Карта за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за учители в пиг наДата15.10.2018
Размер100.03 Kb.
КАРТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ В ПИГ

На …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… в 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски”, гр. София, община Столична, област София – град


Показатели

Макс.

брой

точки

Общ

брой

точки

I.

Планиране, организация и провеждане на образователно – възпитателния процес:

14
1.

Планиране и изготвяне в срок на тематично разпределение на база учебна програма и умение за преструктуриране на учебния материал.

1
2.

2.1. Разработване и планиране на дейности по интереси , съобразно годишната училищна програма за целодневна организация на учебния процес – 1т.

2.2 Разработване , организиране, съгласуване и провеждане на уроци извън сградата на училището –1т.

2.3 Провеждане на открити уроци – 1т.
3
3.

Предварителна подготовка на часовете за самоподготовка / образователни задачи, материали, техника и др./

1
4.

Организация на самоподготовката:

4.1. Осигурява спокойна и позитивна атмосфера за работа на учениците –1т.

4.2. Формира навици за самостоятелно учене и качествено изпълнение на домашната работа– 1т.

4.3 Осъществява ефективна организация на самостоятелната работа, с цел правилно и трайно усвояване на учебния материал –1т.

4.4 Осъществява ефективна организация за работа в екип – 1т.

4.5 Дисциплина на учениците в час – 2т.6
5.

Осъществяване на добра комуникация между учителите в ПИГ и класните ръководители, непрекъснат обмен на информация и уеднаквяване на педагогическите изисквания

1
6.

Спазване на трудовата дисциплина:

6.1 Влизане и излизане от час, съгласно установения дневен режим в условията на целодневно обучение – 1т.

6.2 Спазване на графика за консултации с ученици и родители – 1т.2
II.

Използване на интерактивни методи, иновации и информационно – комуникационни технологии в образователно възпитателния процес:

8
1.

1.1 Използване на електронни софтуерни образователни продукти – 1т.

1.2 Активно включване на учениците при изготвяне на проекти – 1т.


2
2.

2.1 Използване на готови мултимедийни продукти-презентации, филми, електронни уроци,web - страници, проекти – 1,5т.

2.2 Представяне на собствени мултимедийни продукти –презентации, проекти – 4,5т.


6
III.

Работа в екип за създаване на подходяща образователно – възпитателна среда / комуникация с педагогическият съветник, училищния психолог, участие в комисии/:

8
1.

Справяне при решаване на възникнали педагогически каузи, проблемни ситуации и конфликти.

2
2.

Толерантност, коректност, партньорски отношения с колеги,ученици, родители.

2
3.

Участие в организиране и провеждане на училищни събития, празници.

3.1 Участие в подготовката – 1т.

3.2 Съдействие при реализацията и включване на ученици в училищни събития – 1т.


2
4.

4.1 Участие във вътрешно – училищни комисии,в организацията и учебно -възпитателния процес на всяка комисия / в една комисия / – 1т.

4.2 Участие във вътрешно – училищни комисии,в организацията и учебно -възпитателния процес на всяка комисия / в две и повече комисии / – 1т.
2
IV.

Работа с деца и ученици

8
1.

1.1 С изявени ученици – 2,5т.

1.2 Работа с изоставащи ученици – 2,5т.
52.

В мултикултурна среда /работа с деца с различно ниво на познаване на езика, с деца от други етноси/

1
3.

Със специални образователни потребности

2
V.

Работа с деца и ученици за участие и заемане на призови места в общински,областни регионални, национални и международни състезания, конкурси и олимпиади:

7
1.

Мотивиране на деца и ученици за участие и личностна изява в състезания, конкурси и олимпиади – 1,5т.


1,5т.
2.

Класирани ученици за участие в областен кръг на олимпиада и състезания – 2т.


2
3.

Класирани ученици за участие в национални и международни изяви – 3,5т.

3,5т.
VI.

Работа с родители.

6
1.

Проведени консултации с родители за личностното развитие и поведение на учениците.

2
2.

Участие в родителски срещи по утвърден от директора график

2
3.

Ежедневна комуникация с родители

2
VII.

Работа с деца и ученици в извънкласна и извънучилищна дейност.

7
1.

Ръководство на:

-клуб – 1т

-художествен състав, ученически парламент и др. – 1т.2
2.

Организиране на:

2.1 Семинари, дебати, конференции – 1,5т.

2.2 Училищни празници, изложби – 1т.

2.3 Походи, екскурзии, турнири и секции – 1т.

2.4 Викторини, състезания, конкурси – 1,5т.


5
VIII.

Работа в методически обединения и подпомагане на новопостъпили учители

7
1.

Участие в квалификационни курсове и информационни форуми по теми, свързани с целите на училището или с професионалната област на преподавателя.

1.1.два и повече квалификационни курса за година – 2т.

1.2 участие в МО към РУО и МОН – 3т.


5
2.

Оказване на методическа помощ на новопостъпили учители и подпомагане тяхното интегриране в училищния екип при определяне на конкретен помощник.

1
3.


Организиране и участие в дискусии за обмяна на опит след посещение на семинари и курсове, обмяна на добри педагогически практики.


1
IX.

Разработване и реализиране на проекти.

5
1.

Участие в разработване и реализиране на национални, европейски и международни образователни проекти.

1.1. Сформиране на група и работа с нея па проект – 0,5т.

1.2. Разработване на национални, европейски и международни проекти – 3т.

1.3. Участие в реализацията на национални, европейски и международни проекти – 1.5т.5


X.

Получени професионални отличия и награди през оценявания период и избрани от училището показатели.

30
1.

Получени професионални отличия и награди през оценявания период.

1.1от МОН – 2т.

1.2 от РИО – 2 т.

1.3 от Директора – 1 т.
5
2.

Личен принос на учителя за утвърждаване престижа на училището сред обществеността и конкретни действия за привличане на учениците в I –ви, V– ти и VIII –ми клас.

1
3.

Принос за обогатяване и естетизиране на училищната среда.

3.1 Поддържане на МТБ в добро състояние – 1т.

3.2 Придаване на подходящ облик на класната стая / кабинета според съответния празник – 1т.

3.3 Осъвременяване на нагледните средства в отделните кабинети – 1 т.
3
4.

Успешно представяне на ученици на НВО - 4 клас, НВО – 7 клас, НВО – 8 клас, ДЗИ .

4.1 Успешно представяне със среден успех 4.00 – 4.50 – 1т.

4.2 Успешно представяне със среден успех 4.50 – 5.00 – 2 т.

4.3 Успешно представяне със среден успех 5.00 – 5.50 – 3 т.

4.4 Успешно представяне със среден успех 5.50 – 6.00 – 6 т.


7
5.

Поемане и изпълнение на допълнителна работа, свързана с решаването на училищни задачи.

5.1 Заместване на отсъстващи колеги – 2т.

5.2 Проверка и въвеждане на резултати от НВО – 2т.

5.3 Инцидентно възникнали училищни задачи

По време на учебен час – 1т.

По време на дежурство – 1т.

По време на работа по проект – 1т.

По време на екскурзии и занятия извън училище – 1т.

5.4 Участие в изготвянето и провеждането на пробен ДЗИ в 12 клас – 4т.

5.5 Редовно участие като квестор в олимпиади провеждани в 32 СОУ – 2 т.14


Максимален брой точки:

100Общ брой точки на учителя:

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница