Калин ПорожановДата19.08.2017
Размер64.28 Kb.
#28287

Калин Порожанов
Летен университет Странджа – НАЧАЛОТО през 2003 г.

гр. Малко Търново, Бургаска област

ПРЕД ЧИТАЛИЩЕТО
проф. д.ист.н. КАЛИН ПОРОЖАНОВ и проф. д.ист.н. АЛЕКСАНДЪР ФОЛ

(в средата),

в дясно: инж. Иван Иванов – кмет на Община Малко Търново и проф. д.ист.н. Валерия Фол – УниБИТ и Център по тракология при БАН;

в ляво: Георги Диков– директор на училището в гр. Малко Търново;

на втория ред – гл. ас. д-р Александър Порталски и доц. д-р Валентин Китанов – ЮЗУ, Мая Аврамова – Център по тракология при БАН,

на третия ред и в страни – гл. ас. д-р Ирина Шопова (в средата) – Център по тракология при БАН и студенти от специалност ИСТОРИЯ на ЮЗУ.


Научни интереси: Историята на Тракия и траките, Историята на Елада и древните елини, подводна археология и морска история и култура на Югоизточна Европа, Северозападна/Западна Мала Азия и Източното Средиземноморие.
Образование:

-През 1977 г. завършва специалност История в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” с профил Стара и средновековна обща история и втора специалност Българска филoлогия.

- От 1982 до 1985 г. е редовен аспирант (= докторант) в Института по тракология при БАН (ИТ), в Секция История.

- През 1985 г. защитава дисертация на тема: Степните племена в Югоизточна Европа през ІІ хил.пр.н.е. и получава научната степен кандидат на историческите науки = доктор (по Стара история (вкл. праистория) 05.03.01);

- От 1985 до 1993 г. е научен сътрудник (=главен асистент) в ИТ.

- Хабилитира се през 1993 г.в Института по тракология като получава научното звание старши научен сътрудник ІІ степен=доцент (по Стара история (вкл. праистория) 05.03.01);

- През 2000 г. е избран от Специализирания Научен Съвет (СНС) и утвърден от Висшата Атестационна Комисия (ВАК) за редовен доцент (по Стара история (вкл. праистория) 05.03.01) в Югозападния университет ”Неофит Рилски” – Благоевград (ЮЗУ), Правно-исторически факултет (ПИФ), Катедра Обща история;

- През 2009 г. защитава докторска дисертация на тема: Тракийските династи и елинските полиси по крайбрежията на Одриското царство и получава научната степен доктор на историческите науки (по Стара история (вкл. праистория) 05.03.01);

- През 2010 г. е избран от СНС и утвърден от ВАК за редовен професор (по Стара история (вкл. праистория) 05.03.01) в ПИФ на ЮЗУ и в Центъра по тракология „Проф. Александър Фол” към Института за балканистика с Център по тракология при БАН.
Специализации:

През 1977 г. специализира морска история и подводна археология във Франция:

Института по Средиземноморска археология в гр. Екс ан Прованс;

Университета в гр. Екс ан Прованс;

-в националната Дирекция по подводна археология със седалище в гр. Марсилия. През 1986 г. специализира в Москва – в Института по славяноведение и балканистика при АН на СССР (Русия).


Преподавателска дейност:

- Стара история на бакалаври по История в ПИФ и Стара история (Гърция и Рим) на бакалаври ПОГИ в ПМФ;

- Тракология на бакалаври по История в ПИФ и на бакалаври по ПОГИ в ПМФ;

- Подводна археология на бакалаври по История в ПИФ и на бакалаври по археология в ИФ на СУ;

- Морска история и култура на магистри по История в ПИФ и в ИФ на СУ.


Съкращения:

ИФ=Исторически факултет на СУ;

ПИФ=Правно-исторически факултет на ЮЗУ;

ПМФ=Природо-математически факултет на ЮЗУ;

ПОГИ=Педагогика на обучението по география и история;

СУ=Софийски университет „Св. Климент Охридски”;

ЮЗУ=Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград;
Участие в проекти (действащи към момента):

-Проект Антични автори към Изворите за Тракия и траките на Института/Центъра по тракология при БАН, от 2001 до 2010 г.

-Проект Енциклопедия Древна Тракия http://www.thracians.net/ на Института/Центъра по тракология при БАН, от 2011 г. – ръководител;

-Проект Летен университет, организиран от Института по тракология при БАН, от 2003 г. насам, Ръководител на екипа от ЮЗУ, където Проектът е озаглавен Югоизточна Европа в Древността – Приморска Странджа’2009, 2010, 2011, 2012;

-Проект Екологичните кризи в България през холоцена VІІ-ІІІ хил. пр.Хр. на Центъра по тракология и НАИМ при БАН, ФНИ, от 2009 г.-2013 г.

- Проект Тракия и Рим на Центъра по тракология към ИБЦТ при БАН, на бюджетна издръжка, 2012-2013 г.


Избрани публикации:

Монографии:

-К. Порожанов, Общество и държавност у траките средата на ІІ – началото на І хил. пр. Хр. (в контекста на палеобалкано-западномалоазийската общност), София: Институт по тракология при БАН и Рал-Колобър, 1998 (=Studia Thracica, 6).

-Fol, Al., K. Jordanov, K. Porozhanov, V. Fol, Ancient Thrace, Sofia: Институт по тракология при БАН и Фондация Антична Европа, 2000.

-Прокопов И., К. Порожанов, Щ. Щерионов, Традиционна морска култура по Българското Черноморие. Теренни изследвания, проведени в периода 1979-2004 г., София: Национална комисия по морска история при БАН и Рал-Колобър, 2009 (= Studia Pontica, 2).

-К. Порожанов, Одриското царство, полисите по неговите крайбрежия и Атина от края на VI век до 341 г.пр.Хр., Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2011 (=Studia Thracica, 14).

-К. Порожанов, Тракийската цивилизация в началата на два континента и по крайбрежията на три морета (в десет етюда), София: Рал-Колобър, 2012 (=Thracia Antiqua,11).
Студии и статии

Студии:

- К. Порожанов, „Моретата на траките или Тракия Понтика през древността”, Археология, 2001, 1-2, 61-69.

-К. Порожанов, „Начало и развитие на подводната археология в света и в България”, Началото, София: НБУ, 2002, 202-221.

- К. Порожанов, „Основни периоди в Историята на Древна Тракия и Траките”, Известия по история на Катедрите по история при ПИФ на ЮЗУ “Неофит Рилски”-Благоевград, 1, Власт и социум (учебно пособие), in honorem Prof. Margaritae Taceva, Благоевград: Университетско издателство “Неофит Рилски”, 2003, 24-36.

-K. Porozhanov, „The History of Ancient Thrace, the Old History of Europe and Old World History (some Problems of Theory and Methodology)”, Thracia, XV, in honorem annorum LXX Alexandri Fol, Sofia: Institute of Thracology, TANGRA Tan Nak Ra Publishing Hous, 2003, 281-294.

-K. Porozhanov, „Thrakien und die Meere”, Die Thraker. Das goldene Reich des Orpheus. 23. Juli bis 28. November 2004, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, Bonn: Printed in Germany by Philipp von Zabern, 2004, 266-277.

- К. Порожанов, „Потъналото селище от Ранната Бронзова епоха при Урдовиза (разкопки 1986-1988 г.)”, Добруджа, 21, 2003, Изследвания в чест на ст.н.с. І ст. д.и.н. Хенриета Тодорова, Варна: съст. Вл. Славчев, 2004, 309-322.

- К. Порожанов, „Траките на Мраморно и Черно море у Ксенофонт”, Списание на БАН, 2007, 4, 19-29.

- К. Порожанов, „Политиката на одриските царе в Европейския Югоизток (от края на VІ в. до 341 г. пр.Хр.)”, Международна политика, Благоевград: Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2011, брой 1, год. VІІ, 96-121.

-K. Porozhanov, „Thracia Pontica of Empires, Residences, Marketplaces and Poleis in South-East Europe”, Thracia, 20, In Honour of the 40th Anniversary of the Institute of Thracology (In Honorem Annorum XL Instituti Studiorum Thracicorum), Serdicae/Sofia: BAS, Institute for Balkan Studies and Centre of Thracology “Prof. Al. Fol”, Publishing Hous “Ral Kolobar”, MMXI/2012, 269-286.


Статии:

- K. Porozhanov, „Des hommes et des espaces”, L’or des Thraces. Tresors de Bulgarie. Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, du 5 octobre 2002 au janvier 2003. Europalia Bulgaria, Bruxelles: 2002, 35-40.

-K. Porozhanov, „Die Indoeuropäer in Eurasien”, Die Thraker. Das goldene Reich des Orpheus. 23. Juli bis 28. November 2004, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, Bonn: Printed in Germany by Philipp von Zabern, 2004, 30-36.

- К. Порожанов, „Тракийският цар Олор – предшественик на одриския цар Терес І в Югоизточна Тракия (между 516/514 г.пр.Хр. и края на VІ/началото на V в.пр.Хр.)”, Човекът в историята. Методологически, методически и историографски аспекти. Научна конференция в чест на професор Георги Бояджиев, по случай 70 години от рождението му, Благоевград, 02.12.2005., Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2009, 137-142.

- К. Порожанов, „Двадесет резиденции на одриските царе”, Научни известия, г. VІ, кн. 1-2, Благоевград: Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски”-Благоевград, 2010, 17-29.

- К. Порожанов, „Одриският цар Терес І (р.ок. 540-448 г.пр.Хр.) и полисите от тракийските крайбрежия – членове на Първия Атински морски съюз”, Югоизточна България през ІІ-І хил.пр.Хр., Варна: Книгоиздателство ЗОГРАФ, 2010, 117-125.

- К. Порожанов, „Одриското царство и атинските трибутни листи 454/453 – 406/405 г.пр.Хр. (Методологически бележки)”, Studia Classica Serdicensia, том І Musarum Semper Amator, доклади от конференцията, посветена на 60-годишнината от рождението на проф. Димитър Бояджиев (София, 13-14.ХІ.2009 г.), София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010, 575-580;

- К. Порожанов, „Градът на Финей”, Управление и образование, Бургас: Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Факултет по обществени науки, том VІІ (кн.2), 2011, 46-59.

-K. Porozhanov, „The Ancient Ports of Sozopol and the Impact of the Sea-Level Oscillations on the Pre-Greek Thracian Settlement”, Orpheus, 18, 2011, 69-73.

- К. Порожанов, „Сущность появление конницы в древнем мире и Фракии”, Thracia, 19, In memoriam Ivani Venedicov, Sofia: BAS, Institute for Balkan Studies and Centre of Thracology “Prof. Al. Fol” and Publishing Hous “Ral Kolobar”, 2011, 279-288.

- К. Порожанов, „Надписът от Месамбрия (края на ІV/началото на ІІІ в.пр.Хр.) и династията на Садал от Западното Черноморие, Историкии, т. 4. Научни изследвания в чест на професор дин Иван Карайотов, послучай неговата 70-годишнина. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, 226-238.

- К. Порожанов, „Одриските царе Котис І (383/382-360/359) и Керсеблепт (359-341 г.пр.Хр.) – владетели на Боспора и Хелеспонта”, HERACLEOUS SOTHEROS THASION. Изследвания в чест на Иля Прокопов от приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина”, Велико Търново: Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил, Югозападен университет „Неофит Рилски”-Благоевград – Правно-исторически факултет, Сдружение „Българска музейна камара”-БМК, Съставители: Евгени Паунов и Светослава Филипова, 2012, 715-727.- К. Порожанов, Ал. Порталски, „Български теренни изследвания по тракология в Турция и Гърция 2003–2011 г.”, Юбилеен сборник от международната научна конференция Право, управление и медии през ХХI век, послучай 20-годишнината на Правно-историческия факултет, проведена под патронажа на г-н Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз, 16 и 17 май 2012 г., Благоевград: Университетско издателство «Неофит Рилски», 2012, Том І, 537-547.


e-mail: kalinsp@abv.bg, kalinsp@swu.bg,


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница