Какво представлява тройната ангелска вест от Откр. 14: 6, 7страница1/5
Дата21.01.2018
Размер1.05 Mb.
#50217
  1   2   3   4   5
Жак Секвейра
Тройната ангелска вест от 14 глава на Откровение
Глава 1.
Какво представлява тройната ангелска вест от Откр.14:6, 7.
Ние ще обърнем внимание на някои детали на тройната ангелска вест от 14 глава на книгата Откровение, която в действителност се явява продължение на Лаодикийската вест. (Виж «Христос се обръща към Лаодикия»). Лаодикийската вест – това е призив на Христос, адресиран към последното поколение християни, призив към покаяние и обръщане от самоправедност към праведността на Христос.

Бог се нуждае от народ, на който Той да може да постави печат, който да може да представи на света и да каже: «Ето Моят народ». Тези, които ще бъдат запечатани – тези 144000 и вестта, която ще създаде такъв народ – това е тройната ангелска вест. В тази глава ние ще направим обзор на тази вест и ще видим, как тя представя този въпрос, а в следващите глави ние ще я разгледаме детайлно.

Първите пет стиха на Откровение 14 глава описват 144000. Откровение 14:6-12 съдържа в себе си тройната ангелска вест, която ще произведе такъв народ. Първото, което ни се открива е, че това не са три отделни вести, но една вест състояща се от три съставки. В 8 и 9 стихове думата «следваше» на гръцки език означава «съпровождам» или «присъединявам се». Например, някой пътува за определен град. По пътя той спира за да вземе пасажер, след което те заедно пристигат до местоназначението. По този начин, първия ангел държи в своите ръце вечното евангелие, втория ангел се присъединява към първия ангел и след това третия се присъединява към тези двама. Всеки ангел проповядва вечното евангелие, но от различна гледна точка.

Тройната ангелска вест започва в Откровение 14:6: «И видях друг ангел че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде». Изразът друг ангел означава, че е имало още ангели, предшествуващи ангела от стих 6, които са извършили различни действия. Но тук ние виждаме друг ангел, който не е ангела поставящ печат, но това е ангела, който има вечното евангелие.

Думата «вечно» - е същата дума, че то е «неизменно», което означава, че това е евангелието, което Бог е предопределил от вечността. Това също означава, че за Бога има само един път за спасение, независимо от това, дали хората са живяли в старозаветни или новозаветни времена, дали са иудеи или езичници. Бог е един и един е Неговия метод за спасение. В света има много методи и Библията ни описва повече от един метод, но има само един истински.

Библията споменава, че иудеите са се опитвали да се класират за небето чрез дела изисквани от закона, но Библията не поддържа становището, че това е верния път. Бог много строго ни е заповядал, да не извращаваме Неговото единствено евангелие, защото не трябва да има никакво друго евангелие. Тройната ангелска вест – това е възстановяване на истинското евангелие, което е било определено от вечността и което е достъпно за нас сега.

Ето няколко текста, които показват, че Бог е обеспокоен от този факт – друго евангелие.

Ще започнем с 2 Коринтяни 2:11: «да не би сатана да използува случая против нас; защото ние знаем неговите замисли». Коринтските християни били предимно гръцки-философи, които се придържали към различни идеи. Павел се безпокои за евангелието, което им е било проповядвано, а също и за проблем, който би могъл лесно да възникне при тях. В 2 Коринтяни 11:3, 4, той казва: «Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа. Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите». Павел казва: «Вие така лесно попадате в заблуждение и за мен това е много обеспокоително».

Най-строгото писмо, което някога е написано от Павел, било адресирано до Галатяните, защото в него той даже не предупреждава, но упреква църквата, която е била измамена. Той действително е разстроен. Обикновено той прави дълги встъпления, но тук неговото встъпление е много кратко. Той казва: «Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие; което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие».

«Аз няма да смегчавам думите. Ще започна с това, което повече от всичко ме беспокои». Ние четем това в Галатяни 1:6,7:. Павел казва ясно: «Вие сте се отклонили от евангелието». «Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет».

Тройната ангелская вест – това не е нещо различно от това, което са проповядвали апостолите. Това, което говори Павел, това е самото евангелие. Например Павел повтаря в 9 стих: «Както ей сега казахме, така пък го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет».

В някои переводи това звучи: «Евангелието, което Бог е установил от вечността», което се явява най-правилния превод от гръцки. Ние срещаме няколко потвърждения, които също дават това ясно определение. Ефесяни 1:4: «както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов». Бог е определил нашето изкупление още преди създанието на света. Откровение 13:8: «И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне». Бог е предопределил нашето спасение в Христос и Неговото разпятие преди създаването на света. За това и вечното евангелие, което Бог е установил и изпълнил в Своя Син Исус Христос е преди създаването на света.

В Откровении 14:6 ние говорихме за ангела, който е имал вечното евангелие за да го прогласи на «обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора». Вечното евангелие, трйната ангелская вест – това е Божията последна вест към обречения свят. Когато тази вест бъде проповядвана, тогава ще се изпълни Матея 24:14: «И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът». Това е последното свидетелство, последния призив на Бога към погиващия свят.

Тази вест има двойна цел:  1. Тя подготвя един народ за запечатване.

  2. Тя дава на света последния шанс преди да дойде края.

В 2 Петрово 3:9 четем, че причината, поради която Христос до сега не е дошъл не е, че Той е забравил Своето обещание, както често се случва при човеците.

Бог не постъпва така, когато казва: «Ще дойда скоро». Бог не е пренебрегнал изпълнението на Своите обещания. Ето причината поради която Той не идва - 2 Петрово 3:9 ни казва: «Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние». Бог желае да каже на съвременния секуларизиран свят същото, което каза на иудейския народ: «Колко пъти се опитвах да ви прибера под Своите крила, но вие не пожелахте. Вие ме принудихте да напусна вашия дом, защото преднамерено, постоянно и съзнателно отхвърляхте Моя дар».

Първия ангел – това е вест за началото на съда. Откровение 14:7: «Настъпи часът на Неговия съд». Това просто означава, че изпитанието ще приключи след прогласяването на тази вест, тъй като навсякъде, където се проповядва евангелието, настъпва часа на съда, защото навсякъде, където се проповядва евангелието, трябва да бъде взето решение или за Христа или против Христа.

Когато се проповядва истинското евангелие в цялата своя чистота, то, както това е показано в книгата Деяния на апостолите, винаги се съпровожда от знамения и чудеса. «И много чудеса и знамения се извършиха чрез апостолите в Иерусалим». Бог още от Петдесятница желае да придружава Своятя вест с такава сила, че даже и учените да кажат: «Това повече не може да се оспорва. Действително, евангелието е сила Божия за спасение». Никой не би могъл да оправдае своето неверие.

Втория ангел не добавя нова вест. Той се присъединява към първия ангел и «прогласява»: «Падна, падна Вавилон». Вавилон е паднал, защото е отстъпил от евангелието. Вавилон е отхвърлил тази вест и е заставил всеки човек също да я отхвърли. Забележете, какво се казва в Откровение 14:8:

«И един друг ангел, втори, следваше изподире и казваше: Падна, падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудствуване».Втория ангел използва великия град Вавилон, града в дните на пророк Даниил, като модел. Прочетете 4 и 5 глави на книгата на пророк Даниила. Това, което е било в дните на пророк Даниил, същото ще бъде и в наши дни. Основната вест на втория ангел е за това, че Вавилон е паднал, защото е отстъпил не просто по невнимание, но преднамерено, след като е познал истината. Сега той желае, всички народи да го последват. Това е вест на предупреждение – никой да не се обръща към Вавилон в търсене на истината.

Когато втория ангел говори за Вавилон, не става просто дума за някаква деноминация. Ние ще използваме значението на думата Вавилон така, както то се е използвало по време на строежа на Вавилонската кула и което означава смешение. Но ако попитате жителите на Средния изток, какво означава Вавилон или Бабел, те ще ви кажа, че тази дума се състои от две части, «баб», която означава врата и «ел», която означава «бог». Бабел това е човек, който се опитва да достигне до Бога със своите собствени усилия.

В Откровение 14:9-11: «И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му».

Забележете разликата между тези хора и 144000. Те имат Божия печат на челата си. Ето как са представени 144000 в Откровение 14:1: «И видях, и, ето, Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него сто и четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им.».

От друга сторана, вестта на третия ангел ни казва, че ако ние преднамерено, постоянно и съзнателно отхвърляме това заключително предупреждение, тогава ще получим белега на звяра. И така, съществуват две неща, които ще оказват силно влияние на човечеството в края на света. Вавилон ще се опитва да привлече хората на своя страна, а Христос - на Своята.

Ако сте решили да застанете на страната на Христос, то на вашето чело ще бъде написано Божието име. Ако отхвърлите тройната ангелска вест, ще получите белега на звяра. И така, какво представлява тройната ангелска вест?  1. Това е вечното евангелие във своята първоначална чистота.

  2. Това е вечното евангелие, очистено от всякаква човешка мъдрост, от всякаква човешка философия.

  3. Това е чистата истина, която са проповядвали апостолите и която ще бъдет проповядвана преди края.

  4. Тя подготвя хората за заключителните събития на човешката история.

  5. Това е последното Божие предупреждение към един обречен свят.

Първите християни вярвали, че второто пришествие на Христос ще се осъществи в техните дни и някои от тези християни в Солун се отказали да приберат реколтата си. Те не се запасили с никакви съестни припаси. Те казвали: «Защо да се запасяваме? Христос ще дойде всеки момент!» Когато Христос не дошъл, те започнали да живеят на гърба на другите християни.

Павел говори за второто пришествие на Христос в 2 Солунци 2:1-3: «А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него молим ви, братя, да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово, или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа. Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,».Вавилон повел църквата в страни от истината. Това е започнало в дните на апостол Павел и в 2 Солунци 2:7, той казва: «и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си».

Бог е дал на апостолите чистото, истинско евангелие, което те проповядвали. След тях дошли лъжливи учители. 2 Солунци 2:4: «който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог». С други думи: «Аз съм един от тях, на когото вие сте длъжни да гледате, ако искате да се спасите» и разбира се те били, които отпаднали. И така, Павел говори, че второто пришествие на Христос няма да се осъществи докато, не дойде отстъплението от истинското евангелие. Павел назовал това тайната на беззаконието, защото на пръв поглед изглеждало правилно, но това било заблуждение. Тук се говори за извращение на евангелието, но Бог не ще позволи то да бъде извращавано вечно. Това е имал Исус предвид в Матея 24:14. Преди да дойде края, това евангелие на царството, което той поръча да провъзгласят апостолите, отново ще бъде провъзгласено по целия свят. Вестта на Христа, когато беше на тази земя, беше: «Божието царство наближи». Аз вярвам, че Той ни е дал вест, но считам, че ние трябва добре да знаем каква е тя. Гледайки от високо на някои, които по наши предположения се намират във Вавилон, ние казваме: «В нас е истината». Но може ли да се случи така, че ние също, лично да се окажем във Вавилон? Ето защо за нас е необходимо да разгледаме тройната ангелска вест в детайли.

Това вечно евангелие, което веднаж е било провъзгласено от апостолите, ще бъде възстановено и очистено. Това е, което трябва да се реализира на земята. Но тази работа също се извършва и на небето. Тази вест трябва да бъде представена на света със сила. Това е вестта на четвъртия ангел от Откровение 18 глава. Тя ще бъде провъзгласена ясно и всеки ще я чуе, защото та ще бъде представена на целия свят.

Днес ние имаме необходимите средства, за да представим новините повсеместно и те могат да достигнат в която и да е част на света за кратко време. Днес Бог има всички необходими средства, които да ни дадат възможност да представим вестта в кратък срок. Но колкото и да е странно, основната трудност днес е не в представянето на вестта, а в нейното възстановяване.

Отстъплението започва още в дните на апостолите. Ето от какво се е беспокоил апостол Павел, когато е писал на Коринтяните: «Опасявам се, да не би да приемете друго евангелие». В Галатяни 3:1 Павел заявява: «О, неразумни Галатяни! Кой ви омая, та вече не се покорявате на истината вие, пред очите на които Исус Христос бе изобразен така, като би да бе разпнат между вас?» Гръцката дума използвана в обръщението означава «тъпи». Павел използва тук много твърда дума, която в нашия превод не е така строга. Там е казано «неразумни». «Кой» - в оригинала е в единствено число, но хората, които са въвели християните в заблуждение са били повече от един човек. Павел поглежда отвъд човешкия фактор. Той вижда источника на измамата, то ест дявола. Местоимението «кой» има отношение към сатана. Той е представен като «баща на лъжата». Той е този, който със своята хитрост измами Ева. Той е този, който е въвел в заблуждение християнската църква и иска да измами и нас.

«Кой ви омая» означава, кой ви така впечатли. Удивително е, че дявола може така да впечатли наи вече интелектуалните хора. Фактически, даже тези които имат висок коефицент на интелигентност, това не ги освобождава от хитростите на дявола. За да не бъдем измамени, ние трябва да стоим много близко до Бога. В Галатяни 3:1 е казано: «О, неразумни Галатяни! Кой ви омая, та вече не се покорявате на истината». Забележете, че когато Павел говори за истината, той се позовава на истината, такава, каквато е в Исус Христос. «Пред очите на които Исус Христос бе изобразен (така явно представен), като би да бе разпнат между вас». Или, «аз ви представих евангелието на разпнатия Христос, а вие сте се обърнали и към още нещо».

В Галатяни 3:2, 3 Павел казва: «Това само искам да науча от вас: чрез дела по закона ли получихте Духа (Който Бог беше обещал на тези, които повярват в Евангелието), или чрез послушание на вярта?» (Бог ви даде обещания Дух чрез дела или чрез приемане на Неговия дар?). Толкова ли сте негазумни? След като наченахте с Дух, с плът ли сега свършвате?» Обърнатите от иудеите християни, убеждавали Галатяните, че спасението – това е «Аз и Христос». Те се отклонили от евангелието «не аз, но Христос», което от гледна точка на вменената праведност, която ни оправдава или предадената праведност, която ни освещава, всички в Христос. Христос бе заявил: «Без Меня не можете да сторите нищо».

Възниква вопросът: «Може ли Бог да създаде такъв народ, чиято вяра да бъде непоколебима?» Тройната ангелская вест – това е запечатваща вест. За да приемем тази вест, ние трябва да излезем от Вавилон. В противен случай Бог заявява: «Боя се, че вашето изпитание ще приключи и Аз ще трябва да оттегля всяка милост. Аз няма да задържам повече ветровете на борбата, вилнеещи срещу вас. Ще оттегля Моята защита и вие ще се срещнете с пълната ярост Божия».

Тройната вест, която Бог е дал на Своите последователи, трябва да бъде провъзгласена. Това е поръчението, което Той ни е дал. То не може да бъде изпълнено с наша сила, но тази вест ще бъде проповядвана чрез силата на Светия Дух. В Иоан 16:8 са указани три неща, в които света ще бъде обвинен:


  1. За грях

  2. За правда

  3. За съд

Тук Исус не определя греха, като нарушение на закона. Той не противоречи на това, което 1 Иоаново 3:4 ни казва: «Всеки, кайто върши грях, върши и беззаконие; и грехът е беззаконие». Но Той определя греха, който може да ни лиши от небето и който се явява като греха неверие. В Иоан 16:9 Исус казва: «За грях, защото не вярват в Мене».

Това е тройната ангелска вест. Ако ние не приемем евангелието, тогава извършваме непростителния грях. Бог не може да ни защитити, ако ние съгрешим против евангелието. Иоан 16:10: «за правда, защото отивам при Отца Си». Отец изпрати тук Христос не за да ни съди, а да ни спаси. Той каза, че няма да се върне на небето, докато не завърши Своето дело. Този факт, че Той се връща обратно при Отца означава, че всичко необходимо за нашето спасение, не само от гледна точка на вината и наказанието, но също и от робството и присътствието на греха в нашия живот, вече е било изпълнено в живота на нашия Господ Исус Христос. Това е основата на тройната ангелска вест.

Иоан 16:11: «За съд, че князът на този свят е осъден». Помнете, че князът на този свят – това е този, който реално стои зад Вавилон. Има два града и двата са столици. Истинския Иерусалим горе – това е столицата на Божието царство. Вавилон – това е столицата на сатанинския свят. И така, ние виждаме две царства в Новия завет, Божието царство, в което Христос е Господ и царството на този свят, княз на който е сатана. Столиците на тези две царства са Иерусалим, който е майка на всички нас (Галатяни 4) и Вавилон, който е майка на всички невярващи.

В тези две царства, столиците представляват две системи. Ако отхвърлите вечното евангелие, тогава тройната ангелска вест заявява: «Аз отнемам от вас Моята защита и вие ще изпитате Божия гняв без никаква милост». В Матея 24:41 четем, че Христос кава за невярващите, че «те ще отидат във вечния огън». За това говори и тройната ангелская вест.

Следващото предупреждение заявява: «Приготвен за дявола и неговите ангели». Вечният огън е приготвен не за нас. Той е приготвен за дявола и неговите ангели, но ако ние преднамерено, постоянно и съзнателно отхвърляме евангелието, тогава ние ще трябва да понесем с тях този огън. И така, тройната ангелска вест не само ни запечатва, тя също се явява вест на предупреждение, последната молба на Бога: «Умолявам ви, не бъдете глупави. Приемете Моето евангелие».

Бог не използва буквални ангели, защото думата ангел означава «вестител». Той използва човешки същества - вас и мене. Бог не идва, защото ние не успяхме в проповядването на тази вест и причината за нашате неудачи е в това, че ние не приехме в пълнота лаодикийската вест. Нуждаем се от покаяние и обръщане от нашата самоправедност. Нуждаем се от злато пречистено с огън, бели дрехи и колурий за очите. Тройната ангелска вест – това е вест, от която се нуждае света. Когато я изучим, разберем и примем, тогава ще излезем от Вавилон.Глава 2.
Първият ангел - Откр. 14:6,7.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница