Към чл. 8 Б-16. Изисквания за качество на праскови и нектариниДата02.06.2017
Размер72.09 Kb.
Приложение № 2

към чл. 8

Б-16. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРАСКОВИ И НЕКТАРИНИ


1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на прасковите и нектарините1 се отнасят за културните сортове от вида Prunus persica Sieb. и Zucc., предназначени за консумация в прясно състояние.2.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

Прасковите и нектарините от всички класове, отговарящи на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъдат: • цели;

 • здрави, не се допускат загнили или развалени плодове, негодни за консумация;

 • чисти, практически без видими странични примеси;

 • практически без вредители;

 • практически без повреди, причинени от вредители;

 • без повишена повърхностна влажност;

 • без чужд мирис и/или вкус.

Прасковите и нектарините трябва да бъдат откъснати внимателно.

Те трябва да бъдат достатъчно развити и със задоволителна степен на зрялост.

Развитието и степента на зрялост на плодовете трябва да бъдат такива, че те да могат:


 • да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване;

 • да се доставят на местоназначението в добро състояние.

2.2. Класификация

Прасковите и нектарините се класифицират в три класа на качество.2.2.1. Клас “Екстра”

Прасковите и нектарините от този клас трябва да бъдат с най-високо качество. По отношение на формата, развитието и оцветяването те трябва да притежават всички основни характеристики на сорта, като се вземат предвид особеностите на района, в който се отглеждат.

Прасковите и нектарините трябва да бъдат без дефекти. Допускат се незначителни дефекти по повърхността при условие, че те не влошават общия външен вид на плодовете, качеството, тяхната съхраняемост и търговския вид в опаковката.

2.2.2. Клас I

Прасковите и нектарините от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да притежават всички характеристики на сорта, като се вземат предвид особеностите на района, в който се отглеждат. Допускат се незначителни дефекти във формата, в развитието или в оцветяването.

Плодовото месо трябва да бъде съвършено здраво.

Не се допускат праскови и нектарини, които са разцепени на мястото, където дръжката е прикрепена към плода.

Допускат се следните незначителни дефекти по кожицата при условие, че те не влошават общия външен вид на прасковите и нектарините, качеството, тяхната съхраняемост и търговския вид в опаковката:


 • дефекти с продълговата форма с дължина до 1 cм;

 • други дефекти с обща повърхност до 0,5 cм2.

2.2.3. Клас II

Към този клас се отнасят праскови и нектарини, които не могат да се отнесат към клас “Екстра” и клас І, но съответстват на посочените минимални изисквания.

Плодовото месо трябва да бъде без значителни дефекти.

Допускат се праскови и нектарини, които са разцепени на мястото, където дръжката е прикрепена към плода, но само в рамките на допустимите отклонения от качеството.

Допускат се следните дефекти по кожицата при условие, че те не влошават общия външен вид на прасковите и нектарините, качеството, тяхната съхраняемост и търговския вид в опаковката:


 • дефекти с продълговата форма с дължина до 2 cм;

 • други дефекти с обща повърхност до 1,5 cм2.

3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размерът се определя по: • дължината на линията на окръжността, или

 • диаметъра на най-голямото напречно сечение.

Според размерите, прасковите и нектарините се класифицират по кодове, както следва:

Код на размера

Диаметър /мм/


Дължина на линията на окръжността /cм/

АААА

90 мм и повече

28 cм и повече

ААА

80 мм и повече, но до 90 мм

25 cм и повече, но до 28 cм

АА

73 мм и повече, но до 80 мм

23 cм и повече, но до 25 cм

А

67 мм и повече, но до 73 мм

21 cм и повече, но до 23 cм

В

61 мм и повече, но до 67 мм

19 cм и повече, но до 21 см

С

56 мм и повече, но до 61 мм

17,5 cм и повече, но до 19 cм

D

51 мм и повече, но до 56 мм

16 cм и повече, но до 17,5 cм

За клас “Екстра” най-малкият допустим размер е 17,5 см дължина на линията на окръжността или 56 мм диаметър.

През периода от 1 юли до 31 октомври не се допускат праскови и нектарини от размер D (51 мм и повече, но под 56 мм диаметър или 16 см и повече, но под 17,5 см дължина на линията на окръжността).

Определянето на размера е задължително за всички класове.

4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

За всяка опаковка се допускат отклонения от качеството и размера на прасковите и нектарините, които не отговарят на изискванията за съответния клас.4.1. Допустими отклонения от качеството

4.1.1. Клас "Екстра"

Допуска се до 5 % от броя или теглото на прасковите и нектарините да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас I или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас I.4.1.2. Клас I

Допуска се до 10 % от броя или теглото на прасковите и нектарините да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас ІІ.4.1.3. Клас II

Допуска се до 10% от броя или теглото на прасковите и нектарините да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. Не се допускат загнили, силно набити или с други дефекти плодове, негодни за консумация.4.2. Допустими отклонения от размерите и теглото

Допуска се за всички класове до 10 % от броя или теглото на прасковите и нектарините в опаковката да не отговарят на посочения размер, но да бъдат със следните отклонения: •  1 см при определяне размера по дължината на линията на окръжността;

 •  3 мм при определяне на размера по диаметъра на най-голямото напречно сечение.

За плодове с най-малкия размер това отклонение се допуска при условие, че прасковите и нектарините са с размери под минималния размер не повече от 6 мм при определяне на размера по дължината на линията на окръжността и не повече от 2 мм при определяне на размера по диаметъра.

5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от праскови или нектарини с един и същ произход, сорт, качество, еднаква степен на зрялост и размер.

Прасковите и нектарините от клас “Екстра” трябва да бъдат също така и с еднаква степен на оцветяване.

Видимата част от съдържанието на всяка опаковка трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.

Прасковите и нектарините могат да бъдат смесвани, в търговски опаковки с нетно тегло до три килограма, с пресни плодове и зеленчуци от различни видове, при условията посочени в чл. 26 на Наредбата.

5.2. Опаковка

Прасковите и нектарините трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, хартия и етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

В опаковките не трябва да има никакви чужди тела.

Индивидуално поставените стикери върху продукта трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата.

5.3. Търговски вид

Прасковите и нектарините могат да бъдат предлагани по един от следните начини: • в малки опаковки;

 • за клас “Екстра” - в един слой. Всеки плод от този клас трябва да бъде отделен от съседните на него плодове;

 • за клас I и II:

 в един или два слоя, или

 в не повече от четири слоя, но при условие, че плодовете са подредени в твърди гнезда и не лежат върху плодовете от по-долния слой.6. МАРКИРОВКА

(1) Всяка отделна опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:6.1. Идентификация

 • Наименованието и адресът на опаковчика и/или експедитора.

Тези данни могат да бъдат заменени:

- за всички опаковки, с изключение на предварителните опаковки - с официално установеното или прието кодово обозначение, представящо опаковчика и/или експедитора, посочено в непосредствена близост до “Опаковчик и/или експедитор” (или съответните съкращения);

- само за предварителните опаковки - с наименованието и адреса на продавача, установил се в страната, посочени в непосредствена близост до “Опаковал от името на”, или еквивалентно указание. В този случай етикетирането включва също така и код, представящ опаковчика и/или експедитора. Продавачът предоставя цялата информация, която е необходима на инспектиращия орган относно значението на този код.

6.2. Естество на продукта


 • "Праскови" или “Нектарини”, когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън.

 • Наименование на сорта за клас “Екстра” и клас I.

6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики

 • Клас;

 • Размер, изразен чрез:

 • максималния и минималния диаметър, или

 • максималната или минималната дължина на линията на окръжността,

или

 • кодовете на размера, посочени в т. 3 “Размери и тегло”;

 • Брой на отделните плодове (не е задължително);

 • Минимално съдържание на захар, измерено с рефрактометър и изразено в градуси по Брикс (не е задължително);

 • Максимална твърдост, измерена чрез пенетрометър и изразена в кг/0,5 см2 (не е задължително).

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).

(2) Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в т.6, ал.(1), когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.
1Този текст се отнася за всички сортове, произхождащи от вида Prunus persica Sieb. и Zucc., а именно праскови и нектарини с отделяща се или неотделяща се костилка или с мъхеста или гладка кожица.Каталог: web -> odz gabrovo -> Plodovezele
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А 13. Изисквания за качество на култивирани гъби (Agaricus)
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми с черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към ч
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б-20. Изисквания за качество на цитрусови плодове област на приложение
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б-11. Изисквания за качество на лешници с Черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А-12. Изисквания за качество на краставици
Plodovezele -> Към чл. 8 Б-23. Изисквания за качество на ягоди
Plodovezele -> Б-22. Изисквания за качество на ябълки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А изисквания за качество на зелен фасул
Plodovezele -> Към чл. 8 Б-18. Изисквания за качество на сливи


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница