Картотека на произведените/използваните опасни химични вещества вДата27.09.2016
Размер317.78 Kb.
#10774

Утвърждавам,

Управител: ..........................

КАРТОТЕКА


на произведените/използваните опасни химични вещества в

...........................................................................................................................

по ред


Наименование на веществото

CAS №

на инф.


лист

1

2

3

4ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящата картотека цели да обобщи и систематизира информацията за химическите вещества, препарати и продукти, използвани с производствени цели. Тя е предназначен за всички, които по различен повод имат контакт с веществата, за техните ръководители, за специалистите по безопасност и здраве при работа, за лицата, които ще оказват първа долекарска и медицинска помощ на пострадал в резултат на въздействието на вредно или опасно вещество.


Какво представлява картотеката?
На база предоставен списък на използваните опасни и вредни вещества, са изработени информационни карти за всяко едно от тях. Тези карти са еднотипни.

В горната част на първия лист от всяка карта е дадена информация за идентификация на веществото. Названието е същото, което е използвано на етикета на опасното химично вещество или в предоставеният списък. Това може да бъде обичайното име на химичното вещество или обичайно използваната търговска марка. В карето “синоними” се изписват допълнителни имена, ако те подпомагат идентификацията – това са синоними на български език и най-често използваните наименования на английски език. Английските наименования са прибавени с цел възможност за търсене на допълнителна информация, например по Интернет или в информационни листи от производителите, която най-често е на английски език. Като съществен елемент от идентификацията на веществото са посочени и неговата химична формула, молекулна маса и CAS №. Освен това във хедъра (горната част) на всички листа от отделната карта се изписва основното име на веществото, заедно с номера му от настоящия регистър.

Възприет е принципът при липса на данни за дадено поле от разделите, да се отбелязва “ЛД”.

указаНИя за ползване на КАРТОТЕКАТА

Най-съществената и свързана с безопасността при работа информация за веществата, е представена в следните раздели:


Раздел І – попълва се от потребителя

В този раздел са включени име, адрес и телефонен номер на доставчика/ производителя. Номер на телефон за случаите на аварийни ситуации също така трябва да бъде даден за контакт в случй на такава ситуация. Този номер може да бъде номерът на самата компания или на признат консултативен орган, като с тях трябва да може да се осъществи връзка във всеки един момент.


Раздел ІІ – Опасни компоненти/ информация за идентификация
В този раздел се дава информация за компонентите (състава) на веществото. Пълната информация за състава обикновено се дава, но може и да не е необходимо, ако рисковете могат да бъдат надлежно оценени:

- Идентичност и концентрация на компонентите, които се явяват опасни за здравето. • Пределно допустими концентрации във въздуха на работната среда според българското законодателство и норми от международно-признати източници – виж “Речник на използваните термини и съкращения”.


Раздел ІІІ Физични / химични свойства
Дава се кратко описание на характеристиките на химичното вещество, дали е твърдо, течно или газообразно, и за неговия цвят и мирис (органолептични характеристики). Обемът на предоставяната информация съответства на обичайните условия за използването на даденото вещество. Данните, които са включени обхващат:

- Температура на замръзване/ топене;

·- Температура на кипене;

·- Налягане на парите;

- Плътност на парите;

·- Относително тегло;

·- Разтворимост във вода.

При определени вещества са посочени и допълнителни данни за които е преценено, че имат отношение към безопасността на употреба – разтворимост в други разтворители, рН на разтвори, мирисен праг и др.


Раздел ІV - Данни за пожаро- и взривоопасност
В този раздел са посочени следните количествени данни:

·- Пламна температура;

·- Температура на самовъзпламеняване;

- Граници на взривяемост на смес с въздуха.

Освен това се посочват основните мерки по борба с огъня, основни мерки в случай на подпалване. Изискванията към борбата с огъня, въвличащ химичното вещество, които са включени; са:

- подходящи агенти за гасене на пожара;

- агенти за гасене на пожара, които не бива да се използват от съображения по безопасност;

- специално защитно снаряжение за пожарникарите. За отбелязване е фактът, че в повечето случаи има изисквания за използване на изолиращ дихателен апарат, което е свързано с опасността от отделяне на силно токсични вещества в случай на пожар, наред с пониженото кислородно съдържание в зоната на пожара.

Предоставя се информация за свойствата на химичното вещество в случай на пожар и за специалните опасности от въздействието на продуктите на горенето, а също така за предпазните мерки, които е необходимо да се спазват.

Раздел V - Реактивност/ стабилност

В този раздел са посочени общите данни за реактивността и стабилността на веществото; възможността за протичане на опасни реакции при наличие на определени условия и несъвместимост с други вещества. Посочени са условията, които трябва да се избягват, като:

- Физични условия (например: температура, налягане, светлина, удар, контакт с влага или въздух);

- Несъвместимост с други химични вещества (например, киселини, газове, окисляващи агенти или всякакви други вещества, които могат да предизвикат опасна реакция).

Където съществува опасност от отделяне на вредни вещества при разлагане, те са посочени. По същия начин се описва и опасността от опасна полимеризация, с посочване на нейните условия и продукти.


Раздел VІ – Данни за здравни рискове

В този раздел на първо място, поради особена значимост, се представят известните данни за канцерогенност на веществото. Тези данни се представят чрез международно приети списъци на канцерогенните вещества (виж. Речник на използваните термини и съкращения) и националното законодателство (НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2004г).

Този раздел дава информация за въздействията върху организма и за потенциалните маршрути на проникване в организма. Информацията обхваща острите въздействия, както незабавни, така и отложени, и хроничните последствия от краткосрочно и дълготрайно въздействие/експозиция. Посочени са и основните признаци и симптоми при експозиция. Също така се дава информация за медицински и други състояния, увеличаващи риска при експозиция, и за опасностите за здравето, възникващи в резултат на възможна реакция с други химични вещества, включително всички известни взаимодействия, например, произтичащи от използването на медикаментозна терапия, тютюн и алкохол. Описани са както здравните последици от обичайната експозиция на веществата, така и най-сериозните рискове и последствия, свързани с необичайни и аварийни ситуации.

Мерките за оказване на първа помощ и самопомощ са изнесени в самостоятелно поле, разпределени съобразно типа експозиция и пътя на проникване. Ситуациите, при които се изисква незабавно медицинско обслужване, са описани, а необходимите мерки- указани.

Описанието на мерките съответства предимно на оказването на долекарска помощ от немедицински лица, но информацията на раздела е насочена и към медицинските лица, оказващи специализирана помощ. Поради това, в случай на пострадал от въздействието на веществото, е удачно картата да бъде предоставена и на тях.

Раздел VІІ Мерки за безопасно съхранение и употреба

Този раздел съдържа следните полета: • Мерки при разливане/разсипване, утечка – това са мерки, които е необходимо да се предприемат при случайни попадания на химичните вещества в работната/околната среда

Предоставя се информация за действията, които трябва да бъдат предприети в случай на случайно отделяне на химичните вещества. Информацията включва:

- отстраняване на източниците на възпламеняване, осигуряване на достатъчна вентилация, осигуряване на подходящи индивидуални средства за защита;

- съхранение далеч от водоизточници и водопроводи, необходимост от готовност на аварийни служби, и възможна потребност за привеждане в готовност на персонала в случай на неизбежен риск;

- методи за осигуряване безопасността при почистване: използване на подходящи поглъщащи материали, избягване на отделянето на газове/пари с помощта на вода или друг разтворител, използване на подходящи агенти за неутрализация.

Описани са, там където е необходимо, и безопасните методи за отстраняване на химичните и замърсени опаковки, които могат да съдържат остатъци от опасни химични вещества.


 • Съхранение и употреба – в това поле се дава информация за условията, препоръчителни за безопасно съхранение и обработка, включително:

- изисквания към складове или съдове за съхранение;

- несъвместими материали;

- условия за съхранение (например, температура и влажност, предотвратяване попадането на слънчева светлина);

- избягване източници на възпламеняване, включително конкретни приспособления за избягване на натрупването на статично електричество;

- осигуряване на местна и обща вентилация;

- препоръчителни методи на работа и тези, които следва да се избягват.

В този раздел са посочени и основните символи и фрази от класификациите, използвани при етикетирането на опасните вещества: Класификация на Европейски съюз (ЕС) и Класификация на ООН. Класификацията на ЕС с основните използвани символи и фрази, като по-нова, е описана с допълнителни приложения към Регистъра (виж. Приложения 1, 2 и 3)

Раздел VІІІ – Мерки за безопасност и контрол при работа

Разделът дава информация за необходимите колективни средства за контрол над въздействието на химичните вещества и средства за лична защита.

Предоставена е информация за необходимостта от индивидуални средства за защита при използването на химичното вещество и за типа оборудване, което осигурява адекватна и подходяща защита. Посочени са и препоръчителни работни и хигиенни практики. В полето “Лични предпазни средства” се посочват тези, които би следвало да се използват при липса на адекватни колективни средства за контрол на експозицията и вероятност за излагане на опасно въздействие на веществото.
Предоставената по такъв начин информация в отделните раздели обхваща в най-общ вид основните рискове и опасности, свързани с употребата на химичните вещества и най-необходимите мерки за безопасност и здраве. Необходимо е да се напомни обаче, че това е само базисна информация, и че за всеки конкретен случай, потребителите следва да се обръщат и към изискванията на националните закони и установения в предприятието ред.

Картите могат да послужат като ценен източник за: • оценяване на риска на определени работни места или процеси, свързани с работа или контакт с опасни вещества

 • изработване на инструкции и вътрешнофирмени правила за работа с опасни вещества

 • обучение на персонала за безопасност при работа с веществата и за необходимите мерки в аварийни ситуации.

В това си качество, картите представляват справочна литература, равно-поставена със всяка друга, посветена на тази тематика. Авторите не носят отговорност за последствията от използването на настоящия материал.

ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

термини и съкращения
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists - Американска конференция на правителствените индустриални хигиенисти Тя определя хигиенните норми (TLV) за експозиция при производствени химикали.

Канцероген – вещество, което предизвиква рак.

CAS номер – е регистрационен номер на химично вещество, от номенклатурата, поддържана от Chemical Abstracts Service , която е международно призната номенклатура.

Корозивно вещество е вещество – газообразно, течно или твърдо, което предизвиква необратимо увреждане на човешките тъкани или на материалите и контейнерите.

Запалимо е вещество – течно, твърдо, пара, аерозол или газ, което се пали лесно и гори интензивно.

Пламна температура е температурата, при която твърдо или течно вещество отделя пари които могат да образуват горими смеси с въздуха.

IARC - International Agency for Research on Cancer, е Международна агенция за изследване на рака, орган на Световната Здравна Организация. Тази група учени и изследователи поддържа класификация на химичните вещества в съотвествие с техния потенциал да предизвикват рак при човека.

В тази класификация веществата са класифицирани в три групи:Група 1 – вещества и производствени процеси, които са оценени от IARC като доказани човешки канцерогени.

Група 2A – вещества и производствени процеси, които са оценени от IARC като вероятни човешки канцерогени.

Група 2B - вещества и производствени процеси, които са оценени от IARC като възможни човешки канцерогени

Мутаген е вещество, което предизвиква мутации. Мутация е промяна на генетичния материал в телесна клетка. Мутациите водят до вродени дефекти, аборти, или рак.

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health – Национален институт по професионална безопасност и здраве САЩ, който предлага стандарти за одобрение от OSHA.

NTP - National Toxicology Program – Национална токсикологична програма САЩ, която е водеща в изследването на химичните вещества, използвани в промишлеността, и техните токсикологични свойства и поддържа също класификатор на канцерогенните вещества.

OSHA - Occupational Safety and Health Administration, Администрация по професионална безопасност и здраве САЩ, която одобрява и контролира приложението на стандартите по безопасност и здраве.

ppm - части от веществото на милион части въздух. Това е мярка за концентрация в обемни части към въздуха.

Тератоген – вещество, което предизвиква вродени дефекти чрез увреждане на плода.

TLV - Threshold Limit Value, прагови гранични стойности за химичните вещества, физичните агенти и биологичните експозици утвърдени от ACGIH. По отношение на химичните вещества TLV (PEL - Permissible Exposure Limit) е концентрация във въздуха на работната среда, за която се счита че при повтаряща се експозиция не води до увреждания при повечето от изложените работещи. Продължителността на експозиция също трябва да се вземе предвид, което налага определянето и на 8 часови средно претеглени допустими концентрации Time Weighted Average (TWA), и максимални еднократни концентрации, не повече от 15 минути, не по-често от 4 пъти на смяна - Short Term Exposure Limit (STEL)

Налягане на парите е мярка за това с каква лекота молекули от течност или твърдо вещество се смесват с въздуха при неговата повърхност. По-високото налягане на парите означава по-висока концентрация на веществото във въздуха и поради това увеличена вероятност за вдишване.

LD50 – Летална доза, която убива 50% от експерименталните животни.

LC50Летална концентрация, която убива 50% от експерименталните животни.

И двата вида летални дози се описват допълнително и с маршрута на проникване и вида на опитните животни, спрямо които са определени.RTECS - the Registry of Toxic Effects of Chemical Substances – Регистър на токсичните ефекти на химичните вещества

BEI - Biological Exposure Indices - маркери на биологична експозиция.

Приложение 1

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВАТА

Ккласифицирането на веществата като опасни се извършва съгласно разпоредбите на Закон за защита от вредното въздействие на химически вещества, препарати и продукти (обн. ДВ, бр. 10 от 2000 г.), подзаконовите актове към него, вида на опасните вещества, препарати и продукти и информационните листове за безопасност, придружаващи опасните вещества, препарати и продукти. Съгласно този закон опасни химични вещества, препарати и продукти са тези, които се класифицират в една от следните категории: • експлозивни;

 • оксидиращи;

 • изключително запалими;

 • силно запалими;

 • запалими;

 • силно токсични;

 • токсични;

 • вредни;

 • корозивнодействащи;

 • дразнещи;

 • сенсибилизиращи;

 • канцерогенни;

 • токсични за репродукцията;

 • мутагенни;

 • опасни за околната среда.

Опасните химични вещества, препарати и продукти се означават със знаците, приети за използване в Европейския съюз. Всеки знак се състои от символ, надпис на съответен език и графичен знак. Символите, надписите и графичният знак са с черен цвят върху оранжев фон.Маркировка – символи използвани в ЕС
toxic (T) substances
and
very toxic (T+) substances


flammable (F) substances
and
extremely flammable (F+) substances


irritating (Xi) substances
and
harmful (Xn) substances

Яд (T) вещества(сущности)

И

Очень ядовитый(T +) вещества(сущности)

Огнеопасные (F) вещества(сущности)

И

Чрезвычайно огнеопасный(F +) вещества(сущности)

Раздражающие (Xi) веществ(сущностей)

И

Вредные (Xn) вещества(сущности)(T) Отровно/Токсично и

(T +) Силно отровно

(F) Запалимо и

(F +) Изключително запалимо

(Xi) Дразнещо и

(Xn) Вредно

explosive (E) substances
oxidizing (O) substances
corrosive (C) substances
environmentally
dangerous (N) substances

Взрывчатое вещество

(E)


вещества(сущности)

Окисление

(O)


вещества(сущности)

Коррозийные

(C)


вещества(сущности)

Экологически

Опасные


(N)

вещества(сущности)
Експлозивно

Оксидиращо

Корозивно

Опасно за околната среда

Приложение 2
РИСКОВИ ФРАЗИ
R - СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ, СВОЙСТВЕНИ ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ

R 1 - експлозивни в сухо състояние

R 2 - риск от експлозия при удар, триене, огън или други източници на възпла-меняване

R 3 - изключителен риск от експлозия при удар, триене, огън или други източници на възпламеняване

R 4 - образува много чувствителни експлозивни метални съединения

R 5 - нагряването може да причини експлозия

R 6 - експлозивно със и без контакт с въздух

R 7 - може да предизвика огън

R 8 - контакт с горими материали може да предизвика огън

R 9 - експлозивно при смесване с горими материали

R10 - възпламенимо

R11 - силно възпламенимо

R12 - изключително възпламенимо

R14 - реагира буйно с вода

R15 - при контакт с вода освобождава силно възпламеними газове

R16 - експлозивно при смесване с окислително действащи вещества

R17 - възпламенява се спонтанно във въздух

R18 - при употреба може да образува възпламенима/експлозивна смес пари-въздух

R19 - може да образува експлозивни пероксиди

R20 - вреден при вдишване

R21 - вреден при контакт с кожата

R22 - вреден, ако се погълне

R23 - токсичен при вдишване

R24 - токсичен при контакт с кожата

R25 - токсичен, ако се погълне

R26 - много токсичен при вдишване

R27 - много токсичен при контакт с кожата

R28 - много токсичен, ако се погълне

R29 - при контакт с вода освобождава токсичен газ

R30 - може да стане силно възпламеним при употреба - при контакт с киселини освобождава токсичен газ

R32 - при контакт с киселини освобождава много токсичен газ

R33 - опасен от кумулативни ефекти

R34 - причинява изгаряния

R35 - причинява силни изгаряния

R36 - дразнещ очите

R37 - дразнещ дихателната система

R38 - дразнещ кожата

R39 - опасен от много сериозни невъзвратими ефекти

R40 - възможни рискове от невъзвратими ефекти

R41 - риск от сериозно увреждане на очите

R42 - може да причини чувствителност при вдишване

R43 - може да причини чувствителност при контакт с кожата

R44 - риск от експлозия, ако се нагряват в затворено пространство

R45 - могат да причинят рак

R46 - могат да причинят наследствени генетични увреждания

R48 - опасен за сериозни увреждания за здравето при продължително въздейс-твие

R49 - може да причини рак при вдишване

R50 -много токсичен за водни организми

R51 - токсичен за водни организми

R52 - вреден за водни организми

R53 - може да причини продължителни вредни въздействия на водни басейни

R54 - токсичен за флората

R55 - токсичен за фауната

R56 - токсичен за организми в почвата

R57 - токсичен за пчелите

R58 - може да причини дълготрайни вредни въздействия на околната среда

R59 - опасен за озоновия слой

R60 - може да повреди плодовитостта

R61 - може да навреди на нероденото дете

R62 - възможен риск да увреди плодовитостта

R63 - възможен риск за увреждане на нероденото дете

R64 - може да навреди на кърмачета

R65 - вреден, може да увреди белия дроб, ако се погълне

R66 - много кратка експозиция може да причини изсушаване или напукване на кожата

R67 - парите могат да причинят сънливост и замаяност

КОМБИНИРАНИ – ФРАЗИ

R14/15 - реагира буйно с вода, освобождавайки изключително запалими газове

R15/29 - при контакт с вода се освобождава токсичен, изключително запалим газ

R20/21 - вреден при вдишване и контакт с кожата

R20/22 - вреден при вдишване и ако се погълне

R20/21/22 - вреден при вдишване, в контакт с кожата и ако се погълне

R21/22 - вреден в контакт с кожата и ако се погълне

R23/24 - токсичен при вдишване и при контакт с кожата

R23/25 - токсичен при вдишване и ако се погълне

R23/24/25 - токсичен при вдишване, при контакт с кожата и ако се погълне

R24/25 - токсичен при контакт с кожата и ако се погълне

R26/27 - силно токсичен при вдишване и при контакт с кожата

R26/28 - силно токсичен при вдишване и ако се погълне

R36/37 - дразнещ очите и респираторната система

RЗ6/3 8 - дразнещ очите и кожата

RЗ6 /37/38 - дразнещ очите, респираторната система и кожата

R37/38 - дразнещ респираторната система и кожата

R39/23 - токсичен: опасен/ РИСК за много сериозни невъзвратими ефекти при вдишване

R39/24 - токсичен: опасен за много сериозни невъзвратими ефекти при контакт с кожата

R39/25 - токсичен: опасен за много сериозни невъзвратими ефекти ако се погълне

RЗ9/23/24 - токсичен: опасен за много сериозни невъзвратими ефекти при вдишване и при контакт с кожата

R39/23/25 - токсичен: опасен за много сериозни невъзвратими ефекти при вдишване и при поглъщане

R39/24/25 - токсичен: опасен за много сериозни невъзвратими ефекти в контакт с кожата и при поглъщане

R9/23/24/25 - токсичен: опасен за много сериозни невъзвратими ефекти при вдишване, в контакт с кожата и при поглъщане

R39/26 - силно токсичен: опасен за много сериозни невъзвратими ефекти при вдишване

R39/27 - силно токсичен: опасен за много сериозни невъзвратими ефекти в контакт с кожата

R39/28 - силно токсичен: опасен за много сериозни невъзвратими ефекти ако се погълне

R39/26/27 - силно токсичен: опасен за много сериозни невъзвратими ефекти при вдишване и в контакт с кожата

R39/26/28 - силно токсичен: опасен за много сериозни невъзвратими ефекти при вдишване и при поглъщане

R39/27/28 - силно токсичен: опасен за много сериозни невъзвратими ефекти в контакт с кожата и при поглъщане

R39/26/27/28 - силно токсичен: опасен за много сериозни невъзвратими eфекти при вдишване, в контакт с кожата и при поглъщане

R40/20 - вреден: възможен риск за невъзвратими ефекти при вдишване

R40/21 - вреден: възможен риск за невъзвратими ефекти

R40/22 - вреден: възможен риск за невъзвратими ефекти при поглъщане

R40/20/21 - вреден: възможен риск за невъзвратими ефекти при вдишване и при контакт с кожата

R40/20/22 - вреден: възможен риск за невъзвратими ефекти при вдишване и при поглъщане

R40/21/22 - вреден: възможен риск за невъзвратими ефекти при контакт с кожата и при поглъщане

R40/20/21/22 - вреден: възможен риск за невъзвратими ефекти при вдишване, в контакт с кожата и при поглъщане

R42/43 - може да причини чувствителност при вдишване и контакт с кожата

R48/20 - вреден: опасен за сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при вдишване

R48/21 - вреден: опасен за сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция в контакт с кожата

R48/22 - вреден: опасен за сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при поглъщане

R48/20/21 - вреден: опасен за сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при вдишване и в контакт с кожата

R48/20/22 - вреден: опасен за сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при вдишване и ако се погълне

R48/21/22 - вреден: опасен за сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция в контакт с кожата и ако се погълне

R48/20/21/22 - вреден: опасен за сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при вдишване, в контакт с кожата и ако се погълне

R48/23 - токсичен: опасен за сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при вдишване

R48/24 - токсичен: опасен за сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция в контакт с кожата

R48/25 - токсичен: опасен за сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция ако се погълне

R48/23/24 - токсичен: опасен за сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при вдишване и в контакт с кожата

R48/23/25 - токсичен: опасен за сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при вдишване и ако се погълне

R48/23/24/25 - токсичен: опасен за сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при вдишване, при контакт с кожата и ако се погълне

R50/53 - силно токсичен за водните организми, може да причини продължително вредно въздействие на водните басейни

R51/53 - токсичен за водните организми, може да причини продължително вредно въздействие на водните басейни

R52/53 - вреден за водни организми, може да причини продължително вредно въздействие на водните басейни

Приложение 3

ФРАЗИ ЗА БЕЗОПАСНОСТS - СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, СВЪРЗАНИ С ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
S1 - дръж отворено

S2 - дръж далеч от деца

S3 - съхранявай на хладно

S4 - съхранявай далеч от местата за живеене

S5 - съхранявай съдържанието под ... (определената течност да бъде специфи-рана от производителя)

S6 - съхранявай под .. . (инертния газ да бъде специфиран от производителя)

S7 - дръж контейнера плътно затворен

S8 - дръж контейнера сух

S9 - съхранявай контейнера в добре проветрявано помещение

S12 - дръж контейнера херметически затворен

S13 - дръж настрана от храни, напитки и фуражи

S14 - дръж настрана от ... (несъвместимите материали трябва да се определят от производителя)

S15 - дръж далеч от топлина

S16 - дръж далеч от източници на възпламеняване - да не се пуши

S17 - дръж настрана от горими материали

S18 - управлявай и отваряй съда внимателно

S20 - не яж и не пий когато работиш

S21 - не пуши когато работиш

S22 - не дишай праха

S23 - не дишай газ/дим/пара/аерозол (подходящата формулировка трябва да бъде специфирана от производителя)

S24 - да се избягва контакт с кожата

S25 - да се избягва контакт с очите

S26 - много токсичен при вдишване

S27 - много токсичен при контакт с кожата

S28 - след контакт с кожата измий незабавно обилно с ... (да се определи от производителя)

S29 - да не се излива в канализацията

S30 -никога не добавяй вода към продукта

S33 - вземи предпазни мерки срещу статично електричество

S35 - материалът и съдът, в който се съдържа, трябва да се депонира по безопасен начин

S36 - носи подходящи предпазни дрехи

S37 - носи подходящи ръкавици

S38 - при подходяща вентилация да се носи подходящо дихателно оборудване

S39 - да се носят предпазващи очите (лицето) предпазни устройства

S40 - да се почисти подът и всички предмети, замърсени с този материал, използвайки … (да се определи от производителя)

S41 - в случай на огън и/или експлозия не дишай парите

S42 - по време на опушването/впръскването носи подходящо дихателно оборудване (да се определи от производителя)

S43 - в случай на огън използвай ...(да се определи точният тип на противопожарното оборудване; ако водата повишава риска, да се добави -"никога не ползвай вода")

S45 - в случай на авария или ако не се чувствате добре потърсете медицинска помощ незабавно (виж етикета където е възможно)

S46 - ако е погълнато, търси медицинска помощ незабавно и виж съда и етикета

S47 - температурата на съхранение да не превишава ...°С (да се определи от производителя)

S48 - дръж под .. . (подходящият материал се определя от производителя)

S49 - съхранявай само в оригиналния съд

S50 -не смесвай с .. .(да се определи от производителя)

S51 - да се употребява само в добре проветрявано помещение

S52 - не се препоръчва за вътрешна употреба върху голяма повърхност

S53 - да се избягва експозиция - да се получат специални инструкции преди употреба

S56 - депонирай този материал и съда, в който се намира, на специално място, определено за опасни отпадъци

S57 - използвайте подходящ съд, за да избегнете замърсяване на околната среда

S59 - отнесете се до производителя /доставчика за информация относно възстановяване /рециклирането

S60 - материалът и неговият съд трябва да се депонират като опасен отпадък

S61 - да се избягва изпускане в околната среда; отнесете се до специалните инструкции /данните от листовете за безопасност

S62 - при поглъщане не предизвиквайте повръщане - търсете медицинска помощ незабавно и вижте етикета на съда /опаковката

S63 - при вдишване придвижете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой

S64 - при поглъщане, изплакнете устата с вода (само ако пострадалият е в съзнание).

Приложение 4

ЕТИКИРАНЕ НА ОПАСНО ВЕЩЕСТВО - (ТОЛУЕН)Вещество

Номер CAS

Символ

R-фраза

S-фраза

ТОЛУЕН

108-88-3

F,Xn

7, 11, 20

2, 16, 25, 29, 33Xn
F
ИМЕ И АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ДИСТРИБУТОРА ИЛИ ВНОСИТЕЛЯВРЕДЕНТОЛУЕН

ЛЕСНО

ЗАПАЛИМ


Може да предизвика пожар

Лесно запалим

Вреден при вдишване


Да се пази от достъп на деца

Да се държи далеч от източници на запалване – Да не се пуши

Да се избягва контакт с очите

Да не се изпуска в канализацията

Да се вземат предпазни мерки срещу образуване на статично електричество

Приложение 5
СИМВОЛИ И МАРКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА (ОПАСНИ ТОВАРИ)


Символи на ООН,

Комитет по транспорта (транспортиране) Опасни Стоки

Те могат да се използват при условие че източника е упомунат в списъка на опасните товари на МОТ – Международната организация по труда


UN Transport symbol for explosives

Символ Транспорта (транспортировки) ООН для взрывчатых веществ

Транспортиране на взривно вещество


UN Transport symbol for Class 1.4 Explosive substances which present no significant hazard

Символ Транспорта(транспортировки) ООН для Класса 1.4 Взрывчатое вещество (сущность), которые не представляют никакую существенную опас

Взривно вещество, което не представлява съществена опаност


UN Transport symbol for Class 1.5 Very insensitive substances which have a mass explosion hazard

Символ Транспорта (транспортировки) ООН для Класса 1.5 очень нечувствительное вещество(сущность), которые имеют массовую опасность взрыва

Слабо чувствително взривно вещество, което представлява масова опасност при взрив


UN Transport symbol for non-inflammable gases

Символ Транспорта (транспортировки) ООН для невоспламеняющихся газов

Невъзпламеняващ се газUN Transport symbol for inflammable gases

Символ Транспорта (транспортировки) ООН для воспламеняющихся газов

Възпламеняващ се газ


UN Transport symbol for poisonous substances (gases Class 2., other poisonous substances Class 6.1)

Символ Транспорта (транспортировки) ООН для ядовитых веществ (сущностей) (газы Класс 2., другие ядовитые вещества (сущности) Класс 6.1)

Отровни вещества от Клас 2 и Клас 6.1


UN Transport symbol for inflammable gases (Class 2)

or liquids (Class 3)Символ Транспорта (транспортировки) ООН для воспламеняющихся газов (Класс 2) или жидкости (Класс 3)

Възпламеняващи се газове от Клас 2

или течности от Клас 3


UN Transport symbol for inflammable solids (Class 4)

Символ Транспорта(транспортировки) ООН для воспламеняющихся тел (Класс4)

Възпламеняващи се твърди тела от Клас 4


UN Transport symbol for substances liable to spontaneous combustion

Символ Транспорта (транспортировки) ООН для веществ (сущностей), подлежащих непосредственному сгоранию

Горими вещества


UN Transport symbol for substances which, in contact with water, emit inflammable gases

Символ Транспорта (транспортировки) ООН для веществ (сущностей), который, в контакте с водой, испускает воспламеняющиеся газы

Вещества, които при контакт с вода отделят възпламеняващ се газ


UN Transport symbol for oxidizing substances and for organic peroxides

Символ Транспорта (транспортировки) ООН для окисления веществ (сущностей) и для органических пероксидов

Окисляващи се вещества и органични прекиси


UN Transport symbol for infectious substances

Символ Транспорта(транспортировки) ООН для инфекционных веществ (сущностей)

Инфекциозни вещества


UN Transport symbol for radioactive substances, Category I

Символ Транспорта(транспортировки) ООН для радиоактивных веществ(сущностей), Категория І

Радиоактивни вещества от Категория І


UN Transport symbol for radioactive substances, Category II

Символ Транспорта (транспортировки) ООН для радиоактивных веществ (сущностей), Категория II

Радиоактивни вещества от Категория ІІ


UN Transport symbol for radioactive substances, Category III

Символ Транспорта(транспортировки) ООН для радиоактивных веществ(сущностей), Категория III

Радиоактивни вещества от Категория ІІІ

Транспортните средства, превозващи опасни товари, трябва да се проветряват преди разтоварване.

На местата за складиране и извършване на товарно-разтоварни работи с опасни товари се поставят съответни предупредителни знаци. При манипулиране на опасни товари не се пали огън и приема храна.

Товарно-разтоварните площадки, складовете, транспортните средства и други съоръжения, замърсени с опасни товари, трябва да се почистват и неутрализират своевременно.

Приложение 6
СЪХРАНЕНИЕ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА


ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪВМЕСТНО СЪХРАНЯВАНЕ НА

ОПАСНИ ВЕЩЕСТВАПри изсипване, изтичане или разливане на опасно вещество от опаковката се вземат мерки за защита от въздействието му, за неговото неутрализиране и почистване.

Чупливи опаковки с опасни вещества не се подреждат една върху друга, ако това не е предвидено в конструкцията им.

Опаковки с опасни вещества не се пренасят на гръб, рамо или чрез обхващане с ръце отпред.

Приложение 7

ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ИЗПОЛЗВАНИТЕ ВРЕДНИ И ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Прилагат се информационните листа за безопасност на употребяваните и произвежданите опасни химични вещества и препарати, съгласно чл.13 ал.2 от ЗЗБУТ и чл.101 ал.1 от Наредба №7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
Съгласно Наредба № 13 от 30.12.2003г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа:

Чл. 3. (1) Работодателят предприема мерки за установяване наличието на опасни химични агенти на работното място.

(2) При наличие на опасни химични агенти се извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999г.), като се вземат предвид:

1. опасните свойства на химичните агенти;

2. данните от информационния лист за безопасност за химичния агент, предоставен от производителя или вносителя на химични агенти;

3. степента, видът и продължителността на експозицията;

4. условията на работа с опасни химични агенти, както и тяхното количество;

5. граничните стойности, посочени в приложения № 1 и 2;

6. ефектът от предпазните мерки, които са предприети или ще бъдат предприети;

7. заключенията от здравното наблюдение в случаите, в които има налични данни.

(3) Работодателят оценява съответствието на предприетите мерки с изискванията на чл. 8, 9, 10 и 11.

(4) Производителите и вносителите на химични агенти са длъжни при поискване да предоставят на работодателя:

1. информация за опасните химични агенти, необходима за изготвяне на оценката на риска на работещите;

2. допълнителни данни за специфичната оценка на риска за потребителите.
Каталог: documents -> documenti -> vhod -> 3 Chemical prom
vhod -> Правила за оказване на пъра долекарска помощ
vhod -> Програма за прилагане на добри производствени и хигиенни практики при предлагане на храни за консумация
vhod -> Ръководство за прилагане на системата за безопасност на медицинските изделия
3 Chemical prom -> Вещества, които могат да предизвикат професионални белодробни заболявания
vhod -> П л а н за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица
3 Chemical prom -> Правила за безопасно съхраняване на химични вещества и продукти съвместното съхраняване на пожаро- и взривоопасни ве­щества г р у п а
3 Chemical prom -> Хигиенно-токсикологична характеристика на някои основни химични вещества


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница