Катедра "автоматизация на инженерния труд"



Дата16.04.2017
Размер20.89 Kb.
#19317
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

КАТЕДРА “АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНИЯ ТРУД”
И З П И Т Е Н К О Н С П Е К Т
по дисциплината “ПРОГРАМИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ”

за студентите от Хидро факултет

за учебната 2013/2014 година
1. Основни понятия в информатиката и програмирането. Алгоритъм, видове алгоритми, описание.

2. Езици за програмиране. Видове. Програмни среди.

3. Апаратна компонента на персоналния компютър – основни устройства и взаимодействие между тях.

4. Базово програмно осигуряване (ПО). Елементи на вътрешното ПО.

5. Операционни системи (ОС) – определение, функции, компоненти. Видове ОС.

6. Електронни таблици MS Excel. Структура на работна книга. Типове данни. Кон­стантни стойности и формули. Адреси, видове адреси. Формули, операнди и операции, прио­ри­тет на операциите. Използване на функции. Функции като параметри. Масиви, формули-маси­ви.

7. Електронни таблици MS Excel. Диаграми. Елементи на източника на данни и на карето с диаграмата. Създаване и редактиране на диаграма.

8. Visual Basic for Applications (VBA). Редактор на VBA. Структура на проекта. Про­зорец Properties. Прозорец Code. Прозорец Immediate. Откриване и коригиране на грешки.

9. Базови елементи на езика VBA. Типове данни. Деклариране на константи и променливи. Ини­циализация. Масиви. Размерност на масиви. Деклариране на масиви. Динамични масиви.

10. VBA. Изрази и операции. Оператори за присвояване. Вградени функции. Функция MsgBox, параметри. Функция InputBox, параметри.

11. Структури на VBA за управление. Оператори за условно изпълнение If-Then и Select Case. Раз­новидности. Оператор за безусловно изпълнение GoTo. Етикети.

12. Структури на VBA за управление. Оператори за циклично изпълнение. Оператори For-Next и Exit For. Оператори Do-Loop с пред- и пост-условие, оператор Exit Do.

13. Файлове с данни. Методи за достъп. Оператори за работа с файлове с последователен достъп – оператори Open, Print #, Write #, Input #, Line Input #, Close #, функция EOF. Обект FileSystemObject, методи GetFile, CopyFile, DeleteFile, MoveFile, FileExists, CreateFolder.

14. VBA – подпрограми. Деклариране и извикване на процедури Sub и Function. Па­ра­метри и аргументи. Именувани аргументи. Предаване на параметри по стойност и адрес. Из­лизане от процедура. Област на действие на константи, променливи и процедури.

15. Обектни модели. Обекти, свойства и методи. Обектни колекции. Синтаксис на обектния модел. Обектни променливи. Оператор With. Обектен модел на Excel – йерархия. Гло­бални обекти. Събития в Excel.

16. Обект Application. Свойства и методи на обекта. Наследници. Обекти Name и ко­лекциите Names. Колекция Workbooks. Методи.

17. Обект Worksheet. Методи Activate, Copy, Delete, Move, Name, PrintOut, Select. На­следници на обекта Worksheet, обект PageSetup.Обект Range.

Изготвил: ……………………….



15.05.2014 г. /гл. ас. арх. Стоянка Иванова/
Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”


Сподели с приятели:




©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница