Кид 2008 Наименование на позициятастраница1/7
Дата01.04.2017
Размер0.71 Mb.
#18218
  1   2   3   4   5   6   7

КИД - 2008

Наименование на позицията

A


СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

1

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

01.1

Отглеждане на едногодишни растения

01.11

Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена

01.12

Отглеждане на ориз

01.13

Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и грудкови

01.14

Отглеждане на захарна тръстика

01.15

Отглеждане на тютюн

01.16

Отглеждане на влакнодайни растения

01.19

Отглеждане на други едногодишни растения

01.2

Отглеждане на многогодишни насаждения

01.21

Отглеждане на грозде

01.22

Отглеждане на тропични и субтропични плодове

01.23

Отглеждане на цитрусови плодове

01.24

Отглеждане на семкови и костилкови плодове

01.25

Отглеждане на черупкови, ягодоплодни и други плодове

01.26

Отглеждане на маслосъдържащи плодове

01.27

Отглеждане на растения за напитки

01.28

Отглеждане на подправки, етеричномаслени и лечебни растения

01.29

Отглеждане на други многогодишни насаждения

01.3

Дейности на разсадници, без горските

01.30

Дейности на разсадници, без горските

01.4

Животновъдство

01.41

Отглеждане на едър рогат добитък, с млечно направление

01.42

Отглеждане на едър рогат добитък, с друго направление

01.43

Отглеждане на коне, магарета, мулета и катъри

01.44

Отглеждане на камили, лами и подобни животни

01.45

Отглеждане на дребен рогат добитък

01.46

Отглеждане на свине

01.47

Отглеждане на домашни птици

01.49

Отглеждане на други животни

01.5

Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство

01.50

Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство

01.6

Спомагателни дейности в селското стопанство

01.61

Спомагателни дейности в растениевъдството

01.62

Спомагателни дейности в животновъдството

01.63

Дейности след прибиране на реколтата

01.64

Обработка на семена за посев

01.7

Лов и спомагателни дейности

01.70

Лов и спомагателни дейности

2

Горско стопанство

02.1

Възпроизводство на гори

02.10

Възпроизводство на гори

02.2

Дърводобив

02.20

Дърводобив

02.3

Събиране на диворастящи и недървесни продукти

02.30

Събиране на диворастящи и недървесни продукти

02.4

Спомагателни дейности в горското стопанство

02.40

Спомагателни дейности в горското стопанство

3

Рибно стопанство

03.1

Риболов

03.11

Океански и морски риболов

03.12

Сладководен риболов

03.2

Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми

03.21

Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в солени басейни

03.22

Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в сладководни басейни

 

 

B

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

5

Добив на въглища

05.1

Добив на антрацитни и черни въглища

05.10

Добив на антрацитни и черни въглища

05.2

Добив на кафяви и лигнитни въглища

05.20

Добив на кафяви и лигнитни въглища

6

Добив на нефт и природен газ

06.1

Добив на нефт

06.10

Добив на нефт

06.2

Добив на природен газ

06.20

Добив на природен газ

7

Добив на метални руди

07.1

Добив на железни руди

07.10

Добив на железни руди

07.2

Добив на уранови, ториеви и руди на цветни метали

07.21

Добив на уранови и ториеви руди

07.29

Добив на руди на цветни метали

8

Добив на неметални материали и суровини

08.1

Добив на скални материали, пясък и глина

08.11

Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

08.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин

08.9

Добив на други неметални материали и суровини

08.91

Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове

08.92

Добив на торф

08.93

Добив на сол

08.99

Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде

9

Спомагателни дейности в добива

09.1

Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ

09.10

Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ

09.9

Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ

09.90

Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ

 

 

C

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

10

Производство на хранителни продукти

10.1

Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия

10.11

Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици

10.12

Производство и преработка на месо от домашни птици

10.13

Производство на месни продукти, без готови ястия

10.2

Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

10.20

Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

10.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия

10.31

Преработка и консервиране на картофи

10.32

Производство на плодови и зеленчукови сокове

10.39

Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия

10.4

Производство на растителни и животински масла и мазнини

10.41

Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин

10.42

Производство на маргарин и подобни хранителни мазнини

10.5

Производство на мляко и млечни продукти

10.51

Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед

10.52

Производство на сладолед

10.6

Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

10.61

Производство на мелничарски продукти

10.62

Производство на нишесте и нишестени продукти

10.7

Производство на хлебни и тестени изделия

10.71

Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия

10.72

Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия

10.73

Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

10.8

Производство на други хранителни продукти

10.81

Производство на захар

10.82

Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

10.83

Преработка на кафе и чай

10.84

Производство на хранителни подправки и овкусители

10.85

Производство на готови ястия

10.86

Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни

10.89

Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде

10.9

Производство на готови храни за животни

10.91

Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни

10.92

Производство на готови храни за домашни любимци

11

Производство на напитки

11.0

Производство на напитки

11.01

Производство на спиртни напитки

11.02

Производство на вина от грозде

11.03

Производство на други ферментирали напитки

11.04

Производство на други недестилирани алкохолни напитки

11.05

Производство на пиво

11.06

Производство на малц

11.07

Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

12

Производство на тютюневи изделия

12.0

Производство на тютюневи изделия

12.00

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

13.1

Подготовка и предене на текстилни влакна

13.10

Подготовка и предене на текстилни влакна

13.2

Производство на тъкани

13.20

Производство на тъкани

13.3

Облагородяване на прежди, платове и облекло

13.30

Облагородяване на прежди, платове и облекло

13.9

Производство на други текстилни изделия

13.91

Производство на плетени платове

13.92

Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло

13.93

Производство на килими и текстилни подови настилки

13.94

Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях

13.95

Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло

13.96

Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба

13.99

Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде

14

Производство на облекло

14.1

Производство на облекло, без кожухарско

14.11

Производство на облекло от обработени меки кожи

14.12

Производство на работно облекло

14.13

Производство на горно облекло, без работно

14.14

Производство на долно облекло

14.19

Производство на друго облекло и допълнения за облекло

14.2

Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи

14.20

Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи

14.3

Производство на други трикотажни изделияСподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница