Капково напояване на овощно насаждение череши и лозови насажденияДата28.10.2018
Размер86.5 Kb.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

за инвестиционно предложение: “Капково напояване на овощно насаждение – череши и лозови насаждения ”, съот. в имоти №№ 59032.11.130, съгласно Кадастралната карта на землището на с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив; 047228 съгласно КВС на землище на с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив

(Съгл. приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда)
І. Информация за контакт с инвеститора:

ЗП Емил Николов Бонин, ЕГН 8505124563

Адрес: с. Брестовица, общ. Родопи, ул. „Панайот Хитов ” № 13

Телефон за контакти: 0894 73 45 26


ІІ.Характеристики на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Целта на инвестиционното предложение е създаване на система за капково напояване в овощно насаждение – череши и лозови насаждения, съот. в имоти №№ 59032.11.130, съгласно Кадастралната карта на землището на с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив; 047228 съгласно КВС на землище на с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив. За целта за имот №59032.11.130, съгласно Кадастралната карта на землището на с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив възложителят е сключил договор за наем от 02/04/2013 г., том 5, рег. 7926 на СВ със собственика – Александър Стоянов Биков. За имот №047228 съгласно КВС на землище на с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив възложителят е собственик съгл. НА №№125;126 от 05/03/2013 г. На СВ. Чрез изградената система за капково напояване в овощните и лозовите насаждения ще се увеличи добива, което ще допринесе за постигане на по-добри финансови резултати на възложитея и подобряване качеството на произвежданата продукция. Технологията за напояване в настоящото инвестиционно предложение е съобразена с вида на отглежданата култура, теренните особености, водоизточника и схемата на засаждане. Тази технология позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на разстенията, като дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове. Технологията спестява значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

В района няма други подобни масиви с такива размери. Съществуващите овощни масиви са с нисък добив, поради липсата на условия за цялостно, механизирано отглеждане на насажденията. С предвиденото в инвестиционното предложение изграждане на система за капково напояване ще се осигури равномерно напояване на овощните и лозови насаждения, с нисък разход на вода. Технологията е необходима за насаждение с такива размери и ще доведе до увеличаване на добивите както и повишаване качеството на произвежданата продукция.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план дейности.4. Подробна информация за разгледаните алтернативи

Имот №59032.11.130, съгласно Кадастралната карта на землището на с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив е отдаден под наем на възложителя, за което има сключен договор от 02/04/2013 г., том 5, рег. 7926 на СВ със собственика – Александър Стоянов Биков, имот №047228 съгласно КВС на землище на с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив, е собственост на възложителя съгл. НА №№125;126 от 05/03/2013 г. на СВ, поради което не се разглеждат други алтернативи по отношение на местоположението на инвестиционното предложение.

Нулева алтернатива е възможността да не се осъществи дейността, предвидена с инвестиционното предложение. Нулевата алтернатива по принцип може да бъде изпълнена от гледна точка на опазване компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане. От описаното по-горе става ясно, че реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху компонентите на околната среда и няма да доведе до замърсяването или увреждането им, поради което в случая не се препоръчва да бъде изпълнена нулева алтернатива. Освен това, успешната реализация на инвестиционното предложение ще има голям екологичен ефект, свързан с намаляване на почвената ерозия и разхода на вода за напояване.

5. Местоположение на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение се предвижда да се осъществи в землището на с. Първенец, общ. Родопи, местност “Плешево”, в имот с №59032.11.130 и в землището на с. Брестовица, общ. Ропдопи, местност „Върбовек/Прогона”, в имот №047228.

За реализирането на инвестиционното предложение не е необходима друга прилежаща територия.

6. Описание на основните процеси, капацитет

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за капково напояване в овощно насаждение – череши и лозови насаждения, съот. в имоти №№ 59032.11.130, съгласно Кадастралната карта на землището на с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив; 047228 съгласно КВС на землище на с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив. Строително-монтажните работи се свеждат до изкопни работи по трасетата на транспортния и разпределителните тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила, монтаж на командните възли и шахтите и обратното засипване на изкопите. По време на изграждането на системата за капково напояване не се очакват значителни въздействия върху околната среда в района. Хумусния пласт няма да бъде нарушен, тъй като след обратното засипване на разпределителните тръбопроводи, хумусът ще се разстеле отново над изкопите.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава, тъй като за достъп до обекта ще се използват съществуващите полски пътища граничещи с имотите.8. Програма за дейностите, включително за строителството, експлоатация

Дейностите, който ще се извършват при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции проекти.9. Предлагани методи за строителство

Предвижда се прилагането на стандартни методи на строително-монтажните дейности (земно-изкопни работи по трасетата, монтажни дейности и обратно засипване на изкопите).

Създаването на системата за капково напояване ще се извършва по одобрени и съгласувани проекти.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с използването на земеделска земя, вода и съответните материали за изграждането на опорната конструкция.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начини на третиране

От бъдещия обект не се очаква генериране на отпадъци. Формираните при изкопните дейности количества земни маси ще се използват за обратно засипване, в резултат на което не се очаква отделяне на излишни количества почва. При дефектиране на някой от компонентите на системата за капково напояване, фирмата изпълнител на проекта ще извърши подменяне на съответния компонент и ще поеме извозването и рециклирането на дефектиралия.12. Информация за разгледаните мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват отрицателни последствия върху околната среда. Дейността не е свързана със замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда. Реализацията на инвестиционното предложение има изцяло положителен ефект, тъй като ще се намали почвената ерозия и ще се понижи разхода на използваните водни количества за напояване.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

Не се предвиждат други дейности, свързани с това инвестиционно предложение.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Предвижда се за функциониране на системата за капково напояване да се ползват канали, от които, посредством мобилна помпена група, ще се захранват масивите. За целта е издадено удостоверение от „Напоителни системи” ЕАД, клон Марица, с Изх. №359#1/22.04/2013г. за осигуряване на необходимите водни маси съгл. действащите напоителни норми за поливния сезон за изграждане на система за капково напояване.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Реализацията на инвестиционното предложение има изцяло положителен ефект, свързан с намаляване на почвената ерозия в района и разхода на вода. При изграждането на системата за капково напояване не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите околната среда.

По време на изграждането на системата за капково напояване не се очакват значителни въздействия върху околната среда в района. Хумусния пласт няма да бъде нарушен, тъй като след обратното засипване на разпределителните тръбопроводи, хумусът ще се разстеле отново над изкопа. Строително-монтажните работи се свеждат до изкопни работи по трасетата на транспортния и разпределителните тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила, монтаж на командните възли и шахтите и обратното засипване на изкопите. Тези дейности няма да бъдат свързани с емисии на шум и атмосферни замърсители.

16. Риск от инциденти

С предвидените за осъществяване на инвестиционното предложение техника и методи не се очаква риск от инциденти за околната среда.


ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение

1.План, карти и снимки, показващи границите на инв.предложение, даващи информаци за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Инвестиционното предложение се предвижда да се осъществи в землището на с. Първенец, общ. Родопи, местност “Плешево”, в имот с №59032.11.130 и в землището на с. Брестовица, общ. Ропдопи, местност „Върбовек/Прогона”, в имот №047228.

Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии или защитени зони. Най – близката защитена зона е “Брестовица” с код BG 0001033.

Към документацията е приложена информация за влиянието на инвестиционното предложение върху защитената зона, както и карта, показваща местоположението на инвестиционното предложение спрямо зоната.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инв. предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Имотите, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение са: имот №59032.11.130, съгласно Кадастралната карта на землището на с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив, отдаден под наем на възложителя, с договор от 02/04/2013 г., том 5, рег. 7926 на СВ със собственика – Александър Стоянов Биков и имот №047228 съгласно КВС на землище на с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив, собственост на възложителя съгл. НА №№125;126 от 05/03/2013 г. на СВ.

Изграждането на системата за капково напояване няма да повлияе негативно върху ползвателите на съседните земеделски земи, тъй като при монтирането и експлоатацията й не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

3. Зониране или земеползване, съгласно одобрени планове - да

4. Чувствителни територии, в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони и други; Национална екологична мрежа

Имоти №№ 59032.11.130, съгласно Кадастралната карта на землището на с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив; 047228 съгласно КВС на землище на с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив, не попадат в обхвата на санитарно охранителни зони около водоизточници, защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие, изграждащи Националната екологична мрежа в България.4 а Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлия върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района не са подложени на въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване. Въздействието върху подземните води ще бъде пряко, краткотрайно и временно в рамките на ежегодния поливен сезон, поради което не се очаква негативно въздействие на водите в района на инвестиционното предложение.5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

По отношение на местоположението не се разглеждат други алтернативи.

Нулева алтернатива е възможността да не се осъществи дейността, предвидена с инвестиционното предложение. В случая не се препоръчва изпълнение на нулева алтернатива, тъй като успешната реализация на инвестиционното предложение ще има голям екологичен ефект, свързан с намаляване на почвената ерозия и разхода на вода за напояване.

ІV. Характеристики на потенциалното въздействие.

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, матералните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, биоразнообразието и неговите елементи, защитените територии, както и очакваното въздействие от естествени антропогенни вещества и процеси, различни видове отпадъци, рискове енергиини източници-шумове, вибрации, радиации, ккато и някои ГМО.

Инвестиционното предложение не е свързано с производствена дейност, оказваща отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. Реализацията на инвестиционното предложение няма да създаде рискови фактори по отношение населението на селата Първенец, Брестовица и близките населени места. Не се засягат територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита. При осъществяване на обекта не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение, ако строителството и експлоатацията се осъществят съгласно действащите нормативни изисквания.

Негативно въздействие върху атмосферния въздух при изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква.

При спазване на одобрените проекти и законови изисквания не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда - атмосферен въздух, води, почвата, земни недра, ландшафт, биоразнообразие и неговите елементи. Не се засягат защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. При реализацията на обекта не се очакват наднормени нива на шум, вибрации, или поява на вредни лъчения. Въздействието върху подземните води ще бъде пряко, краткотрайно и временно в рамките на ежегодния поливен сезон. Обхватът на въздействието се ограничава в площта на овощните масиви без да засяга населени места и повърхностните води в района. Въздействието ще се проявява ежегодно само през поливния сезон.

Реализацията на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра. Земните изкопни маси, които ще се формират при полагане на елементите на системата ще се използват за обратната засипка и заравяне на терена.

Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района. Основните нарушения на територията на обекта ще бъдат техногенни, временни и то само в зоната на изкопите за полагане на елементите на системата.

На територията на имотите, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не са установени находища и местообитания на редки и защитени растителни и животински видове, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие в района.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположениет в близост до обекта на ИП.

Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени зони. Най-близката защитена зона е “Брестовица” с код BG 0001033. Те се намирта на разстояние приблизително 2 км. от границите й, поради което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.3. Вид на въздействието

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Осъществяването на системата за капково напояване има изцяло положителен ефект свързан с намаляване на почвената ерозия и разхода на вода за напояване.4. Обхват и въздействие – географски район, засегнато население, населени места

Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на селата Първенец, Брестовица, общ. Родопи. Същото има изцяло положителен ефект, ще се реализира извън регулационните граници на селата и няма да засегне в негативен аспект жителите на селата и съседните населени места.5. Вероятност на поява на въздействието

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе отрицателно върху компонентите на околната среда, ефекта от него ще е изцяло положителен.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение.7. Мерки, които е необходимо да се включат в инв.предложение, свързани с предотвратяване, намаляване и компенсиране на значителните отрицателни въздейстивя върху околната среда

При спазване на одобрените и съгласувани проекти и законови изисквания не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху околната среда. При спазване на необходимите норми и нормативни изисквания, риск от аварии и инциденти в околната среда няма да има. С цел предотвратяване на евентуални негативни въздействия от реализацията на обекта върху компонентите на околната среда ще се осигури:  • Стриктно спазване на изискванията и процедурите, предвидени в екологичното законодателство;

  • Задължително изпълнение на ограничителните мерки в разрешенията, издадени от компетентните органи;

  • Минимизиране на източниците на въздействие върху околната среда;

8. Трансграничен характер на въздействията

Не се очакват трансгранични въздействия.
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница