Катедра "икономика и организация на туризма"Дата25.10.2018
Размер42.47 Kb.
#98681


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА”


ВЪПРОСНИК

ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТСПЕЦИАЛНОСТ “ТУРИЗЪМ”, ОКС “БАКАЛАВЪР”
ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ

 1. Планини - характеристика по генезис, разпространение, класификация.

 2. Климат - климатични пояси, типове климат.

 3. Религиозни туристически ресурси.

 4. Историко-археологически ресурси и музеи.

 5. Развлекателни паркове.


ГЕОГРАФИЯ НА ТУРИЗМА

 1. Географско положение на България.

 2. Туристически райони на България.

 3. География на туризма в Италия.

 4. География на туризма в Русия.

 5. География на туризма в Турция.


ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА

 1. Роля и значение на туризма.

 2. Видове и форми на туризма.

 3. Тенденции и перспективи за развитие на туризма.

 4. Проблеми и конфликти в развитието на съвременния туризъм.

 5. Туристическо потребление.

 6. Икономическа ефективност на туризма.

 7. Туристическа политика.

 8. Планиране на туризма.


ПЪТНИЧЕСКИ АГЕНЦИИ И ТРАНСПОРТ В ТУРИЗМА

 1. Пътнически агенции – определение, видове, роля и значение.

 2. Туроператорска дейност в туризма.

 3. Посредническа дейност в туризма.

 4. Същност и роля на пътническия и туристическия транспорт.

 5. Взаимодействия между туризма и пътническия транспорт.

 6. Технико-икономически особености на видовете пътнически транспорт и ролята им в туризма.

 7. Туристически пътувания с отделните видове пътнически транспорт.


ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

 1. Особености на хотелиерството и ресторантьорството в туризма.

 2. Особености на хотелиерската и ресторантьорската суперструктури.

 3. Системи за категоризация и сертифициране в хотелиерството и ресторантьорството.

 4. Класически и съвременни заведения за пребиваване.

 5. Класически и съвременни заведения за хранене.

 6. Хотелиерски и ресторантьорски вериги.

 7. Ценообразуване и ефективност на хотелиерството и ресторантьорството


ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАРИ, МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА

 1. Определение и характеристика на туристическия пазар.

 2. Критерии за класификация и видове туристически пазари.

 3. Особености на туристическото търсене и на туристическото предлагане.

 4. Ценообразуване на туристическите пазари

 5. Туристическа пазарна конюнктура.

 6. Особености на маркетинга в туризма.

 7. Сегментиране и основни пазарни сегменти в туризма.

 8. Маркетингов-микс. Елементи и инструментариум.

 9. Маркетингова комуникационна система в туризма.

 10. Макро и микро маркетингова среда на туристическата фирма.

 11. Маркетингов процес. Етапи.

 12. Маркетингово проучване и анализ

 13. Маркетингови стратегии и политика

 14. Маркетингов план и бюджет

 15. Маркетингова информационна система.

 16. Международен маркетинг в туризма.


СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ В ТУРИЗМА

 1. Социално-психологически акценти в моделите за поведение на туриста.

 2. Избор на туристическа дестинация, мотивация, нагласа, вземане на решение за покупка.

 3. Видове взаимоотношения в обслужването и продажбите „лице в лице”.

 4. Вербално и невербално влияние в продажбите и обслужването „лице в лице”.

 5. Социални умения за работа с туристи.


УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ТУРИЗМА

 1. Набор и подбор на човешки ресурси.

 2. Ориентиране и развитие на човешките ресурси в туризма.

 3. Обучение на човешките ресурси в туризма.

 4. Развитие на кариерата в туристическите организации.

 5. Оценка на изпълнението в туристическите организации.УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА

 1. Понятие за управление на туризма

 2. Управление на туризма на международно равнище

 3. Закони и подзаконова нормативна уредба в областта на туризма в България

 4. Органи за управление на туризма в България

 5. Управление на туризма на местно равнище в БългарияЛИТЕРАТУРА:


 1. Апостолов, Н. Туристически ресурси. Варна, 2003

 2. Алтернативи за развитие на съвременния туризъм. Сб.доклади от юбилейна конференция. Варна, НИ, 2010

 3. География туризма /под ред. А.Ю.Александровой. Москва, Кнорус, 2009

 4. Голман, Д., Емоционалната интелигентност, изд. Изток-Запад, 2011.

 5. Дъбева, Таня, Луканова, Георгина. Ресторантьорство. Варна, Наука и икономика, 2011

 6. Дъбева Т. и др. Хотелиерството в Европа - категории, локализации, развитие. Варна, Варна принт, 2000.

 7. Дъбева, Т. Характеристика и дизайн на технологията на обслужване в туризма. Трудове на ИУ, 2000.

 8. Закон за туризма, Обн. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013 г. и последващи изменения

 9. Иванов, П., Приложна социална психология:I и II том.София, Ахат, 2010.

 10. Кръстев, Вилиян. Основи на туристическото странознание. Варна, Наука и икономика, 2012

 11. Кръстев, Вилиян. География на туризма. Варна, Наука и икономика, 2014

 12. Маринов, Ст. Маркетингово управление на конкурентоспособността на туристическа дестинация. Славена, Варна, 2006.

 13. Маринов, Ст. Съвременни видове туризъм. Варна, Наука и икономика, 2011

 14. Московичи, С. Социална психология. София, Дамян Яков“, 2013.

 15. Нешков М. и др. Въведение в туризма. Варна, Наука и икономика, 2014.

 16. Нешков М., В. Казанджиева. Икономика и управление на туристическото предприятие. Варна, Наука и икономика, 2009.

 17. Нешков М. Пътнически агенции и транспорт в туризма. Варна, Наука и икономика, 2013.

 18. Ракаджийска Св., Ст.Маринов, Т.Дъбева, Ст.Иванов, Т.Дянков, Препозициониране на туристическа дестинация България, НИ, Варна, 2005.

 19. Ракаджийска Св., Ст. Маринов, Т.Дянков. Туристически пазари. Варна, НИ, 2010.

 20. Ракаджийска Св., Ст. Маринов, Т.Дянков. Маркетинг в туризма. Варна, НИ, 2013.

 21. Ракаджийска, Св. Международният туристически пазар и позициите на България като туристическа дестинация в периода на преход към пазарна икономика. Варна, Наука и икономика, 2007

 22. Христова, Т. Мениджмънт на човешките ресурси. София, Принцепс, 1996.

 23. Христова, Т., Мария Велева. Социална психология в туризма. Варна, Наука и икономика , 2011.

30.04.2014 Ръководител катедра: /п/(проф. д-р Таня Дъбева)


Каталог: Uploads -> tourism@ue-varna.bg -> tourism
tourism -> Дипломната работа се оформя в следния ред
tourism -> Информация за Дюни Роял Ризорт
tourism -> Катедра "икономика и организация на туризма"
tourism -> Катедра "икономика и организация на туризма"
tourism -> Държавни изпити, септемврийска сесия 2014 г. Специалност "туризъм", образователно-квалификационни степени "бакалавър" и “магистър”
tourism -> Държавни изпити, юнска сесия 2014 г. Одобрени теми за разработване
tourism -> Дипломант Оценка бакалаври 2922
tourism -> Дипломант Оценка бакалаври 2922
tourism -> Ф № Дипломант Тема Научен ръководител Рецензент оценка магистри


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница