Катедра Катедра по руска филология Професионално направление (на курса)Дата22.01.2019
Размер79 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 8/4/2013

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра


Катедра по руска филология

Професионално направление (на курса)


2.1 Филология

Специалност(и)


Актуална русистика (езиковедски профил)

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса


Стратегия и техника на превода

2.Код на курса


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса


Избираем

4.Равнище на курса (ОКС)


ОКС ‘магистър’

5.Година на обучение


1

6.Семестър


ІІ

7.Брой ECTS кредити


3

8.Име на лектора


Гл. ас. д-р Юлиана Чакърова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)


Успешно завършилите курса ще имат изградени следните умения и компетенции:

1) Умение за създаване на адекватен преводен текст чрез прилагане на различни преводачески техники;

2) Умение за осъществяване на двуезична комуникация чрез предаване на когнитивния и прагматичен потенциал на изходния текст със средствата на езика-цел;

3) Умение за извършване на предпреводачески анализ с цел определяне на типа, жанра, тематичните, функционално-стилистични, културологични особености на текста, както и на потенциалните трудности при превода му на другия език;

4) Умение за съпоставяне на преводи, на различни възможности за превод, способност да се коментира преводаческият избор;

5) Умение за анализ на грешките и редактиране на преведен текст.


10.Начин на преподаване


Аудиторно - лекции

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове


Общоезиковедска компетентност, получена в бакалавърската програма, високо ниво на владеене на родния език, владеене на руски език на ниво напреднали (С1 по европейската езикова рамка), базови знания от областта на преводознанието и владеене на основни термини и понятия, базови знания и навици за практически превод от руски на български и от български на руски, получени в бакалавърското ниво.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти13.Съдържание на курса


Курсът „Стратегия и техника на превода” представлява логично продължение на уводния курс по теория на превода в бакалавърската степен, като се фокусира предимно върху частните въпроси на превода от руски на български и от български на руски.

Програмата на курса е изградена върху основата на концепцията, че в процеса на превода трябва да се създаде произведение, тъждествено на изходния текст по комуникативни, информативни и културни параметри – те, както и отношението им към езиковите параметри, стават основен акцент на коментара при подбраните текстове.Цели на курса

1) Задълбочаване на познанията на студентите в областта на преводознанието чрез илюстрация на това, как теориите и проблематиката от общото преводознание се прилагат върху материал от конкретната двойка езици руски – български;

2) Специализиран анализ на стратегиите и техниките на превод;

3) Създаване на основа за самостоятелен анализ, избор и използване на преводаческите трансформации в практиката.
14.Библиография (основни заглавия)


Литература1

Учебници и монографии 1. Алимов В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. Москва, “Либроком”, 2009. 160 с.

 2. Алимов В. В. Художественный перевод: практический курс перевода. Москва, “Academia”, 2010.

 3. Алимов В. В. Интерференция в переводе. Москва, “КомКнига”, 2011. 232 с.

 4. Бархударов А. С. Язык и перевод. Москва, „Международные отношения”, 1975. 240 с.; “ЛКИ”, 2010. 240 с.

 5. Васева И. Теория и практика перевода. София, „Наука и искусство”, 1982. 254 с.

 6. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. Москва, „Международные отношения”, 1980. 341 с.

 7. Езикови проблеми на превода (Руски език). Съст. И. Васева. София, 1987.

 8. Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода. Москва, “Международные отношения”, 1980, 167 с.; “Либроком”, 2009. 176 с.

 9. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Москва, “Высшая школа”, 1990, 253 с. Онлайн версия:

<http://www.classes.ru/grammar/43.Teoriya_perevoda_Lingvicticheskiye_aspekty/>

(30.03.2013).

10. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. Москва, „НВИ – Тезаурус”, 2004. 420 с. Онлайн версия: <http://library.durov.com/Komissarov-089.htm> (30.03.2013).

11. Латышев Л. К. Курс перевода: Эквивалентность перевода и способы ее достижения. Москва, „Международные отношения”, 1981.

12. Латышев Л. К. Технология перевода. Москва, “Академия”, 2007. 320 с.

13. Ликоманова И. Славяно-славянският превод. Лингвистичен подход към художествения текст. София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2007.

14. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Москва, „Международные отношения”, 1974. 216 с.

15. Томанова С. Междуезиково взаимодействие в превода (от руски на български и от български на руски език). Благоевград, УИ „Неофит Рилски”, 2009.Речници и справочници

1. Бернштейн С. Б. Болгарско-русский словарь. Около 58 000 слов. Издание 3-е, стереотипное. Москва, „Русский язык”, 1986.

2. Димитрова, Л. Българско-руски речник. Варна, „Хирон 2000”, 2000.

3. Катлинская Л. П. Толковый словарь новых слов и значений русского языка. Москва, „АСТ”, „Астрель”, 2008.

4. Кошелев А., Леонидова М. Българско-руски фразеологичен речник. Около 9500 фразеологични единици. СофияМосква, „Наука и изкуство”, „Руски език”, 1974.

5. Ожегов С. И. Словарь русского языка. 21-е изд., исправленное. Около 57 тысяч слов. Москва, „Русский язык”, 1989.

6. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 80 тысяч слов и фразеологических выражений. Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. Москва, „Азбуковник”, 1997.

7. Руско-български речник. Том І (А – О). Под редакцията на С. Влахов и Г. А. Тагамлицка. Второ преработено издание. София, „Наука и изкуство”, 1986.

8. Руско-български речник. Том ІІ (П – Я). Под редакцията на С. Влахов и Г. А. Тагамлицка. Второ преработено издание. София, „Наука и изкуство”, 1985.

9. Словарь русского языка (в четырех томах). Издание 2-е, исправленное и дополненное. Москва, АН СССР, 19811984.

Уебграфия

Учебници и монографии 1. Паршин А. Теория и практика перевода (Учебное пособие) // Онлайн версия: <http://teneta.rinet.ru/rus/pe/parshin-and_teoria-i-praktika-perevoda.htm> (30.03.2013).

Речници и справочници

1. Справочно-информационный портал грамота.ру (речници, изследвания, справки). <http://www.gramota.ru/> (30.03.2013).

2. Translink. Руски сайт с линкове към онлайн речници (общи – тълковни, ортографични, енциклопедични, на синонимите, на трудностите и т.н., и специални) // <http://www.t-link.ru/ru/extra/vocabulary.htm> (30.03.2013).

Допълнителна литература 1. Бютнер У., Иванова Л. Техники на превода. Велико Търново, 1980.

 2. Васева И. Стилистика перевода. София, 1989.

 3. Гавриленко Н. Н. Понять, чтобы перевести. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. Москва, “Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова”, 2010.

 4. Изкуството на превода. София. Т. 1. 1976, Т. 2. 1977, Т. 3. 1978, Т. 4.1980

 5. Любимов Н. Книга о переводе. Москва, “Б.С.Г.-Пресс”, 2011.

 6. Шевчук В. Н. Электронные ресурсы переводчика. Москва, “Либрайт”, 2010.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване


Лекции, интерактивни занятия, самоподготовка.

16.Методи и критерии на оценяване


Курсът завършва с писмен изпит, който включва тест по разглежданата проблематика и анализ на преведен текст от гледна точка на използваните в него преводачески техники.

17.Език на преподаване


Руски

18.Стажове/практика19.Изготвил описанието


Гл. ас. д-р Юлиана Чакърова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


 1. Теория на превода – възникване, варианти на названието на дисциплината, съвременно състояние.

 2. Раздели в теорията на превода – различните гледни точки.

 3. Типологична класификация на текстовете и съответстващите им видове превод.

 4. Класификации на трансформациите при превода.

 5. Лексико-семантични трансформации.

 6. Проблеми при превода на полисемантични думи в текст от руски на български и от български на руски. Ролята на контекста.

 7. Неверни приятели на преводача в двойката езици руски – български.

 8. Предаване на безеквивалентна лексика.

 9. Предаване на собствени имена. Съвременни правила за транскрипция и транслитерация.

 10. Стилистични трансформации. Превод на стилистично маркирана лексика (книжна, разговорна, жаргонна, диалектна).

 11. Проблеми при превода на текст от руски на български и от български на руски, съдържащ фразеологизми и изменени фразеологизми. Начини за предаването им на другия език.

 12. Морфологични трансформации.

 13. Синтактични трансформации.

 14. Прагматична адаптация в процеса на превода.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 В жълто са маркирани новите заглавия от последните 5 години (включването на които е задължително според акредитационните изисквания).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 22 януари 2019 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница