Катедра "икономика и организация на туризма"Дата30.04.2017
Размер64.46 Kb.


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА”


ВЪПРОСНИК

ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТСПЕЦИАЛНОСТ “ТУРИЗЪМ”, ОКС “БАКАЛАВЪР”
ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ

 1. Планини.

 2. Плажове.

 3. Минерални води.

 4. Историко-археологически ресурси и музеи.

 5. Развлекателни паркове.


ГЕОГРАФИЯ НА ТУРИЗМА

 1. Туристически ресурси на България.

 2. Туристически райони на България.

 3. География на туризма на Испания.

 4. География на туризма на Унгария.

 5. География на туризма на Германия.


ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА

 1. Същност, роля и значение на туризма.

 2. Видове и форми на туризма.

 3. Съвременни тенденции и перспективи за развитие на туризма.

 4. Проблеми и конфликти в развитието на съвременния туризъм.

 5. Туристическо място – същност и типология.

 6. Икономическа ефективност на туризма.

 7. Туристическа политика.

 8. Планиране на туризма.


ПЪТНИЧЕСКИ АГЕНЦИИ И ТРАНСПОРТ В ТУРИЗМА

 1. Същност, класификация, роля и значение на пътническите агенции.

 2. Туроператорска дейност в туризма.

 3. Посредническа дейност в туризма.

 4. Същност и роля на пътническия и туристическия транспорт.

 5. Взаимодействия между туризма и пътническия транспорт.

 6. Технико-икономически особености на отделните видове пътнически транспорт и ролята им в туризма.

 7. Туристически пътувания с отделните видове пътнически транспорт.


ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

 1. Особености на хотелиерството и ресторантьорството в туризма.

 2. Особености на хотелиерската и ресторантьорската суперструктури.

 3. Системи за категоризация на хотелиерството и ресторантьорството

 4. Класически и съвременни заведения за пребиваване.

 5. Класически и съвременни заведения за хранене.

 6. Хотелиерски и ресторантьорски вериги.

 7. Ценообразуване и ефективност на хотелиерството и ресторантьорството


ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАРИ, МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА

 1. Определение и характеристика на туристическия пазар.

 2. Критерии за класификация и видове туристически пазари.

 3. Особености на туристическото търсене и на туристическото предлагане.

 4. Ценообразуване на туристическите пазари

 5. Туристическа пазарна конюнктура.

 6. Особености на маркетинга в туризма.

 7. Сегментиране и основни пазарни сегменти в туризма.

 8. Маркетингов-микс. Елементи и инструментариум.

 9. Маркетингова комуникационна система в туризма.

 10. Макро и микро маркетингова среда на туристическата фирма.

 11. Маркетингов процес. Етапи.

 12. Маркетингово проучване и анализ

 13. Маркетингови стратегии и политика

 14. Маркетингов план и бюджет

 15. Маркетингова информационна система.

 16. Международен маркетинг в туризма.


СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ В ТУРИЗМА

 1. Социално-психологически акценти в моделите за поведение на туриста.

 2. Избор на туристическа дестинация, мотивация, нагласа, вземане на решение за покупка.

 3. Видове взаимоотношения в обслужването и продажбите „лице в лице”.

 4. Вербално и невербално влияние в продажбите и обслужването „лице в лице”.

 5. Социални умения за работа с туристи.


УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ТУРИЗМА

 1. Организацията и хората.

 2. Еволюция на концепциите за управление на хора.

 3. Управленски практики, насочени към движението на хора в туристическата организация

 4. Управленски практики, насочени към управлението на труда в туристическата организация

 5. Управленски практики, насочени към оценяването и възнаграждаването на човешките ресурси.


УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА

 1. Понятие за управление на туризма

 2. Управление на туризма на международно равнище

 3. Закони и подзаконова нормативна уредба в областта на туризма в България

 4. Органи за управление на туризма в България

 5. Управление на туризма на местно равнище в БългарияЛИТЕРАТУРА:

 1. Албрехт, К. Социалната интелигентност. София, Изток-Запад, 2006

 2. Атанасова Е. и др., Икономика и организация на хотелиерството и храненето в туризма, Варна, Г. Бакалов, 1984.

 3. Блэкуэлл, Р., Пол Минаиард, Джеймс Энджел. Поведение потребителей. 9-ое межд.изд. Москва, Питер, 2002

 4. Босиди, Л., Рам Чарън. Изпълнението: новата теория за управление на организацията, София, Класика и стил, 2002.

 5. Бояджиев, Др., Маргарита Харизанова. Управление на човешките ресурси. София, 2002.

 6. Българският туризъм - управление и ефективност, сборник доклади, Варна, Славена, 2005.

 7. Велас Фр. и Бешерел Л. Международен туризъм от икономическа перспектива. София, МЕГАБУЛ, 1998.

 8. Доганов Д., Маркетинг в туризма, Princeps, 1994.

 9. Дъбева, Таня, Луканова, Георгина. Ресторантьорство. Варна, Наука и икономика, 2011

 10. Дъбева Т. и др., Хотелиерството в Европа - категории, локализации, развитие, В., Варна принт, 2000.

 11. Дъбева Т., Хотелиерство и ресторантьорство, В., ИУ, 1999.

 12. Дъбева Т.,Характеристика и дизайн на технологията на обслужване в туризма, Трудове на ИУ, 2000.

 13. Закон за туризма, Обн. ДВ. бр.56 от 7 Юни 2002 г. и последващи изменения

 14. Икономиката и развитието на обществото. Сборник доклади, том IV, Варна, Университетско издателство, 2002.

 15. Илиев, Й. Управление на човешките ресурси: умението да мотивираме. Велико Търново, Абагар, 2003

 16. Кадиева Сн., Технология на обслужване в хотела,Варна, 2001.

 17. Качеството на българският туризъм - мит и реалност, сборник доклади, Варна, Славена, 2003

 18. Лакани, Д. Убеждаване. София, Анхира, 2005.

 19. Люис Д., Тайният език. Мълчаливите послания, С., Кръгозор, 1999.

 20. Маринов, Ст. Маркетингово управление на конкурентоспособността на туристическа дестинация, Славена, Варна, 2006.

 21. Маркетинг в туризма, сборник доклади, 2002

 22. Михайлов, М. Стратегическо управление на туризма, Издателство на НБУ, София, 2008

 23. Нешков М. и др., Въведение в туризма, В., ИУ, 2001.

 24. Нешков М., В. Казанджиева. Икономика и управление на туристическото предприятие. УИ „Наука и икономика“, Варна, 2009.

 25. Нешков М., Пътнически агенции и транспорт в туризма. УИ „Наука и икономика“, Варна, 2007.

 26. Нешков М., Туроператорска, агентска и транспортна дейност, В., ИУ, 2000.

 27. Паунов, М. Стратегическо управление и управление на човешките ресурси. София, Университетско изд. Стопанство, 1999

 28. Пийз, Ал., Алън Гарднър, Езикът на тялото. Скритият смисъл на думите, С., Сиела, 2000.

 29. Райън Крис, Възстановителен туризъм, С., Отворено общество, 1996

 30. Ракаджийска Св., Ст.Маринов, Т.Дъбева, Ст.Иванов, Т.Дянков, Препозициониране на туристическа дестинация България, НИ, Варна, 2005.

 31. Ракаджийска Св., Ст. Маринов, Туристически пазари, Стено, Варна, 2005.

 32. Ракаджийска Св., Ст. Маринов, Маркетинг в туризма, НИ, Варна, 2004.

 33. Ракаджийска, Св. Международният туристически пазар и позициите на България като туристическа дестинация в периода на преход към пазарна икономика, Наука и икономика, Варна , 2007

 34. Ракаджийска Св. и др., Маркетинг в туризма, В., ИУ,1994.

 35. Ракаджийска Св. и др.,Туристически пазари, реклама и пъблик рилейшънс, В., Андина, 1998.

 36. Ракаджийска, Св., Туристически пазар и реклама, В., Галактика, 1991.

 37. Рафаилова, Г., Сн. Кадиева. Маркетинг на свободното време и туризма, Стено, Варна, 2005.

 38. Росър, Рийвз. Реализмът в рекламата, С., Булгарреклама, 1987.

 39. Специализирани туристически продукти на България, сборник доклади, В., Славена, 2002.

 40. Стаматов, Ст. и др. Специализирани видове туризъм. С., НБУ ФДУ, С., 1996.

 41. Технологичните иновации и туризмът на България, сборник доклади, Варна, Славена, 2004.

 42. Туризмът през XXI век, сборник доклади, София, 2002.

 43. Туристическата наука и предизвикателствата на XXI век, сборник доклади, Варна, Наука и икономика, 2005.

 44. Уокър Дж., Введении в гостоприимство,Москва,1999.

 45. Хаджиниколов Хр., Ресторантьорство и хотелиерство, УНСС, 2003.

 46. Хофстеде Х., Култури и организации. Междукултурното сътрудничество и значението му за оцеляването, С., 2001.

 47. Христов, С. Основи на управлението, Варна, Стено, 2003.

 48. Христова, Т., Мария Велева. Социална психология в туризма. Варна, Наука и икономика , 2011.

 49. Христова, Татяна, Мария Велева. Управление на човешките ресурси в туризма. Варна, Наука и икономика, 2012 (под печат)

 50. Чалдини, Р. Влиянието. Психология на убеждаването. София, Изток-Запад, 2005.

 51. Alan Clarke, Wei Chen. International Hospitality Management: Issues and Applications, Butterworth-Heinemann, 2006.

 52. Armstrong, M. A Handbook of Human Resource Management. Kogan page, 1999.

 53. Anna Leask, Alan Fyall. Managing Visitor Attractions: New Directions, Butterworth-Heinemann, 2002.

 54. Carmouche, R., Nancy Kelly. Behavioral Studies in Hospitality Industry, L.,. Chapman and Hall, 1995.

 55. Cater, E. Ecotourism: a Sustainable Option, J.Willey&Sons, New York, 1994.

 56. Chisnal P., Consumer Behavior, Third edition, McGrow HillBook Company, 1992.

 57. Cooper Ch., Fletcher J., Gilbert D., Wanhill St., Tourism Principles & Practice, Pitman, London 1993.

 58. Dimitrios Buhalis, Carlos Costa. Tourism Management Dynamics trends, management and tools, Butterworth-Heinemann, 2005.

 59. Dirk Glaesser. Crisis Management in the Tourism Industry. Butterworth-Heinemann, 2006.

 60. Eliot, J. Tourism: Politic and Public Sector Management. “Routledge”, London, 1997.

 61. Freyer W., Tourismus: Einfuhrung in die Fremdenverkehrs Okonomie, 2 Aufl. Munchen/Wien 1990.

 62. Garmouche Rita, Kelly N., Behavioral Studies in Hospitality Management, Chapman & Hall, London, 1995.

 63. Go F., Pine R., Globalization strategy in the hospitality industry, London, 1995.

 64. Hall, C. Tourism and Policy. Power and Place, Willey, N.Y. 1994.

 65. Holloway, The Business of Tourism, London, Pitman, 1994.

 66. J. Stephen Taylor, Fevzi Okumus. Strategic Management: Content and Process in the International Hospitality Industry. Butterworth-Heinemann, 2006;

 67. Jones P., Merricks P., The Management of Food Service Operations, Cassel, 1994.

 68. Kirstegs T., Expansionsstrategien im Tourismus, Wiesbaden, 1992

 69. Kirstges, T. Sanfter Tourismus: Chancen und Probleme der Realisierung einer okologieorientierten und sozialvertraglichen Tourismus, Munchen /Wien, 1995.

 70. Kirstges, Torsten. Expansionsstrategien im Tourismus. Wiesbaden, 1992.

 71. Krippendorf J., The Holiday Makers, 1994

 72. Krippendorf, J. Die Landschaftsfresser - Tourismus- und Erhohlungslandschaft: Verderben oder Segen. Bern, 1975.

 73. Lendrevie J., Theorie et Pratique Du Marketing, Dalloz, Paris, 1990.

 74. Lundberg D., Walker J., The Restaurant: From Concept to Operation, 1993.

 75. Lundberg, The hotel and restaurant business, Van Reinhold, 1994.

 76. Middleton V., Marketing in Travel and Tourism, Butterworth Heinemann, 1994.

 77. Mill R. Ch., The Tourism System, Prentice-Hall, New Jersey, 1992

 78. Morrison Al., Hospitality and Travel Marketing, Delmar, New York, 1989.

 79. Mundt J., Die Reiseveranstaltung, Munchen/Wien/Oldburg 1994.

 80. Murphy, P. Tourism, A Community Approach, N.Y. Routledge, 1993.

 81. Nigel Evans, David Campbell, George Stonehouse. Strategic Management for Travel and Tourism. Butterworth-Heinemann, 2003.

 82. Page, Stephen. Transport for Tourism. London, 1994.

 83. Pearce D., Tourist Organizations, Longman, London, 1992

 84. Price, A. Human resource management in a business context. Sec.ed, Thomson Learning,2004

 85. Philip Gibson, Cruise Operations Management, Butterworth-Heinemann, 2006.

 86. Ryan, Ch. Researching Tourist Satisfaction. Issues, Concepts, Problems, Routledge, 1995.

 87. Schiffman, L., Leslie Lazar Kanuk. Consumer Behavior, N.Y. Prentice Hall, 1994.

 88. Stephen Page, Tourism Management: managing change, Butterworth-Heinemann, 2003.

 89. Tinard Y., Le Tourisme. Economie Et Menagement, Mcgraw-Hill, Paris, 1992.

 90. Ulrich, D., Wayne Brockbank. The HR Value Proposition. Boston, Harvard Business School Press, 2005.

 91. Wackermann G. Tourisme et Transport, Sedes, Paris, 1993.

 92. Wall G., Mathieson Al., Tourism – Economic, Physical and Social Impacts, Longman, London, 1995.

 93. Weiler, B., Michael, H. Special Interest Tourism. "Belhaven Press", London, 1992.

 94. Witt St., Moutinho L., Tourism Marketing and Management Handbook, 1999.

 95. Yale, P. The Business of Tour Operations.”Longman”, Essex, 1995.

01.12.2013 Ръководител катедра:

(проф. д-р Таня Дъбева)
Каталог: Uploads -> tourism@ue-varna.bg -> tourism
tourism -> Дипломната работа се оформя в следния ред
tourism -> Информация за Дюни Роял Ризорт
tourism -> Катедра "икономика и организация на туризма"
tourism -> Държавни изпити, септемврийска сесия 2014 г. Специалност "туризъм", образователно-квалификационни степени "бакалавър" и “магистър”
tourism -> Държавни изпити, юнска сесия 2014 г. Одобрени теми за разработване
tourism -> Дипломант Оценка бакалаври 2922
tourism -> Дипломант Оценка бакалаври 2922
tourism -> Ф № Дипломант Тема Научен ръководител Рецензент оценка магистри


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница