Клинична лабораториястраница3/4
Дата16.10.2018
Размер0.84 Mb.
#90077
1   2   3   4
23.12.1. електрохемилуминисцентен имунотест (ECLIA);

23.12.2. имуноензимен метод (ELISA).

23.13. Антистрептолизин О:

23.13.1. имунотурбидиметричен метод.

23.14. Ревматоиден фактор:

23.14.1. имунотурбидиметричен метод.

23.15. Витамини:

23.15.1. имунологичен анализ с неизотопно маркиране;

23.15.2. газова хроматография с конвенционална и масспектрометрична детекция;

23.15.3. високоефективна течна хроматография с конвенционална и тандем асспектрометрична детекция.

24. Препоръчителните аналитични принципи на хематологичните методи са следните:

24.1. Хемоглобин в пълна кръв:

24.1.1. колориметрия на хемиглобинцианиден комплекс;

24.1.2. колориметрия на комплекс с неутрални или анионни детергенти при работа с хематологични анализатори.

24.2. Хемоглобин в плазма - директна спектрофотометрия.

24.3. Хематокрит:

24.3.1. центрофужен микрохематокритен метод;

24.3.2. изчислен хематокрит при работа с хематологични анализатори.

24.4. Еритроцити:

24.4.1. автоматично определяне с хематологични анализатори;

24.4.2. изчислени показатели на еритроцитите: MCV, MCH, MCHC, RDW.

24.4.3. Хистограми:

24.4.4. ретикулоцити:

24.4.4.1. микроскопски метод на Heilmeyer;

24.4.4.2. автоматично определяне с хематологични анализатори.

24.5. Левкоцити:

24.5.1. камерно изброяване;

24.5.2. автоматично определяне с хематологични анализатори на общ брой, хистограми и други изчислени показатели;

24.4.6. левкоцити - диференциално броене:

24.4.6.1. микроскопско диференциално броене - диференциране на 100 левкоцита;

24.4.6.2. автоматични методи с хематологични анализатори (пресяващ метод);

24.4.7. еозинофилни и базофилни клетки:

24.4.7.1. камерно изброяване и представяне като "абсолютен брой";

24.4.7.2. автоматичното диференциално броене (като "левкоцити");

24.4.8. тромбоцити:

24.4.8.1. камерно изброяване с фазово контрастна микроскопия, с кокаинов, прокаинов или оксалатен разтвор;

24.4.8.2. автоматично определяне с хематологични анализатори на общ брой, хистограми и други изчислени показатели;

24.4.9. скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ):

24.4.9.1. по Westergren със стъклени пипети (референтен метод);

24.4.9.2. "затворена система" (при валидирана сравнимост на резултатите с референтния метод);

24.4.9.3. автоматичен метод (ако производителят е валидирал сравнимостта на резултатите с референтния метод);

24.4.10. морфология на кръвни клетки:

24.4.10.1. светлинна микроскопия на натривка от кръв без антикоагулант или венозна кръв с К2 ЕДТА, оцветена по Романовский - Giemsa или по Pappenheim;

24.4.10.2. еритроцити - оценяват се по форма, оцветка и включвания;

24.4.10.3. левкоцити - оценяват се по големина, форма, съотношение ядро/цитоплазма, структура на ядрото, наличие, брой и размер на нуклеоли, граница на ядрото, структура на цитоплазма, гранулации, граница на цитоплазма;

24.4.10.4. тромбоцити - оценяват се по размер, форма, цвят, гранулираност, групиране (ако не е използвана EDTA), евентуален сателитизъм;

24.4.10.5. резултатът се съпровожда с кратък словесен коментар на клинично значимата информация;

24.4.11. микроскопско изследване на материал от костен мозък и лимфен възел: светлинна микроскопия на натривка, оцветена по Романовский - Giemsa или по Pappenheim; резултатът да се съпровожда с кратък словесен коментар на клинично значимата информация.

24.4.12. Цитохимични изследвания:

24.4.12.1. пероксидазна активност (метод на Graham и Knoll);

24.4.12.2. алкална фосфатаза (метод на H. Merker и L. Heilmeyer);

24.4.12.3. неспецифични естерази;

24.4.12.4. алфа-нафтил ацетат естераза (метод на Loffler);

24.4.12.5. нафтол-AS ацетат естераза (метод на Wachstein и Wolf);

24.4.12.6. нафтол-ASD-хлороацетат естераза (метод на Руденс и Буйкис);

24.4.12.7. гликоген с PAS реакция (метод на McManus и Hotchkiss);

24.4.12.8. масти (метод на Scheehan Storey);

24.4.12.9. дезоксирибонуклеопротеини (ДНП), рибонуклеопротеини (РНП) и катионни про-теини (КП);

24.4.12.10. нехемоглобиново желязо, сидероцити и сидеробласти (реакция с Берлинско синьо);

24.4.12.11. резултатите по т. 24.4.12 се съпровождат с кратък словесен коментар на клинично значимата информация.

25. Препоръчителните аналитични принципи при изследване на кръвосъсирване и фибринолиза са следните:

25.1. Измерване активността на факторите:

25.1.1. коагулометрично (хронометрия - електромеханична или фотооптична - измерване времето за поява на фибринов съсирек) - автоматично, с крайноточков метод;

25.1.2. колориметрично (хромометрия, измерване концентрацията на освободения хромоген при хидролиза на синтетични субстрати):

25.1.2.1. двуточково измерване;

25.1.2.2. кинетично измерване.

25.2. Измерване концентрацията на факторите - имунологичен анализ с неизотопно маркиране на антигени или антитела.

25.3. Молекулни методи - за окончателна диагноза при някои заболявания на хемостазата.

25.4. Материал:

25.4.1. капилярна кръв - само за време на кървене;

25.4.2. цитратна кръв - венозна кръв, взета с антикоагулант, за изследване на рекалцификационно време, активирано рекалцификационно време и агрегация на тромбоцити;

25.4.3. цитратна плазма, бедна на тромбоцити, за най-често изследваните показатели;

25.4.4. цитратна плазма, бедна на тромбоцити, за замразяване;

25.4.5. цитратна плазма, богата на тромбоцити, за функционално изследване на тромбоцити (агрегометрия).

25.5. Пресяващи показатели:

25.5.1. брой тромбоцити (виж по-горе);

25.5.2. време на кървене - метод на Duke;

25.5.3. протромбиново време (PT) - едностъпален тест на Quick (коагулометрия на активност);

25.5.3.1. да се използват стандартизирани тромбопластини с ISI между 0,9 и 1,4, за предпочитане тези с ISI близо до 1;

25.5.4. активирано парциално тромбопластиново време (аAPTT) - коагулометрия на активност по Rodman et al., с активатори микросиликонизирани частици;

25.5.5. фибриноген - коагулометрично определяне на концентрация по Clauss;

25.5.6. тромбиново време (TT) - коагулометрия на активност.

25.6. Специфични показатели:

25.6.1. морфология на тромбоцитите (виж по-горе);

25.6.2. тромбоцитна функция:

25.6.2.1. адхезия на тромбоцитите;

25.6.2.2. агрегация на тромбоцитите - автоматично с агрегометър;

25.6.2.3. ретракция на съсирека - мануално;

25.6.3. тромбоцитен фактор 3 - имунологичен анализ с неизотопно маркиране;

25.6.4. тромбоцитен фактор 4 - имунологичен анализ с неизотопно маркиране;

25.6.5. тромбоглобулин - имунологичен анализ с неизотопно маркиране.

25.7. Плазмени фактори - чрез измерване на:

25.7.1. активност на фактора - коагулометрично или с хромогенен метод;

25.7.2. концентрация на фактора - имунологичен анализ с неизотопно маркиране на антигени или антитела.

25.8. Показатели на активирано кръвосъсирване:

25.8.1. фибринови мономери (FM) чрез еритроцитна аглутинация или имунологично (измерване на концентрация);

25.8.2. фибринопептиди (имунологично измерване на концентрация);

25.8.3. тромбофилия - генетични фактори - ДНК анализ:

25.8.3.1. АPRC (F V Leiden - R 506Q) - мутации;

25.8.3.2. протромбин (G 20210A);

25.8.3.3. 5,10 метилентетрахидрофолатредуктаза (MTHFR-C677 T мутация - при хиперхомоцистенемия).

25.9. Естествени инхибитори на кръвосъсирването:

25.9.1. антитромбин III - хромогенен или коагулометричен метод (измерване 1085 - 1072 активност) или имунологичен (измерване на концентрация);

25.9.2. протеин С:

25.9.2.1. коагулометричен или хромогенен метод (определя се активност);

25.9.2.2. имунологичен - концентрация;

25.9.3. протеин S, НС II (хепаринов кофактор), TFPI (инхибитор на пътя на тъканния фактор):

25.9.3.1. хромогенен или коагулометричен метод (измерване на активност);

25.9.3.2. имунологичен (измерване на концентрация).

25.10. Патологични инхибитори на кръвосъсирването:

25.10.1. лупусни антикоагуланти:

25.10.1.1. имунологично измерване на концентрация;

25.10.1.2. функционален тест - DVV, DRVVT;

25.10.2. фактор V Leiden - APC resistance V:

25.10.2.1. активност (пресяващ);

25.10.2.2. PCR (дефинитивен метод).

25.11. Специфични (единични) фактори на фибринолизата:

25.11.1. плазминоген:

25.11.1.1. хромогенен, определя се активност;

25.11.1.2. имунологичен - концентрация;

25.11.2. тъканен плазминоген активатор (t-PA) - имунологичен, определя се концентрация.

25.12. Показатели на фибринолитична активност:

25.12.1. D-димер:

25.12.1.1. имунологични: латексова аглутинация - полуколичествено и количествено;

25.12.1.2. имунологичен анализ с неизотопно маркиране на антигени или антитела;

25.12.2. плазмин - алфа 2-антиплазмин комплекс: имунологичен - определя се концентрация.

25.13. Инхибитори на фибринолизата:

25.13.1. алфа 2-антиплазмин - хромогенен метод (определя се активност);

25.13.2. инхибитор на плазминогеновия активатор (PAI): хромогенен метод (определя се активност), имунологичен метод (определя се концентрация);

25.13.3. С1 - инхибитор:

25.13.3.1. хромогенен метод (определя се активност);

25.13.3.2. имунологичен метод (определя се концентрация).

26. Препоръчителните аналитични принципи при изследване на ликвор са следните:

26.1. Преди центрофугиране:

26.1.1. оценка на макроскопския вид - цвят, прозрачност, фибринова мрежа;

26.1.2. изброяване на еритроцити и левкоцити в нативен ликвор, без консерванти в камера на Fushs-Rosenthal, Nageotte или Jensen с обикновена светлинна микроскопия.

26.2. Цитологично изследване:

26.2.1. диференциране на типа клетки в обогатен ликвор (чрез активна седиментация, центрофугиране или филтрация) на препарат, оцветен по Giemsa или по Pappenheim;

26.2.2. цитохимични реакции за диференциране на типа клетки.

26.3. Клинично-химични показатели (изследват се не по-късно от 6-ия час в надстоящата течност, получена след центрофугиране на ликвора), както в серум.

26.4. Общ белтък:

26.4.1. проба на Pandy - ориентировъчно;

26.4.2. със сух тест за урина - ориентировъчно;

26.4.3. количествена турбидиметрия;

26.4.4. количествена колориметрия със селективни багрила (Coomassie brilliant blue, Ponceau red или Рyrogalol red).

26.5. Албумин - имунотурбидиметрия и/или електроимунодифузия.

26.6. Имуноглобулини (ИгГ, ИгА, ИгМ) - прилагат се аналитичните принципи за изследване в серум с модификации за повишаване на чувствителността, когато е необходимо:

26.6.1. крайна имунодифузия с поне три стандарта;

26.6.2. отчитане на олиго- или поликлоналност - оптимизирана агарозна електрофореза и/или изоелектрофокусиране;

26.6.3. имунологичен анализ с неизотопно маркиране.

26.7. Глюкоза - хексокиназен метод с три стандарта (от 0,5 до 4,0 mmol/l).

26.8. Лактат - UV метод.

26.9. CRP - нефелометрия.

26.10. CK-NAС активирана: с двоен обем ликвор, вместо серум.

26.11. LDH: субстрат пируват, трис-буфер и двоен обем ликвор вместо серум.

26.12. Аденозиндезаминаза - UV метод.

26.13. Спектрофотометрия - на 405, 415 (или 410, 418), 420, 430, 460, 540 и 630 нм.

26.14. Диференциране на левкоцитите - след оцветяване по Pappenheim.

26.15. Електролити, анализ на кръвни газове, адреналин, норадреналин, лекарствени средства и други - както за серум.

27. Препоръчителните аналитични принципи при изследване на урина са следните:

27.1. За клинично-химични и цитологични изследвания - препоръчва се средна порция от втора сутрешна урина.

27.2. Пресяващо изследване (общо изследване на урина):

27.2.1. оценка на макроскопския вид - цвят, мирис и други общи свойства на урината;

27.2.2. изследване на диуреза;

27.2.3. експресни (сухи) проби за полуколичествено определяне с използване на полуавтоматично (или автоматично) отчитащо устройство.

27.3. Относителна плътност:

27.3.1. рефрактометрично;

27.3.2. сухи проби (ориентировъчно); осмолалитет: с осмометър, както в серума.

27.4. Цитологично изследване:

27.4.1. формени елементи на урина при спазване на стандартни условия - препоръчва се микроскопия с фазов контраст и еднократни камери;

27.4.2. формени елемени на урина с автоматичен анализатор.

27.5. Клинично-химични показатели (количествено определяне):

27.5.1. общ белтък:

27.5.1.1. нефелометрия или турбиметрия на преципитацията с трихлороцетна киселина или бензетониев хлорид;

27.5.1.2. ръчна или автоматична колориметрия на белтъчен комплекс със свързващи бои (Coomassie brillant blue, Ponceau red, Pyrogalol red);

27.5.2. албумин: имунонефелометрично, имунотурбиметрично или друг имунологичен анализ с неизотопно маркиране;

27.5.3. алфа-1-микроглобулин - имунологичен анализ;

27.5.4. креатинин - както в серум, но след разреждане 1:100;

27.5.5. деоксипиридин - имунологичен с неизотопно маркирани антигени и антитела;

27.5.6. глюкоза, ензими, метаболити, електролити, хормони и други: съгласно принципите, използвани при определяне в серум.
Таблица № 1 към т. 17.7№ по ред

Биологична проба за

Съхранение при 20 - 25 °С

Съхранение при 4 - 8 °С

Забележка

1

2

3

4

5

I.

Хематологични

 

 

 

 

изследвания

 

 

 

1.

RBC

48 h

72 h

 

2.

Hb

72 h

72 h

 

3.

Hct

6 h

24 h

 

4.

MCV

48 h

48 h

 

5.

WBC

24 h

24 h

 

6.

ThR

24 h

24 h

 

 

Диф. броене

 

 

 

7.

Автоматично

до 4 h

до 4 h

 

8.

Натривка

7 дни

 

K3-K2 EDTA:

 

 

 

 

приготвя се

 

 

 

 

неоцветена

 

 

 

 

кръвна натривка

 

 

 

 

до 2 часа след

 

 

 

 

венепункцията

9.

Ретикулоцити

до 10 h

48 h

 

10.

СУЕ

до 2 h

 

 

II.

Коагулационни

 

 

 

 

изследвания

 

 

 

1.

Протромбиново

 

 

 

 

време

24 h

 

 

 

o пълна кръв

 

не се

 

 

 

 

препоръчва

 

2.

АРТТ

 

 

 

2.1.

o пълна кръв

до 4 h

не се препоръчва

 

2.2.

o при лечение с

 

не се

 

 

нефракциониран

 

препоръчва

 

 

хепарин

до 1 h

 

 

3.

Фибриноген

 

 

 

3.1.

- Clauss

 

1 ден

стабилността е в

3.2.

- имунохимично

1 ден

7 дни

зависимост от

 

 

7 дни

 

метода

4.

D-Dimer

до 8 h

4 дни

 

III.

*Клинично-химични

центрофугиран

центрофугиран

 

 

изследвания

серум или

серум или

 

 

(серум, отделен до 2

плазма до 2

плазма до 2

 

 

часа от вземането

часа след

часа след

 

 

на кръвта)

венепункцията

венепункцията

 

 

 

20 - 25 °С

4 - 8 °С

 

1.

Ензими

 

 

 

1.1.

алфа-amylase

 

7 дни

 

1.2.

ASAT

56 h

7 дни

 

1.3.

ALAT

40 h

7 дни

 

1.4.

gGT

4 h

7 дни

 

1.5.

ALP

56 h

7 дни

 

1.6.

LDH

4 h

4 дни

 

1.7.

CK

56 h

1 м.

 

1.8.

СК-МВ

 

7 дни

 

2.

Липаза

7 дни

3 седмици

 

3.

Субстрати,

 

 

 

 

метаболити,

 

 

 

 

електролити

 

 

 

4.

Албумин

8 h

5 месеца

 

5.

Общ белтък

16 h

4 седмици

 

6.

*Билирубин, общ

56 h

7 дни

* съхрява се на

 

 

 

 

тъмно при

 

 

 

 

престой > 8 h

7.

*Билирубин,

56 h

7 мес.

 

 

директен

 

 

 

8.

Холестерол

4 h

7 дни

 

9.

Триглицериди

56 h

7 дни

 

10.

Креатинин

8 h

7 дни

 

11.

Урея

56 h

7 дни

 

12.

Пикочна киселина

8 h

7 дни

 

13.

*Глюкоза

-

*7 дни

* със стабилизатор

 

 

 

 

флуорид,

 

 

 

 

монойодацетат,

 

 

 

 

маноза

14.

Калций, общ

8 h

3 седмици

 

15.

Неорг.

8 h

4 дни

 

 

фосфор

 

 

 

16.

Калий

4 h

6 седмици

 

17.

Натрий

56 h

2 седмици

 

18.

Желязо

 

3 седмици

 

19.

Магнезий

4 h

7 дни

 

 

 

 

 

 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница