Катедра Катедра по общо езикознание и история на българския език Професионално направление (на курса)Дата10.04.2018
Размер50.2 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 31/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра


Катедра по общо езикознание и история на българския език

Професионално направление (на курса)


2.1 Филология

Специалност(и)
Български език и новогръцки език

БалканистикаОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса


Историческа граматика на гръцкия език

2.Код на курса3.Тип на курса
задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)
ОКС бакалавър

ОКС магистър

5.Година на обучение
Трета

6.Семестър
VІ семестър

7.Брой ECTS кредити


2 кредита
проф. дфн Мирена Славова

8.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)


Успешно завършилите курса познават основните етапи в развитието на гръцкия език – класически, средногръцки (византийски) и новогръцки с техните най-важните диахронни промени и фонетични, морфологични и синтактични характеристики, както и изворите за тяхното изучаване.

Успешно завършилите курса могат да идентифицират езикови форми, факти и явления от различните етапи в развитието на гръцкия език, да ползват извори, свидетелстващи за езиковото състояние в съответния период, и да обвързват знанията си по старогръцки, новогръцки и историческа граматика на българския език.


9.Начин на преподаване


аудиторно

10.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове


Желателно е студентите да са преминали през курс по старогръцки език

11.Препоръчани избираеми програмни компоненти


курс по стара история, историческа граматика на българския език, старогръцка литература.

12.Съдържание на курса


Лекционният курс въвежда в основните етапи и тенденции в историята на гръцкия език от критомикенския период до формирането на новогръцкия език. Вниманието е съсредоточено върху два важни момента в развитието му – обособяването му като език от индоевропейския праезик (възникване на вокалната и консонантната система, диалектно членение, писмени системи), от една страна, и от друга – върху оформянето на системата на следкласическия гръцки език като предпоставка за възникване на новогръцкия език (елинистическо койне, средногръцки език, езикови контакти между български и гръцки).

13.Библиография (основни заглавия)


 1. В. Бешевлиев. Историческа граматика на гръцкия език. Т.1. и 2. София. 1939–1943.

 2. В. Бешевлиев. Първобългарски надписи. София. 1992.

 3. Γ. Μπαμπινιώτης. Ἱστορική Γραμματική Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Ι. Φωνολογία. ΙΙ. Μορφολογία. Ἀθῆνα. 1985–1986.

 4. Γ. Μπαμπινιώτης. Συνοπτική ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα. 1985.

 5. O. Hoffmann, A. Debrunner, A. Scherer. Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας. Θεσσαλονίκη. 1997.

 6. R. Browning. Medieval and Modern Greek. London. 1969.


14.Планирани учебни дейности и методи на преподаване


Лекции, придружени от презентации

15.Методи и критерии на оценяване
30% от участие в занятията, 30% от текущ контрол (един междинен тест), 40% изпитен тест в края на семестъра

16.Език на преподаване
Български език

17.Стажове/практика
Не се предвижда

18.Изготвил описанието
Проф. дфн Мирена Христова Славова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина1

а) лекции (списък от теми или текстов файл)
 1. Историческата граматика като лингвистична дисциплина – обект на изследване, основни понятия и терминология. История и етапи в развитието на гръцкия език.

 2. Индоевропейският праезик и гръцкият език. Палеобалкански езици. Траки и пелазги.

 3. Възникване на гръцката писменост. Сричково писмо, линеар Б. Фонетична азбука. Локални азбуки.

 4. Диалектно членение на старогръцкия език. Класификация и особености на старогръцките диалекти. Извори.

 5. Произход и промени на гръцката вокална система.

 6. Произход и развитие на гръцките консонанти.

 7. Старогръцкото ударение – същност, особености и развитие.

 8. Старогръцкото склонение и индоевропейският език. Развитие и промени на склонитбената система.

 9. Елинистическото койне – възникване, основни характеристики, извори. Старогръцките диалекти и елинистическото койне. Следкласически гръцки език.

 10. Основни характеристики на средногръцкия език – между койне и новогръцки.

 11. Първобългарските надписи.

 12. Гръцките заемки в български език. Произношение и фонетична адаптация.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


В курса се използват компютър и проектор за PowerPoint презентации

1Филологически факултет :: 09 април 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница