Към качествен воден транспортДата28.10.2018
Размер92.5 Kb.
#103642

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 10 септември 2013 г.Към качествен воден транспорт

Основни факти и числа

  • Петте най-големи морски пристанища в ЕС са свързани с вътрешни водни пътища.

  • Всяка година 140 млрд. тонкилометри се транспортират по вътрешните водни пътища на ЕС.

  • Мрежата TEN-T обхваща повече от 230 вътрешни пристанища, 75 от които са част от основната мрежа. Около 40 от тези пристанища са едновременно вътрешни и морски пристанища.

  • Емисиите на CO2 и потреблението на гориво на голям кораб, движещ се по вътрешните морски пътища, възлизат едва на 1/3 от тези на пътния транспорт.

  • През 2010 г. една трета от всички стоки, пристигнали в най-голямото морско пристанище в ЕС – Ротердам – след това са били прехвърлени по вътрешни водни пътища.

  • Плавателните вътрешни водни пътища в Европа са общо 37 000 километра.

За какво става въпрос?

Транспортирането по реки и канали е безшумен и с висока енергийна ефективност начин за превоз на стоки. То играе важна роля в превоза на стоки от натоварените европейски морски пристанища до тяхното местоназначение. Потенциалът на този вид транспорт обаче не се използва напълно.

Европейските реки имат капацитет за превоз на повече стоки, което ще облекчи натоварените пътни и железопътни артерии в някои от най-гъсто населените райони. Това може да помогне и за намаляване на емисиите на вредни замърсители на въздуха.

Освен това значителна част от сектора на корабоплаването по вътрешните водни пътища изпитва икономически трудности. Търсенето все още е слабо, въпреки че капацитетът продължава да нараства, което води до дисбаланси между предлагане и търсене, натиск върху цените, намаляващо използване на капацитета, спадащи заетост и печалби.Какви са настоящите политики?

В програмата за действие NAIADES I от 2006 г. са изброени повече от 30 действия за насърчаване на корабоплаването по вътрешните водни пътища. Много от тези действия вече са приключили и програмата трябва да бъде актуализирана. Трябва да пренасочим политиката към основните въпроси за подобряване на икономическите и екологичните резултати на сектора.Какво предлагаме?

Комисията предлага нова програма за действие с мерки, които ще доведат до подобряване на рамковите условия за сектора на корабоплаването по вътрешните водни пътища и до повишаване на икономическите и екологичните резултати на този вид транспорт.

Програмата NAIADES II ще улесни дългосрочните структурни промени в сектора на транспорта по вътрешни водни пътища. Тя включва и краткосрочни действия, предприети в момента от Комисията в отговор на трудното икономическо положение на сектора.

В NAIADES II са включени следните мерки:Подобряване на качеството на инфраструктурата и подпомагане на включването на транспорта по вътрешни водни пътища в логистичната верига

Ефективната инфраструктура е основно условие за успешно функциониране на транспорта по вътрешни водни пътища. Корабоплаването по вътрешни водни пътища може да изиграе ролята си напълно само ако тези пътища са добре поддържани, по-добре свързани с други начини за транспорт, ако се запълнят липсващите връзки и се преодолеят пречките.

Чрез механизма за свързване на Европа Комисията ще окаже помощ за подобряване на съществуващата и за изграждане на нова инфраструктура от вътрешни водни пътища и ще помогне за подобряване на взаимосвързаността с други начини на транспорт. Изграждането на коридора TEN T ще гарантира, че при разработването на коридорите се вземат предвид всички начини на транспорт по координиран начин.

Комисията ще преразгледа функционирането на речните информационни услуги1, като отчете необходимостта от подобряване на интегрирането на данни за различните видове транспорт.Подкрепа за гладкото функциониране на пазара и преструктурирането на сектора и отговор на необходимостта от квалификация, умения и качествени работни места

Секторът на корабоплаването по вътрешни водни пътища работи при трудни икономически условия. Той се отличава с висока фрагментираност, като 80 % от флота се оперира от собственици-оператори. Това затруднява намирането на съответствие между предлагане и търсене и е пречка пред способността на сектора за реинвестиране и иновации. Според оценки заетостта в корабоплаването по вътрешни водни пътища е спаднала с 10 %. Възрастовата структура на работниците ще доведе до повишен отлив на работещи в сектора през следващото десетилетие. В някои пазарни сегменти 50 % от работниците са на възраст над 50 години.

Комисията започна дискусия със сектора и засегнатите страни членки за подходящи мерки за преодоляване на трудното положение и подкрепа за неговото преструктуриране. Комисията проверява какво може да се направи в регулаторната област за подобряване на положението. Тя ще преразгледа техническите изисквания за плавателните съдове и ще насърчи ранното въвеждане в употреба на втечнен природен газ като алтернативно гориво.

Комисията ще предложи мерки за намаляване на пречките за достъп до работа и мобилност, по-добро зачитане на квалификациите и кариерите в сектора и подобряване на равнопоставеността.Повишаване на екологосъобразността на сектора чрез намаляване на емисиите и засилване на иновациите

В сравнение със сухопътните видове транспорт, вътрешните водни пътища се отличават с енергийна ефективност, безопасност, почти никакви задръствания и безшумност. Въпреки това напредъкът в намаляването на замърсителите на въздуха не съответства на тази иначе благоприятна тенденция. Въвеждането на алтернативни горива като втечнения природен газ може да помогне на сектора да навакса изоставането си от други видове транспорт.

Комисията ще преразгледа ограниченията за емисии за нови двигатели и ще проучи възможността за по-нататъшни ограничения на емисиите за съществуващите. Тя също така ще измени правилата, за да позволи използването на втечнен природен газ като гориво в корабоплаването по вътрешни водни пътища.

Транспортът по вътрешни водни пътища редовно въвежда нови услуги и разработва нови пазари. Въпреки това общото равнище на иновации е ниско и се нуждае от силна подкрепа. Комисията призовава сектора да разработи пътна карта за научни изследвания, развойна дейност и иновации.

Комисията ще предостави помощ за повишаване на екологосъобразността и за иновации по линия на програмата „Хоризонт 2020“ и механизма за свързване на Европа. Тя представи в рамките на пакета NAIADES II предложение, предвиждащо да се даде възможност на резервния фонд на сектора да подкрепя инвестиции в намаляване на емисиите. Помощта от Комисията може да бъде допълвана от специални програми на равнище страни членки.

Нов подход към управлението

NAIADES II ще вземе мерки във връзка с припокриването на правни рамки и компетенции в сектора на корабоплаването по вътрешни водни пътища. Програмата предполага приемане на институционални и законодателни мерки и има за цел по-целенасочено сътрудничество с други международни органи, за да се реши проблема с дублирането на правила.

Първите стъпки вече бяха предприети — административна договореност между службите на Комисията и Централната комисия за корабоплаването по Рейн и ново предложение за директива в рамките на пакета NAIADES II, която да замени Директива 2006/87/ЕО за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и да позволи прилагането на единни стандарти.

Какви са ползите?

Цялата европейска икономика ще има полза от по-доброто използване на вътрешните водни пътища.

Техните оператори ще се възползват от по-ясна правна рамка, подобрени условия за дейност, от стимулиращи иновациите рамкови условия и повишена възможност за използване на средствата, събирани от сектора в резервен фонд. Същевременно промишлените сектори и потребителите ще ползват качествени услуги в сферата на корабоплаването по вътрешните водни пътища.

За европейските граждани ползите ще бъдат в областта на екологията и здравето, тъй като корабоплаването по вътрешни водни пътища ще стане по-привлекателно от икономическа и екологична гледна точка.За повече информация:

http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades_en.htm

Инфографики за пристанищата в ЕС:http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

1 Речните информационни услуги и свързаните с тях проекти включват инфраструктура за управление на трафика по мрежата от вътрешни водни пътища. По-конкретно това означава създаване на оперативно съвместима, интелигентна система за трафик и транспорт, за да се оптимизират съществуващият капацитет и безопасността и да се подобри оперативната съвместимост с други видове транспорт.

MEMO/13/771

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница