Казус по учр -практическа ситуация в “Нано-Офис” оод


Длъжностна характеристикастраница3/7
Дата21.11.2022
Размер36.82 Kb.
#115618
ТипАнализ
1   2   3   4   5   6   7
Основните дейности по УЧР в организацията
Длъжностна характеристика


Утвърдил,
Ръководител:
Наименование на длъжността
Клас професия
Класификационна група
Код по НКПД (2011)
Структурно/териториално звено, в което тя се намира
1. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.1. Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността
1.2. Трудови задачи и задължения,
характеризиращи съдържанието
на длъжността

2. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

2.1. На кого е подчинена длъжността
2.2. Кои длъжности са подчинени
на длъжността

2.3. С кои други длъжности във
фирмата си взаимодейства

2.4. С кои други фирми (или
длъжности в тях) осъществява
връзка

2.5. Как се получават и отчитат
задачите

3. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА

3.1. Материални и финансови (по
опазване имуществото и активите на фирмата)

3.2. По безопасността на труда
3.3. По опазване здравето и работоспособността на другите
3.4. По опазване на фирмената
тайна, поверителната информация и конкурентната дейност

3.5. За резултатите от трудовата дейност
4. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

4.1. Специфични условия на труд
4.2. Режим на труд и почивка
4.3. Работно и униформено облекло, лични предпазни средства
4.4. Социални придобивки и
привилегии

5. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА6. ТРУДОВИ СТАНДАРТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

7.1. Постижения на изпълнителя
7.1.1. Вид и равнище на образованието;
7.1.2. Професионален опит;
7.1.3. Специални умения;
7.1.4. Поведенчески характеристики.
7.1.5. Личностни изисквания
към изпълнителя (задължителни и препоръчителни)

7.2. Основни нормативни актове,
които трябва да познава лицето,
заемащо длъжността

7.3. Служебна кариера и професионално развитие
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Длъжностната характеристика е неразделна част от трудовия договор и има срок на действие до утвърждаване на нова длъжностна характеристика.
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се правят по реда на нейното утвърждаване.


Нa служителя ______________________ е връчен екземпляр от горната длъжностна характеристика, съгласно изискванията на чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда.


Ръководител: _________ Служител:________


Град: _________ Дата: _________

Длъжностните характеристики за всяка длъжност във фирмата трябва да се разработват въз основа на обстоен анализ на функциите на отделните структурни звена. Трябва да бъдат отчетени както общите, така и специфичните дейности, отговорности и задължения на отделните звена, връзките които се осъществяват между тях, както и задачите с постоянен характер, произтичащи от характера на работата. Анализът осигурява правилно и ефективно разпределение и преразпределение на задълженията и отговорности между отделните длъжности за изпълнение на целите на отделите и фирмата като цяло. При разработването на длъжностните характеристики трябва да се отчита нивото на всяка длъжност като изисквания, сложност на изпълняваните функции и отговорности. Информацията за анализа на длъжностите може да се събере от изпълнителите на съответните длъжности, по различни начини – интервю, анкети и въпросници, наблюдение и др. Тези методи се прилагат с цел набиране на информация за конкретните задължения, изисквания и отговорности на длъжността, допълнителна информация свързана с изменения на функциите на отделните структурни единици, преразпределение на задълженията между служителите и др.

Персонала в една фирма трябва непрекъснато да бъде обучаван и развиван спрямо всички новости, появили се в бранша. Така служителите ще бъдат много по продуктивни, с което ще се увеличи и производителността на предприятието. Усъвършенстване на знанията, уменията, нагласите и поведението (компетенциите) на работниците помага за по-добро извършване на техните работни задължения, което води и до евентуално кариерно развитие за тях. Когато служителите знаят, че работодателя е вложило капитал в тях и тяхното развитие, те стават по-мотивирани в работата си.
Заедно с обучението им, ЧР трябва да бъдат и оценявани на база на изпълнените им работни задължения, целии и притежаваните компетенции. Дават им се насоки и препоръки за бъдещо усъвършенстване и ако не се справят както трябва със задачите си трябва отново да бъдат обучени.
Въпрос 4Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница