Катедра “предучилищна и начална училищна педагогика”Дата02.09.2017
Размер131.05 Kb.
#29321


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

КАТЕДРА

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”
К О Н С П Е К Т

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
НА СПЕЦИАЛНОСТ “ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК”

ОКС - БАКАЛАВЪР

Благоевград, 2013 г.


ПЪРВА ЧАСТ

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА


 1. Предучилищната педагогика в системата на педагогическите науки. Научно-изследователски задачи и методи на предучилищната педагогика. Предучилищното възпитание и подготовка като педагогическа система.

 2. Ситуативният подход в предучилищното възпитание: социална ситуация на развитието, педагогическа ситуация, ключова ситуация. Идеята за амплификация на детското развитие – същност и методологическо значение.

 3. Форми за организация на живота и дейността на децата в детската ясла и в детската градина. Педагогически проблеми на адаптацията на детето към детската ясла, детската градина и началното училище.

 4. Сензорното възпитание на децата от ранна и предучилищна възраст като основа на умственото, естетическото, физическото, трудовото и екологическото възпитание.

 5. Физическа култура и физическо възпитание. Осигуряване на педагогически условия за здравословен начин на живот на децата от детската ясла и детската градина (дневен режим, овладяване на културно-хигиенни навици, двигателна активност).

 6. Качества на ума и умствено възпитание. Възпитание на познавателните процеси и вниманието през ранна и предучилищна възраст. Педагогически условия за развитие на любознателността и познавателния интерес.

 7. Икономическо възпитание: теоретични основи, цел, задачи, съдържание.

 8. Социално-нравствено възпитание: теоретични основи, цел, задачи, съдържание. Педагогическа подкрепа на развитието на произволното поведение, сътрудничеството, емоционалната отзивчивост и полово-ролевата идентификация.

 9. Естетическо възпитание. Естетическа дейност. Художествено-творческа дейност. Въображение и творчество на детето от предучилищна възраст – педагогически аспекти.

 10. Методи за възпитание: а).методи за развитие на познавателната и художествено-творческата дейност; б).методи за подкрепа на социално-нравственото развитие.

 11. Същност на играта. Основни психологически и педагогически понятия. Играта като водеща в психическото развитие дейност. Прилагане на теорията за единство на основните дейности във възпитателния процес в детската градина.

 12. Класификация на видовете игри. Противоречия на детската игра, обогатяване на игровия опит и осигуряване на свободата и самостоятелността на детето. Игрова позиция на педагога (детска ясла и детска градина).

 13. Педагогическа подкрепа на развитието на детското игрово съобщество (ранна и предучилищна възраст). Играта като форма за самоорганизация на децата. Психолого-педагогически анализ на проблема за взаимоотношенията между връстниците.

 14. Подготовка на децата за училище. Приемственост между детската градина и началното училище.

ВТОРА ЧАСТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ


 1. Основни компоненти на предучилищната педагогическа технология: концептуална основа, съдържателна част, (цел – обща и конкретна, възпитателно и познавателно съдържание), процесуална част (дейност на учителя, дейност на децата, форми на организация), диагностичен инструментариум за оценка на ефективността.

 2. Педагого-технологичен анализ на програмите за предучилищно възпитание и подготовка. Цели, принципи на построяване и основни педагого-технологични изисквания към програмите. Държавни образователни изисквания.

 3. Педагогическата технология в конкретните образователни направления за предучилищно възпитание и подготовка – сравнителен анализ на приоритетите (околна действителност, роден език, изобразителна дейност, математически представи, физическо възпитание, труд и конструктивно-техническа дейност, музикална дейност, чужд език).

 4. Педагого-технологичен анализ на личностно-ориентирания подход от гледна точка на: а)конкретните образователни направления; б)активността и дейността на детето.

 5. Педагого-технологичен анализ на организацията на пространствената среда в детската градина. Подбор на играчки и игрови материал.

 6. Педагого-технологичен анализ на детската игра. Типови игрови технологии за детската градина.

 7. Педагого-технологичен анализ на съхраняването и поддържането на физическото и психическото здраве на децата. Овладяване на правилата за здравословен начин на живот, хигиенна култура, екологосъобразно поведение. Промоция на здраве.

 8. Педагого-технологичен анализ на овладяването на социалната компетентност, развитието на ценностната ориентация и формирането на елементи на гражданско поведение.

 9. Педагого-технологичен анализ на овладяването на комуникативно-речева компетентност и говорна култура.

 10. Педагого-технологичен анализ на развитието на художествено-творческата дейност.

 11. Педагого-технологичен анализ на присвояването на етнокултурна идентичност и изграждане на толерантно поведение.

 12. Технология на конструирането на педагогическия процес. План-конспектът като отражение на програмното съдържание и като структура и сценарий на реално педагогическо събитие.


ЛИТЕРАТУРА

Литературата е препоръчителна, не е задължителна. Абсолвентът, по желание, може да използва и други литературни източници, които не са посочени тук. Може да бъде използвана и само част от литературата в съответствие със собствените професионални разбирания и потребности. Основното е крайния резултат, а именно писмената разработка да отговаря на критериите за оценка.

 1. Наредба № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка, издадена от министъра на образованието и науката, ДВ бр.80 от 3.10.2000, изм. И доп. бр.70 от 26.08.2005. (от сайта на МОМН)

 2. Одобрени от МОН и МОМН програми и програмни системи за осигуряване на образователния процес в детската градина. Справка на сайта на МОМН.

 3. Актуални проблеми на предучилищното възпитание : Юбил. сб. в чест на 75-год. на проф. д-р Анастасия Атанасова . Ред. Фидана Даскалова и др. – Благоевград, 2001.

 4. Баева, М. Конструирането в опита на детето. – София, 1995.

 5. Балабанова, М. Граматика на фантазния дискурс : Развитие на словесно-творческа дейност в дет. Градина. – Благоевград, 1999.

 6. Балабанова, М. Детето във възпитателния процес - творец, личност, партньор. – сп.Дом, дете, детска градина. – 1999. - кн. 5,

 7. Балабанова, М. Методика на обучението по чужд език в детската градина : технология на началната чуждоезикова комуникация. - Благоевград, 2010.

 8. Вардарева, В. Опит за използване на интерактивните методи в обучението по методика на музикалното възпитание в детската градина – сп.Дом, дете, детска градина. – 1999. - N 2.

 9. Вардарева, В. Педагогическото взаимодействие "дете - музика". – сп. Предучилищно възпитание. – 1999. - кн. 3,

 10. Вардарева, В. Педагогическото взаимодействие "дете - музика" : Методико-орг. аспекти. – сп. Дом, дете, детска градина. – 2002. - кн. 1,

 11. Виготски, Л. Въображение и творчество на детето. – С, 1982.

 12. Глушкова, М. Агресия и особености на проявленията й във физическото възпитание в детската градина. – Благоевград, 2005.

 13. Глушкова, М. Двигателна обучаемост на децата от предучилищна възраст . – Благоевград, 2004.

 14. Глушкова, М. Оптимизиране на физическото възпитание в детската градина. – Благоевград, 1991.

 15. Глушкова, М. Проблеми на физическото и здравното възпитание на 3-6-годишните деца. – сп.Спорт и наука. – 1999. – кн. 2

 16. Глушкова, М., Ганева М. Методика на физическото възпитание в детските градини : Планиране и орг. на заниманията по физ. възпитание. – Благоевград, 1996.

 17. Гюрова, В. Педагогически технологии на игрово взаимодействие. – София, 2009.

 18. Детето и детството в глобалния свят : Посвещава се на проф. д-р Фидана Даскалова. Марияна Балабанова и др. – Благоевград, 2009.

 19. Димитров, Д. Кр. Нова забавачница. Допълваща програма за авторски тип детска градина. – София, 2001.

 20. Димитров, Д. Кр. Предучилищна педагогика : Лекционен курс . Ч. 1. – Благоевград, 1994.

 21. Димитров, Д. Кр. Типови игрови технологии за детската градина и началното училище. – Благоевград, 1989.

 22. Детето в XXI век : Юбил. сб. в чест на 80-год. на доц. д-р Снежина Македонска. Ред. Фидана Даскалова и др. – Благоевград, 2001.

 23. Детето, неговото семейство и неговата детска градина : Сб. посветен на проф. Дина Тодорова Батоева . Състав. Димитър Кр. Димитров. – Благоевград, 2006.

 24. Елконин, Д.Б. Психология на играта. – София, 1984.

 25. Енева, Г. Психологически проблеми на отношенията на децата от предучилищна възраст. – Благоевград, 1983.

 26. Иванов, Г. Педагогическото взаимодействие в технологичната подготовка, 3-7 години . - http://www.referati.org/sydyrjanie/62193/ref

 27. Иванов, С. Кратък тематичен речник по предучилищна педагогика. – Пловдив, 2004.

 28. Изобразителна дейност в детската градина. Методическо ръководство за детските учителки. Авт. Ц.Шейтанова,О.Занков, Н.Стойкова. – София, 1992.

 29. Колев, Й. Образование за прехода към училищен живот. – сп.Предучилищно възпитание. – 2003. – кн.4.

 30. Колев, Й. Образователни възможности на подготвителната група : Ист. Аспекти. - – сп.Предучилищно възпитание. – 2003. – кн.2.

 31. Колева, М. Детската индивидуалност и разбирането на педагога за нея. – сп.Предучилищно възпитание. - 1999. – кн. 4.

 32. Колева, М. Инициативното дете като педагогически проблем или за детското послание "Аз искам да ме забележат..." – сп. Предучилищно възпитание. - 2003. – кн. 5.

 33. Колева, М. Педагогически възможности за обогатяване социалността на детската група. Опит за отговор на актуални въпроси. - Предучилищно възпитание. - 2008. – кн.3,

 34. Колева, М. Социално развитие и социална активност - не нови, но актуални проблеми и за предучилищната педагогика. – сп. Предучилищно възпитание. – 1998. – кн.7-8,

 35. Колева, М. Социално развитие на детето : Пед. условия . – София, 1998.

 36. Кратък речник-христоматия на понятия и термини в предучилищното възпитание. Състав. Димитър Кр.Димитров. – Благоевград, 1987.

 37. Леонтиев, А. Н. Проблеми на развитието на психиката. – София. - 1974. (Раздел III: Психологични основи на предучилищната игра; Към теорията на развитието на психиката на детето).

 38. Методическо ръководство за семинарни и практически занятия по предучилищна педагогика. Е.Янакиева, Д.Димитров и др. – Благоевград, 1990.

 39. Опознаване на околната действителност от детето в предучилищна възраст. Педагогическа технология. Авт. М.Колева, В.Стоименова, К.Стоянова, Б.Джорова– Благоевград, 2012.

 40. Пашова, А. Генезис на понятието число. – Благоевград, 2005.

 41. Пашова, А. Генезис на понятието време: Психол.-диагност. аспекти. – Благоевград, 2005.

 42. Педагогическото взаимодействие в детската градина: Изисквания и идеи за организиране : Уч. помагало. Димитър Димитров, Ваня Стоименова, Красимира Стоянова. – Благоевград, 2000.

 43. Петрова, Е. Играта и нравственото формиране на детската личност. – София, 1975.

 44. Пенева, Л. Педагогика на ранното детство - реалност и перспективи. – сп.Предучилищно възпитание. - 2001. - кн. 1.

 45. Пенева, Л. , Трифонова, М. Стандартите за развитие и учене през ранното детство. – сп.Предучилищно възпитание. - 2008. - кн. 1.

 46. Пенева, Л. Подходи към ученето в ранното детство. - сп. Предучилищно възпитание. – 2009. - кн. 3.

 47. Подготовка за училище. Състав. Д. Т. Батоева – Благоевград, 1991.

 48. Психология и педагогика на ранното детство. Под ред. на Р.Драгошинова. – С., 1987.

 49. Речник по психология. Превод от немски. – София, 1989.

 50. Теория и методика на трудовата и конструктивно-техническата дейност в детската градина. Николай Божков, Ваня Георгиева, Мария Кавданска. – Благоевград, 1988.

 51. Шейтанова, Ц. Народното творчество в детската градина. - С., 1966.

 52. Янакиева, Е. Аз съм потокът, а ти - реката, в която се вливам : За екол. образование на децата от предучилищна възраст. – Бургас, 2001.

 53. Янакиева, Е. Внушението: психологически ефект в процеса на нравственото възпитание. – сп.Предучилищно възпитание. - 2009. – кн.2.

 54. Янакиева, Е. Екологично възпитание на децата от предучилищна възраст ; Енциклопедия за предучилищния педагог . – София, 1994.

 55. Янакиева, Е. Елка Петрова и съвременността: опит за актуализация и амплификация на теорията за единство на основните дейности. – сп. Педагогика. – 2012. – кн.8.

 56. Янакиева, Е. Икономическо възпитание на децата. -– сп. Предучилищно възпитание. – 2010. – кн. 3.

 57. Янакиева, Е. Компютърът за развитие на художествено-естетическото творчество на децата. – сп. Предучилищно възпитание. – 2007. – кн. 2.

 58. Янакиева, Е. Нравственото възпитание: една изоставена педагогическа теория. – сп. Предучилищно възпитание. – 2008. – кн. 7.

 59. Янакиева, Е. Методологически основи на екологическото възпитание. – сп. Педагогика. - 2002. – кн. 4,

 60. Янакиева, Е. Парадоксът в теорията на екологическото възпитание. – сп.Педагогика, 2002. – кн.7.

 61. Янакиева, Е. Понятието ситуация в предучилищната педагогика. – сп.Образование. – 2005. – кн. 1.

 62. Янакиева, Е. Предучилищна педагогика. Repetitorium (I) : Задачи за самостоятелна работа на студентите . – Благоевград, 2008, 2012.

 63. Янакиева, Е. Примерна програма за формиране на екологосъобразно отношение към личната хигиена (за 5-7 - годишни деца). Сп.Дом, дете, детска градина. -2002. - кн.5.

 64. Янакиева, Е. Размишления за методологическите основи на предучилищната педагогика . – сп.Предучилищно възпитание. - 2003.- кн.5.

 65. Янакиева, Е. Форми за организация на екологическото възпитание в детската градина. – Благоевград, 2006.

ФИЛОСОФИЯ НА КОНСПЕКТА

Конспектът се състои от две части. Първата част изисква задълбочени знания в областта на предучилищната педагогика и педагогиката на ранното детство, втората – комплексно разбиране на педагогическите технологии за детската градина и интегративните връзки между тях.

Формулировката на въпросите изисква от абсолвента да прояви своите професионално-педагогически умения и качества както следва:


 • Владеене на понятийния апарат на педагогиката на ранното детство, предучилищната педагогика и педагогическите технологии и умение за научно изразяване

 • Умение за логическо изграждане на въпроса чрез извеждане на междупредметни връзки: а) между предучилищната педагогика, педагогиката на ранното детство и педагогическите технологии от една страна и възрастовата психология – от друга; б) между педагогиката на ранното детство и предучилищната педагогика; в) между предучилищната педагогика и педагогическите технологии; г) между самите педагогическите технологии.

 • Умение за работа с научна литература за а) критично анализиране, систематизиране, обобщаване и оценяване на теоретични постановки, научни изследвания и педагого-технологични разработки; б) умение за обобщаване и извеждане на нови научно-изследователски задачи.

Формулировката на въпросите изисква от абсолвента да основава своята писмена разработка като се подчини на следните принципи:

 • Принцип на творчеството чрез избиране на свой собствен път за изграждане на съдържанието на въпроса и на неговото излагане;

 • Принцип на свободата чрез избор на източници за подготовка и предпочитане на определени педагогически теории (на базата на педагогическа обща култура и научна аргументация на пристрастията);

 • Принцип на съвременността чрез показване на педагогиката на ранното детство, предучилищната педагогика и педагогическите технологии като съвременни, развиващи се науки, свързани с други клонове на научното знание;

 • Принцип на съединяване на фундаменталните постановки с практическите положения чрез отчитане на взаимовръзките между педагогиката на ранната възраст, предучилищната педагогика и педагогическите технологии.


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

По време на изпита от абсолвента се изисква да разработи един въпрос от първата част и един – от втората. Въпросите се определят като един или двама студенти теглят по един въпрос от двете групи въпроси. За положителна оценка на изпита е необходимо и двата въпроса да бъдат разработени за оценка най-малко среден три. Окончателната оценка се образува от средно-аритметичния резултат на оценките по двата въпроса. Закръгляването на оценката се извършва по следния начин. При оценка до „ и половина” закръгляването е към по-ниската оценка. Например при оценка 3,25 крайната оценка е 3,00. При оценка от „и половина нагоре”, закръгляването е към по-високата оценка. Например при оценка 3,75 окончателната оценка е 4,00.Критериите за определяне на оценката се прилагат към всеки разработен въпрос. Те са следните:

ОТЛИЧЕН: Абсолвентът демонстрира отлично владеене на понятийния апарат и богата педагогическа лексика, логически конструира структурата на въпроса и пълно разкрива неговото съдържание, установява съдържателни междупредметни връзки на основата на широка обща педагогическа култура, формулираните постановки са илюстрирани с примери, обосновава се своя гледна точка, правят се съдържателни обобщения и изводи. Използвани са прийоми за научно изложение (обективна оценка и определяне ценността на чуждото мнение и посочване на автора, проследяване на възникването и развитието на дадена идея, отделяне на различни гледни точки чрез анализ на позициите на авторите, цитиране и тематично обединяване на идеи, извеждане на собствена научно аргументирана позиция, извежда актуални научно-изследователски задачи, очертава перспективи за развитие на научните идеи). Съдържанието на работата изцяло отговаря на поставената тема.

МНОГО ДОБЪР: Отличава се от отличния резултат по това, че научната аргументация не е достатъчна и отсъства собствена гледна точка, изводите са кратки и недостатъчно задълбочени и са допуснати някои несъществени грешки, психологическата обосновка на постановките не е достатъчна. Съдържанието на работата отговаря на поставената тема, но са допуснати отделни отклонения, свързани съдържателно с поставената тема.

ДОБЪР: Отговорът не е достатъчно обзорен, пропуснати са някои съществени междупредметни връзки, базовите понятия са употребени правилно, но се разкриват пропуски при съдържателното разкриване на теоретичните и приложните постановки, аргументацията не е достатъчна, отсъстват примери, не са разкрити междупредметните връзки или присъстват само някои от тях, но повърхностно; изложението е описателно. Съдържанието на работата в общи линии отговаря на поставената тема, но са допуснати някои съществени отклонения от темата или има излишни общи изрази.

СРЕДЕН: Научната терминология се използва недостатъчно, изложението не е концептуално, логиката на изложението не е последователна, разкрити са отделни страни на въпроса, преобладаващата част на изложението носи емпиричен характер и не е достатъчно аргументирана. Има значителни отклонения от поставената тема.

СЛАБ: Абсолвентът демонстрира неразбиране на основните постановки на педагогиката на ранното детство, предучилищната педагогика и педагогическите технологии, изложението има репродуктивен характер и се отличава с битов език, забелязват се съществени неточности при употребата на научни понятия, показано е неразбиране на педагогическите явления, отсъства научна аргументация. Съдържанието на работата изцяло не отговаря на темата.

Катедра „Предучилищна

и начална училищна педагогика”

2013 година


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница