Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето /Дата18.12.2018
Размер81 Kb.
Карта

за оценка на индивидуалните потребности на детето / ученика

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕТЕТО / УЧЕНИКА
Име, презиме, фамилия ……………………………………………………………………………..

Дата на раждане…………………….....

Клас / група ………….

Училище/ДГ / населено място………………………………………………………………............

Класен ръководител: …………………………………………………………………………………
І. ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА УЧЕНИКА


 1. Общ здравен статус на ученика, физическо развитие :

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………


 1. Семейни отношения: /контакт с родителите или други членове на семейството, честота и качество на контактите, основни грижи и закрила, емоционална връзка и стабилност на отношенията, родителски стил на възпитание/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Социална среда: /семейна история, разширено семейство, жилищни условия, социални характеристики и ресурси на средата/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/т.1-3 се попълва от ръководителя на Екипа/

 1. Емоционално и социално развитие
Поддържа ли добра лична хигиена, има ли изградени хигиенни и културни навици, има ли навици за хранене, каква храна предпочита;
Как се държи със съучениците – контактува ли с тях или се дистанцира, има ли приятелски връзки в клас, има ли приятели от другите паралелки; какви игри предпочита през междучасията – групови или предпочита да е сам; непохватен ли е, тромав или пъргав и сръчен; проявява ли агресия към съучениците си и в какво се изразява – дали е физическа или вербална; спазва ли правилата на класа; как се държи с по-малките от него и съответно с по-големите; има ли лидерски нагласи или е в подчинена роля; как се държат децата от класа към него; ориентира ли се бързо при промяна на ситуация или се нуждае от помощ; приспособен ли е към класа;
Как се отнася с учителите, в частност с класния ръководител; как се държи при направена забележка; смущава ли се при контакт с непознати хора или бързо завързва разговор; зачита ли авторитети;
Бързо ли се уморява (при физически занимания и интелектуални задачи); бързо и леко ли преминава от една дейност към друга; какво е преобладаващото му настроение, често ли се сменя, плачлив ли е, бързо ли губи самообладание;
 1. Познавателно /когнитивно/ развитие
Пространствени ориентации- оценката включва изследване на ляво-дясно ориентация на собствената схема на тялото на изследваното дете и на схемата на тялото на изследващия. / Проба на Хед, Ориентация по часовник/
Разпознаване и назоваване на основните цветове
Разпознаване и назоваване на основните геометрични фигури /форми/-от детето се изисква да посочи съответната фигура след назоваване от изследващият, както и да номинира след посочване.
Оценка на параметрите на вниманието: Коректурна проба

 • Превключваемост на вниманието

 • Устойчивост на вниманието

 • Концентрация на вниманието
Оценка на паметта: Тест на Лурия „Десет думи”
Оценка на мисловните процеси:

„Четвърто излишно”


Рисунка на човешка фигура
Конструктивни умения
Интелект/ IQ
Силни страни

Затруднения

/т.4 и 5 се попълват от психолога/ 1. Езиково и говорно развитие
І. Фамилна анамнеза:

1.Наследственост

2.Социално-психологически отношения в семейството

3.Езикова и социална средаІІ. Анамнеза на детето:

1.Състояние на : слух; зрение; съдвижения; мимичност

2.Соматично развитие

3.Прекарани заболяванияIII. Латерализация:

1.Водещо око

2.Водеща ръка

IV. Гнозис/преработка на сензорна информация/:

1.Пространствен гнозис

-определяне на ляво и дясно

2.Пръстов гнозис

3.Слухов гнозис за ритми

4.Симултантен гнозисV.Праксис на поза

-мануален

-орален

1.Динамичен праксис

2.Превключване на последователни действия

-реципрочна координация

3.Конструктивен праксис

4.Подреждане на фигури:

-по образец

-по инструкция 1. Комуникативни умения
I.Рецептивна страна на езика и говора /разбиране/

1.Фонематичен слух

2.Звуков анализ и синтез

3. Разбиране на значението на думите /многозначност/

4.Предлози:

-разбиране

-употреба

5.Разбиране на предложни отношения

6.Разбиране на слухово възприет текст

II. Експресивна страна на езика и речта/възпроизвеждане/

1.Състояние на произнасянето на звукове

-неправилно произнасяне на звуковете

2.Съставяне на изречения

3.Съставяне на разказ/текст:

-по серия картини

-по картина

III. Оценка на комуникативната функция на езика

 1. Писмена реч

 • четене: на ниво буква, сричка, дума, изречение, текст

 • писане: на ниво буква, сричка, дума, изречение, текст
 1. Смятане

 • количествена представа

 • сметни операции
/от 6 до 9 се попълват от логопеда/ 1. Обучение
 1. Образователни постижения

/знания, умения и отношения, компетентности, силни страни и затруднения/

Участие в програми /образователни, терапевтични, професионални/


Учебни предмети:


/попълва се от учителите на ученика/
ІІ. Идентифицирани силни страни и затруднения

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ІІІ. Становище за необходимата подкрепа и ресурси, вкл. видовете специалисти:


 1. Становище относно необходимостта и вида от подкрепа /какво е естеството – описва се/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/дава се общо становище по кои учебни предмети има нужда от разработване на индивидуална учебна програма, когато не покрива компетентностите, заложени в общообразователната учебна програма/

1. Обща

2. Индивидуална /срочна/

3. Специализирана /през целия срок на обучение/
Форма на обучение: ………………………………………………………………………………….


 1. Необходими ресурси за допълнителна подкрепа /чл. 187 , ал.1 от ЗПУО/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Видове специалисти, които ще осъществяват допълнителна подкрепа: /според нуждите на конкретния случай/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ІV. Препоръка за достъп до местните ресурси

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Екип за подкрепа на личностното развитие, извършил оценката:


 1. Ръководител ……………………………..........................…………………..подпис………….
 1. Ресурсен учител…………………………………………………………… подпис………….
 1. Психолог…………………………………………………………………….. подпис…………
 1. Логопед …………………………………………………………………….. подпис…………
 1. Учител по БЕЛ…………………………………………………………….…подпис…………
 1. Учител по …………………………………………………………….…подпис…………


Период на извършване на оценката: ……………………..


Коментар на родител: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Родител: …………………………………………………………… Дата:……………..

/трите имена и подпис/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница