Катедра „Геотехника Лабораторни упражнения по Земна механикаДата18.06.2018
Размер49.51 Kb.
#74016Катедра „Геотехника”

Лабораторни упражнения по Земна механиказимен семестър 2014/2015 г.
Лабораторно упражнение № 2

Водно съдържание.
Консистенция на свързаните почви

1.Водно съдържание


Съдържанието на вода оказва особено влияние върху строителните свойства на дисперсните почви. В земната механика е прието водното съдържание да се изразява като процентно съотношение между масите на водата и твърдата фаза.

1.1.Естествено водно съдържание – w(n)1.2.Максимално водно съдържание – wr1.3.Степен на водонасищане – SrТаблица 1 – Класификация на почвите по степен на водонасищане (БДС)

Състояние

Степен на водонасищане, Sr
2.Пластичност и консистенция на свързаните почви


Състоянието на свързаните почвите в зависимост от водното им съдържание се нарича консистенция. Консистенцията е основен косвен показател за якостните и механични свойства на строителните почви.

2.1.Консистентни граници


Oпределят стойностите на водното съдържание, при които се изменя вида на консистенцията. Методите за лабораторното им определяне са регламентирани в БДС EN-ISO 17892-12.

2.1.1.Граница на свиване – ws


Представлява водното съдържание, след намаляването на което почвата не променя повече обема си. Разграничава твърдата от полутвърдата консистенция.

Фиг. 1 – Определяне границата на свиване от зависимостта ∆V  f(w)

2.1.2.Граница на източване – wp


Фиксира водното съдържание, при което почвата, източвана на пръчици с диаметър 3 mm, започва да се рони на парченца не по-дълги от 1 cm. Oтделя полутвърдата от пластичната консистенция.

2.1.3.Граница на протичане – wL


Определя се по два основни лабораторни метода: с помощта на стандартен конус, чието потъване в почвеното тесто трябва да е 10 mm за 5 sec; чрез уред (паничка) на Casagrande, при което броят удари, за затваряне на бразда в почвеното тесто, трябва да е 25. След нарастване на водното съдържание над тази граница се счита, че почвата е в течна консистенция.


Фиг. 2 – Уреди и методи за лабораторно определяне на границата на протичане

2.2.Показател на пластичност - Ip


2.3.Показател на консистенция - IC
Фиг. 3 – Консистентни граници и интервали („ос” на водното съдържание)

2.4.Класификация на почвите съгласно БДС и БДС-EN ISO

2.4.1.Клас по пластичност на почвите (според БДС-EN ISO 14688-2)


Таблица 2 – Класификация на почвите според Ip

Клас по пластичност
(по БДС-EN ISO)


Показател на пластичност I, %

непластична
нископластична
среднопластична
високопластична2.4.2.Класификация на почвите според показателя на консистенция (БДС-EN ISO 14688-1)


Таблица 3 – Класификация на почвите според Ic

Консистенция

(по БДС-EN ISO)

Показател на консистенция IC

много мека
мека
средно твърда
твърда
много твърда3.Допълнителна информация:


Като основна БДС-EN ISO 14688-2 се приема класификацията според зърнометричен състав. За целта се извършва пресевен анализ със сита с определени диаметри, а за най-фините частици – ареометров анализ. Като резултат се получава зърнометрична крива, която изразява процентите (по маса) на преминалите количества за всяка фракция. Класификацията се извършва по двойна – триъгълна и правоъгълна диаграма (или таблично) в зависимост от съдържанието на четирите основни фракции (Таблица 4).

Таблица 4 – Основни фракции, съгласно БДС-EN ISO 14688-2

Означение, наименование

Размер на частиците, mm

Подгрупа

Gr чакъл (Gravel)

2,0 ÷ 63

Едрозърнеста

фракция

Sa пясък (Sand)

0,063 ÷ 2,0

Si прах (Silt)

0,002 ÷ 0,063

Финозърнеста

фракция

Cl глина (Clay)

под 0,002


Дата:……………………

Изготвил:
Гр. София
спец……….., курс……….
Заверил:


Приложение 1 –Диаграми съгласно БДС-EN ISO 14688-2


Дадено:  • чакъл: …....… %

  • пясък: …..….. %

  • прах: …….... %

  • глина: …..….. %

Показатели:
  • 1. Gr: …....… %

  • 2. Sa: …..….. %

  • 3. Si+Cl: …..….. %

  • 4. Cl: …….... %


Класификация:


……………………………….…
Пълно наименование:
………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….Стр. от

ф.№
Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница