Катедра < Общо езикознание иДата29.10.2017
Размер48.1 Kb.
ECTS макет на учебен курс

Факултет/филиал

<Филологически факултет >Катедра

< Общо езикознание и история на българския език>Професионално направление

< Социология, антропология и науки за културата >Специалност

<Балканистика>

Забележка 3: Полета в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета ‘специалност’, 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).
ОПИСАНИЕ


 1. Наименование на курса

<Междукултурна комуникация>

 1. Код на курса

<вътрешен номер – напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>

 1. Тип на курса

<избираем>

 1. Равнище на курса (ОКС)

<ОКС магистър>

 1. Година на обучение

<2>

 1. Семестър

<4>

 1. Брой ECTS кредити 1. Име на лектора

<доц. д-р Ирина Чонгарова>

 1. Учебни резултати за курса – усвоени знания, умения, компетенции (цели)

успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

 • ще придобият общокултурни и етнокултурно-специфични знания

 • ще развият уменията си за справяне с междукултурни недоразумения и конфликти

 • ще развият нагласите си за приемане на междукултурните различия

 • ще могат да анализират личен междукултурен опит

 • ще умеят да анализират и представят случай на лингвокултурни взаимоотношения в контекста на Балканите
 1. Начин на преподаване

аудиторно

 1. Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изиск­вания за други (едновременни) курсове

няма

 1. Препоръчани избираеми програмни компоненти

няма

 1. Съдържание на курса

Лекционният курс «Междукултурна комуникация» обединява три основни тематични модула. Първият модул въвежда основните понятия на дисциплината «Междукултурна комуникация» и методите на междукултурните изследвания. Вторият модул представя комуникацията като култура и културата като комуникация. Чрез въвеждане на основни понятия от теорията на комуникацията и теорията на културата, този модул подготвя за представените в третия модул конкретни случаи на лингво-културни взаимоотношения в Балкански контекст.
 1. Библиография (основни заглавия)


<
Давидков, Ц. Национална и организационни култури. С., 2008.

Димитрова, С. (Ред.) Език и манталитет. С., 2004.

Лотман, М.Ю. Культура и взрыв. Москва, 1992

Макариев, П.: Intercultural Communication and Civil Society, Plamen Makariev ed., Sofia, 2000

Минков, М. Защо сме различни. С., 2008.

Пачев, А. Езиковите общности в условията на глобализация, С., 2007

Пенчева, М. Човекът в езика. Езикът в човека. С., 1998

Рожков, С. (Съст.). Русское зарубежье в Болгарии: история и современность, София, 2009. http://www.ruzabul.com/files/book.pdf

Рот, Ю., Рот, К. Студии по интеркултурна комуникация. С., 2007.

Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. Москва, 2000.http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Ter/_Index.php

Тодорова, М. България, Балканите, светът – идеи, процеси, събития. С., 2008.

Хофстеде Г. Култури и организации. Софтуер на ума. София, 2001.

Христов П. Балканската миграционна култура: исторически и съвременни образци от България и Македония. С., 2010

Чонгарова И. Итеркултурната комуникация. Аспекти на лингвокултурната теория и практика. Пловдив, 2002


 1. Планирани учебни дейности и методи на преподаване

< лекции >

<работа с разработеното от Съвета на Европа портфолио «Личен разказ за междукултурни срещи, прожекция на филм ...>

 1. Методи и критерии на оценяване

< разработка на курсов проект>

 1. Език на преподаване

<български>

 1. Стажове/практика

няма

 1. Изготвил описанието

<доц.> <д-р.> <Ирина Чонгарова>

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина


1. Междукултурната комуникация като академична дисциплина

Тема 1. Основни понятия: междукултурна осъзнатост, междукултурна компетентност, междукултурна чувствителност. Монокултурни, кроскултурни и интеркултурни изследвания

Тема 2. Мултикултурализъм, интеркултурализъм, транскултурализъм – от специфичното към универсалното. Методи за изследване на междукултурната комуникация

Тема 3. Езиковите и културни общности в условията на глобализация. Езиков и културен глобализъм и езиков регионализъм2. Комуникацията като култура и културата като комуникация

Тема 4. Определение на понятието комуникация. Типология на комуникацията.

Междуличностна комуникация. Медии и масова комуникация. Невербална комуникация

Тема 5. Определения и класификации на понятието култура. Културна дистанция. Културни и етнически стереотипи. Организации и култури

Тема 6. Методика и инструментариум на междукултурните изследвания. Модели за описание и сравнение на културите на Хеерд Хофстеде – Михаил Минков, Едуард и Милдред Хол

Тема 7. Междукултурна осъзнатост, междукултурна компетентност и междукултурна чувствителност. Модел за развитие на междукултурната чувствителност на Милтън Бенет3. Междукултурна комуникация в контекста на Балканския полуостров

Включва прожекция и обсъждане на филма на Адела Пеева «Чия е тази песен» и междукултурно обучение (типът практическо обучение ще бъде определен в зависимост от броя на студентите в групата).


13.В. Техническо осигуряване на обучението

Мултимедиен прожектор, компютър, екран

Забележка 4: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница