Катедра “кореистика” Учебна 2014/2015 г. – летен семестърДата09.01.2018
Размер65.34 Kb.
#42517
КАТЕДРА “КОРЕИСТИКА”
Учебна 2014/2015 г. – летен семестър

Първи курс


Будистко изкуство: (2+0) , 2 кредита – хоноруван преподавател – Людмила Класанова – първи курс

Целта на избираемата дисциплина “Будистко изкуство” е да запознае студентите с основните аспекти от историята и теорията на сакралната будистка художествена традиция, проследявайки отделните етапи от развитието и оформянето й като система през вековете и същевременно правейки преглед на характеристиките на будисткия иконографски канон. Програмата включва и представянето на отделните принципи и етапи от процеса на създаването на будистката „икона”, преглед и анализ на по-важните символи и образи и поставя специален акцент върху връзката между изображение и текст в будистката иконографска традиция.

Корейски театър: (2+0) , 2 кредита –първи курс – д-р Ким – само за кореисти

Целта на лекционния курс към дисциплината «Корейска театър» е да запознае студентите с корейски традиции, обичаи, класически кор. роман и да се практикуват корейски език с носител на езика.

Театралното представление е вид средство или нетрадиционнен начин за обучение по чужд език. Театралното представление кара учащите се да се освободят от пасивното си отношение в стандартния час и да станат самите те участници (актьори) в учебния процес. Представлението е групова дейност, която се създава от няколко души. В процеса на представлението те си съдействат един на друг, подпомагат се, но и се конкурират. От всичко това печели ефективността на обучението, тя става много по-висока. Освен това е възможно да се коригира произношението при репетициите, докато се стигне до запаметяване на ролите. Театралното представление е добро средство за подобряване на общуването по чужд език и особено спомага за запознаване с литературата и културата на чуждия език, в случая на корейски език. Писането на сценария от самите студенти и коригирането му от преподавателя позволява да се изучава говоримият жив корейски език. А в процеса на подготовката на традиционните корейски костюми, други материали за представлението студентите имат възможността да се запознаят с начина на мисленето на корейците и с корейските обичаи и традиции.
Шаманизмът в Корея и Централна Азия: (2+0) , 2 кредита – проф. Светла Къртева – първи курс - до 24 студента

Теоретичен курс, който разглежда възникването и същността на шаманизма като най-древна форма на религия при корейците и при алтайските (тюркски, монголски, манджурско-тунгузки) народи.

Основното внимание е насочено към разкриване на представите за света според шаманизма у тези народи, разглеждане на неговата структура, религиозна организация, фолклор и изкуство. Представя се обредната страна на шаманските ритуали, техните атрибути и предназначението им.

Посочват се и се анализират общите елементи между тях, за да се отговори на въпроса дали и доколко корейският шаманизъм (му-сок) се припокрива с алтайския шаманизъм.

Акцентира се върху наличието на алтайски мотиви в корейския шаманизъм, които маркират някои от най-древните слоеве на шаманските вярвания в районите на Централна Азия и Корейския полуостров.
Втори курс

Китайски фолклор: (2+0), 3 кредита – ас. Евелина Хайн

Запознавайки студентите с текстове от китайското народно творчество, дисциплината „Китайски фолклор“ ги въвежда в интердисциплинарното поле на китаистиката, където се пресичат етнология, литературознание, езикознание, философия и културалогия. На базата на обширен фактологичен материал и работа с оригинални текстове се въвеждат основни понятия от китайската фолклористика, като паралелно се усвоява и терминологичния инструментариум на европейската фолклористична наука.
Трети курс
Корейски за екскурзоводи: (2+0) , 2 кредита – трети курс – гл. ас. Яница Иванова

България е разположена в централната част на Балканския полуостров и представлява естествен мост, свързващ Източна Европа със страните от Близкия Изток. Това я прави привлекателна дестинация за корейски туристи, извършващи обиколка на Централна, Източна Европа и страни като Турция. В Корея България е известна с дълголетниците, киселото мляко и високите постижения в областта на спорта, което привлича многобройни туристи.

Курсът цели да запознае студентите с информация за България и най-известните туристически обекти в страната на корейски език. Внимание се обръща и на практическата страна на работата с индивидуални корейски туристи или групи.
Анализ и превод на публицистични текстове (2+0), 2 кредита – трети курс – гл. ас. Мирослава Забуртова.

Курсът “Анализ и превод на публицистични текстове” е избираем за студентите в магистърската програма на специалност “Кореистика” и има за цел да запознае обучаващите се с основните характеристики на съвременния публицистичен стил на корейските печатни и електронни медии. Използването на йероглифична лексика и сложната структура на корейското изречение затрудняват изключително много анализа и превода на подобни текстове. Теоретичната рамка на курса обхваща теми, които засягат особеностите на публицистичния стил в езиково отношение и запознават студентите с конкретните механизми при превода на публицистика. Обръща се особено внимание на все по-популярния “netizen” език в онлайн пространството. Важна част от обучението е и самостоятелната работа на студентите с различни в жанрово отношение публицистични текстове и изработването на курсови работи.


Четвърти курс
Мултимедиен корейски език (2+0) , 2 кредита – четвърти курс – гл. ас. Мирослава Забуртова

Курсът по мултимедиен корейски език е насочен към студентите от четвърти курс и отговаря на нуждите на чуждо-езиковото обучение за напреднали. Целите и задачите на курса са обучаващите се да постигнат добро владеене и разбиране на говоримия език, да се запознаят с актуалните и значими обществено-политически проблеми, да придобият критичен поглед върху съвременните процеси в Корея. Спецификите на корейския език определят по-продължителния процес на овладяване на материала и създават необходимостта от допълнително усвояване на компонентите от езика “слушане“ и “разбиране“. Използването на мултимедия и наличните аудио-визуални средства дава възможност за разработването на комбинирани задачи и упражнения, отговарящи на нуждите на обучаващите се.

История и философия на бойните изкуства в Източна Азия: (2+0) , 2 кредита – гл. ас. Светлана Иванова – четвърти курс

Лекционният курс по дисциплината «История и философия на бойните изкуства в Източна Азия» има за цел да запознае студентите със същността на понятието „ източни бойни изкуства”, с историческите и философските предпоставки за тяхното възникване, с техните прилики и отлики в Китай, Япония и Корея. Курсът се състои от 11 самостоятелно обособени теми.

В курса на обучение по дисциплината «История и философия на бойните изкуства в Източна Азия» e предвиденa писмена разработкa върху конкретно бойно изкуство по избор на студента.
Топик 3: (2+0) , 2 кредита – хоноруван преподавател Николина Кирилова - четвърти курс

Подготвителен курс за TOPIK (Test of Proficiency in Korean) – високо ниво. Нивото изисква компетентно използване на езика. За повече информация: http://www.topik.go.kr/


Факултативни дисциплини
Западен език (0+4) , 16 кредита – трети и четвърти курсове – втори семестър

Втори език - източен, II част, японски език (0+4), - 4 кредита – трети курс – втори семестър

Целта на курса е обучаемите да постигнат ниво на владеене на японски език, което да им позволява да го ползват активно в своята научно-изследователска дейност.
Втори език - източен, IV част, японски език (0+4), - 4 кредита – четвърти курс – втори семестър
Втори език - източен, IV част, китайски език (0+4), - 4 кредита – трети и четвърти курсове – втори семестър
Модул Педагогическа подготовка за придобиване на професионална квалификация „Учител по корейски език“
Педагогика - (4+0) , 4 кредита – втори курс – втори семестър

Курсът по Педагогика е основен елемент от задължителния педагогически минимум за университетските специалности, които дават педагогическа правоспособност на своите студенти. Настоящата програма е съобразена с официалните изисквания и препоръки за конструиране на подобни академични курсове.

Концептуално тя е базирана на системата от педагогически компетенции, необходими преди всичко на учителя/преподавателя. Същевременно в нея са включени и теми (проблеми), които представят измеренията на извънучилищната педагогическа практика – в семейството, човешките общности, медийното пространство и социално - педагогическите дейности.
АВИТО - (1+0) , 1 кредит – втори курс – втори семестър

2 кредита – трети и четвърти курсовеПо време на обучението по дисциплината "АВИТО" учебният процес се разглежда като система за управление с цел оптимизирането му. Изучават се физи-ческите основи на различните технически средства, използването на звука и изоб-ражението за повишаване степента на усвояване на учебния материал. Изучаването на информационните технологии спомага за получаване на допълнителна информа-ция и установяване на контакти с хора от различни държави, работещи в съответ-ната научна област.


Каталог: index.php -> bul -> layout -> set -> print -> content -> download
download -> Рецензия за труда на Ирена Любчова Димова
download -> СВ. Климент охридски българия; 1504 софия
download -> Рецензия относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование
download -> На дисертационния труд
download -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент По професионално направление Филология
download -> Конспект по морфология на съвременния български книжовен език особености на българската морфологична система в контекста на славянските и балканските езици. Основни тенденции в нейния развой в историко-типологически план
download -> Програма за държавен изпит за специалност "стопанско управление"
download -> Аналитично охарактеризиране и фармакологична оценка на наноразмерни системи за пренос на цисплатин


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница