Кинематика на материална точкастраница1/3
Дата09.01.2023
Размер195.6 Kb.
#116167
  1   2   3
Referat - Mehanika
Свързани:
CNG M N korigirana


Минно-геоложки
Университет „св. Иван рилски“

минно – елекромеханичен факултет
Катедра “Техническа механика”
Р Е Ф Е Р А Т
на тема:
Кинематика на материална точка

Изготвил: Проверил:


Ивайло Ненков, СДТНГ II-ри курс проф. д-р Михаил Вълков
факултетен номер: 203211

КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА

„Който не знае движенията, той не разбира природата”


Аристотел

Кинематиката описва геометричните свойства на движението на телата в зависимост от времето, т.е. съотношението между положението, скоростта и ускорението, без да се интересува от масата на телата и силите предизвикващи това движение.


Избираме отправно тяло, избираме координатна система (О;X,Y,Z). Положението на движещата се в пространството материална точка в произволен момент от време t определяме чрез стойността на радиус-векторa в момента от време t. Краят на радиус-вектора описва крива, която наричаме траектория на движението (виж чертежа по-долу).Траекторията на движение зависи от избора на отправното тяло. Пример: Траекторията, която описва точка от перката на летящ въртолет при отправно тяло въртолета е различна от траекторията, която описва същата точка при отправно тяло Земята.

Да дефинираме физичната величина път. Пътят означаваме обикновено с буквата s. Стойностите на физичната величина път, като функция на времето се задават чрез дължината s(t) на кривата, описана от движещото се тяло от началния момент от време до произволно избран момент от време t. Пътят е скаларна физична величина. Мерната единица за физичната величина път в системата СИ метър [m].


Нека t е произволно избран момент от време, Δt – произволен интервал от време. Дължината на участъка от траекторията на движение, ограничен от точките с радиус-вектори и наричаме път, изминат от момента от време t до момента от време t + Δt. Насочената отсечка с начало точката с радиус-вектор и край – точката с радиус-вектор е графичният образ на преместването от точката с радиус-вектор до точката с радиус-вектор . Големината на преместването е най-краткият път от точката с радиус-вектор до точката с радиус-вектор , посоката на преместването се определя от посоката на движението. Преместването е векторна физична величина. Мерната единица за физичната величина преместване в системата СИ е метър [m].


Тъй като = (x(t), y(t), z(t)) ние можем да разложим движението по произволна крива на три праволинейни движения – по направленията на осите Х, Y и Z, описвани съответно от реалнозначните функции x(t), y(t) и z(t).

Функциите x(t), y(t) и z(t) наричаме координатни функции. Преместването можем да разложим на три премествания в направления на осите Х, Y и Z съответно, а именно: преместването е сума (векторна) на преместванията , и в направленията на осите Х, Y и Z съответно, получени чрез ортогонално проектиране върху съответните оси (виж чертежа по-горе).
(1)

където е вектор насочен в положителната посока на оста Х и , е вектор насочен в положителната посока на оста Y и , е вектор насочен в положителната посока на оста Z и . За краткост наричаме векторите и единични вектори по осите Х, Y и Z съответно.
Всеки вектор (различен от нулевия) може да бъде представен като произведение от реално число (положително или отрицателно) и единичен вектор със същото направление. (А какво можем да кажем за нулевия вектор?)


и (2)
са еднозначно определени и могат да имат както положителни, така и отрицателни стойности. Наричаме ги съответно х-компонента, y-компонента и z-компонента на вектора .
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница