Клинична патологиястраница1/4
Дата25.07.2016
Размер0.64 Mb.
#5773
  1   2   3   4
НАРЕДБА № 18 ОТ 6 АВГУСТ 2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ"

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.82 от 27 Август 2002г., попр. ДВ. бр.83 от 30 Август 2002г., изм. ДВ. бр.34 от 24 Април 2007г.

Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт "Клинична патология" съгласно приложението.

(2) Дейността по клинична патология се осъществява при спазване на стандарта по ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни заведения, в които се осъществява дейност по клинична патология.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Приложение към член единствен


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2007 г.)
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ЗА КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЛАСТТА НА КЛИНИЧНАТА ПАТОЛОГИЯ
Медицинският стандарт определя рамките на морфологично-диагностичните изследвания в болничната и извънболничната медицинска мрежа, структурата на звената, в които се извършва, и професионалния ценз на упражняващите тази професия.

Медицинският стандарт има за цел да гарантира оптимално и адекватно извършване на патоморфологична диагноза, да създаде база за правилна организация на патологоанатомичната дейност, да очертае алгоритмите по нозологични групи и сведе до минимум рисковете от допускане на медицинска грешка.


Раздел I

Дефиниция на специалността "Обща и клинична патология", цел, задачи и предмет на дейност


1. Дефиниция

Общата и клинична патология е основна медицинска специалност, която чрез изучаване на морфологичните изменения в тъканите и органите на различни структурни нива изяснява структурно-функционалните взаимоотношения в организма и създава концептуално-методологична база на медицинската логика. Анализът на морфологичните изменения позволява да се разкрият етиологичните фактори на заболяванията и тяхната патогенеза.

С клиничната патология се установяват двете главни характеристики на заболяванията - вид и локализация на болестния процес.

Патологията е клинична дисциплина, която чрез морфологично изследване на резекционен материал и използване на разнообразни инвазивни методи - тънкоиглена аспирационна биопсия, core-needle биопсия, пункционна биопсия, ендоскопски методи и др., извършва диагностична дейност в извънболничните медицински заведения и в стационара, пряко влияе на диагностичния процес и определя поведението на клинициста.

Патологията е съществена и неделима част от хирургичната дейност и особено от онкологията, при която правилният избор на лечение и прогнозната оценка се базират на данните от морфологичното изследване.

Патологията е основен инструмент на профилактичната медицина при използване на скринингови методи за ранна диагностика на определени ракови заболявания според програмата на МЗ и нуждите на здравеопазването.

2. Задачи на специалността "Обща и клинична патология"

2.1. Основна задача е чрез използване на обективните методи на морфологична диагноза да повишава качеството на диагностичния процес в болничните и извънболничните заведения и да съдейства за повишаване на квалификацията и научното ниво на лекарите в страната.

2.2. Осъществяване на биопсична диагностична дейност в структурите на доболничната и болничната помощ.

2.3. Осъществяване на цитологична диагностична и профилактична (скринингова) дейност.

2.4. Извършване на патологоанатомични аутопсии.

2.5. Оказване на консултативна и методична помощ:

- директно чрез интраоперативна морфологична консултация по искане на хирурга;

- консултация на цито- и хистологичен материал;

- консултация на патологоанатомични и съдебно-медицински аутопсии.

2.6. Извършване на експертна дейност - при експертизи, назначени от съдебните органи.

2.7. Извършване на образователни задачи чрез организация и провеждане на клинико-анатомични и клинико-биопсични срещи, които целят изясняване на диагнозата и водят до повишаване на квалификацията на лекарите клиницисти.

2.8. Осъществяване на контролна функция върху цялостния лечебен процес чрез анализ на резултатите от патологоанатомичните аутопсии и участието на ЛКК на болниците.

2.9. Оказване на съдействие при организиране и провеждане на научни изследвания според ранга на болницата и в рамките на национални програми на МЗ.

2.10. Участие в общественото здравеопазване чрез извършване на скринингови изследвания и разпространение на здравни знания, както и оказване на съдействие за изясняване на вида и разпространението на заболяванията в страната.

3. Предмет на дейност

3.1. Изследване на цитологичен материал от изливи, пунктати, инвазивни методи.

3.2. Изследване на ендоскопски материал и материал от пункционни биопсии.

3.3. Изследване на резекционен и инциозен хирургичен материал.

3.4. Извършване на патологоанатомични аутопсии.
Раздел II

Квалификация и нива на компетентност за упражняване на професията


1. Основната медицинска специалност "Обща и клинична патология" се придобива по реда на Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 64 от 2001 г.).

2. Лекарска компетентност:

2.1. В областта на клиничната патология лекарската компетентност се разделя на три нива на сложност;

• ниво 1 - осъществява се от лекар-специализант, което включва извършване на аутопсии и пускане на биопсии под ръководството на специалист;

• ниво 2 - осъществява се от лекар-специалист по обща и клинична патология и включва самостоятелно извършване на аутопсии, отговор на биопсии, извършване на диагностична и скринингова цитодиагностика;

• ниво 3 - извършва се от експерти по обща и клинична патология, което включва и консултативна дейност по съответните профили.

2.2. По принцип с клинична патология и цитопатология нямат право да се занимават общопрактикуващи лекари, които не са специалисти или не са регистрирани като специализанти по обща и клинична патология.

2.3. По изключение цитопатологична диагностика може да се извършва от лекари със специалност "клинична лаборатория" в определени области (морфология на кръвни клетки, натривки от костен мозък и лимфни възли, седимент на урина, изливи в серозни кухини и ликвор), които са отбелязани в медицинския стандарт "Клинична лаборатория".

2.4. Ръководители на отделения по клинична патология към стационарите и на медико-диагностични морфологични лаборатории в извънболничната помощ могат да бъдат само лекари с призната специалност в същата област. За ръководител на самостоятелна лаборатория по цитодиагностика, вкл.скринингова, се изисква сертификат за допълнителна квалификация по цитопатология. Биолози с магистърска образователна степен могат да извършват гинекологичен цитологичен скрининг само под контрол на лекар-патологоанатом.

2.5. Експерти са хабилитирани лица и утвърдени специалисти с определен профил и квалификация, предложени от дружеството на патолозите в България и одобрени от експертната комисия по клинична патология към Министерството на здравеопазването.

3. Началникът на отделение по клинична патология има следните задължения:

3.1. планира, организира, контролира и отговаря за цялостната биопсична и аутопсионна дейност на отделението;

3.2.контролира качеството и своевременността на диагностичните изследвания, съответстващи на изискванията на добрата медицинска практика;

3.3. участва в диагностичната (биопсична и аутопсионна работа, като извършва консултации на биопсии и аутопсионни случаи,заверява аутопсионните протоколи;

3.4. развива необходимите организационни връзки между отделението по клинична патология и другите диагностични лечебни структури в болницата;

3.5. осъществява контрол върху техническата изправност на лабораторната апаратура, техническите съоръжения и използваните реактиви;

3.6. изработва програма за контрол върху качеството и ефективността на морфологичните изследвания;

3.7. управлява ресурсите в отделението, като създава условия за равномерно натоварване на персонала в отделението;

3.8. дава експертно становище за доставка на реактиви, консумативи и апаратура и контролира заявките;

3.9. управлява следдипломното обучение и квалификацията на медицинските специалисти в отделението, изготвя план-програма за квалификация на лекари и лаборанти;

3.10. организира участието на лекарите в клинико-анатомични и клинико-биопсични срещи, организира лекарски колегиуми, като ръководи информационната, иновационната и научната дейност в отделението, ако в болницата се извършва планова научна дейност.

4. Лекарят специалист:

4.1. извършва самостоятелно аутопсии на починали в болницата според приетите стандарти;

4.2. завършва окончателно аутопсионния протокол след докладване на завеждащ отделението в срок до 30 дни след извършване на аутопсията;

4.3. пуска биопсичния материал за хистологична обработка според приетите нормативи и изготвя биопсичния отговор в определения срок самостоятелно, ако има специалност, или след необходимата консултация с началника на отделението;

4.4. определя обема и вида на хистологичните изследвания, както и необходимостта от прилагане на цитологични, имунохистохимични или електронномикроскопски изследвания;

4.5. описва и диагностицира цитологични препарати и участва при вземане на цитологичен материал при пункционни биопсии; отговорът на цитологичния материал се дава максимум след 24 - 48 часа от получаването му; за скрининговата цитология срокът е до 5 дни; при изследването цитопатологът задължително прави:

- пълно описание на всички клетки в цитологичния препарат;

- определя наличието на туморни клетки и по възможност степента на диференциация на цитологично ниво;

- дава заключение върху цитологичната находка;

- при гинекологичните цитонамазки определя групата от РАР и Bethesda-система след задължително подробно описание на клетките;

4.6. извършва самостоятелно или след консултации с началника на отделението интраоперативна морфологична консултация (гефрири);

4.7. участва в ЛКК и клинико-биопсични срещи, организирани от отделението;

4.8. контролира производствения процес при изготвяне на биопсични препарати;

4.9. контролира цялостната аутопсионна дейност в секционната зала.

5. Хистологичният лаборант в отделението:

5.1. владее всички хистологични, хистохимични и цитологични методики, включени в списъка на медицинските процедури на хистологичната лаборатория;

5.2. точно спазва инструкциите по приемане, идентификация, пускане, фиксация и лабораторна обработка;

5.3. изготвя спешни интраоперативни биопсични изследвания (гефрири);

5.4. описва и пуска заедно с обдуцента некропсични материали;

5.5. ежедневно внася биопсичната и некропсичната документация в съответните журнали;

5.6. спазва правилата за асептика и антисептика, като изпълнява указанията за противоепидемичен режим;

5.7. поддържа реда в лабораторията;

5.8. носи отговорност за:

- качеството на хистологичните и цитологичните препарати;

- точното водене и съхраняването на документацията;

- разумното и правилното изразходване на необходимите реактиви и консумативи;

- спазването на технологичната дисциплина на всички налични инструкции в отделението, залегнали в правилника за вътрешния ред;

- поддържането, редовното почистване и правилното експлоатиране на апаратурата в отделението;

- спазването на правилата във връзка с охрана на труда.


Раздел III

Стандарти за структурата на отделения по клинична патология/центрове, тяхното обзавеждане и оборудване


1. Разположение и комуникации

1.1. Разположението на отделението по клинична патология позволява бърза хоризонтална и вертикална комуникация с другите болнични звена.

1.2. Задължително е осигурен отделен вход за транспортиране на починали болни.

2. Устройство (структура) на отделението/центъра (биопсичен сектор, некропсичен сектор, кабинети)Биопсичен сектор

Помещения

Обзавеждане

1

2

1.

Хистологична лаборатория.

микротом парафинов;Възможности за бърза при-

криостат;точно-отточна вентилация,

хистокинет;добро общо и локално (на ра-

термостат 60°С;ботните места) осветление.

термостат 37°С;Противопожарна защита.

хладилник;Приемно помещение за хи-

вентилационна камина;рургични материали

работни плотове, ерго-номични столове;

лабораторна стъклария,

реактиви, лабораторно

обзавеждане2.

Цитологична лаборатория.

- камери на Sayk-Също

Стоянов;

- центрофуга (обикно-

вена);

- лабораторна стъкла-

рия, реактиви, лабора-

торно обзавеждане

3.

Хистотека

шкафове за дългого-

дишно съхраняване на

парафинови блокчета и

хистопрепарати

4.

Регистратура (картотека)

работен плот с дикто-

фон; пишеща машина -

кирилица, компютър;

шкафове за съхранение

на архива

5.

Санитарен възел с тоалетна

стандартнои баня6.

Имунологична и цитохи-

флуоресцентенмична лаборатория.

микроскоп;Аналогични изисквания

дестилатор;

центрофуга;

хладилник;

вентилационна камина

7.

Електронномикроскопска

електронен микроскоп;лаборатория

ултрамикротом;

KNIFE - MAKER.(изм. - ДВ, бр. 34 от 2007 г.) Забележка едно. Помещенията 6 и 7 са препоръчителни за отделения (центрове) по клинична патология към университетски болници и болници с национално значение.

(нова - ДВ, бр. 34 от 2007 г.) Забележка две. Обзавеждането на биопсичния сектор в самостоятелните лаборатории и лабораториите по обща и клинична патология в ДКЦ не включва задължително наличие на криостат, хистокинет и центрофуга.Некропсичен сектор

Помещения

Обзавеждане

1

2

1.

Секционна зала - филтър,

секционни маси със соб-вентилация, удобен достъп

ствен водопровод и ка-с колички, директна връз-

нализация, възможнос-ка с трупохранилището

ти за насочено осветле-(хладилна камера) и поме-

ние; електрически три-щение за обличане

он за отваряне на череп;

везна (за теглене на ор-

гани);

шмиргел за точене на

аутопсионни ножове;

шкаф за съхраняване на

инструменти

2.

Трупохранилище (хладилна

стандартно обзавеж-камера) с 4 - 6

данехладилни клетки3.

Помещение за обличане на

покойници и подготовка на

ковчезите. Директен излаз

от сградата (към вътрешен

двор), удобен достъп за ко-

ли, линейки - автомобилна

алея с паркинг4.

Приемна за близките с обо-

тип "чакалня"собено място за издаване

на документи5.

Тъканен музей

малка аутопсионна маса

с вградена аспирация,

осветление; фотограф-

ски плот с масичка,

стативи, прожектори,

фотоапарат; целите сте-

ни в стелажи

6.

Складово помещение.

стелажи, шкафове; по-Вентилация и противо-

жарогасител; стандарт-пожарна защита

но офисно обзавеждане

7.

Стая за секционните

обзаведена по стандар-служители

тите на биопсичен

сектор

8.

Хистологична лаборатория

обзаведени по стандар-

9.

Лекарски кабинет за обду-

тите на биопсиченценти

сектор

10.

Санитарен възел

стандартно обзаведени(тоалетна, баня)

Кабинети

Помещения

Обзавеждане

1

2

1.

Кабинет на завеждащ

работен плот;отделение/център по

микроскоп изследова-клинична патология

телски; пишеща маши-

на (кирилица);

компютър; диктофон;

кабинетна мебел,

гардероб, библиотека

2.

Лекарски кабинет

стандартно офисно

обзавеждане; микро-

скоп; компютър; пише-

ща машина; техника за

визуализация на хисто-

логични образи

3.

Зала за конференции

30 - 50 седящи места

(банки); демонстратив-

на техника за визуали-

зация на макроскопски

и хистологични наход-

ки; (TV камера; TV

екрани), рентгенови

филми и плаки

4.

Санитарен възел,

стандартнитоалетна, баня


Каталог: phocadownload
phocadownload -> Радиолюбителски клуб "пловдив" lz1ksp
phocadownload -> Прости времена simple (indefinite) tenses просто сегашно време The Present Simple Tense Образуване
phocadownload -> 1. Относителните местоимения са: who който, която, което, които whose чиито, чиято, чието, чиито whom
phocadownload -> 1. Много глаголи могат да се употребяват и като преходни, и като непреходни. I am writing
phocadownload -> One се употребява: а Със значение „човек, хората. Има родителен падеж one's
phocadownload -> Перфектни (предварителни) времена — the perfect tenses обща характеристика на перфектните времена
phocadownload -> The past simple tense
phocadownload -> This is a table. Take these books: That
phocadownload -> 1. Числителни имена от 0 до 12 са прости думи: 0 — nought, zero 4 — four 8 — eight 1 — one 5 — five 9 — nine 2 — two 6 — six 10 — ten 3 — three 7 — seven 11 — eleven 12 — twelve Нулата в телефонни номера се чете о
phocadownload -> Each other (за две лица) един друг(иго), един другиму и one another


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница