невъзобновяеми източници, използвана от потребителите за държане, опаковане и пренасяне на стоки.

2. Какво представлява продуктова такса?

"Продуктова такса" е такса по смисъла на чл. 36, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, която се заплаща за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.3. Кои лица заплащат продуктова такса?

Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни торбички - производителите, вносителите и лицата, които въвеждат полимерни торбички от друга държава - членка на ЕС, като част от своята търговска дейност заплащат продуктова такса за полимерни торбички по реда и в размера, определени с наредбата.4. Включва ли се таксата в цената, която крайния потребител заплаща за полимерна торбичка?

Да. Таксата е компонент от цената, на която търговците на дребно предлагат на крайния потребител полимерна торбичка.5. По каква сметка се превежда таксата?

Такса се превежда по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите до 15-о число на текущия месец за количествата пуснати на пазара полимерни торбички през предходния месец.Банкова сметка на ПУДООС:

BG21 BNBG 9661 3300 1390 01 при БНБ-ЦУ,
BIC код на БНБ:   BNBG BGSD


6. За кои размери торбички се заплаща продуктова такса?

Таксата се заплаща за всички размери торбички, произведени от полимери, чиято дебелина е под 15 микрона (µm), съгласно приложение № 3а от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.7. За кои полимерни торбички не се заплаща такса?

Не се заплаща такса за полимерни торбички без дръжки (пликове), служещи за първична опаковка, които се предлагат на клиента в мястото на продажбата заедно със стоката.8. Длъжни ли са лицата да съхраняват документите, които удостоверяват заплащането на продуктовата такса?

Да. Лицата, които пускат на пазара на Република България полимерни торбички, са задължени при поискване от страна на дистрибуторите им да удостоверят с декларация по образец съгласно приложение № 7а от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (ДВ, бр. 29 от 8.04.2011 г, публикувана на страницата на МОСВ) заплащането на продуктова такса за всяка отделна сделка, както и да представят копие на платежния документ.9. Необходимо ли е да се попълва месечна справка – декларация за пуснатите на пазара полимерни торбички?

Да. Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни торбички, съставят месечна справка-декларация по образец, съгласно приложение № 13а от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за пуснатите на пазара полимерни торбички.10. До коя дата се съставя месечната справка – декларация?

Месечната справка-декларация се съставя до 15-о число на текущия месец и съдържа данни, съответстващи на пуснатите на пазара полимерни торбички през предходния месец.11. Как се определя размерът на продуктовата такса?

Размерът на продуктовата такса се определя, като броя пуснати на пазара полимерни торбички се умножи по единичния размер на таксата за полимерни торбички съгласно приложение № 3а от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за пуснатите на пазара полимерни торбички.12. Колко време се съхранява месечната – справка – декларация?

Месечната справка-декларация се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни торбички, за срок 5 години от изготвянето й и се представя при поискване от компетентните органи.13. Съставя ли се месечна справка – декларация, ако през предходния месец не са пуснати на пазара полимерни торбички?

Да. Съставя се нулева месечна справка-декларация.
Каталог: faq
faq -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
faq -> Често задавани въпроси за списъка с авиационни оператори и техните администриращи държави-членки В
faq -> Често задавани въпроси (faq) Как трябва да бъде оформен бюджета към подадената кандидатура?
faq -> Въпрос: Кога е нужно да слагам в класовете си свойства, и кога мога да слагам публични полета? Не е ли вторият вариант по-удобен, особено когато едно поле не се валидира по никакъв начин? Отговор
faq -> Проект финансиран от Европейския съюз номер 134022-llp-2007-de-grundtvig-gmp "keyshop a new culture of learning"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница