Калоян вълков районен прокурорстраница1/3
Дата08.06.2018
Размер471.18 Kb.
#72328
  1   2   3РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

гр.Велики Преслав ул. „Борис Спиров“ №80 тел. 0538/483452 факс:0538/42733
ОДОБРЯВАМ:

………………………КАЛОЯН ВЪЛКОВ

РАЙОНЕН ПРОКУРОР

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с ПРЕДМЕТ:

Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Велики Преслав”

гр. Велики Преслав, 20.01.2014 г.

Настоящата документация е изготвена съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗОП и одобрена на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОП с Решение № ОПИ – 1/20.01.2014 г. на Калоян Вълков - Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Велики Преслав, упълномощен със Заповед № ЛС-859/19.03.2013г. на Главния прокурор на Република България.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Прокуратурата на Република България – Районна прокуратура гр. Велики Преслав с адрес: гр. Велики Преслав, ул.”Борис Спиров” № 80, ет.1 /Съдебна палата/ на основание Решение № ОПИ - 3/20.01.2014 на Калоян Вълков - Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр.Велики Преслав, упълномощен със Заповед № ЛС-859/19.03.2013г. на Главния прокурор на Република България, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр.Велики Преслав”.
Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на Възложителя http://www.prb.bg/rpvelikipreslav/bg/ след регистрация на e-mail: vp@sh.prb.bg

Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“, 80, ет.1, Съдебна палата, административен секретар Р.Делева.

Участниците в процедурата следва да прегледат и се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Комуникацията с участниците ще се извършва по ел. поща, освен ако участник писмено заяви желание за друг вид комуникация. Всеки участник ще бъде уведомен по ел. поща за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

Офертите се подават всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа, в срок до 16.00 часа на 05.03.2014 г. включително, в Районна прокуратура гр.Велики Преслав, гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров “, 80, ет.1, Съдебна палата в стая № 2 – адм.секретар на Районна прокуратура – Велики Преслав.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа, след изтичане срока за подаване на офертите. За деня на отваряне на ценовите оферти, участниците ще бъдат уведомени по ел. поща или друг посочен от тях начин за комуникация.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел.: 0538/48342 – Р.Делева и 0538/48342 – М.Янева.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

Раздел А.
І. Решение № ОПИ - 1/20.01.2014 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
ІІ. Обявление за обществена поръчка.
Раздел Б.
І. Пълно описание на предмета на поръчката.
ІІ. Техническа спецификация.
ІІI. Изисквания, на които участниците трябва да отговарят.
ІV. Критерий за оценка на офертите.
V. Образец на офертата и указание за подготовката й.
VІ. Проект на договор за възлагане на обществената поръчка.
VІІ. Приложения.

Раздел Б.

I. Пълно описание на предмета на поръчката
1.Описание на предмета на поръчката:

Обществената поръчка е за „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Велики Преслав”.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги и дейности свързани с осигуряване изпълнението на задълженията на Работодателя, съгласно изискванията на приложение 5, към чл. 8 от Наредба № 3/1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и чл. 9 от Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, както Кодекса на труда и други релевантни нормативни актове. С оглед спазването на изискванията на закона и препоръките на Службата по трудова медицина са определени видовете медицински прегледи, които изпълнителя следва да има възможност да осигури съгласно горецитираните актове.

Лабораторни изследвания: пълна кръвна картина; холестерол, кръвна захар.

Медицински прегледи в кабинети, включващи:

- преглед от офталмолог - общ преглед и изследване на зрителна острота и рефракции за регистриране на болести на окото и придатъците му. При необходимост – издаване на рецепта за очила;

- ултразвукова диагностика(ехография) на коремни органи;

- ехография на млечни жлези – при жените;

- преглед от специалист-уролог – за мъжете;

- преглед от терапевт – снемане на анамнеза и общ здравен статус, измерване на кръвно налягане и пулс, извършване и разчитане на ЕКГ за регистриране на болести на кръвообращението; разчитане на лабораторни изследвания;

- преглед от невролог – общ преглед;

- преглед УНГ – общ преглед.


Профилактичните прегледи се извършват еднократно по съгласуван при сключването на договора график между Възложителя и Изпълнителя. В срок от седем дни, от датата на извършване на профилактичните медицински прегледи, обработената информация от тях следва да бъде предадена, под формата на картон от профилактичен медицински преглед, за всеки прегледан работещ, на обслужващата Служба по трудова медицина, с копие (в запечатани пликове) за съответните работещи.

Възложителят ще заплати само реално извършените услуги, установени с двустранно подписан протокол, между представителите на Изпълнителя и Възложителя, по единични цени за отделните дейности.

Прогнозната стойност на поръчката е 432,00 лв. (четиристотин тридесет и два лева) без вкл. ДДС.

Предложения, които надвишават прогнозната стойност ще бъдат отхвърлени и участниците отстранени от участие в процедурата.


2.Срок за изпълнение: За всички предвидени дейности, включени в настоящата поръчка срокът на изпълнение е 12 /дванадесет/ месеца от сключване на договора.
3. Изисквания към предлаганите услуги:

Предложените услуги от участника трябва напълно да отговарят на техническата спецификация.


4. Място на изпълнение на поръчката:

Предоставянето на услугата се извършва в помещения, осигурени от Изпълнителя на територията на гр.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.


5. Количество или обем :

Включва персонала на Районна прокуратура гр.Велики Преслав - 12 (дванадесет) човека.

Посочената от възложителя обща численост на персонала подлежи на промяна по време на изпълнение на поръчката. След писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане на магистрати и служители.
ІІ. Техническа спецификация.

Участниците в поръчката следва да разполагат с медицински персонал, притежаващ квалификация да извършва медицински услуги, за което следва да посочат лицата, които ще отговарят за това и да представят заверено копие от документи, удостоверяващи квалификацията и доказващи правото на участника да предоставя услугите, които са предмет на поръчката. Участниците следва да разполагат с необходимите помещения за извършване на услугите по договора в гр.Велики Преслав.

С оглед спазване изискванията на закона и предписанието на Службата по трудова медицина за видовете медицински прегледи и изследвания, които Изпълнителя трябва да направи, са следните:

1.Лабораторни изследвания: пълна кръвна картина; холестерол, кръвна захар.

2.Медицински прегледи, включващи:

- преглед от офталмолог - общ преглед и изследване на зрителна острота и рефракции за регистриране на болести на окото и придатъците му. При необходимост – издаване на рецепта за очила;

- ултразвукова диагностика(ехография) на коремни органи;

- ехография на млечни жлези – при жените;

- преглед от специалист-уролог – за мъжете;

- преглед от терапевт –снемане на анамнеза и общ здравен статус, измерване на кръвно налягане и пулс, извършване и разчитане на ЕКГ за регистриране на болести на кръвообращението; разчитане на лабораторни изследвания

- преглед от невролог – общ преглед;

- преглед УНГ – общ преглед.


ВИД Н А УСЛУГИТЕ

Прогнозен брой на обслужваните лица

ІI

Лабораторни изследвания:

12
Изследвания кръв - пълна кръвна картина; холестерол, кръвна захар.
II

Медицински прегледи, включващи:

12
преглед от офталмолог - общ преглед и изследване на зрителна острота и рефракции за регистриране на болести на окото и придатъците му. При необходимост – издаване на рецепта за очила

11ултразвукова диагностика (ехография) на коремни органи12
ехография на млечни жлези – при жените

9
преглед от специалист-уролог – за мъжете

3
преглед от терапевт – снемане на анамнеза, общ здравен статус, измерване на кръвно налягане и пулс, извършване на ЕКГ с разчитане; разчитане на лабораторни изследвания

12
преглед от невролог - общ преглед

12
преглед от УНГ – общ преглед

12

Всеки служител на Районно прокуратура гр.Велики Преслав следва да премине периодични медицински прегледи и да му бъдат извършени лабораторни изследвания, съгласно изискванията за изпълнение на поръчката, еднократно за срока на действие на договора по тази обществена поръчка, по съгласуван при подписването на договора план-график между Възложителя и Изпълнителя. Възложителят ще заплати реално извършените услуги, които се установяват с двустранно подписан протокол между представителите на Изпълнителя и Възложителя, на база единичната цена за всяка услуга, посочена в ценовата оферта за обслужване на един работещ, умножена по броя на работещите, възползвали се от конкретната услуга.


Техническото предложение следва да съдържа подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в настоящата глава от документацията.
Изискванията по техническата спецификация се считат за задължителни минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата.

Качеството на предоставените услуги трябва да биде в съответствие с Техническата спецификация.ІII. Изисквания, на които участниците трябва да отговарят.
1.Общи изисквания:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1- т. 5 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта участниците попълват декларации по образци на Възложителя.

Участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да бъдат лечебни заведения за извън болнична и болнична помощ. Лечебните заведения следва да отговарят на регламентираните в закона условия за придобиването на правоспособност за осъществяване на предоставяните от тях медицински услуги.

Участниците представят следните документи за регистрация съгласно чл. 49, ал.2 от ЗОП: Заверено копие от Удостоверение за извършване на лечебната дейност по чл. 40, ал. 9 от Закона за лечебните заведения – представя се в случай, че участниците в поръчката са лечебни заведения за извън болнична помощ или заверено копие от Разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46, ал. 1 от Закона за лечебните заведения – представя се в случай, че участниците в процедурата са лечебни заведения за болнична помощ.


2.Изисквания относно икономическото и финансовото състояние:

Участниците да са реализирали общ оборот и оборот от услугите, които са предмет на поръчката в която участват – общо за последните 3 (три години) – (2011 г. , 2012 г. и 2013 г.) – 1,5 (едно цяло и пет) пъти от прогнозната стойност, съгласно образец Приложение № 2.1.

Прогнозната стойност на поръчката е: 432,00 (четиристотин тридесет и два) лева без вкл. ДДС.
3. Изисквания относно техническите възможности:

3.1.Участникът да има изпълнени през последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.) минимум три договора, за които са получили препоръка за добро изпълнение, сходни с предмета на поръчката и с оглед изпълнението им да са дадени препоръки за добро изпълнение - Приложение № 2.2.

3.2.Участниците да разполагат с помещения и медицински персонал в гр.Шумен, притежаващ квалификация да извършва медицински услуги, за което следва да посочат лицата, които ще отговарят за това и да представят заверено копие от документи, удостоверяващи квалификацията и доказващи правото на участника да предоставя услугите, които са предмет на поръчката.

ІV. Критерий за оценка.

Критерий за оценка на офертите е „най-ниска цена“, формирана на база цената, посочена в ценовата оферта за обслужване на един работещ, умножена по броя на персонала.

Предложената цена е крайна и включва всички направени от изпълнителя разходи.
Крайно класиране на кандидатите

Офертата, в която е посочена най-ниска цена за изпълнение на поръчката се класира на първо място.

Когато най-ниската цена се предлага в две или повече оферти, комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти.

Възложителят заплаща реално извършените услуги, които се установяват с двустранно подписан протокол между представителите на Изпълнителя и Възложителя, на база единичната цена на всяка услуга, посочена в ценовата оферта за обслужване на един работещ, умножена по броя на реално обслужените работещи.

Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане, в български лева, по банкова сметка на Изпълнителя. Плащането се извършва в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на фактура от Изпълнителя на поръчката.
V. Образец на офертата и указание за подготовката й.
1.Общи изисквания и условия:

1.1. Офертата да бъде изготвена в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация;

1.2. Офертата да бъде подписана от лице, което представлява участника съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице;

1.3. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

А) плик № 1 с надпис „Документи за подбор“;

Б) плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“;

В) плик № 3 с надпис „Предлагана цена“.

1.4. Предложението за изпълнение на поръчката“ и „Предлаганата цена“ да бъдат подписани от лице, което представлява участника, съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице.

1.5. Офертите се подават всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа, в срок до 05.03.2014 г. включително, в Районна прокуратура гр.Велики Преслав, ул.”Борис Спиров” № 80, ет.1, стая 2.

Пликът трябва да бъде маркиран, както следва:

Адрес:

Районна прокуратура гр.Велики Преслав, гр. Велики Преслав, ул. ”Борис Спиров” № 80, ет.1, стая 2, Съдебна палата, гр.Велики Преслав, п.к. 9850.Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Велики Преслав.”

Име/Фирма на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес: …….… …………………… ……………………… ………
Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

2. Изисквания към съдържанието на плик № 1 - „Документи за подбор

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“ съдържа документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, т. 8, т. 12-14 от ЗОП:2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2.2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато участник е физическо лице – копие от документа за самоличност.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език като документът по тази точка се представя в официален превод.

2.3. Когато участник е обединение – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият-Приложение № 1.

2.4. Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция или заверено копие от платежното нареждане, когато гаранцията е парична сума (Приложение № 3.1.).

2.5. Участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да бъдат лечебни заведения за извън болнична и болнична помощ. Лечебните заведения следва да отговарят на регламентираните в закона условия за придобиването на правоспособност за осъществяване на предоставяните от тях медицински услуги. Представят се следните документи за регистрация съгласно чл. 49, ал.2 от ЗОП: Заверено копие от Удостоверение за извършване на лечебната дейност по чл. 40, ал. 9 от Закона за лечебните заведения – представя се в случай, че участниците в поръчката са лечебни заведения за извън болнична помощ или заверено копие от Разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46, ал. 1 от Закона за лечебни заведения – представя се в случай, че участниците в процедурата са лечебните заведения за болнична помощ.

2.6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, посочени в обявлението за обществената поръчка:

Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участникът да е реализирал общ оборот и оборот от услугите, които са предмет на поръчката– общо за последните 3 (три години) – (2010 г. , 2011 г. и 2012 г.) – 1,5 (едно цяло и пет) пъти от прогнозната стойност на поръчката, следва да се представи:

Заверена справка за общия оборот и за оборота на услугите, които са предмет на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.Приложение № 2.1.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25,ал.2,т.6 от ЗОП – минимални изисквания за икономическото и финансово състояние.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език като документът по тази точка се представя в официален превод.2.7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, посочени в обявлението за обществената поръчка:

2.7.1.Във връзка с минималното изискване на Възложителя - през последните 3 години участникът да е изпълнил минимум 3 (три) договора, сходни с предмета на поръчката, да се представи списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, дати и получателите придружени от препоръки за добро изпълнение, следва да се представи Декларация, съгласно образец - Приложение № 2.2.

2.7.2.Участниците да разполагат с медицински персонал, притежаващ квалификация да извършва медицински услуги, за което следва да посочат лицата, които ще отговарят за това и да представят заверено копие от документи, удостоверяващи квалификацията и доказващи правото на участника да предоставя услугите, които са предмет на поръчката, съгласно образец - Приложение № 11.2.8. Декларации по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2, и ал. 5 от ЗОП (Приложение № 4 и Приложение № 5). Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод;2.9. Декларация по образец за подизпълнителите, когато участникът предвижда такива, както и видът на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. (Приложение № 6)

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2.2, т.2.5., т. 2.6, 2.7 и т. 2.9. се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.2.10. Декларация по образец за приемане на условията в проекта на договор (Приложение № 7).

2.11. Договор за създаване на обединение (когато е приложимо).

2.12. Удостоверение за извършване на лечебната дейност по чл. 40, ал. 9 от Закона за лечебните заведения – представя се в случай, че участниците в поръчката са лечебни заведения за извън болнична помощ или Заверено копие от Разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46, ал. 1 от Закона за лечебните заведения – представя се в случай, че участниците в процедурата са лечебни заведения за болнична помощ.

2.13. Административни сведения за участника по образец (Приложение № 8).
Забележка:

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

Съгласно §1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП „официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
Каталог: media -> public procurements
public procurements -> Прокуратура на република българия
public procurements -> Номер Клиентски номер
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Одобрявам: валери първанов заместник на главния прокурор при ВКП д о к у м е н т а ц и я
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Приложение към публична покана по реда на глава осем „А“ от закона за обществените поръчки с предмет


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница