Казус по учр -практическа ситуация в “Нано-Офис” оод


Оценяване на изпълнениетостраница2/7
Дата21.11.2022
Размер36.82 Kb.
#115618
ТипАнализ
1   2   3   4   5   6   7
Основните дейности по УЧР в организацията
Оценяване на изпълнението - систематизиране и анализиране на информация, въз основа на която се аргументира както оценката на степента на изпълнение на работните задължения и цели и на притежаваните компетенции така и насоките за бъдещо усъвършенстване.

 • Заплащане и допълнителни изгоди - обхващат дейностите по определяне и предоставяне на заплати и допълнителни изгоди, които имат за цел да мотивират работниците и служителите за високо равнище на изпълнение и да повишават тяхната ангажираност към организацията.

 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – създаване и поддържане на условия на труд, при които се запазва здравето и работоспособността на заетите.

  Въпрос 2


  В кои области са основните задължения на преките ръководители (Вие прекия ръководител на Павел Павлов) по отношение на управлението на ЧР в съответното структурно звено?

  Ефективната работа на хората в съответното структурно звено зависи от способностите на прекия ръководител да ги управлява и да насочва тяхното поведение за постигане на целите. Във връзка с това прекият ръководител се стреми да:  • намира и привлича членове на екипа, които имат необходимите качества;

  • разпределя правилно работата между членовете на екипа, включително и чрез оптимизиране на съдържанието на длъжностите в структурното звено;

  • наблюдава и оценява изпълняваните задачи непрекъснато;

  • предоставя обратна информация на хората в екипа за техните постижения и пропуски в работата;

  • предоставя възможности за усъвършенстване на компетентностите на хората с оглед на ефективното изпълнение на настоящи и бъдещи задачи;

  • предоставя мотивиращи възнаграждения (финансови и нефинансови), които са обвързани с трудовото представяне;

  • осигурява здравословни и безопасни условия на труд

  • гарантира справедливо отношение към хората, изключващо всяка форма на дискриминация в труда;

  • прилага подходящи процедури във връзка с конфликти, наказания и жалби.

  Преките ръководители са в непрекъснат контакт с хората от съответното структурно звено и най - добре познават както изпълнителите на длъжностите, така и дейностите (настоящи и бъдещи) на съответното структурно звено. Познават и разпределят дейностите в съответното структурно звено, отговарят за изпълнението на функциите и задачите на съответното структурно звено, като разчитат на качествата на изпълнителите на длъжностите. В логиката на периодичната оценка на изпълнението прекият ръководител заема водещо място. Той предоставя обективна и аргументирана оценка на извършената работа и на компетенциите на хората в структурното звено. При това се изисква да се формулират както насоки за бъдещо усъвършенстване чрез подходящи тренинг - инициативи, така и становища относно потенциала на оценявания да извършва по - сложни и/или по - отговорни задачи. В този смисъл преките ръководители имат както пълномощия, така и интерес да се осъществяват успешно дейностите по управление на хората в структурното звено и организацията като цяло и това трябва да бъде отразено по подходящ начин в длъжностните характеристики на управленския персонал.

  3. Кои са основните ползи от длъжностната характеристика като управленски инструмент? Предложете макет на длъжностна характеристика, който бихте препоръчали да се ползва във фирмата?

  Длъжностната характеристика е основен трудов стандарт на предприятието или организацията, който определя границите и характерните особености на длъжността, длъжностните (трудовите) задължения на работника или служителя, условията на работа, изискванията за заемане на длъжността и други. Тя е документ на предприятието или организацията, в който се описва всичко необходимо за най-пълното характеризиране на длъжността и изискванията към работника или служителя за нейното заемане. Няма общоприета и регламентирана форма за структурата и съдържанието на длъжностната характеристика. Това, от една страна, затруднява до известна степен нейното разработване, но, от друга страна – не ограничава възможността за отразяването в нея на всички необходими характеристики на длъжността в конкретното предприятие или организация.


  Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя длъжностна характеристика, екземпляр от която да му връчи при сключване на трудовия договор, както и да даде указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения (т. 5 на същия член).
  Длъжностната характеристика е трудов стандарт и официален документ на предприятието, който съдържа важна информация и има широко приложение в трудовата практика. По конкретно той служи при:
  - организирането на трудовия процес и преди всичко при разделението на работата между отделните работни места и изпълнители и съчетаването на различните видове работи;
  - привличането, подбора и назначаването на персонала в предприятието и при неговото освобождаване;
  - оценяването на трудовото представяне на персонала;
  - заплащането на труда и преди всичко при определяне на различията в трудовите възнаграждения и различните видове доплащания и компенсации;
  - разрешаването на някои трудови спорове;
  - отчитане и контролиране на изпълнението на трудовите задължения и други.
  Длъжностната характеристика трябва да отразява най-пълно, точно и обективно както задълженията, така и изискванията за заемане на всяка конкретна длъжност в предприятието.
  Длъжностните характеристики концентрират информация, която е необходима при:
  - подбора на персонал за определяне на изискванията към кандидатите и при избор на методи за оценка на техните качества;
  - обучение и развитие на работниците и служителите и специално при определяне на
  нуждите от обучение;
  - изграждането на система за оценяване на изпълнението/персонала и по – специално – на необходимите за това критерии и показатели;
  - оценяването на длъжностите като база за диференциация в равнищата на работните заплати.
  Длъжностната характеристика трябва да бъде добре оформена, четливо написана и утвърдена от работодателя (ръководителя на предприятието или организацията). Утвърждаването може да стане с подпис на работодателя в десния горен ъгъл на началната страница или с отделна заповед. В последния случай накрая на длъжностната характеристика трябва да се запише номерът на заповедта, с която тя е утвърдена.
  Примерният макет на длъжностна характеристика, който предлагаме да се ползва за разработването на длъжностните характеристики във фирмата е следният:
  Нано Офис” ООД


  Сподели с приятели:
 • 1   2   3   4   5   6   7
  ©obuch.info 2022
  отнасят до администрацията

      Начална страница