Карта за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за педагогически специалисти наДата15.10.2018
Размер95 Kb.
КАРТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

НА .............................................................

учител в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски”

гр. София, община Столична, област София – град
Показатели

Макс.

брой

точки

Общ

брой

точки

I.

Планиране, организация и провеждане на образователно – възпитателния процес:

14
1.

1.1 Планиране в срок на тематично разпределение на база учебна програма.-0,5т.

1.2 Преструктуриране в срок на учебния материал.-0,5т.1
2.

2.1 Разработване и съгласуване на учебни програми за ФУЧ и СИП –0,5т.

2.2 Разработване , организиране, съгласуване и провеждане на уроци извън сградата на училището –2т.

2.3 Провеждане на открити уроци- 2т.

2.4 Посещаване и обсъждане на открити уроци-0,5т.


5
3.

Предварително планиране на учебните часове / ясно формулирана цел, материали, техника и др./

0,5
4.

Организация на часа:

4.1 Осигуряване на позитивна работна атмосфера и активираща среда – 1т..

4.2 Осъществява ефективна организация на работа в час – 1т..

4.3 Дисциплина на учениците в час – 2т..
4
5.

Ритмичност на оценките

5.1 Ритмичност на изпитване и редовно нанасяне на оценките в дневника – 0,5т.

5.2 Нанасяне на оценките в електронния дневник и в уч. бележници – 0,5т.


1
6.

Спазване на трудовата дисциплина:

6.1 Влизане и излизане от час, съгласно установения график – 0,5т.

6.2 Изпълнение на графика за дежурства – 1т.

6.3 Изпълнение на графика за консултации – 1т.
2,5
II.

Използване на интерактивни методи, иновации и информационно – комуникационни технологии в образователно възпитателния процес:

8
1.

1.1 Използване на електронни софтуерни образователни продукти – 1т.

1.2 Активно включване на учениците при изготвяне на проекти, съобразно възрастта на учениците – 1т.


2
2.

2.1 Използване на готови мултимедийни продукти-презентации, филми, електронни уроци,web - страници, проекти – 2т.

2.2 Представяне на собствени мултимедийни продукти –презентации, проекти –4т.


6
III.

Работа в екип за създаване на подходяща образователно – възпитателна среда / комуникация с педагогическият съветник, училищния психолог, участие в комисии/:

8
1.

Справяне при решаване на възникнали педагогически каузи, проблемни ситуации и конфликти.

2
2.

Толерантност, коректност, партньорски отношения с колеги,ученици, родители.

2
3.

Участие в организиране и провеждане на училищни събития, празници.

3.1 Участие в подготовката – 1т.

3.2 Съдействие при реализацията и включване на ученици в училищни събития – 1т.


2
4.

Участие във вътрешно – училищни комисии:

в една комисия – 1т.

в две и повече комисии – 2т.


2
IV.

Работа с деца и ученици

8
1.

1.1 Работа с изявени ученици – 2,5т.

1.2 Работа с изоставащи ученици – 2,5т.
5
2.

В мултикултурна среда /работа с деца с различно ниво на познаване на езика, с деца от други етноси/

1
3.

Работа с ученици със специални образователни потребности

2
V.

Работа с деца и ученици за участие и заемане на призови места в общински,областни регионални, национални и международни състезания, конкурси и олимпиади:

7
1.

Мотивиране на деца и ученици за участие и личностна изява в състезания, конкурси и олимпиади.


1,5
2.

Класирани ученици за участие в областен кръг на олимпиада и състезания.


2
3.

Класирани ученици за участие в национални и международни изяви.

3,5
VI.

Работа с родители.

6
1.

Проведени консултации с родители за личностното развитие и поведение на учениците.

2
2.

Участие в родителски срещи по утвърден от директора график

2
3.

Спазване на процедурите за уведомяване на родителите за отсъствия, слаби оценки и нарушения на дисциплината.

2
VII.

Работа с деца и ученици в извънкласна и извънучилищна дейност.

7
1.

Ръководство на:

-клуб 1т.

-художествен състав, ученически парламент и др. 1т.2
2.

Организиране на:

2.1 Семинари, дебати, конференции – 1,5т.

2.2 Училищни празници, изложби – 1т.

2.3 Походи, екскурзии, турнири и секции – 1т.

2.4 Викторини, състезания, конкурси – 1,5т.


5
VIII.

Работа в методически обединения и подпомагане на новопостъпили учители

7
1.

Участие в квалификационни курсове и информационни форуми по теми, свързани с целите на училището или с професионалната област на преподавателя.

    1. два квалификационни курса за година – 1т.

повече от два квалификационни курса- 2т.

1.2. участие в МО към РУО и МОН – 3т.
5
2.

Оказване на методическа помощ на новопостъпили учители и подпомагане тяхното интегриране в училищния екип.

1
3.


Организиране на дискусии за обмяна на опит след посещение на семинари и курсове, обмяна на добри педагогически практики.


1
IX.

Разработване и реализиране на проекти.

5
1.

Участие в разработване и реализиране на национални, европейски и международни образователни проекти.

1.1 Сформиране на група и работа с нея по проект -0,5т.

1.2 Разработване на национални, европейски и международни проекти -3т.

1.3 Участие в реализацията на национални, европейски и международни проекти- 1,5т.5

X.

Получени професионални отличия и награди през оценявания период и избрани от училището показатели.

30
1.

Получени професионални отличия и награди през оценявания период.

1.1от МОН – 2т.

1.2 от РИО – 2 т.

1.3 от Директора – 1 т.
5
2.

Личен принос на учителя за утвърждаване престижа на училището сред обществеността и конкретни действия за привличане на учениците в I, V и VIII клас.

2
3.

Принос за обогатяване и естетизиране на училищната среда.

3.1 Поддържане на МТБ в добро състояние – 1т.

3.2 Придаване на подходящ облик на класната стая / кабинета според съответния празник – 1т.

3.3 Осъвременяване на нагледните средства в отделните кабинети – 1 т.
3
4.

Успешно представяне на ученици на НВО - 4 клас, НВО – 7 клас, НВО – 8 клас, ДЗИ .

Представяне със среден успех 4.00 – 4.50 – 1 т.

Представяне със среден успех 4.50 – 5.00 – 2 т.

Представяне със среден успех 5.00 – 5.50 – 3 т.

Представяне със среден успех 5.50 – 6.00 – 6 т6
5.

Поемане и изпълнение на допълнителна работа, свързана с решаването на училищни задачи.
5.1 Заместване на отсъстващи колеги – 2т.

5.2 Проверка и въвеждане на резултати от НВО – 2т.

5.3 Инцидентно възникнали училищни задачи:

По време на учебен час-1т.

По време на дежурство-1т.

По време на работа по проект-1т.

По време на екскурзии и занятия извън училище – 1т.

5.4 Участие в изготвянето и провеждането на пробен ДЗИ в 12 клас и НВО в 7клас – 2т.

5.5 Изготвяне на тестови задачи и др. Материали за подготовка на НВО и ДЗИ-2т.

5.6 Редовно участие като квестор в олимпиади, провеждани в 32.СУИЧЕ – 2 т.
14Максимален брой точки:

100Общ брой точки на учителя:Предложение: Предоставяне на възможност на учителя да защити предложените от него точки по съответните критерии.

ДИРЕКТОР:

/ Нели Костова /

Членове на комисията:
.........................................................................

..................................................................................................................................................


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница